Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 16. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

–SavjetRadio

TelevizijeCrneGore tražiće

odAgencije za elektronske

medijeda inicira izmjeneZa-

konaoelektronskimmediji-

maudijelukoji seodnosi na

pravilaupraćenjuprediz-

bornekampanje i pravilako-

ja se tičupolitičkih spotova,

jer suocijenili da često imaju

sporan sadržaj.

Saglasje

Savjet se saglasio da se RTCG

suočava sa brojnim problemi-

mautokupredizbornekampa-

nje zbog čega smatraju da mo-

raju sačuvati reputaciju ove

medijske kuće.

- AEM imamogućnost da traži

odVlade da se izmijeni akt i da

se to pitanje sistemski uredi,

jer je to neophodno i važno za

Javni servis. Pravila jednostav-

no nijesu dobra, nijesu preci-

zna i dolazi doproblemaupra-

ćenju političke kampanje.

Uvijek ćete čuti da je neko ne-

zadovoljan i da se žali da se ne-

što ne prenosi dobro, pa ajmo

da to promijenimo konačno i

da se tako zaštitimo – rekao je

Goran Đurović koji je pokre-

nuo ovopitanje na sjednici.

Sa njim se saglasila i potpred-

sjednica tog tijela Dragana

Tripković koja smatra da su

problematični i spotovi koji se

prikazuju u političkoj kampa-

nji, a koji često sadrže govor

mržnje.

- Imamnogo situacijaukojima

jeneohodnoda seRTCGzašti-

ti i mi moramo da osmislimo

način da sačuvamo imidž ove

kuće u svakom trenutku, a po-

gotvokaddođe vrijeme izbora.

Nanas se lome kopljaupolitič-

koj kampanji - istakla je ona.

I generalna direktorica Javnog

servisa Andrijana Kadija sma-

tra da ovom problemu treba

stati na put.

- AEM nam je preporučila da

sami procijenimo da li neki

spot da pustimo ili ne, to znači

da je topitanjenedovoljnoure-

đeno. Određene političke par-

tije su nas optuživale da selek-

tivno puštamo spotove, i

situacija je još gora kada su u

pitanju parlametnarni i pred-

sjednički izbori, u odnosu na

lokalne - rekla je ona.

Pravila

PremariječimadirektoraTele-

vizijeVladanaMićunovića rje-

šenje je da se uvedu drugačija

pravila u odnosu na druge me-

dije, koja ćebiti jasna. Dodao je

da bi bilo dobro tražiti pomoć

oddrugih institucija.

- Izborno zakonodavstvo je ja-

konepreciznoiostavljaseširo-

ko polje za tumačenje. Neka

pitanja se moraju preciznije

postaviti i to što prije. Dobro je

da osim AEM-a potražimo i

pomoćDržavne izborne komi-

sije, ili da osmislimo program

tako da 14 dana pred izbore ne

emitujemo političke intervjue

ni gostovanjapredsjednikapo-

litičkih stranaka, osim sučelja-

vanja u emisijama koje bi bile

fer i uravnotežene - precizirao

jeMićunović.

Prigovori

Na sjednici Savjeta je pojašnje-

noda žalbe kojepristižuKomi-

siji za predstavke i prigovore

gledalaca i slušalaca uoči izbo-

ra potvrđuju potrebu da se iz-

mijeni Zakon o elektronskim

medijima.Raspravljalisu opri-

govoru Demokratske partije

socijalista na gostovanje posla-

nika Ujedinjene reformske ak-

cije Dritana Abazovića nekoli-

ko večeri prije lokanih izbora.

- Gostovao je u emisiji Iz pra-

voguglaiDPSsmatradajetako

uticao na biračko tijelo. Komi-

sija je ovaj prigovor odbila, jer

jeemisijabilapolitičkogkarak-

tera, a urednica je zvala i pred-

sjednikaDPS-akao i drugečla-

nove te partije, ali su oni odbili

da gostuju tako da nijedan

princip nije prekšen - rekao je

Đurović.

On je uvjeren da bi nakon iz-

mjene Zakona ovih prigovora

bilo manje. Komisija je dobila

19 prigovora od kojih je devet

prihvaćeno.

-Četiri su bila od DPS-a, a dva

su prihvaćena što dokazuje da

smo spremni da prihvatimo

grešku. Profesionalni smo, a to

dokazuje i činjenicadasmopri-

hvatili jedan prigovor Pink M

televizije - zaključio je on.

K.J.

PODGORICA

–Sudčasti

UniverzitetaCrneGore za-

tražio jeodprofesoraVladi-

miraPešićada seurokuod

osamdana izjasni naoptužbe

Upravnogodborakoji ga te-

reti da jeprekršioEtički ko-

deks, jer jeu izjavamaod jula

donovembra ,,direktnovri-

jeđao i ponižavao, ne samo

organeUniverziteta i njihove

članove, već sve članove aka-

demske zajednice, čije jedje-

lovanjenipodaštavao, kao i

politikuVlade“, saznajePo-

bjeda.

