Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 17. decembar 2017.

Hronika

BERANE

–Dvadeset dvogo-

dišnji StriborĐukić izBera-

na teže jepovrijeđenuoru-

žanomnapadukoji sedesio

unoći izmeđupetka i subote

okoponoći. NaĐukića jepu-

cano ispredporodičnekuće

uUliciDušanaVujoševića

poredkoje senalazi i kafe-

bar ,,Apolon“uvlasništvu

porodicepovrijeđenogmla-

dića.

Zbog težine povreda Đukić je

nakon ukazane prve pomoći

transportovan u Klinički cen-

tarCrneGore.Saznajemodaje

van životne opasnosti.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, povodom ovog inci-

denta juče je u beransku zgra-

du policije na informativni

razgovorprivedenIsmarJaša-

rević, koji je prije nekoliko da-

na imao verbalni sukob sa Đu-

kićem.

Beranski inspektori izuzeli su

snimke sa kamera koje se nala-

zeublizinimjestagdje jepuca-

no na Đukića, što će, kako je

kazaosagovornikblizakistrazi,

pomoći i razotkrivanju identi-

tetanapadačanaĐukića.

Ranjeni Đukić i Jašarević, koji

je juče saslušavan povodom

ovog događaja, od ranije supo-

znati policiji.

B.R.

Đukić van životne opasnosti

Beranski inspektori saslušali Ismara Jašarevića nakon pucnjave ispred kafea ,,Apolon“

BUDVA

–Dva skupocjena

automobilapotpuno suuni-

štenaupožaru jučeujutrou

budvanskomnaseljuMaine,

prenosi TVCG.

Požar je zahvatio džip Q 7 i

BMW. Vatru su ugasili pripad-

nici Službe zaštite i spašava-

nja.IzOperativnogkomunika-

cionog centra saopšteno je da

ćeteknakonobavljenoguviđa-

ja i neophodnih analiza biti

utvrđeno da li je požar pod-

metnut.

C.H.

Budva

Izgorjeladva

automobila

PODGORICA

-MilošuVid-

maru(26) iMilošuRadoviću

(28) izPodgoriceodređenje

pritvordo30dananakonšto

jeučetvrtakvečeuZagoriču

policijaunjihovomautomobi-

lupronašla improvizovanu

eksplozivnunapravuvećera-

zornemoći.Odlukuopritvo-

rudonio jesudijaza istragu

OsnovnogsudauPodgorici

MiladinPejović.

Branilac Vidmara, advokat Rat-

koPantović kazao je zaPobjedu

da je njegovomklijentu i Rado-

viću pritvor određen zbog opa-

snosti od bjekstva i uticaja na

svjedoke.

On je naveo da će uložiti žalbu

na donijeto rješenje i pojasnio

da je vanraspravno vijeće

Osnovnogsudadužnodanajka-

snije u srijedu donese odluku o

ukidanju ili potvrđivanju pri-

tvoraVidmaru iRadoviću.

Vidmaru i Radoviću se na teret

stavlja krivično djelo nedozvo-

ljeno držanje oružja i eksplozi-

vinihmaterija.

U obrazloženju za određivanje

pritvora se navodi da će u toku

daljeg postupka biti saslušan

svjedok Ivan Vujović, sa kojim

su osumnjičeni u prijateljskim

odnosima. Sud smatra da bi u

slučaju odbrane sa slobode

osumnjičeni uticali na svjedoka

imeđusobno jedannadrugog, a

sve u cilju usaglašavanja odbra-

na.

OnisupredtužiteljkomTanjom

Begović tvrdili da ne znaju oda-

kle eksploziv sa svompratećom

opremomza aktiviranje u auto-

mobilu kojim je upravljao Vid-

mar.

Vidmarjetužiteljkikazaodamu

je spremana likvidacija radi

osvete.Istotokazaojeinspekto-

rima, navodeći da sumu spasili

život.

Kako je kazao, bomba je bila za-

lijepljena ispod njegovog sjedi-

šta. Navodno, u jednom trenut-

ku ju je napipao i pokušao da je

odlijepi sa sica. Po njegovoj ver-

ziji, baš u tomtrenutku sunaišli

policajci,kojisuihizveliizauto-

mobila i pozvali stručnjake da

deaktivirajubombu.

