Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 17. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

–Građanska

opozicijaneće sevratiti u

Skupštinu i nikogaodnas u

tomenećepokolebati odlu-

kaDF-ada jednostrano

prekinebojkot, niti ćenji-

hovpovratakvratiti legiti-

mitet Skupštini. Ne isklju-

čujemprotestekaoopciju

našegdaljegdjelovanja, ali

dogovaraćemo seo svemu

kakobismodošli do smjene

DPS-a i vanrednih izbora.

Čekanas burnopolitičko

proljeće. To suporukekoje

je zaPobjedukazaoDritan

Abazović, predsjednikGra-

đanskogpokretaUra, govo-

reći odaljoj strategiji „gra-

đanskepetorke“.

Građanska opozicija nije

imala „sluha“ za pozive De-

mokratskog fronta za razgo-

vore o zajedničkom djelova-

nju. Predstavnici Demosa,

Demokratske Crne Gore, So-

cijalističke narodne partije,

Građanskog pokreta Ura i

Socijaldemokratske partije

sastajali su se nekoliko puta i

uvijek izlazili sa istom poru-

kom – nastavak bojkota dok

DPS ne udovolji zahtjevu za

vanredne parlamentarne iz-

bore. Najavili su da će se sa-

stati ponovo do kraja decem-

bra, ali za sada javnosti ne

otkrivaju koje će biti njihove

buduće aktivnosti. DF im je

zamjerio da „oni hoće razgo-

voresaDPS-om, aline i sanji-

ma“ i odlučio da „otvori još

jedan „front“ – onaj u Skup-

štini“.

Pozicije

Abazović kaže „da nije pogo-

đen, ni politički, ni građan-

ski“ zbog povratka DF-a u

Skupštinu, kao i da pozicija

građanskeopozicije timenije

ugrožena.

- Jesteovo lošmomenat jer se

narušava prvi princip zajed-

ništva, a to je zajednički boj-

kot parlamenta.Nijesampre-

više revoltiran povratkom

kolega. Mislim da će u parla-

mentu biti svi koji treba da

budu. To je jasan pokazatelj

kakva je politička scena Crne

Gore, i kotrebadapredstavlja

budućnostpolitike, akoćeda

personifikuje sve što je de-

mokratsko, progresivno i

evropsko–rekaojeAbazović.

On je rekao da „i dalje smatra

dasamomediji iDPSpokuša-

vaju da nametnu situaciju da

je opozicija uproblemu“.

-Mislimda građanska opozi-

cijatrebadanastavikonsulta-

cije i zajedničko djelovanje,

Jedan od lidera građanske opozicije i predsjednik Ure najavio „burno političko proljeće“

Abazović: Bojkot nastavljamo,

proteste ne isključujemo

Analitičar Ranko Đonović ocijenio da potezi „salto

mortale“, koje pravi građanska opozicija, doveli su do toga

da potpuno gube povjerenje birača zbog čega će, kako

je kazao, nestati sa političke scene. Đonović smatra da

Bečiću najviše odgovara nastavak bojkota parlamenta

da usaglašava stavove. Sigu-

ran samda ćemo se odgovor-

no odnijeti prema novim po-

Janjušević: Nezavidna pozicija

građanske opozicije

- Situacija građanske opozicije u ovom trenutku kada se DF

vraća u parlament pomalo je nezavidna – kazao je za Pobjedu

analitičar Dragiša Janjušević.

On je istakao da pet partija tzv. građanske opozicije mora u

kratkomperiodu da se odredi prema povratku u parlament,

predsjedničkim, kao i lokalnim izborima, prije svega u Bera-

nama i Ulcinju, zatimprema podgoričkim, kao i izborima u još

desetak opština na proljeće 2018. godine.

- Tu nezavidnost dodatno hrani nesinhronizovanost u pogledu

osmišljavanja zajedničkih strategija i platformi prije velikih poli-

tičkih dešavanja, te isključivo posmatranje partikularnih intere-

sa – kazao je Janjušević.