Upravni odbor, koga zastupa

predsjednikDuškoBjelica, Su-

du časti je krajem novembra

dostavio prijedlog o pokreta-

nju postupka protiv Pešića.

Ovotijelojereagovalonaizjave

profesorakoji se ranijeobrušio

na akademsku zajednicu kada

je Senat podržao njegovo razr-

ješenje iz Upravnog odbora.

TadajePešićkazaodajezanje-

ga neprihvatljivo što ga smje-

njuju iz UO ,,samo iz razloga

što je kritikovao odluke Uni-

verziteta podržavajući smije-

njenu rektorku Radmilu Voj-

vodi ć“ . U pr i j edl ogu za

pokretanje postupka protiv

Pešića UO je, kako je ranije pi-

sala Pobjeda, istakao da je pro-

fesor prekršio akademske

principe kroz javno neargu-

mentovano iznošenje negativ-

nih stavova i kvalifikacija na

račun organa UCG - Upravnog

odbora i njegovih članova, Se-

nata,osnivača-VladeCrneGo-

re, kao i akademske zajednice.

UO jeuovompredmetu izdvo-

jio nekolike sporne Pešićeve

izjave,međukojima je i onaka-

da je nakon razrješenja član-

stvauUOrekaoda ,,sitne šićar-

d ž i j e n a Un i v e r z i t e t u

ostrašćeno sprovode staljini-

stičke čistke;

- Revanšistički pir; ,,sloboda je

ropstvo, neznanje je snaga“;

nepodnošljiva lakoća posluš-

nosti; srećni robovi su najljući

protivnici slobode; kafkijanski

proces; ,,komesari koji vode

UCG“; erdoganizacija univer-

ziteta; ,,UO radi kao Skupština

Kube“, ,,tragičan pokušaj Vla-

de da ućutka rektora“, ,,Vladi

smetaju Srbi na UCG“, ,,pod

noge bačen akademizam“… -

neke su, takođe, od spornih

izjava koje su istaknuteuprija-

vi UO.

Novi sastav Suda časti naslije-

dio je ovaj predmet od prošlog

saziva. Ovim tijelom predsje-

dava Boris Vukićević, jer je

Dražen Cerović nedavno pod-

nio neopozivu ostavku na tu

funkciju. Na prijedlog rektora

smijenjeni su, takođe, pojedini

članovi u ovom tijelu kojem je

skraćen trogodišnji mandat

koji je trebalo da traje do 2018.

godine.

Pešić je ranije komentarišući

najavu da će protiv njega

Upravni odbor pokrenuti po-

stupakpredSudomčasti kazao

da je tonastavak ,,disciplinova-

nja Univerziteta kako bi se

,,ugušio svaki kritički glas“.

Pred Sudom časti se nalazi još

jedanpredmet koji se tičePeši-

ća, a koji su pokrenule bivša

dekanicaPrirodnomatematič-

kog fakulteta Žana Kovijanić

Vukićević i profesorica Marta

Šćepanović, jer jeprofessor ra-

nije izjavio da je ,,taj fakultet

bio lijen tokom rada na refor-

mi“.

N.Đ.

PODGORICA

-UInstitutu

zabolesti djeceprošle sed-

mice jeprvi put koddvapa-

cijentaurađenaperkutana

biopsija jetrepodkontrolom

ultrazvuka.

Kako je soapšteno, biopsija je-

tre rađena jeuciljudijagnosti-

kovanja autoimunog hepatiti-

sa i Vilsonove bolesti. Ljekari

su tkivni materijal uputili na

patohistološku verifikaciju

prof. dr IvanuBoričićuuInsti-

tut za patologijuuBeogradu.

Biopsiju su obavili ljekari In-

stituta za bolesti djece: hirurg

dr Saša Radović, pedijatar-ga-

stroenterolog dr Lola Đurišić,

pedijatar –gastroenterolog dr

Dušanka Šipčić i radiolog dr

MiraObradović.

-Dosadasudjeca, kojasuima-

la potrebu za ovakvim vidom

dijagnostikeupućivanauBeo-

grad – istaknuto je u saopšte-

nju.

N.Đ.

Savjet RTCG traži od AEM-a da inicira izmjene Zakona o elektronskimmedijima

Pravila za praćenje predizborne

kampanje nijesu jasna

DPS bio zastupljeniji u

Dnevniku od opozicije

Na sjednici je saopšteno da podaci Agencije Ipsos stratedžik

marketing i Telekoma pokazuju da je od oktobra do novem-

bra u Dnevniku DPS bila prisutna u 68,66 odsto slučajeva,

dok su pripadnici opozicije bili zastupljeni u 29 odsto sluča-

jeva.

