Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 17. decembar 2017.

U fokusu

PODGORICA

-Otpadznačaj-

nonegativnoutičenaživotnu

sredinu, asamimtimina

zdravljestanovništvauCrnoj

Gori, procjenesustručnjaka i

ekološkihaktivista.

Prema riječima Borka Bajića,

stručnjaka za zdravstvenu eko-

logijuuInstitutuzajavnozdrav-

lje, takvoj situaciji doprinosi či-

njenica što u Crnoj Gori nijesu

implementiraniosnovniprinci-

pi upravljanja otpadomkoji po-

drazumijevaju poštovanje re-

dosljeda prioriteta: sprečavanje

nastanka,pripremuzaponovnu

upotrebu, recikliranje i drugi

načinipreradeizbrinjavanjeot-

pada.

- Regionalne deponije neopa-

snog otpada u Podgorici i Baru

jedine zadovoljavaju zakonom

i pravilnicima propisane stan-

darde sanitarnih deponija, dok

ostale jedinice lokalne samou-

prave, koje svoj komunalni ot-

pad ne odlažu na ove dvije de-

pon i j e, ima j u gradska

odlagališta koja predstav-

ljaju privremena rješe-

nja. Ako se uzme u ob-

z i r d a p i t a n j e

uklanjanja otpada u

ruralnim područji-

ma nije adekvatno

riješeno, kao i da u

Crnoj Gori postoji

veliki broj neure-

đenih(divljih)sme-

tlišta može se za-

ključiti da otpad

značajno negativno

utiče na životnu sredinu,

a samim tim i na zdravlje

stanovništva u Crnoj Gori –

navodi Bajić.

On dodaje da takozvane pro-

cjedne vode u neuređenim od-

lagalištima prolaskomkroz ze-

mljište zagađuju površinske i

podzemne tokove, dok sponta-

ne pojave požara, koje nastaju

kao posljedica samozapaljiva-

nja, ili namjernog spaljivanja

od strane ljudi dovode do oslo-

bađanja štetnih hemikalija u

vazduhkoji udišemo.

Prioritetnipotezi

Bajić ističe da nije čudo što je s

obzirom na lepezu mogućih

štetnih efekata koje otpad, od-

nosno neadekvatno odlaganje

može da prouzrokuje, Svjetska

zdravstvena organizacija

uključila taj aspekt u jednu od

prioritetnih oblasti u Evrop-

skomprocesuzaživotnusredi-

nu i zdravlje (EHP).

- Opšti cilj ovog međunarodnog

procesaza53zemljeuključujući

i CrnuGorukoje suobuhvaćene

njime odnosi se na sprečavanje i

eliminisanje negativnih efekata

na zdravlje i životnu sredinu,

smanjenje troškova i nejedna-

kosti kojeseodnosenaupravlja-

nje otpadom i kontaminiranim

lokacijama –kazao jeBajić.

Između ostalog, Evropski pro-

ces za životnu sredinu kao

ključne aktivnosti za saniranje

stanja prepoznaje podizanje

svijesti o važnosti sigurnog od-

laganja otpada i odgovorne po-

trošnje, uključujući i inicijative

u obrazovnim institucijama za

djecu imlade.

- Preporučuje se izrada nacio-

nalne procjene obima aktivno-

sti i mogućih izlaganja štetnim

uticajima upravljanja otpadom

i kontaminiranim područjima,

kao i poboljšati saradnju i pru-

žiti podršku pravosudnom si-

stemu u pogledu identifikova-

nja i krivičnog gonjenja

nelegalnog i kriminalnog

upravljanja otpadom, raspola-

ganjem i trgovinom otpadom.

Takođe, preporučeno je identi-

fikovati prioritetne lokacije za

remedijacijunaosnovuprocje-

ne uticaja na zdravlje, počevši

od nacionalnih deponija, za-

starjelih deponija i kontamini-

ranih lokacija –preciziraBajić.

On podsjeća da kao kandidat

za članstvo u EU, Crna Gora

ima prioritetni zadatak da us-

postavi integralni sistem

upravljanja otpadom.

- Državni plan upravljanja ot-

padom za period 2015 – 2020.

godina predlaže tri alternativ-

na rješenja za uspostavljanje

integralnog sistema upravlja-

nja otpadomu Crnoj Gori. Dva

rješenjapodrazumijevajuregi-

onalni pristup, odnosno osni-

vanje regionalnih preduzeća

koja bi bila zadužena za kon-

trolisano zbrinjavanje, recikli-

ranje i/ili tretman otpada na

teritoriji datog regiona. Treće

rješenjepredstavljacentralizo-

van pristup, gdje bi se otpad iz

cijele Crne Gore sakupljao i

spaljivaoupostrojenjuuNikši-

ću– ističe on.

