Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 17. decembar 2017.

Svijet

ZAGREB

- Protiv šestorice

penzionisanihoficirabivše

JNA, osumnjičenihza rake-

tiranjeBanskihdvora 1991.

godine, pokrenuta je istraga

i određen istražni zatvor

zbogopasnosti odbjekstva i

posebno teškihokolnosti

krivičnihdjela, objavilo je

zagrebačkoŽupanijskodr-

žavno tužilaštvo.

Istragom je obuhvaćeno pet

osoba zasad nepoznatog dr-

žavljanstvaihrvatskidržavlja-

ninkoje tužilaštvosumnjiči za

pokušaj ubistva predstavnika

najviših hrvatskih državnih

tijelaupokušajuiratnogzloči-

na protiv civilnog stanovniš-

tva.

Tužilaštvo je navelo samo go-

dine osumnjičenih a, po

nezvaničnimpodacima,među

njima su nekadašnji general

bivše JNA i komandant Rat-

nog vazduhoplovstva u 5. ar-

mijskoj oblasti Ljubomir

Bajić,kojijeizdaokomanduza

napad i SlobodanJeremić, ne-

kadašnji pripadnik komande

ratnog vazduhoplovstva koji

je planiraonapad.

Uz Bajića i Jeremića, terete se

i načelnik 105. lovačke bom-

barderske pukovnije Ð. M.,

referent u tadašnjem KOS-u

ratnogvazduhoplovstvaČ.K.i

dvapilota izvršiocaR.D. iD. L.

AgencijaHinanavodida jepo-

znato da niko od njih nije do-

stupan hrvatskim vlastima, a

da se pilotD. L. koji je hrvatski

državljanin nalazi u Južnoa-

fričkojRepublici,gdjeradikao

civilni pilot.

ANKARA

-Višeod30miliona stranihdržavljanaušlo jeu

Turskuza jedanaestmjeseci 2017. godine, navode izGene-

ralnedirekcije zaupravljanjemigracijamaTurske.

UTursku je od 1. januara do 30. novembra ove godine ušlo 30,7

miliona stranih turista, dok je istovremeno zemlju napustilo

30,4miliona ljudi, pokazujupodaci direkcije.

Tokomcijele 2016. godine Tursku je posjetilo 24,7miliona stra-

nihdržavljana, au 11mjeseci ovegodine tabrojka jeveća za sko-

ro šestmiliona.

Najviše turistadolazi izRusije, a slijedeNjemci i Irci. Uoktobru

guverner mediteranske pokrajine Antalija rekao je da su ruski

turisti koji posjećuju grad do septembra dostigli rekordan broj

od 3,4miliona ljudi.

TORONTO

-Kanadskimili-

jarder i njegova supruga

pronađeni sumrtvi u svojoj

kući uTorontuuokolnosti-

makoje jepolicijaopisala

kao „sumnjive“, javio je juče

BBC.

Tijela Berija Šermana i njego-

vesuprugeHanipronađenasu

upodrumuluksuznekuće, ko-

ju je par nedavno ponudio na

prodaju. Pronašao ih je agent

zanekretnine, koji jekuću tre-

balo da pokaže zainteresova-

nimkupcima.

Šerman je bio osnivač i pred-

sjednik farmaceutskog gigan-

ta Apoteks. Bio je filantrop i

jedan od najbogatijih ljudi u

Kanadi.

Policija nije saopštila detalje u

vezi sa slučajemi nije potvrdi-

la identitet bračnog para.

Da je riječ o Beriju i Hani Šer-

man, rekli su prijatelji porodi-

ce i lokalni zvaničnici. Par je

imao četvorodjece.

Kanadski premijer Džastin

Trudo uputio je preko Tvitera

poruku saučešća povodom

njihove smrti.

JERUSALIM

- Palestinci su

jučeosudili sugestijuvisokog

zvaničnikaBijelekućeda će

Zidplačau istočnomJerusa-

limu, koji je Izrael anektirao,

ostati u svimslučajevimapod

izraelskomkontrolom.

