Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 17. decembar 2017.

CrnomGorom

Obilježen jubilej – 130 godina postojanja nikšićke bolnice

Svijetle staze

i znamenja

struke i nauke

NIKŠIĆ

- Još od 11. decem-

bra 1887. godine, kada jeod-

lukomVladeknjaževine

CrneGoreotvorenanikšić-

kabolnica, kaodruga stalna

bolnicauCrnoj Gori, pod

imenom„KnjeginjaZor-

ka“, ponajstarijoj ćerki

knjazaNikole, ovaustano-

vabaštini tradicijudugu

130godina, koja jeoduvijek

išlauzlaznomputanjomu

skladu sanovimsaznanji-

ma, doprinoseći ciljuhu-

manosti, požrtvovanosti,

kao i svijetlimputevimana-

uke i struke.

Prema riječima direktora

nikšićke bolnice, dr IlijeAša-

nina, tokom 130 godina po-

stojanja, ona jedijelilabreme

i sudbinu crnogorske istorije

i izazove sa kojima se suoča-

vao crnogorski narod.

Profesionalizam

- Sto trideset godina istorije i

tradicije nikšićke bolnice

ispunjeno je svijetlim staza-

maiznamenjimamedicinske

struke i nauke, velikim i

časnim podvizima, ali iznad

svega humanošću i profesio-

nalizmom u službi zdravlja

građana. Sve zajedno, činili

su velike korake u jačanju i

unapređenjuzdravstvaičini-

li velike i sigurne korake ka

savremenojnaprednojmedi-

cini i povezivanju sa savre-

menimiistaknutimcentrima

u okruženju, evropskim i

Ulaganja umodernizaciju

U prethodnih nekoliko godina napravljen je zavidan iskorak

u tehničko tehnološkom, kadrovskom i svakomdrugom

vidu. Nabavljena je oprema u vrijednosti od preko 2,672

miliona eura koja je inansirana sredstvima Fonda zdravstva

i donacija. Uporedo sa nabavkomopreme vodilo se računa

i o školovanju kadra, kako visokostručnog, tako i srednjeg

medicinskog kadra. 2009. godine imala je 37, a sada ima 65

ljekara specijalista. Više od 80 odsto prostora bolnice dove-

deno je do apartmanskog nivoa, što je čini jedinstvenomu

zdravstvenom sistemu Crne Gore. 2007. godine urađena

je rekonstrukcija i potpuna adaptacija službe za radiološku

i ultrazvučnu dijagnostiku, 2008. rekonstruisan je urgentni

blok u hirurškompaviljonu sa pristupnomprilaznom ram-

pom. Adaptirani su kabineti za endoskopske procedure,

kabinet za kolonskopije i gastroskopije. Centralni hol bolnice

rekonstruisan je 2009. a 2010. građevinski radovi na adap-

taciji ambulantnog bloka odsjeka za oftalmologiju. Naredne

godine rekonstruisana je zgrada interne bolnice, vrijednost

radova iznosila je 1,113 miliona eura, a inansirani su iz kapi-

talnog budžeta Vlade. Urađena je prilazna rampa, lift za tran-

sport pacijenata, instalacije, sistem za gašenje požara. Iznad

svakog kreveta instalirani su aparati za respiraciju. Asfaltira-

ne su pristupne saobraćajnice unutar kruga bolnice.

2012. izvršena je rekonstrukcija kotlarnice, adaptirana fasada

na hirurškomodjeljenju, djelimično zamijenjen krov.

2013. godine rekonstruisano je odjeljenje opšte hirurgije,

odvojen dio gdje se nalaze pacijenti na operativnom liječenju

od dijela gdje se nalaze drugi pacijenti.

2014. rekonstruisana je zgrada psihijatrije, nove ambulante

napravljene i prostor za dnevnu terapiju i dnevni boravak

pacijenata.

2016. je završena rekonstrukcija i adaptacija urologije, a 2017.

adaptacija oftalmologije.