Industrijskiotpad

Posmatrano sa aspekta očuva-

njazdravlja,sagovorniksmatra

da je rješavanje pitanje indu-

strijskog otpada i industrijski

kontaminiranih područja

jedanodprioriteta.

- Industrijska proi-

zvodnja u Crnoj Gori

stvorila je značajne

zalihe različitih vr-

sta opasnog otpa-

da koje se vreme-

nom povećavaju i

predstavljajustal-

nu opasnost za ži-

votnu sredinu i

zdravlje. Sanacija

kontaminiranih po-

dručja je stoga neop-

hodanproces, kojimora

pažljivo da se planira i za-

htijevavelikaulaganja–upo-

zoravaBajić.

Prema njegovim riječima, do-

stupne informacije ukazuju na

to da je Crna Gora u oktobru

2014. godinepotpisalaugovor o

kreditu sa Međunarodnom

bankom za obnovu i razvoj za

potrebe sanacije četiri od pet

prioritetnih industrijski konta-

miniranihpodručjatzv.,,istorij-

skog“ otpada: bazeni crvenog

mulja i deponija čvrstog otpada

uKombinatualuminijumaPod-

gorica,deponijagritaikontami-

niranog zemljišta u Brodogra-

dilištu Bijela, deponija pepela i

šljakeMaljevac Termoelektra-

neuPljevljima i flotaciono jalo-

višteRudnika cinka i olova ,,Šu-

plja stijena” locirano u naselju

GradacuPljevljima.

- Deponija Željezare Nikšić

predstavljapetoprioritetno in-

dustrijski kontaminirano pod-

ručje, koje na žalost nije obu-

hvaćeno planom sanacije

zajedno sa ostala četiri priori-

tetnaindustrijskikontaminira-

na područja u Crnoj Gori. Mo-

nitoring zemljišta koji se

sprovodinalokacijamaodlaga-

lišta otpada ovih industrijskih

postrojenja, kao i u njihovoj

neposrednoj blizini, pokazuje

negativanuticajnasegmentze-

mljišta, što se evidentira kroz

povećane koncentracije organ-

skih i neorganskih zagađivača

koji mogu uticati štetno na

ljudskozdravljeiživotnusredi-

nu–navodi Bajić.

Glavniproblem

Prema riječima direktora ne-

vladine organizacije Ozon

Aleksandra Perovića, nekon-

trolisano odlaganje otpada i is-

puštanje neprečišćenih otpad-

nih voda u prirodne tokove,

svakako jeste jedan od najvid-

ljivih problema ugrožavanja

životne sredine.

- Taj problemje rasprostranjen

iuurbanim,aliiururalnimkra-

jevima, što za posljedicu ima i

negativan uticaj na ljudsko

zdravlje, i to usudio bih se reći,

mnogo veći nego što smo kao

društvo toga svjesni – kazao je

PerovićPobjedi.

Prema njegovim riječima, tuž-

no je da u ovom vremenu kada

su civilizacijska dostignuća

usmjerena i na unapređenje

kvalitetaživotne sredine, jedan

mali sistemkakav je Crna Gora

ne uspijeva da organizuje

upravljanje otpadom na eko-

loški i ekonomski održiv način.

Tobi, smatra, trebalodanas sve

upozori i podstakne na akciju i

unapređenjepostojećeg stanja.

- Kada je upravljanje otpadnim

komunalnimvodamaupitanju,

jasno jedasudosada izgrađena

postrojenja za prečišćavanje u

najvećem broju slučajeva po-

kazala nedostatak institucio-

nalnhi domaćihstručnihkapa-

citeta, što se odražava i na

kvalitet njihovog funkcionisa-

nja, te nedorečenost u planira-

nju kada je recimo konkretno

kanalizacioni mulj u pitanju –

kazao jePerović.

On ističeda jevažnoučiniti jav-

nosti dostupnimsve adekvatne

informacije za rad postrojenja

za prečišćavanje otpadnih

gradskihvoda,kaoikvalitetvo-

denamjestimagdjesetretirane

vode ispuštaju.

- To semože uraditi uz primje-

nu savremenih informacionih

tehnologija, a što bi bilo ele-

mentranokorektnoprema gra-

đanima koji su zaduženi zbog

takvih infrastrukturnih proje-

kata –navodi Perović.

On dodaje da lokalne uprave

morajuraditimnogovišenamo-

nitoringu životne sredine u lo-

kalnim zajednicama, što im za-

konska regulativa dopušta, a ne

samočekatidaAgencijazazašti-

tu životne sredine objavi infor-

macije o stanju životne sredine,

kao što je to trenutno slučaj.

