Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 17. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Bez obzira na

problemdemarkacije granice,

odnosi Crne Gore i Kosova

su najbolji mogući, po ocjeni

zamjenika premijera kosovske

Vlade Envera Hodžaja.

„Kosovo Crnu Goru vidi kao

zemlju koja će, zajedno sa

Albanijom, biti prva naredna

članica EU, što je veoma važna

vest za Balkan, baš kao što je

članstvo Crne Gore u NATO-u

bio najznačajniji događaj

za naš region u 2017.

godini“, kaže Hodžaj

za Pobjedu.

POBJEDA: Zašto

ondaKosovo

još nije obilje-

žilogranicu sa

CrnomGorom?

HODŽAJ:

Vlada

Kosova je, zajedno

sa pratećim izvešta-

jem, kosovskoj Skup-

štini nedavno ponovo

prosledila sporazumpot-

pisan 2015. Demarkacija gra-

nice sa CrnomGorom stvar je

unutrašnjeg konsenzusa Vlade

Kosova, odnosno stranaka koje

čine Vladu premijera Ramuša

Haradinaja. Reč je, dakle, o

razlikama između partija i par-

lamentarnih grupa u Skupštini

Kosova, a ne o otvorenom

međudržavnompitanju.

POBJEDA: Srpska lista, koja

je poddirektnomkontrolom

Beograda i Moskve, oštro se

protivi demarkaciji granice

Kosova i CrneGore.

HODŽAJ:

Imam veliku nadu

da će Srpska lista ipak podržati

obeležavanje granične linije

Kosova i Crne Gore. Naravno,

nisamnaivan, pa ne isključujem

mogućnost da Beograd iskom-

plikuje stvar prilikom završnog

glasanja u Skupštini Kosova.

POBJEDA: Zašto?

HODŽAJ:

Poseta nekoliko

srpskih predstavnika sa Koso-

va Moskvi, kao i uticaj Rusije

preko određenih NVO na seve-

ru Kosova, otvaraju pitanje

preciznije ocene ruskog uticaja

u tomdelu zemlje, što naša

Vlada ne podržava. Znamo da

je Rusija protivnik Kosova koji

pokušava da naškodi našoj

međunarodnoj reputaciji, pa

nas zato i brine to što se Srbija

pretvorila u bazu ruskog uti-

caja na Balkanu. Mislimda je

došlo vreme da se time ozbilj-

no pozabave naši međunarod-

ni partneri.

POBJEDA: Kada kažete da je

Rusija

protivnik

Kosova, mislite na to što

Moskva nije priznala kosov-

skunezavisnost?

HODŽAJ:

Ne samo to.

POBJEDA: Koliko je tačno

zemalja priznalonezavisnost

Kosova? PitamVas zbog

toga što šef srpske diplomati-

je IvicaDačić tvrdi da suneke

države umeđuvremenu

povukle odlukuopriznanju

Kosova, a da se neke na to

spremaju.

HODŽAJ:

Kao suverenu i

nezavisnu državu Kosovo je

do sada službeno priznalo 115

država sveta. Takođe, Kosovo

je učlanjeno u 67 evropskih

i svetskih organizacija, što

pokazuje da je integracija

naše zemlje umeđunarodne

sisteme nezaustavljiv proces

i, u geopolitičkom smislu,

konačna činjenica. Svima u

Evropi i svetu je to jasno izuzev

Srbiji koja, lansirajući lažne

vesti i kampanje bez efekta,

razotkriva svoj pravi karakter u

odnosu na Zapad i predstavlja

sebe kao izvor nestabilnosti

Balkana.

Inače, kada god to poželi, mini-

star Dačić od nas može dobiti

kompletan dosije sa svimpri-

znanjima i svimučlanjenjima

Kosova umeđunarodne orga-

nizacije. Možda bi tomogao

biti naš poklon Ivici Dačiću za

novogodišnje praznike.

POBJEDA: Koliko je realno

daKosovouskoropostane

članicaUN?

HODŽAJ:

Veoma je realno.

POBJEDA: To će prihvatiti

Srbija i Rusija?

HODŽAJ

: Iako su odnosi Koso-

va i Srbije bili veoma teški, iako

je reč o dugoj istoriji sukoba,

ratova i etničkog čišćenja,

svetsko iskustvo pokazuje da

je, gde postoji politička volja,

takav cilj ostvariv.

POBJEDA: Prepoznajete li

udanašnjoj Srbiji političku

voljuda priznaKosovo,

odnosnoda do kraja radi na

„punoj normalizaciji odnosa

sa Prištinom“?

HODŽAJ:

Puna normalizacija

odnosa Kosova i Srbije ima tri

cilja. Prvi je učlanjenje Kosova

u OUN, drugi - uspostavljanje

diplomatskih odnosa kao akt

međusobnog priznavanja, i

treći - međusobno priznavanje.