Ipak, istražiteljimaovapričani-

jeubjedljiva.Izvoribliskiistrazi

tvrde da o namjerama dvojice

Podgoričana najbolje svjedoči

količina eksploziva koja je odu-

zeta od njih, kao i prateća opre-

ma, koja se koristi za likvidacije

sadistance.

Dobro obaviješteni izvori iz be-

zbjednosnih službi tvrde da je

jasno šta su Vidmar i Radović

namjeravali.Kakopojašnjavaju,

nekoliko činjenica nesumnjivo

ukazuju da su spremali likvida-

ciju. Eksploziv je bio pripre-

mljen ispod sjedišta i suvozač je

trebalo samo da istrči iz auto-

mobila, postavi ispod vozila i sa

određene razdaljine od nekoli-

ko desetinametara aktivira na-

pravu. Više Pobjedinih izvora

tvrdi da su Vidmar i Radović

odranijepoznatipoliciji,apove-

zuju se sa grupomMinje Šako-

vića,kojijepremaevidencijama

policije povezan sa škaljarskim

klanom. S obzirom na poveza-

nostsaŠakovićem,istražiteljiće

potencijalnu žrtvu tražiti u re-

dovimakavačkegrupe sakojom

suusukobu.

Miloš Vidmar je brat Nemanje

Vidmara, koji jeoptuženzaubi-

stvo sugrađanina LukeMilića u

junu2015.godine,ulokalu„Raj-

skaptica“naZlatici.

B.R

.

Uhapšeni zbog nedozvoljenog držanja eksplozivnihmaterija

saslušani u Osnovnomsudu u Podgorici

Vidmaru i Radoviću

određen pritvor

BAR

–Dvijeosobe lakše supovrijeđeneu

saobraćajnomudesukoji sedesio jučeoko

15.40časovauUlicimaršalaTitauBaru.

PovrijeđenisuodmahprebačeniuOpštubol-

nicu u Baru gdje su im ljekari konstatovali

lakše tjelesnepovredenakončega supušteni

na kućno liječenje.

Prema riječima očevidaca, sivi ,,nisan kaš-

kaia“ ruskih registarskih oznaka i crni ,,mer-

cedes“ A klase barskih tablica učestvovali su

u sudaru koji se dogodio na dvadeset metara

odzgradeCentrabezbjednostiucentruBara.

Sagovornik Pobjede navodi da su na mjesto

događajaubrzonakonudesastigliipripadni-

ci Službe zaštite i spašavanja, ali nije bilo po-

trebe za njihovomintervencijom.

B.R.

Povrijeđene dvije osobe

PODGORICA

–Predstavnice

Sindikatadoktoramedicine

drMilenaPopović-Samardžić

idrŽankaCerović-Lakićević

suupetak ispredhotela„Siti“

uPodgorici verbalnonapale

službenikaMinistarstva

zdravljaIvanaMartinovića,

saopšteno je izMinistarstva

zdravlja.

Iz ovog ministarstva najoštrije

suosudili ataknanjihovogsluž-

benika i najavili mogućnost da

slučaj prijave nadležnimdržav-

nimorganima.

Naime, dr Popović-Samardžić

je u petak na ulazu u hotel bez

dozvole počela da fotografiše

službeni automobil Ministar-

stvazdravljaukojemsenalazio

Martinović, koji je čekao ino-

stranu delegaciju koja je bora-

vila u službenoj posjeti Mini-

starstvu zdravlja, kako bi ih

odvezaonaaerodrom.

Martinović je izašao iz auto-

mobila da vidi o čemu se radi,

ali, kakosenavodiusaopštenju

Ministarstvazdravlja,drPopo-

vić-Samardžić se odmah uda-

ljila samjesta i ušlauhotel.

Međutim,ubrzosevratilasadr

Cerović-Lakićevićkojaje,kako

tvrde izMinistarstva, započela

neprijatno i neprimjereno da

ispitujeMartinovića, ko je on i

šta radi tu, te da li su sa njim i

ministar i državni sekretarMi-

nistarstvazdravlja.