Prema njegovim riječima, protesti mogu biti radikalizacija aktiv-

nosti, ali, kako kaže, za njih su potrebni resursi.

- Protesti jesu dodatna radikalizacija političke krize na koju se

nije do sada usuđivala građanska opozicija, a to zahtijeva veli-

ku koordinaciju i sinhronizovanost za koju je potrebno i vrijeme

i resursi – dodao je on.

litičkimmomentima u Crnoj

Gori –dodao jeAbazović.

Politički analitičar Ranko

Razgovaraće i o predstojećim

lokalnim izborima

- Da li će se iskristalisati veći stepen saradnje naših partija u

Beranama i Ulcinju ili će ostati na nivou prethodnih lokalnih

izbora, biće jedna od tema nekog od narednih naših sastana-

ka – kaže Dritan Abazović.

On je ocijenio da je Ura raspoložena za svaki „dijalog i kom-

binatoriku koja vodi smjeni DPS-a“. Abazović kaže da je gra-

đanska opozicija dobro sarađivala na prethodnim lokalnim

izborima i da se pokazalo da je DPS, kako je rekao, „dobila

manje glasova u svimopštinama i pored svih pritisaka“.

- Ne vidim razloga da se naša saradnja ne nastavi i na nared-

nim lokalnim izborima – kazao je Abazović.

Ura: Parlament sa DF-om

nelegitiman i „rijaliti“

Dritan Abazović kaže da učešće dijela opozicije u radu parla-

menta tu instituciju i njene odluke neće učiniti legitimnim.

- Ne mislimda će bilo čiji povratak u Skupštinu povećati legi-

timnost totalno narušenog integriteta Skupštine. Čak sam

siguran da će se povratkomovog dijela opozicije taj integri-

tet dodatno srozati. Očekujem da krnji parlament postane

neki rijaliti i da na taj način DPS dobije konačno partnere koje

i zaslužuje – kazao je Abazović.

Analitičar Ranko Đonović smatra da je za Crnu Goru i građa-

ne „potpuno irelevantno hoće li tzv. građanska opozicija, a to

je svega nekoliko poslanika, priznati legitimitet Skupštine ili

neće“.

- Tako je bilo i do sada. Međutim, dio njih je i ranije učestvo-

vao u radu Skupštine. Oni su jedino dosljedni samo nedo-

sljednosti, što je njihov politički karakter oduvijek bio – kazao

je Đonović.

Đonović za Pobjedu rekao je

da su partije tzv. građanske

opozicije u crnogorskoj jav-

nosti, kako je istakao, navod-

no važile kao alternativa vla-

sti, ali njihovi potezi „salto

mortale“, koje prave posljed-

njih godina, doveli su ih do

toga da potpuno gube povje-

renje birača.

- To će ubuduće imati za po-

sljedicu njihov nestanak sa

političke scene– rekao jeĐo-

nović.

On smatra da trenutni bojkot

parlamenta najviše odgovara

Demokratama i Aleksi Beči-

ću.

Bečićuzabojkot

-Bečićeva stranka ćuti o svim

značajnim pitanjima Crne

Gore i njihovo prirodno poli-

tičko stanište je izvan Skup-

štine i javnosti, da sa spre-

mljenim fotoaparatima,

provocirajući glasače drugih

partija, prikupljaju jeftine

političke poene. Njihova do-

minantna glasačka baza je

ona iz DF-a i u tome imaju

uspjeha, pa će na istim rad-

nim zadacima ostati do na-

rednih izbora. Njihovim ula-

skom u Skupštinu bili bi

politički i ideološki pozicio-

nirani, kosui štasu, atonjima

ne odgovora. Za sada njih ne

treba očekivati u parlamentu

–kažeĐonović.

On je istakao da građanska

opozicija, kako je kazao, „ako

je građanska i de facto i de ju-

re,nemožesarađivatisanaci-

onalističkim partijama, niti

ćutati na pokušaje teroristič-

kih aktivnosti protiv Crne

Gore, ni napokušaje rehabili-

tacije okupatorske Podgorič-

ke skupštine 1918, kao ni na

favorizovanje ratnih zločina-

ca uCrnoj Gori“.

