Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Hronika

Subota, 16. decembar 2017.

Sud donio odluku u slučaju NebojšeMedojevića, Momira Nikolića i još 12 osoba

Odluka o optužnici za

pranje novca nakon

izdvajanjadijeladokaza

PODGORICA

Vanpretre-

snovijećeVišeg suda jepri-

likomprovjereoptužnice

zapranjenovca i stvaranje

kriminalneorganizacije

protivbanjalučkogbizni-

smenaMomiraNikolića, li-

deraPzP-aNebojšeMedo-

jevića i još dvanaest osoba

donijeloodlukuo izdvaja-

njuodređenihdokaza iz

spisapredmeta.

-Nakonpravosnažnosti odlu-

ke o izdvajanju dokaza iz spi-

sa predmeta, vijeće će odluči-

ti o zakonitosti i opravdanosti

optužnice – navodi se u saop-

štenjukoje jepotpisalasavjet-

nica za odnose sa javnošću

Višeg suda, AidaMuzurović.

Oprečni stavovi

Prilikom razmatranja valid-

nostidokazakojisuponuđeni

uz optužnicu, specijalna dr-

žavna tužiteljka Lidija Vuk-

čević je tvrdilada sučinjenič-

n i navod i optužn i ce u

potpunosti potkrijepljeni do-

kazima, kako nalazima vje-

štakafinansijskestruke,takoi

telefonskimrazgovorima.

S druge strane, prvookrivlje-

niMedojevićiodbranaistalih

optuženih tražili su da se po-

stupakobustavi jeroptužnica

nema elemenata krivičnog

djela.

Medojević je istakaoda parti-

ja kojom on rukovodi nije

osnovana radi pranja novca.

Navodeći da je optužnica ne-

utemeljena, Medojević je ka-

zao i da je besmisleno da Ni-

kolićkojisebavigrađevinskim

poslovimauđeuposaopranja

novca sa njim koji je najpro-

gonjenija osoba uCrnoj Gori.

OsimMedojevića i Nikolića,

naoptužnici susenašli direk-

tor Pokreta za promjene De-

jan Vujisić, tehnički sekretar

te partije Željko Šćepanović,

lokalni diler deviza Gordan

Konatar, v.d. glavne urednice

programa TV Budva Iva

Pavlović, članIzvršnogodbo-

ra Nove srpske demokratije

Petar Drašković, Luka Radu-

nović, sin funkcionera DF-a

Slavena Radunovića, sinovac

funkcionera Predraga Bula-

tovića Vladislav Bulatović,

predsjednik mladih DNP-a

Nikola Jovanović, član De-

mokratske narodne partije

Aleksandar Sekulić i član

Glavnog odbora PZP-a Mla-

den Jovanović. Oni se terete

za članstvo u kriminalnoj or-

ganizaciji i pranje novca u

produženomtrajanju.

Dolari

Nikolić je bio među prvima

koji su uhapšeni u okviru

istrage o pranju novca koju je

Specijalno državno tužilaš-

tvo pokrenulo još u oktobru

prošle godine.

Specijalno tužilaštvo skoro

godinu provjerava kako su

pojedinci u interesu PzP-a

oprali stotinehiljadadolara, a

za te optužbe, kako kažu

istražitelji, imaju čvrste ma-

terijalne dokaze.

Transakcije Šćepanovića i

Konatara u fokus istrage do-

spjelesuprošlegodineuokto-

bru,kadajekodnjihpronađen

novac sumnjivog porijekla.

Kod Šćepanovića je tada za-

plijenjeno 30.000 dolara, a

kod Konatara 18.000. Kasni-

je je utvrđenoda je Šćepano-

vić u najmanje tri navrata

razmijenio 100.000 dolara u

eure.

B.R.

Kada se izdvaja dokazni materijal iz predmeta

Advokat Lazar Aković pojasnio je da je vanra-

spravno vijeće u fazi kontrole optužnice protiv

okrivljenih za pranje novca izdvojilo dokaze

koji su pravno nevaljani. On ističe da izdvaja-

nje dokaza u konkretnom slučaju ne znači i da

optužnica neće biti potvrđena.

- To ne mora da utiče na sudbinu optužnice.

Jer na primjer od 105 dokaza ako je pet prav-

no nevaljanih ne znači da su i ovih ostalih 100

neupotrebljivi, s tim što će se njihova istinitost

cijeniti u daljem toku postupka – pojasnio je

Aković.