Ta sugestija izrečena je sinoć

nakon dana sukoba palestin-

skihdemonstranata i pripadni-

ka izraelskih snaga bezbjedno-

sti zbog odluke predsjednika

SAD Donalda Trampa da

priznaje Jerusalim kao glavni

grad Izraela.

Jednostrano priznanje Jerusa-

lima kao samo izraelskog iza-

zvalo je gotovo jednoglasne

osude u međunarodnoj zajed-

nici i proteste na Bliskom isto-

ku i šire u čitavommusliman-

skom svijetu, samo ga je Izrael

pozdravio.

Ujučerašnjimsukobimačetvo-

rica Palestinaca su poginula, a

nadesetine ih je ranjeno. Suko-

bi su izbili na granici s Pojasom

Gaze,kaoinaZapadnojobaliiu

istočnomJerusalimu.

„Nećemo prihvatiti nikakve

promjene granica u istočnom

Jerusalimu, koji je okupiran od

1967“, rekao je portparol pale-

stinskog predsjednika Ma-

hmuda Abasa, Nabil Abu Ru-

dejne.

Pritvor oficirima JNA

zbog Banskih dvora

Kanada: Milijarder

i njegova supruga

pronađeni mrtvi

Bijela kuća predlaže da Zid plača ostane pod izraelskomkontrolom

Palestinci osudili

sugestiju SAD

Tursku posjetilo

30miliona turista

On smatra da novo „saopštenje

dokazuje ponovo da je admini-

stracija SAD sebe isključila iz

mirovnog procesa“.

Rudejne jeosudio i označiokao

„potpuno neprihvatljiv nasta-

vak te američke politike u od-

nosu na priznanje Jerusalima

kao glavnog grada Izraela ili

preseljenje američke ambasa-

de uJerusalim“.

„Neplaniramoscenarioukome

Zapadni zid (Zid plača) neće

biti dio Izraela“, izjavio je nei-

menovani visoki zvaničnik Bi-

jele kuće.

Zid plača, Zapadni zid kako ga

zovu Jevreji, nalazi se u istoč-

nom Jerusalimu, koji je Izrael

okupirao i anektirao. Palestinci

namjeravajudautomdijeluJe-

rusalima proglase sjedište svo-

je buduće nezavisne države.

Zid plača je najsvetije mjesto

na kome Jevreji mogu da se

mole, a iznad je Brdo hrama

gdje sunekada stajali drevni je-

vrejskihramovi,najsvetijemje-

sto u judaizmu. Tamo su danas

džamije Kupola na stijeni i Al-

Aksa, treća po značaju u isla-

mu.

Na osnovu statusa kvo Jevreji

mogu da posjećuju to mjesto

koje Arapi zovu Haram al-Ša-

rif,alinemogutamodasemole.

Ono ječestobilopoprištesuko-

ba izraelskih snaga bezbjedno-

sti i Palestinaca.

Sugestija o sudbini Zida plača

data je u vrijeme kada Vašin-

gton tvrdi da želi da obnovi

izraelsko-palestinski mirovni

proces,kojijeuzastojuod2014.

Austrija pooštrava

propiseomigrantima

Predsjednik Van der Belen je poslije sastanka rekao da su ga Kurc i Štrahe

uvjerili da će nova vlada imati „proevropsko“ usmjerenje

BEČ

-NovavladaAustrije,

kojuće činiti konzervativna

Austrijskanarodnapartija

(OVP) i nacionalističkaSlo-

bodarskapartijaAustrije

(FPO), pooštrićepropiseo

azilu i imigrantima, ali ćebi-

ti čvrstoposvećenaEvrop-

skoj uniji, pišeu jučeobjav-

ljenomkoalicionom

sporazumu.

Prema sinoć postignutomdo-

govoru dvije stranke, novi

kancelar biće 31-godišnji

predsjednik OVP Sebastijan

Kurc, koji će tako postati naj-

mlađi evropski lider, dok će

šef krajnje desne FPO Hans-

KristijanŠtrahebiti vicekane-

lar i ministar sporta i državne

uprave.