U narednomperiodu nastaviće sa tehničko tehnološkim,

kadrovskim i drugimosavremenjavanjemuz nabavku opre-

me, nove specijalizacije, kao i završetak adaptacija preostalih

smještajnih kapaciteta.

U toku je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju

odjeljenja za ginekologiju i akušerstva, izgradnja parkinga

za zaposlene u krugu bolnice i helidroma. Uskoro stižu i novi

aparati, između ostalog, rečeno je u ilmu, koji je urađen u

saradnji sa RTV NK.

svjetskimcentrimamedicine i

zdravstva uopšte, uz poštova-

nje crnogorske tradicije i

pogleda uprtog ka budućnosti

- istakao jeAšanin.

Podrška

PotpredsjednikVladeMilutin

Simović kazao je da je oblast

zdravstva i danas pod poseb-

nom pažnjomVlade sa ciljem

da profesionalna i efikasna

zdravstvena zaštita rezultira

dostupnom i kvalitetnomme-

dicinskom uslugom, koja će

bitidostupnijazasvekategori-

je stanovništva uz dalje una-

pređivanje oblasti farmaceut-

ske politike. Takođe je dodao

da je Vlada u budžetu za na-

rednugodinuobezbijedilapo-

seban fond za nagrade zapo-

slenim u ovim oblastima. U

svom izlaganju istakao je sve

posvećene ljekare i medicin-

ske radnike, koji su radili i ra-

de,anoseugled,značajizaslu-

ge nikšićke bolnice.

-Onimakoji supomagali paci-

jentima i u tome se nijesu

šteđeli, bez obzira na sve

izazove, uz visoku iskaza-

nu i profesionalnu i ličnu

posvećenost i etiku.

Brojni su znameniti i

poznati nikšićki dokto-

ri i doktorke, medicin-

ske sestre, glavne sestre

i babice, tehničari i za-

služni medicinski radni-

ci. Oni su nesebično ugra-

dili svoje stručne, ljudske i

humane vrijednosti u ovu

plemenitu profesiju i tako

postali dio Nikšića i kolek-

tivne memorije Nikšićana.

Oni su i danas putokaz hu-

manosti i pokazatelj uzviše-

nostiljekarskogpoziva.Svo-

j u i s c j e l i t e l j s ku mo ć

pronalazili su u znanju, čo-

vjekoljublju i etici i savjesti,

na poslu koji je težak, uzvi-

šen i nadasvehuman- kazao

je Simović.

Film

Nakon svečanihgovora, pri-

ređena jeprojekcija tridese-

tominutnog filma o nikšić-

koj bolnici i njenoj istoriji,

gdje taj ozbiljan poduhvat,

kako tvrdi Ašanin, predstav-

lja izraz dubokog poštova-

nja prema generacijama

kojesusebenesebičnougra-

dile u ovaj crnogorski hram

zdravlja.

Nasvečanosti sudodijeljene

specijalne plakete pojedin-

cima zaslužnim za razvoj

nikšićkog zdravstva, Milo-

radu Peroviću, Dragutinu

Vukotiću, StevanuČizmovi-

ću i KostiMiloviću.

Proslavi jubileja prisustvo-

valisupredsjednikCrneGo-

reFilipVujanović,predsjed-

nik DPS-aMilo Đukanović,

predsjednik opštine Nikšić

Veselin Grbović, kao i pred-

stavnici lokalneuprave, rad-

nicibolnice, policije idrugih

institucija, dok je u sklopu

večeri priređen i bogat

umjetnički program.

M.R.

USTANOVAUSLUŽBI

ZDRAVLJA:

Dr IlijaAšanin

DANASORDINIRA65LJEKARA

SPECIJALISTA:

ZgradaOpštebolniceuNikšiću

OBLASTZDRAVSTVAUVIJEKUFOKUSU:

PotpredsjednikVladeMilutinSimović

Visokezvanicenaproslavi jubileja