On navodi da se dokazi proglašavaju pravno

nevaljanim ako nijesu prikupljeni u skladu sa

Zakonomo krivičnompostupku.

- Ako je osoba saslušana i u svojstvu svjedoka

i u svojstvu okrivljenog iz spisa predmeta se

mora izdvojiti njen iskaz koji je dala kao svje-

dok. Takođe, i u slučajevima kada se mjere

tajnog nadzora prikupe suprotno zakonu,

odnosno bez odobrenja sudije za istragu, pro-

glašava se nevaljanost ovog dokaza i izdvaja

se iz predmeta – istakao je advokat Aković.

Razlog zbog kojeg se dokaz proglašava prav-

no nevaljanim je i kada tužilac ne upozori

bliskog srodnika takozvanog privilegovanog

svjedoka okrivljenog prilikom saslušavanja

u istrazi da iskoristi zakonskumogućnost da

ne svjedoči s obziromna stepen srodstva sa

okrivljenim.

SaprivođenjaNikolića

torske baterije, elektronike za

daljinsko aktiviranje, električne

detonatorske kapisle, materije

nalik na plastični eksploziv teži-

ne oko 500 grama i magneta

okruglog oblika – saopštili su iz

Uprave policije.

Kod Vidmara i Radovića pro-

nađeni sumobilni telefoni koji

su takođe oduzeti od njih i svi

predmeti će viti vještačeni u

Forenzičkom centru.

Više Pobjedinih izvora tvrdi da

su Vidmar i Radović odranije

poznati policiji, a povezuju se

sa grupomMinje Šakovića,

koji je prema evidencijama

policije povezan sa škaljar-

skim klanom.

S obziromna povezanost

sa Šakovićem koji je blizak

škaljarskom klanu, istražitelji

će potencijalnu žrtvu tražiti u

redovima kavačke grupe sa

kojom su u sukobu.

Miloš Vidmar je brat Nemanje

Vidmara koji je optužen za

ubistvo sugrađanina Luke

Milića u junu 2015. godine,

u lokalu „Rajska ptica“ na

Zlatici. Miloš Vidmar je poznat

policiji. On je prošle godine

uhapšen sa FilipomBrnovi-

ćem zbog napada na poli-

cajca Rada Bulatovića. Oni

su priznali krivicu i sklopili

sporazum sa tužilaštvom, na

osnovu kojeg je Brnović osu-

đen na sedammjeseci zatvo-

ra, a Miloš Vidmar uslovno

je dobio šest mjeseci robije,

koje neće služiti ukoliko u

roku od dvije godine ne poči-

ni novo krivično djelo.

Njima se optužnicom stavljalo

na teret nasilničko ponašanje,

jer policajac tada nije bio na

dužnosti. Vidmar je Bulatovi-

ća udario pesnicomu sljepo-

očnicu, a onda ga je zajedno

sa Brnovićem izudarao noga-

ma. Prilikom incidenta, poli-

cajac je zadobio lake tjelesne

povrede.

A.G. –M.Ž.

ko činjenica

o spremljen ispod

ga ispod targetiranog

skimaktivirali napravu

Direktor i pomoćnik policije na Konferenciji „Foro di Roma“

Zajednički timovi protiv

međunarodnogkriminala

PODGORICA

Direktor

UpravepolicijeMUP-a

SlavkoStojanović i njegov

pomoćnikEnisBakovićna

Konferenciji šefovapolicija

zemaljaBalkanskogregiona

,,Forodi Roma“ zaključili su

da zajednički istražni timo-

vi trebada se suprotstave

međunarodnomkriminalu.

Teme Konferencije bile su

problematika vezana za bor-

buprotivkriminalanameđu-

narodnom nivou, razmjena

informacija, razmjena isku-

stava u borbu protiv svih kri-

minalnihdjelovanja.