-Njihovstav je idaćepriznati

samo izbore na kojima bi oni

pobijedili. Nije bolji ni dobar

dio NVO kojima je osnov an-

tivladino djelovanje i pod

uslovom da je na štetu Crne

Gore. Zato je tzv. građanska

opozicija dobrovoljno pod

upraviteljstvomnalogodavca

iz koncernaVijesti i pomažu-

ći nacionalističkim stranka-

ma, pod upraviteljstvom tu-

đih država za interese tih

zemalja, postalaanticrnogor-

ska, antidemokratska, odno-

sno antigrađanska – kazao je

Đonović.

I.KOPRIVICA

državu u kojoj mogu da žive.

POBJEDA: Šta je sa srpsko-

albanskimpomirenjem?

HODŽAJ:

Pomirenja između

dva naroda ne može biti ako

nije promenjena agenda koja

nas je do sukoba i dovela.

POBJEDA: Može li ta agenda

uopšte biti promijenjena

ako su i u Srbiji i naKosovu

danas na vlasti takozvane

„ratne“ stranke i koalicije?

HODŽAJ:

Ne možemo u isti

koš gurati stvari koje su i poli-

tički i istorijski različite. Naime,

moramo napraviti političku i

moralnu razliku kada termin

„ratno krilo“ upotrebimo za

Srbiju i kada ga koristimo za

Kosovo, BiH, Hrvatsku, Slove-

niju u kojima su devedesetih

bile formirane snage čiji je cilj

bila odbrana od agresije reži-

ma Slobodana Miloševića.

POBJEDA: Tonije sporno.

Međutim, ne bi trebaloda

bude spornoni toda suu

odbrambenimratovima te

vojske takođe činile zločine.

HODŽAJ

: Masovna ubistva

ljudi na Kosovu i svuda po biv-

šoj Jugoslaviji, etničko čišćenje

i genocid dogodili su se u

ime jedne ideje i jedne dok-

trine - one o velikoj Srbiji. Ta

ideja delo je pojedinih srpskih

intelektualaca, kao i velikodo-

stojnika Srpske pravoslavne

crkve, koji su osamdesetih i

devedesetih godina prošloga

veka sejali strah i mržnju, u

ime građana Srbije pozivali na

nasilje i huškali protiv ostalih

naroda bivše Jugoslavije. Ova

indoktrinacija kulminirala je

pojavomMiloševića, koji je

oživotvorio politiku etničkog

čišćenja na Kosovu. Mislimda

bi u „unutrašnjemdijalogu o

Kosovu“, koji trenutno traje u

Srbiji, moralo biti postavljeno

pitanje odgovornosti onih koji

su ideološki pripremili zločine

protiv Albanaca i opravdali

politiku etničkog čišćenja.

Kada je reč o „ratnoj Vladi“,

jasno je da Aleksandar Vučić

kao predsednik Srbije i Ivica

Dačić kao zamenik premijera

i ministar spoljnih poslova,

nisu liberalni demokrati pro ila

Zorana Đinđića ili Vesne Pešić,

odnosno da su bili deo Milo-

ševićevog režima. Preduslov

za pomirenje naša dva naroda

je da ti ljudi prihvate i ličnu i

odgovornost Srbije za počinje-

ne zločine i etničko čišćenje

nad albanskimnarodomna

Kosovu devedesetih.

POBJEDA: ZaštoKosovo

traži da se SADaktivnije

uključe upregovoreKosova

i Srbije uBriselu?

HODŽAJ:

SAD su najveći

bilateralni partner Kosova i

naš najveći globalni strateški

saveznik.

POBJEDA: Znači li toda zva-

nična Priština nema povjere-

nja uBrisel?

HODŽAJ:

Ne, ne, naprotiv.

