Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 16. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Akcija za

ljudskapravaočekujeda

Osnovnodržavno tužilaš-

tvouKotoruprocesuira

medicinskog tehničara za

koga jeombudsmanŠućko

Bakovićutvrdioda je zlo-

stavljao šest pacijentau

martuprošle godine.

Pobjedajeovesedmiceobjavi-

la mišljenje ombudsmana o

ovom predmetu u kojem je

zatražio od Uprave Spe-

cijalne psihijatrijske

bolnice u Kotoru da

h i tno preduzme

mjerezautvrđivanje

odgovornosti glav-

nog medicinskog

tehničara koji je

zlostavljao šest pa-

cijenatanana-

čin što ih je

udarao no-

gom u zadnjicu, šamarao ih i

udarao svežnjem ključeva po

glavi, a jednog je udarao no-

gom u predjelu potkoljenice.

Iz Akcije za ljudska prava isti-

ču da osumnjičeni za krivično

djelo zlostavljanja i mučenja,

od trenutka pokretanja istra-

ge,apogotovoodoptuženjaza

to krivično djelo, mora biti

suspendovan – udaljen od

obavljanjabilokojedužnostiu

instituciji.

-Usvakompojedinom

slučaju je neophod-

noobezbijediti nul-

ti nivo tolerancije

prema torturi, ka-

ko je Crna Gora

obećala međuna-

rodnim organiza-

cijama da će

obezbijediti –

saopštili su.

N.Đ.

PODGORICA

- Predstavnici

Ministarstva za ljudska i

manjinskaprava i nevladine

organizacijeKoračajte sa

nama–PhirenAmencapot-

pisali sumemorandumo sa-

radnji čiji je cilj, kako je sa-

opšteno, razvoj identiteta

Roma i EgipćanauCrnoj

Gori.

Kako je saopšteno, ministar

Mehmed Zenka istakao je

značaj zajedničke saradnje i

pozdravio sve veće uključiva-

nje mladih obrazovanih akti-

vista iz Romske i Egipćanske

zajednice kako bi se poboljšao

položaj i kvalitet života te za-

jednice.

- Saradnja će pratiti i aktivno-

sti koje će unaprijediti njihov

socijalni i ekonomski položaj

kada je riječ o stambenoj situ-

aciji, obrazovanju, zdravstve-

noj zaštiti, zapošljavanju,

pravnom statusu, socijalnoj i

porodičnoj zaštiti, i o identite-

tu kao posebne etničke grupe

– istaknuto je u saopštenju.

N.Đ.

PODGORICA

-Timstude-

nataPravnog fakultetaUni-

verzitetaCrneGore, koji je

oformila studentskaorgani-

zacija fakulteta ,,ADAMAS“,

plasirao seu finaleprestiž-

nogmeđunarodnog takmi-

čenjauoblasti privrednog

prava i ljudskihpravauLon-

donu.

Kako je saopšteno, već drugu

godinu studenti Pravnog fa-

kultetaUCGsumeđunajbolji-

ma u konkurenciji 230 fakul-

teta iz cijelog svijeta. Prošle

godinesunaovomtakmičenju

osvojili prvo mjesto u usme-

nomnastupu, a dobili su i pri-

znanje za najbolje pismene

podneske.

Ovogodišnji tim Pravnog fa-

kulteta činili su Simona Jova-

nović, Stefan Đurović, Ana

Vukčević i Marija Vesković.

Takmičenje se sastoji od izra-

de tužbe i odgovora na tužbu,

kao i u simulaciji rasprave na

ročištu pred nadležnim su-

dom u Velikoj Britaniji, na

osnovu zadatog slučaja iz

oblasti privrednog prava i

ljudskihprava.

N.Đ.

PODGORICA

–Prikaziva-

njemspota, koji su izradili

Udruženjedomova zdravlja

CrneGore, Domzdravlja

Podgorica i Asocijacija za

preventivnupedijatrijupod

pokroviteljstvomMinistar-

stva zdravlja, zvanično je

počelakampanja za imuni-

zacijupodnazivom„Nedaj-

modjecubolestima“, koja će

trajati do 15. januara.

Direktor podgoričkog Doma

zdravljaNebojšaKavarićuav-

gustu je inicirao kampanju o

značaju imunizacije, a od tada

je u glavnom gradu vakcinisa-

nooko 1.700mališana.Kako je

saopštio juče na konferenciji

ministar zdravlja Kenan Hra-

pović, ohrabrujući su podaci i

iz drugihopština.

Tokompromocijevideospota,

čiji je režiserNikolaVukčević,

pojašnjeno je da se na ovaj na-

čin želi ukazati na značaj vak-

cinacijekaonajboljeprevenci-

je bolesti i očuvanja zdravlja

najmlađe populacije.

- Imunizacija predstavlja za-

štitu od smrtnosti i oboljenja

koja se dešavaju ukoliko djeca

nijesuvakcinisana.Ranijihgo-

dina uspješnom vakcinacijom

uspjeli smo da iskorijenimo

nekebolestikojesubiletragič-

ne za djecu– rekao jeministar

Hrapović.

Istakao je da roditelji treba da

vakcinišu svoju djecu, jer je to

medicinski ispravno i ne treba

da podliježu agresivnimkam-

panjamakojeupućujuda tone

čine.