Kaoministar spoljnih poslova

Kosova, sedamgodina sam

svakoj državi članici EU koju

samposetio postavio pitanje

koje Vi meni sada postavljate:

što, dakle, za vas znači pravno

obavezujući sporazum između

Kosova i Srbije? Svi sumi rekli

isto: znači uzajamno priznanje

Kosova i Srbije.

ČimKosovo i Srbija potpišu

sporazummeđusobnog pri-

znanja, Rusija više neće imati

nijedan politički, pravni ili

moralni argument da spreči

učlanjenje Kosova u OUN. Rusi-

ja je, nažalost, Kosovo do sada

koristila kao geopolitičku kartu

svoje agende na Balkanu i u

Evropi, čime je, pomom sudu,

više štete nanosila srpskim

interesima nego što je Srbiji,

koju na taj način drži ucenje-

nom, obezbedila konkretnu

dobit.

POBJEDA: Profesor Vladan

Kutlešić nedavno je predlo-

žioda Srbija priznaKosovo

kaonezavisnudržavu, koja

bi sa Srbijomostala u institu-

cionalnoj vezi, tj. u „carinskoj

uniji sa jedinstvenimtržištem

i jedinstvenommonetarnom

politikom“. Štamislite o

ovomprijedlogu, sa kojim je

saglasan i predsjednikAlek-

sandar Vučić?

HODŽAJ:

To je neozbiljan i

nekredibilan predlog. Srpski

intelektualci i političari nikako

da prihvate da je Kosovo već

deset godina nezavisna, suve-

rena, međunarodno priznata

država, koja ima bilateralne

odnose sa EU i SAD. Očito da je

srpska elita poslednje tri dece-

nije imala ozbiljan problem

orijentacije u vremenu i u pro-

storu. U tom smislu, profesora

Kutlešića bi trebalo pitati - u

kom vremenu i prostoru vi

uopšte živite, čoveče?

POBJEDA: „Dogovor nije

moguć ukolikonekomisli da

Srbijamora da izgubi sve, a

daAlbanci dobiju sve“, rekao

je nedavnopredsjednik

Vučić. Šta je zaKosovo „crve-

na linija“?

HODŽAJ:

Ne samo „crvena lini-

ja“, nego i mera našeg postoja-

nja kao naroda i kao političke

zajednice je suverenost i

teritorijalni integritet Kosova,

učlanjenje u OUN i međusobno

priznavanje. Timpre što Alban-

ci sa Kosova nemaju drugu

INTERVJU:

Enver Hodžaj, zamjenik predsjednika Vlade Kosova

Konsenzusom

uparlamentu

dodemarkacije

Imam

veliku nadu da

će Srpska lista ipak

podržati obilježavanje

granične linije Kosova i

Crne Gore. Naravno, nijesam

naivan, pa ne isključujem

mogućnost da Beograd

iskomplikuje stvar prilikom

završnog glasanja u

Skupštini Kosova

HERCEGNOVI

-Najvažnije

iskušenje sakojimsedanas

suočavaCrnaGora je potre-

badakontinuirano i koliko je

mogućedinamičnounapre-

đujemodemokratski i eko-

nomski razvoj naše zajedni-

ce, poručio jepredsjednik

Demokratskepartije socijali-

staMiloĐukanović, na juče-

rašnjoj osmoj izbornoj konfe-

rencije tepartijeuHerceg

Novom.

- Nakon što smo odgovorili ne-

kim izazovima, nakon što da-

nas imamo svojudržavnu kuću

kojom upravljamo, nakon što

smojeuokvirilievroatlantskim

pravilima tako da ne možemo

više skliznuti na tradicionalna

balkanska bespuća, danas mi

svi polažemo ispit znanja, ispit

zrelosti, odgovornosti, polaže-

monatemuubrzanogekonom-

skog i demokratskog razvoja -

kazao jeĐukanović.

On je istakao damora postojati

odgovornost onoga ko predvo-

di taj proces, što je, kako kaže,

DPSnapolitičkomterenuCrne

Gore.

- Mi moramo nastaviti da una-

pređujemo vlastitu odgovor-

nost, da pokazujemo kreativ-

n o s t , d a k o n t i n u i r a n o

odgovaramo sve komplikova-

nijim izazovima koje donosi

sve ubrzaniji proces globaliza-

cije na svjetskoj društvenoj i

političkoj sceni – ocijenio je

Đukanović.

Evropskapravila

Imperativ nije, kazao je

Đukanović, da jurimobezglavo

kaEU.

- Nije za nas najvažnije kada

ćemo formalno postati članica

EU, za nas je mnogo važnije od

toga da se unutar naše kuće

kontinuirano razvijamo u skla-

du sa evropskim pravilima, da

ovdje svakoodnas svakogdana

sve više osjeća evropski dah,

evropski kvalitet života, a kada

ćemodoći dočlanstvauEU, ka-

da se za to stvore uslovi i kod

nas i kod njih, i kada budemo i

jedni i drugi dovoljno željeli da

EUnastavisaproširenjem–ka-

zao jeĐukanović.