Kosovo veruje Briselu, jer sebe

vidi kao deo EU; istovremeno,

Brisel veruje Kosovu budući

da je EU, posredstvom svojih

misija u našoj zemlji, od prvih

dana bila uključena ne samo u

proglašenje nezavisnosti, nego

i u gradnji nove države Koso-

vo. Dobra američka i evropska

koordinacija u dijalogu Kosova

i Srbije dala bi, verujem, nove

konkretne rezultate, posebno

ako uzmemo u obzir tri isto-

rijska izazova koja stoje pred

Balkanom: bilateralni odnosi

Kosova i Srbije, pitanje imena

Makedonije i novo unutrašnje

ustavno uređenje u BiH.

POBJEDA: Hoće li se bivša

američka državna sekre-

tarkaKondolizaRajs zaista

uključiti upregovore?

HODŽAJ:

Ta vest nije potvrđe-

na. Nedavno sam se vratio iz

SAD i nikomi tako nešto nije

službeno pomenuo.

POBJEDA: Srbija predlaže da

seRusija uključi upregovo-

re. Da li je toprihvatljivo za

Kosovo?

HODŽAJ:

Srbija očito želi

da komplikuje stvari, čineći

međunarodni kontekst još

složenijim. Svima nam je,

naime, jasno da je umeđuna-

rodnimodnosima Rusija deo

problema, ne deo rešenja.

Uprkos tome, Kosovo veruje

da Moskva neće blokirati

naše učlanjenje u OUN i ostale

međunarodne organizacije.

Timpre što je ipak svesna da

niko ne može zaustaviti istorij-

ski tok.

TamaraNIKČEVIĆ

Haški osuđenik Lazarević

je u Nišu dočekan kao heroj

POBJEDA: Nedavno imenovanje generalaVladimira

Lazarevića za predavača naVojnoj akademiji uBeogradu

dokaz je da je prihvatanje odgovornosti za rat i zločine

devedesetihu Srbijimoguće ili…

HODŽAJ:

Lazarević je u Hagu osuđen za zločine protiv

čovečnosti, za etničko čišćenje i proterivanje gotovomilion

ljudi sa Kosova. Uprkos tome, nakon izdržavanja zatvorske

kazne, na aerodromu u Nišu je dočekan kao heroj; predava-

nje koje je nedavno održao na beogradskoj Vojnoj akademiji

nosi ironičan naslov: „Heroizam srpskih vojnika u ratu protiv

agresije NATO-a“.

Nažalost, činjenice koje samnabrojao dokaz su ne samo da

Srbija danas vodi politiku rehabilitacije Miloševića i njegovih

ratnih zločinaca, nego i da suštinski nikada nije prihvatila

odgovornost za ratna zverstva počinjena na Kosovu u ime

srpskog naroda i srpske države. U pomirenje je neophodno

uložiti mnogo ozbiljnog truda, znate. Zato i verujemda je,

paralelno sa političkim, potrebno otvoriti i društveni dijalog

među elitama - intelektualcima, umetnicima, akademcima,

medijima, civilnimdruštvima, biznismenima, sve sa ciljemda

se naša dva naroda približe.

rovića

digliruke.Nijesamimaotuam-

biciju, ali samračunao dami je

obaveza da makar ukažem na

pravac koji nam može svima

pomoći da brže iznesemo de-

mokratske promjene. Ne samo

njima nego hiljadama građana

koji uprkos ličnim žrtvama i

progonu istrajno drže opozici-

onikurs,vjerujućidaćeglasom

za DF nešto promijeniti. Ne

ulazeći u to da li mnogi od njih

uviđaju da forsiranjem tema

kojedijeleCrnuGoruvođeDF-

a redovno bacaju DPS-u pojas

za spasavanje, a čini se da i te

kakodižurukeodfamozne„vr-

hovne komande“ i okreću se

progresivnimimodernimopo-

zicionimsnagama,vjerujemda

je dužnost svakoga ko želi rje-

šenje da ukaže na dijagnozu -

navodi Rudović.

Iv.P.

DritanAbazović

RankoĐonović

Dragiša Janjušević