- Da bi se stanje unaprijedilo a

štetne navike iskorijenile po-

trebnojekontinuiranoraditina

obrazovanju građana, što po-

drazumijeva i kvalitetne javne

kampanjenamijenjenepodiza-

nju ekološke svijesti javnosti,

koje bi pratila adekvatna pod-

sticajna politika i efikasna i ne-

selektivna primjena važećih

zakona, kaododatni ,,edukativ-

ni“momenat.

Ekološki obrazovan građanin

će biti mnogo odgovorniji, ali i

spremnijizaakciju,štojeodsu-

štinske važnosti naročitouma-

limsredinama, gdje se i proble-

mi mogu dugoročno riješiti uz

učešće javnosti u tom procesu

– zaključujePerović.

Rješenje

Dr Bajić ocjenjuje da su uprav-

ljanje otpadom i njegovo odla-

ganje složen i zahtjevan podu-

hvat, koji traži sistemski

pristup, korištenje moderne

tehnologije, znanje i posveće-

nost.

-Oveprocedureimajupotenci-

jal da negativno utiču na život-

nu sredinu i zdravlje ljudi pu-

tem direktnog zagađenja i

izloženosti mnoštvu opasnih

supstanci. Integritet životne

sredine i zdravlječovjekamože

biti ozbiljno ugroženo samim

prisustvom otpada, pa stoga

politike i strategije u vezi otpa-

da treba posmatrati u širem

kontekstu održivosti, jer utiču

na upotrebu i potrošnju konač-

nih materijalnih sredstava,

korišćenje zemljišta i proi-

zvodnju energije –kažeBajić.

Dodaje da se negativni uticaji

na zdravlje ne mogu potpuno

eliminisati, ali se mogu svesti

na minimum pravilnim uprav-

ljanjem otpadom i primjenom

najbolje dostupne tehnologije.

- Veliku zabrinutost izazivaju

aktivnosti koje su nedovoljno

kontrolisane, koje uključuju

stare tehnologije ili još gore ka-

da postoje neformalna odlaga-

njaotpadanaotvorenomgdjese

odvija spaljivanje otpada, ili si-

tuacijegdje seneopasniiopasni

otpad ilegalno transportuju i

odlažu. Takve aktivnosti su če-

sto dokumentovane, ali obim

problema i njihovi uticaji na

zdravljejošuvijeknijesupozna-

ti – zaključujeBajić.

I.PERIĆ

Od pravilnog upravljanja otpadomzavise dugoročni efekti na okruženje i ljude

Zdravlje

se brani

zaštitom

životne

sredine

Lanac

negativnih

efekata

Otpadmože da dovede do

kontaminacije zemljišta,

površinskih ili podzemnih

voda, vazduha i različitih

karika u lancu ishrane.

- To utiče negativno na ljud-

sko zdravlje, nedvosmisleno

smanjuje kvalitet života

ljudi, naročito u djelovima

naselja ili naseljima gdje

se prikuplja, kuda se pre-

vozi, privremeno ili trajno

deponuje. Osim toga, treba

znati da otpad služi kao

hrana i sklonište za glodare

i insekte, od kojih su neki

poznati izvori i prenosici

bolesti (pacovi, muve, krpe-

lji, komarci). Otpadom se

hrane i u njemu ili njegovoj

blizini borave različite živo-

tinje u širokom rasponu od

ptica, pasa lutalica, mačaka,

pa do životinja koje čovjek

koristi u ishrani kao što su

svinje, živina i slično što sve

može ugroziti zdravlje ljudi

– navodi Bajić.

Prema njegovim riječima,

u procjeni uticaja faktora iz

životne sredine na zdravlje

veoma su značajni podaci

koji se dobiju ispitivanjima

kvaliteta voda, vazduha,

zemljišta a objavljuju se u

godišnjoj Informaciji o sta-

nju životne sredine u Crnoj

Gori.

- Prema posljednjem izvje-

štaju za 2016. godinu, potvr-

đen je evidentan je kombi-

novani uticaj nepravilnog

odlaganja otpadnih voda

iz naselja i industrije na

kvalitet površinskih voda.

Najzagađeniji vodotoci su,

kao i prethodnih godina,

bili Vezišnica i Ćehotina na

području ispod Pljevalja, i

Ibar ispod Rožaja. Umjerenu

zagađenost imale su vode

srednjeg i donjeg toka Lima,

vode Crnojevića Rijeke, Grn-

čar na području Gusinja i

Morača na dijelu ispod uliva

voda gradskog kolektora

Podgorice – zaključuje on.

Aleksandar Perović

BorkoBajić

RegionalnedeponijeneopasnogotpadauPodgorici

iBarujedinezadovoljavajuzakonomipravilnicima

propisanestandardesanitarnihdeponija