- Potrebno je nastaviti jačanje

saradnje zemalja Balkana u

dijelu pravovremene razmje-

ne informacija i obavještajnih

podataka koji se odnose na

djelovanje u borbi protiv sa-

vremenihbezbjednosnihrizi-

ka, krivičnihdjela transnacio-

n a l n o g k r i m i n a l a s a

elementima organizovanog

kriminala među kojima je i

krijumčarenjedroga, kao i ile-

galnih migracija, terorizma i

stranih boraca – navodi se u

saopštenju policije. Stojano-

vić jenakonferenciji kazaoda

afirmacija i jačanje međuna-

rodne policijske saradnje, na-

ročitoizmeđuzemaljauokru-

ženju i zemalja Evropske

unije, radi multinacionalnog i

multiagencijskog pristupa u

borbi protiv svih oblikameđu-

narodnog organizovanog kri-

minala i terorizma, predstavlja

imperativzaodržavanjestabil-

nog bezbjednosnog ambijenta

u regionu.

On je naglasio da će crnogor-

ska policija i dalje biti pouz-

dan i profesionalan partner

policijama drugih država na

svim nivoima, kako bi borba

protiv svih oblika kriminala

bila kontinuirana i unaprije-

đena zajedničkimnaporima.

Konferencija ,,Forodi Roma“

okupila je šefove policija 13

država Balkana (Italije, Alba-

nije, Bosne i Hercegovine,

Bugarske, Grčke, Moldavije,

Rumunije, CrneGore,Make-

donije, Srbije, Slovenije, Ma-

đarske i Hrvatske), kao i

predstavnike Europola, In-

terpola, Frontex-a i SELEC-

a.

C.H.

SakonferencijeuRimu

PODGORICA

SuđenjeHa-

miduBeharoviću, koji se te-

reti da je ratovaona strani

Islamskedržave, juče jeod-

gođenoza 28. decembar ka-

kobi se strankeupostupku

upoznale sanalazomvješta-

ka informatičke strukeMar-

kaLakića.

Nalaz i mišljenje dostavljeni

sujučevijećupa jetužilacSaša

Čađenović tražio da se saslu-

šanje vještaka informatičke

strukeodgodi zasljedećeroči-

šteda bi sagledali podatke koji

suprezentovani u izvještaju.

Vještak Lakić je juče sudu do-

stavio dva DVD-a na kome se

nalazeobrađeni podaci koji su

uzeti iz telefona i laptopa op-

tuženogBeharovića.

Beharović je prilikomdavanja

odbrane tvrdio da je u Siriju

otišao sa porodicom kako bi

živio u islamskom okruženju,

a ne da bi učestvovao u oruža-

nimforamcijama. Tvrdio je da

se nije borio na strani ISIL-a,

te da je spreman da izdržava

kaznu do kraja života ako se

dokaže da je ratovao. Proces

vodi sutkinja Biljana Uskoko-

vić.

B.R.

Odgođeno suđenje Hamidu Beharoviću

optuženomza ratovanje u Siriji

Tužilac da se upozna sa

vještačenimrazgovorima

Beharović ispredVišeg suda

ke ,,smit &weson“, kalibra 38

specijal.Napitanjesvogadvo-

kata Srđana Lješkovića, optu-

ženi je saopštio da je ranije

„imao više incidenata sa Živ-

kovićem“.

OsimRajkovićanaoptuženič-

koj klupi je i njegov sestrić Jo-

van Bulatović (20) koji je

osumnjičen da je sprečavao

policajca Živkovića u vršenju

dužnosti.

Bulatović je izjavio da ne pri-

znaje krivično djelo iz optuž-

nice i objasnio da je reagovao

instiktivno tako što je policaj-

ca Živkovića uhvatio za rukav

jerseplašiodaćemupolicajac

udariti ujaka.

U navodima optužnice, navo-

di se da je Rajković počinio

krivično djelo izazivanja op-

šte opasnosti tako što je 4. av-

gusta, ispreda kafe bara „Bal-

kan“, ispalio jedan hitac koji

se odbio od kaldrme i udario i

porodičnukućuLješnjakako-

ja se nalazi prekoputa.

Dr.DRAŠKOVIĆ

skog odsustva od februara

2012. godinedo februara2013.

godine, odCentra za socijlalni

rad Pljevlja ukupno je AOK

„Rudar“ Pljevlja, na teret

budžetkih sredstava CrneGo-

re, isplaćeno 31.726,30 eura.

Dva mjeseca nakon završetka

porodiljskog odsustva, bruto

zarada za zaposlenu A.M. za

maj2013.godine,jesmanjenai

iznosila je 288 eura.

C.H.

SauviđajauZagoriču