Štraheova FPO vodiće još pet

ministarstava, uključujući i

nekoliko najznačajnijih -

unutrašnje i spoljne poslove i

odbranu,aKurcovaOVPćeuz

kancelarsku poziciju dobiti

sedamministarstava, između

ostalog-finansija,ekonomijei

pravosuđa.

Na parlamentarnim izborima

održanim 15. oktobra, Kurco-

va stranka zauzela je prvo

mjesto osvojivši 31,5 odsto

glasova, dok jeŠtraheovaFPO

bila treća, sa 26,0 odsto glaso-

va, iza Socijaldemokratske

partije Austrije sa 26,9 odsto

glasova.

Izbor nove vlade Austrije

označiće skretanje te zemlje

udesno pošto su se obje stran-

ke u kampanji zalagale za čvr-

šću kontrolu imigranata, brze

deportacije tražilaca azila čiji

su zahtjevi odbijeni i za obra-

čun s radikalnimislamom.

Predstavljajući programVla-

de na 180 strana, Kurc je juče

rekao novinarima da dogovor

„može da bude osnova za

stvarnupromjenuuAustriji“.

Taj dokument počinje izja-

vom o posvećenosti Austrije

Evropskoj uniji i drugimme-

đunarodnim organizacijama,

a navodi se i da neće biti do-

zvoljeni referendumi nalik

britanskom o izlasku iz Unije

(Bregzit).

Koalicioni sporazum OVP i

FPO predviđa povećanje au-

strijske policije za 2.100 pri-

padnika, a u njemu se navodi i

da azil treba da bude odobren

jedino ljudima „kojima je zai-

sta potrebna pomoć Austrije,

tokom trajanja njihovog pro-

gona“.

Međudrugimtačkama spora-

zuma su i zaustavljanje ilegal-

ne migracije, smanjenje biro-

kratije i poreza i usvajanje

nove državne klimatske i

energetske strategije.

Udosadašnjoj vladi socijalde-

mokratskog kancelara Kristi-

jana Kerna, Kurc je bio mini-

starspoljnihposlova.Onističe

značaj proevropskog usmje-

renja Austrije i očekuje se da

ostane na toj liniji, uprkos to-

me što će izrazito evroskep-

tična FPOvoditiMinistarstvo

spoljnihposlova.

Rekordni

budžet radi

jačanja

odbrane

TOKIO

- Japan planira

rekordni budžet od 46

milijardi dolara za narednu

fiskalnu godinu radi jačanja

svoje protivraketne odbra-

ne u slučaju prijetnji Sje-

verne Koreje, piše japanski

ekonomski list Nikei.

To će biti šesta godina zare-

domda Japan povećava

budžet za odbranu.

Prema pisanju lista, cilj

povećanja budžeta velikim

dijelomusmjeren je na

zaštitu Japana od razvoja

sjevernokorejskog progra-

ma balističkih raketa.

Dodatna sredstva biće

namijenjena i za troškove

raspoređivanja protivra-

ketnog kopnenog sistema

Edžis američke vojske.

Tenzije posljednje dvije

godine rastu u regionu

pošto je Sjeverna Koreja

sprovela nekoliko nuklear-

nih i balističkih proba.

Kurc i Štrahe su ranije juče

predstavili koalicioni spora-

zum predsjedniku Austrije

Aleksanderu van der Belenu,

koji je ocijenio da ništa ne

sprečava formiranje nove vla-

de, a potom su sporazum po-

tvrdila i rukovodstvaobjepar-

tije.

Van der Belen je poslije sa-

stanka rekao da su ga Kurc i

Štrahe uvjerili da će nova vla-

da imati „proevropsko“

usmjerenje.

„U današnjem razgovoru slo-

žili smo se, izmeđuostalog, da

je nacionalni interes Austrije

da ostane u središtu snažne

Evropske unije i da aktivno

učestvuje u budućem razvoju

EU“, rekao jeVander Belen.

SebastijanKurc i

Hans-KristijanŠtrahe

Zagreb

Istanbul

ILUSTRACIJA

Podaci za ovu godinu