Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 17. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

-Vlada jena

posljednjoj sjedniciusvojila

Informacijuonemogućnosti

realizacijenjenihzaključaka

od31.martaovegodine, koji

seodnosena izradukoncesio-

nogaktaorudi crvenogboksi-

tana ležištimaBlokbroj 4u

opštiniNikšić.Ministarstvo

ekonomijenijemoglodarea-

lizujezaključke jersesuočilo

saproblematikomimovinsko-

pravnihodnosa, zbognepo-

stojanjadefinisanogprava

svojinenaparcelamaobuhva-

ćenimistražno-eksploatacio-

nimprostorima, kao i činjeni-

comdasuteparcelepredmet

sudskogspora.

-Stavljajusevansnagezaključci

Vlade i zadužuje se Ministar-

stvo ekonomije da, do kraja ja-

nuara naredne godine, Vladi

dostavi koncesioni akt o rudi

crvenog boksita na ležištima

Blok br. 4, opština Nikšić, sa

predloženim izmjenama - kaže

seuzaključcimaVlade.

Dodaje se da se zadužujeMini-

starstvo ekonomije da, do kraja

ove godine, angažuje stručnu

instituciju i/ili stručno lice, koji

ćedati svojemišljenjeotomeda

li ležišta Biočki stan i Đurakov

doIpredstavljajutehničko-teh-

nološkucjelinu.

Ministarstvo ekonomije je u

majuprošlegodineobrazovalo

radnu grupu koja je pristupila

izradi koncesionog akta o rudi

crvenog boksita na ležištima

Blok broj. 4 u opštini Nikšić.

Taj Vladin resor je formirao i

radnugrupuzaduženuza izra-

du koncesionog akta za dava-

nje koncesije za detaljna geo-

l o š k a i s t r a ž i v a n j a i

eksploataciju rude crvenog

boksita u ležištuĐurakov do I.

Udokumentu se podsjeća da je

Vlada krajemmarta ove godine

razmotrila i usvojila informaci-

ju o pripremi javnih oglasa za

dostavljanje ponuda za dodjelu

ugovora o koncesiji za eksploa-

taciju boksita u ležištuĐurakov

do I, kao i za dostavljanje ponu-

da za dodjelu ugovora o konce-

siji za detaljna geološka istraži-

vanja i eksploataciju boksita na

ležištimaBlokbr. 4.

Obaveze

Vlada jena istoj sjednici donije-

lazaključkekojima jeobavezala

Ministarstvoekonomijedapre-

duzmeneophodneaktivnostiza

objavljivanje javnihoglasa.

-Ministarstvojekrenuloureali-

zaciju zaključaka i suočilo se sa

problematikom imovinsko-

pravnih odnosa u smislu nepo-

stojanjadefinisanogpravasvoji-

ne na parcelama obuhvaćenim

istražno-eksploatacionimpro-

storima, kao i činjenicomda su

te parcele predmet sudskog

spora - kaže seudokumentu.

Dodaje se da je na osnovu do-

stavljenih podataka od strane

UpravezanekretninezaBlokbr.

4, najveći dio zemljišta na koji-

ma se nalaze eksploatacioni

prostori Kutsko brdo i Podpla-

ninik je u vlasništvu države Cr-

neGore(87,67odsto),dokjema-

nji dio u vlasništvu kompanije

Uniprommetali (11,8 odsto) i u

privatnom vlasništvu (0,52 od-

sto).

- Imajući u vidu činjenicu da je

veći dio pomenutih prostora u

vlasništvu države, te da postoje

određeni problemi kada suupi-

tanju katastarske parcele na li-

stu nepokretnosti 43, a na koji-

ma se nalaze rudna tijela ležišta

Kutskobrdo -Palež i Lokve, kao

i iscrpljeno ležište Podplaninik

I,Ministarstvoekonomijejesta-

va da koncesioni akt koji obra-

đuje prostor Bloka br. 4 treba

redefinisati na način izmjene

dinamike realizacije koncesije -

objašnjava seudokumentu.