Onjeistakaodajejakovažnoda

DPS zajedno sa koalicionim

partnerimanadržavnomnivou

nastavi da vodi Crnu Goru

„ovimputevimakojima jevodi-

la i kojima je dovela do veoma

vrijednih uspjeha u našoj novi-

joj istoriji“.

Govoreći o Herceg Novom, li-

der DPS-a je rekao da su u tom

gradu propustili šansu 2000.

godinekadasuprešliuopozici-

ju.

- Od tada do danas traju naši

pokušaji da dobijemo drugu

šansu.Dosadajenijesmodobi-

li, ali kao pobjednici ne posu-

stajemo, idemo dalje vršeći

vlast u Crnoj Gori i u većini lo-

kalnih zajednica, pokušaćemo

da u jednoj regularnoj demo-

kratskoj utakmici dođemo do

drugešansekojućemo,siguran

sam, nakontogamnogovišeci-

jeniti nego onu koju smo ispu-

stili 2000. godine – rekao je

Đukanović.

Lekcije

On je istakao da je važno da se

iz opocizionog statusa nauči

lekcija i daDPSneslijedi pona-

šanje opozicije na državnom

nivou. On je sugerisao partij-

skim kolegama u Herceg No-

vom da ne slijede rezon da se

sve urotilo protiv DPS-a, da ne

optužuju one koji su pobjedni-

ci, jer to vodi u pretvaranje po-

litičkih partija u politički ho-

ror. Umjesto toga sugerisao je

„da se pažljivo analiziraju ra-

zlozi koji suu zoni odgovorno-

sti DPS-a“.

Na izbornoj konferenciji DPS

Herceg Novi govorio je i koor-

dinatorpartijeza taj grad i član

Predsjedništva Petar Ivanović,

predsjednikopštineNikšićVe-

selin Grbović, predsjednica

Opštinskog odbora Socijalde-

mokrata Tatjana Fanfani i po-

slanikHrvatske građanske ini-

cijativeAndrijanVuksanović.

Ž.K.

Lider DPS-aMilo Đukanović na izbornoj

konferenciji te partije u Herceg Novomporučio

Ubrzati ekonomski i

demokratski razvoj

Nejedinstvo

u lokalnom

DPS-u dovelo

do lošeg

izbornog

rezultata

Kao jedan od razloga

neuspjeha na vanrednim

lokalnim izborima u Herceg

Novom, koji su održani u

maju, Đukanović je naveo

nejedinstvo u lokalnom

DPS-u.

- Na posljednjim lokalnim

izborima nijesmo svi bili

u istoj koloni. Uložio sam

lični napor da otklonim taj

problem, ali nijesam sigu-

ran u kojoj sammjeri bio

uspješan. To je posljedica

kontinuiranog unutarpar-

tijskog života i ne rješava

se za jedan ili sedamdana

- naglasio je Đukanović i

pozvao učesnike konferen-

cije da ga otklone, kako za

četiri godine ne bi zabilježili

još jedan nezadovoljavajući

izborni rezultat u Herceg

Novom.

Poručio je i da ne zagovara

unisona razmišljanja unu-

tar bilo koje zajednice, ni

unutar porodice, partije ili

društva, već da podstiče

različitosti dok se ne de ini-

še stav.

- Ako i nakon toga nastavi-

mo da djelujemo različito

onda nismo partija, već

organizovana grupa ljudi i

imaćemo štete u ostvariva-

nju naših strateških ciljeva

- poručio je Đukanović.

Sakonferencije

PODGORICA

- Da nije poli-

tičkogstrašilaulikuvođaDF-a,

koji anahronom retorikom po

uzoru na vojvodu Šešelja drže

u strahu dio građana koji naiv-

no vjeruju da samo DPS može

odbraniti Crnu Goru od njih,

Đukanović ne bi imao snage da

zaustavi talaspromjena -ocije-

nio je potpredsjednik Ure Ne-

đeljkoRudović.

On jereagovaonaoštrestavove

poslanika DF-a Jovana Vuču-

rovića, koji je kazao da je „izja-

va da zbog tvrdoglavosti DF-a

Reagovanje potpredsjednika Ure na izjavu poslanika DF-a Jovana Vuč

Rudović: DF strašilo daje

vještačko disanje DPS-u

nema saradnje u opoziciji svo-

jevrstan politički nesojluk Ne-

đeljka Rudovića, kao i pokušaj

da se DF okrivi za krah ispra-

zne i jalove politike takozvane

građanske opozicije“.

- Uzaludna je izgleda rabota

emancipovati pojedince koji

rukovode DF-om. Pokušavali

su to mnogi, počevši od g. Mi-

odraga Lekića, pa su na kraju

EnverHodžaj