- Dr Popović-Samardžić je na-

staviladafotografiše,naočigled

zbunjenih i neprijatno iznena-

đenih članova strane delegaci-

je, koji su umeđuvremenu ušli

u auto. Martinović je na kraju

reagovao i rekao da je on tu is-

ključivoposlužbenojdužnosti,

odnosno da poveze goste na

aerodrom, te da one nemaju

pravodagaispitujunitidafoto-

grafišu.

Potom je dr Cerović-Lakićević

vjerovatnouvidjevši da suosu-

jećene u namjeri da, iz njima

znanih razloga, iskonstruišu

čitavdogađaj, sugerisaladrPo-

pović- Samardžić da se povu-

ku, što su i učinile–navodi seu

saopštenjuMinistarstvazdrav-

lja.

Martinovićjeoincidentuobavi-

jestiosvojenadređene.Njegovu

izjavupotvrdilisuipredstavnici

strane delegacije inostranih

konsultanata,naočigledkojihse

svedogodilo.

C.H.

PODGORICA/ROŽAJE

Olujni vjetar, koji je sinoć iz-

među22 časa i sat izaponoći

duvaonapodručjurožajske

opštine, nanio jeveliku štetu

stambenimobjektima, dok je

upojedinimnaseljimadošlo

donestanka električne ener-

gije. Najviše štetepretrpjela

je sportskadvorana sakoje je

sinoćnanepogodaodnijela

gotovopolovinukrovnogpo-

krivača. Prema riječimaAr-

minaHonsića, predsjednika

opštinskeKomisije zapro-

cjenu šteteodelementarnih

nepogoda, sportskahala je

pretrpjela štetukoja, prema

prvimprocjenama, iznosi

nekolikodesetinahiljada eu-

ra.

- Našu opštinu je zadesila ne-

zapamćena nepogoda, kada je

olujni vjetar duvao noseći sve

pred sobom. Građani su tokom

cijelog dana prijavljivali štetu

kojuimjenaniovjetarnastam-

benimobjektima kao i pomoć-

nim objektima i štalama. Naj-

gore je prošla sportska sala na

kojoj je uništeno preko 500

kvadrata krovnog pokrivača.

Mi smo već izvršili uviđaj i na-

pravili zapisnik o šteti, koji će-

moproslijediti Vladi jer se radi

o šteti od nekoliko desetina hi-

ljada eura –kazao jeHonsić.

On ističe da će se šteta koju je

nanio olujni vjetar znati tek za

dva dana, kada komisija izvrši

procjenu svihoštećenih

objekata.

Poslijevelikihpadavinakojesu

posljednjih dana zahvatile Cr-

nu Goru, namnogimmjestima

došlo je do izlivanja korita i

manjihpoplava.

U kanjonu Morača, na magi-

stralnomputu Podgorica–Ko-

lašin, u mjestu Gundulija, put

je preplavio vodopad koji se

sliva niz padinu direktno na

kolovoz.

Drugi slučaj zabilježen jeuTu-

zima, gdje jeCijevna počelada

se izlivana višedjelovadužDi-

noše, pa je jedan automobil

ostao zaglavljen.

Već 15 dana zatvoren je i magi-

stralni put između Cetinja i

Budve,jerseumjestuLapčićiu

dužini od 200metara obrušilo

brdona kolovoz.

Glavni saobraćajni inspektor

ni danas nije dao dozvolu za

otvaranje ovog puta, nakon što

je obišao kritičnu tačku, tako

da je neizvjesno kada će pono-

vo biti uspostavljen saobraćaj

na ovoj relaciji.

Prijedvijenoći došlo jedoveli-

kog odrona na putu Kotor -Ri-

san, ali jebrzomintervencijom

mehanizacije sklonjen s magi-

strale.

F.K.–R.P.

Oluja odnijela krov

sa sportske dvorane

Nevrijeme pričinilo veliku štetu

domaćinstvima u nekoliko opština

Predstavnice Sindikata doktoramedicine akteri incidenta ispred hotela „Siti“ u Podgorici

Bez dozvole fotografisale vozača i gosteMinistarstva zdravlja

Saobraćajni udes u Baru

ILUSTRACIJA

Saprivođenja

KanjonMorače

Oštećeni krovna sportskoj hali