Navodi se da je prema dopun-

skomrudarskomprojektuotva-

ranja i eksploatacije rudnika

Đurakov do, koji je izradio Ru-

darskiinstitutBeograd,koncep-

cija projektovanja i izvođenja

radova saovog ležištaoslonjena

na ležište Biočki stan, odnosno

većina objekata otvaranja i ra-

zradeoba ležišta jezajednička.

- Projekat sadrži pregled spolj-

nih i jamskih objekata i postro-

jenja u rudniku Biočki stan koji

su od bitnog značaja za otvara-

nje i eksploatciju ležišta Đura-

kov do. Takođe, okno iz jame

Đurakov do I izlazi direktno

preko površinskog kopa Đura-

kovdo II. Imajući touvidu,Mi-

nistarstvo ekonomije smatra da

treba angažovati stručnu insti-

tuciju i/ili stručno lice, koji bi

dali svojemišljenje o tome da li

ova ležištapredstavljaju tehnič-

ko-tehnološku cjelinu - piše u

dokumentu.

Vlada je30. septembra2015. za-

ključila ugovor sa konzorciju-

momUnipromiUniprommeta-

li za davanje koncesija za

eksploataciju boksita za ležišta

Zagrad, Đurakov do II, Štitovo

II iBiočki stan.

Detaljiugovora

Iz Ministarstva ekonomije je

Pobjedi saopšteno da ugovor

ističe31.maja2043. godine, apo

trenutno važećim propisima,

rok trajanja koncesije se može

produžiti nakon isteka prvobit-

nougovorenogrokaitonajduže

zapolovinurokakojijepropisan

ugovorom, a uz prethodnu sa-

glasnost nadležnih organa i po

propisanoj proceduri.

- S obziromda jeUgovor o kon-

cesijizaključenudrugojpolovi-

ni 2015. godine, a imajući vidu

rok trajanja koncesije, prerano

jepominjati produženje - kazali

supredstavniciMinistarstva.

Tokom realizacije ove koncesi-

je, kako se navodi, otvorilo se

pitanje rješavanja imovinsko-

pravnih odnosa na lokalitetu

Štitovo II zbog postojanja popi-

snogkatastra,štojeonemogući-

lo dobijanje odobrenja za ek-

sploatacionopolje.

- Vlada je sa ovim konzorciju-

momzaključila aneks ugovora

kojimjepredviđenoprivreme-

no mirovanje dijela prava i

obaveza iz ugovora za pome-

nuto ležište i toupogleduoba-

veza koncesionara da za ovo

ležište pribavi odobrenja i sa-

glasnosti za eksploataciju, kao

i da na ovom ležištu vrši ek-

sploataciju, sve dok Uprava za

nekretnine ne izvrši izradu

katastarskih planova za kata-

starsku opštinu Morakovo II,

opštinaNikšić.

S.P.

PODGORICA

-Privredna

aktivnostuCrnojGorinared-

negodinećesepoboljšati,

dokćebrutodomaćiproi-

zvod(BDP)porasti 2,9odsto,

smatraslovenački ekonomi-

staVeljkoBole.

On je, kako prenosi PR centar,

na panelu Slovenačkog poslov-

nog kluba u Crnoj Gori, kazao

da jeprivredna aktivnost uovoj

godini bilaneštoslabijauodno-

sunaprethodni period, ali dase

unarednojočekujepoboljšanje.

- Na to ukazuje poslovna klima,

koja se poboljšava prilično do-

brousektorimauslugaigrađevi-

narstvu, dok jeu industriji nešto

slabija nego što je bila prethod-

nihgodina - rekao jeBole.

On jedodaoda se zaCrnuGoru,

kad jeriječoprognozama, pred-

viđa rast BDP-a od 2,9 odsto, a

inflacije2,3odsto.

- To je negdje u sredini zemalja

JugoistočneEvrope - precizirao

je Bole. On je saopštio da se naj-

brži rast BDP-a očekuje u Ru-

muniji, i toprekočetiri odsto.

-Ona bi imala dalekonajvišu in-

flaciju, koja je jošniska3,3odsto.

Prema timprocjenama, Hrvat-

ska bi bila najsporija, iako bi ra-

sla2,7odstoučitavojgodini-re-

kao jeBole.