Kadija je pojasnila da je procenat opozcije dosta niži u odno-

su na vladajuću partiju, jer bojkotuju rad Skupštine.

- Tudimo se da svakoga ispoštujemo. Nikome ne dodajemo,

ali nikome i ne oduzimamo - rekla je ona.

Sud časti zatražio od profesora da se izjasni da li je prekršio Etički kodeks

Pešićmora da odgovori na optužbe

Vladimir Pešić

Danas

isplata

socijalnih

primanja

PODGORICA

- Ministar-

stvo rada i socijalnog

staranja izdvojilo je

6.233.650,94 eura za

socijalne naknade za

novembar, a isplata poči-

nje danas.

Za korisnike materi-

jalnog obezbjeđenja

izdvojeno je 863.696,21

euro, dok je za korisnike

dodatka za djecu izdvo-

jeno 343.233,24 eura.

- Za pravo na dodatak

za njegu i pomoć izdvo-

jeno je 1.002.234,44

eura, a za pravo na ličnu

invalidninu 438.507,53

eura. Naknada roditelju

ili staratelju lica koje je

korisnik lične invalidnine

400.531,88 eura -saop-

šteno je.

Između ostalog, za

smještaj u ustanova-

ma socijalne i dječje

zaštite obezbijeđeno

je 243.911,72 eura, a za

smještaj u ustanovama

van Crne Gore izdvojeno

18.371,85 eura, za korisni-

ke porodičnog smještaja

129.934,28 eura.

N.Đ.

Uspjeh ljekara IBD-a

Urađena prva

perkutana

biopsija

dnik tog tijela tvrdi da je bilo pritisaka

e im je da

izabran

Ta uvjerenja su, kako je obja-

snio, zakonom validna i služe

svakom ljekaru da kao i sa li-

cencomzasnuje radni odnos, i

važe sedamgodina.

Hrapović jeporučio ljekarima

da se ne plaše i ne nasijedaju

„na provokacije pojedinaca

koji žele da ih uplaše krivič-

nimprijavama“.

- Svaki akt Ministarstva

zdravlja, samimtimi rješenja,

je zasnovan na zakonu i pot-

puno validan - kazao je Hra-

pović.

Zakonom o zdravstvenoj za-

štiti između ostalog predviđe-

no je ukidanje tzv. licence iz

prakse i uvedeno obnavljanje

licence za rad svakih sedam

godina za doktore medicine,

stomatologe i farmaceute.

NakonštoMinistarstvozdrav-

lja nije dalo saglasnost na od-

luke Ljekarske komore iz ja-

nuara ove godine oni su

podnijeli tužbu Upravnom

sudu o kojoj još nije odlučeno.

UmeđuvremenujeradKomo-

re suspendovan, pa ona ne iz-

daje licence.

Sl.R.

Ministar

poručio da

je Komora u

nadležnosti

ljekara

Ministar zdravljaKenanHra-

povićporučio jeda jeLjekar-

ska komora isključivounad-

ležnosti ljekara.

-ŽeljaMinistarstva jeda ima-

mo jaku strukovnu organi-

zaciju, kao što je Ljekarska

komora i da ona što prije

funkcioniše kako bi zajed-

nički radili na unapređenju i

rješavanju problema zdrav-

stvenog sistema - kazao je

HrapovićagencijiMina.

On je rekao da su 32 člana

od predsjednika Skupštine

Ljekarske komore Nebojše

Sekulića, zatražili da bude

održava vanredna Skupšti-

na.

Hrapovićjekazaodajetoza-

traženozbognefunkcionisa-

njaineradaLjekarskekomo-

re, zahvaljujući, kako je

rekao, pojedincima i drugim

organizacijama koji žele da

semiješajuuradtogtijela.

od 1. januara jer

vi predsjednik

ola godine, dok

islice, te da su

onisanja Komore

zdravlje BobanMugoša rekao

je da smo daleko od nivoa ko-

lektivne imunizacije od nekih

95 odsto, koji je postojao prije

desetak godina, ali da je u po-

sljednjih nekolikomjeseci za-

bilježen značajan rast broja

vakcinisane djece.

- Pedijatri, ljekari kojima naši

ljudi najviše vjeruju, treba da

zauzmu stav o važnosti vakci-

nisanjadjece i imajustrpljenja

da svakom roditelju objasne

što je imunizacija i štoznači za

njihovu djecu. U medicini su

napravljeni veliki pomaci, ali

nijedannijebiotakodobarkao

imunizacije – kategoričan je

on.

J.B.

Sakonferencije

Sa sjedniceSavjetaRTCG