Onsmatradaćenarednagodina

bitidobrazaprivreduukolikose

neštobitnonepromijeniusvjet-

skomokruženju.

-Mislimdaće teprognozeda se

koriguju na gore. Ne bih bio

iznenađenakobibileuprosjeku

povećane stope rasta od 0,2 do

0,4poena - zaključio jeBole.

ProfesorEkonomskogfakulteta

u Ljubljani Janez Prašnikar re-

kaojedajeprijeekonomskekri-

ze,zbograstainvesticija,Balkan

rastao brže nego Evropa, a po-

sebnoboljeodMediterana.

- Ekonomska kriza je bila prou-

zrokovana krizom investicija u

sektorupreduzeća. Krediti pre-

duzeća povećali su se najviše u

Sloveniji i Crnoj Gori. U Slove-

niji prije krize 30 odsto, a u Cr-

noj Gori 50 odsto - naveo je

Prašnikar.

ProfesorEkonomskogfakulteta

uPodgoriciMilanLakićević sa-

opštio jedaSlovenački poslovni

klubokupljaugledneprivredni-

ke i poslanike javnog i društve-

nog života, kao i da je doprinio

unapređenjuekonomskesarad-

njeizmeđuCrneGoreiSloveni-

je.

-NassaSlovenijomvežemnogo

toga. Prije svega zajednička

prošlost, a siguran sam i zajed-

nička budućnost. Slovenija je

članicaEU,aCrnaGoratožarko

želi,akadneštožarkoželite,on-

da će to tako i biti. Zahvalni smo

na pomoći koju namVlada Slo-

venije i slovenačke institucije

pružaju na tomputu - naveo je

Lakićević.

S.P.

Vlada usvojila Informaciju o nemogućnosti realizacije njenih zaključaka vezanih za eksploataciju

boksita na ležištima Bloka 4

Imovinsko-pravni odnosi

,,koče“ davanje koncesija

Na osnovu podataka, koje je

dostavila Uprava za nekretnine

za Blok br. 4, najveći dio zemljišta

na kojem se nalaze eksploatacioni

prostori Kutsko brdo i Podplaninik

je u vlasništvu države Crne Gore

(87,67 odsto), dok jemanji dio u

vlasništvu kompanije Uniprom

metali (11,8 odsto) i u privatnom

vlasništvu (0,52 odsto)

Slovenački ekonomista Veljko Bole očekuje poboljšanje privredne aktivnosti u 2018.

Crnogorski BDP će porasti 2,9 odsto

Rezerve boksita u Bloku 4 procijenjene na devet miliona tona

Navodi se da istražnimbuše-

njemdokazane geološke

rezerve ležišta Podplaninik II,

koje se nalazi u ovomprosto-

ru na dubini od oko 130 do

160metara, iznose 201.000

tona, dok su perspektivne

rezerve u okolini ležišta

Kutsko brdo i Podplaninik

II procijenjene na oko četiri

miliona tona boksita.

- Pored navedenih prostora,

visok stepen perspektivnosti

ima prostor sjeverno od

Zavraca, na širemprostoru

Bila, površine oko 2,5 kilome-

tra kvadratna, koji obuhvata

teren između dva velika

ležišta sa vrlo kvalitetnim

boksitima Zagrad i Kutsko

brdo. Na terenu Zavraca

procijenjene perspektivne

rezerve boksita iznose oko

tri miliona tona - kaže se u

dokumentu Vlade.

Dodaje se i da je perspekti-

van i sjeverni dio Bloka br. 4

koji obuhvata prostor Raspu-

ća, Stojage, Pandurice i Pla-

ninika, ukupne površine oko

pet kilometara kvadratnih.

- Geološku perspektivnost

treba da potvrde detaljnija

geološka istraživanja, imajući

u vidu da na ovomprostoru

do sada nijesu izvođena

istraživanja uz primjenu

metode istražnog bušenja.

Na osnovumetalogenetsko-

prognozne ocjene, potenci-

jalnost neistraženog dijela

Bloka br. 4 je procijenjena na

oko dva miliona tona boksita

- navodi se u dokumentu.

Pogledna rudokop

SapanelaSlovenačkogposlovnogklubauCrnoj Gori

VeljkoBole