- Naučno je dokazano da je

svako vakcinisano dijete spa-

šeno od invaliditeta – poručio

jeHrapović.

Direktor Doma zdravlja Pod-

gorica Nebojša Kavarić rekao

je da je za nepuna tri mjeseca

Crna Gora uspjela da napravi

nešto što je rijetko polazilo za

rukom većim zdravstvenim

sistemima.

- Uspjeli smo da iz defanzivne

uloge pređemo u afirmativnu

kada je javnost upitanju - ista-

kao je on.

Šef predstavništva UNICEF-a

za našu državu OsamaMakavi

Kogali kazao je da zdravstveni

radnicitrebaroditeljimadada-

jupouzdane,validneikredibil-

ne informacije o imunizaciji.

- Treba da impruže i podršku

u razumijevanju vakcinacije i

donošenju odluke da zaštite

svoju djecu, zbog toga što je

imunizacija izuzetno be-

zbjedna uz veoma mali rizik

od ozbiljnih komplikacija ili

alergijskihreakcija–istakaoje

on.

Naučno je dokazano, kako je

naglasio, da je imunizacija u

najboljem interesu djeteta, te

da je odgovornost i roditelja i

zdravstvenih radnika da vak-

cinaciju obavljaju na vrijeme i

na najboljimogući način.

Direktor Instituta za javno

Akcija za ljudska prava zatražila reakciju Tužilaštva

u slučaju zlostavljanja pacijenata u Dobroti

Istražitelji da procesuiraju

medicinskog tehničara

Studenti Pravnog fakulteta

među najboljima u Londonu

Sporazumza razvoj

identiteta Roma i Egipćana

PODGORICA

- Predsjednik

Ljekarskekomorenije iza-

branna jučerašnjoj Skupšti-

ni zbognedostatkakvoru-

ma. Aktuelni čelnikovog

tijeladrAleksandarMugoša

optužio jeMinistarstvo

zdravljada jevršilopritisak

napojedinedelegatedane

dolazena sjednicu, te jena-

javiokrivičneprijavekada

za toprikupedokaze.

Pritisci

Skupština je odgođena zato

štojeod49delegatadošlo24,a

za kvorum je bilo potrebno

njih 25. Nije izvjesno kada će

se održati nova sjednica. Dio

ljekara koji ne želi dr Mugošu

zapredsjednikazasljedećipe-

takzakazaojeposebnusjedni-

cu, na kojoj će među glavnim

kandidatima za ovu funkciju

biti dr Jovan Ivović i dugogo-

dišnji bivši čelnik Komore dr

Đoko Jočić. Ti kandidati su,

kako tvrdi dr Mugoša po volji

Ministarstva zdravlja, koje je

zbog toga ,,opstruiralo održa-

vanje jučerašnje sjednice, jer

bih japonovobio izabranna to

mjesto“.

- Iz Ministarstva zdravlja su

ovihdana vršili pritiske na de-

legate što lično, što putem di-

rektora zdravstvenih ustano-

va iz kojih dolaze da se ne

pojavljuju na sjednici da se ne

bi slučajno desilo da ponovo

izabrani predsjednik bude dr

AleksandarMugoša - kazao je

drMugoša.

On je ponovo ukazao da će ve-

ćina ljekara biti u problemu 1.

januara jer im ističu licence. I

uslučajudasenarednesedmi-

ce izabere novi predsjednik

Komore, za njihovo obnavlja-

nje potrebno je, kako je obja-

sniozaPobjedu,idopolagodi-

ne.

- Već dugo upozoravam da je

dosta vremena potrošeno iz

razloga što da biste nekom iz-

dali licencukoja je javni doku-

ment kao ličnakarta, prethod-

nomoradasedonesepravilnik

o njenoj izradi. Mora se doni-

jeti novi statut Ljekarske ko-

more, krovni zakonski akt za

Komoru. Ako se sve radi po

zakonuneophodnojeokopola

godine, dokunajboljemsluča-

ju ako se vara obnavljanjemo-

že da se završi za dva mjeseca

–kazao je drMugoša.

Prema njegovim riječima, već

1. januara inspektori mogu da

dođu u neku zdravstvenu

ustanovu i da traže licence i

kazne ljekara jer jeona istekla.

Sa druge strane, ove tvrdnje

jučesunegiraliizMinistarstva

zdravlja. Kažu da su to besmi-

slice i da taj resor, zbog ne-

funkcionisanja Ljekarske ko-

more izdaje uvjerenja svakom

ljekaru, kojem je to potrebno,

da zasnuje radni odnos.

Licence

- Ministarstvo zdravlja je pre-

uzelozakonomodređenenad-

ležnosti zbog nefunkcionisa-

nja Ljekarske komore i izdaje

uvjerenja svakom ljekaru, ko-

jem je to potrebno, da zasnuje

radni odnos – kazao je mini-

starHrapovićnakonpromoci-

je video spota o značaju imu-

nizacije.

Skupština Ljekarske komore odgođena zbog nedostatka kvoruma, predsj

Mugoša: Najvažni

ne budemponov

Na pitanje Pobjede da li će u

slučajudasenasjednicikojuje

zakazala druga grupa ljekara

izaberenovipredsjednikpodr-

žatituosobu,drMugošajeod-

govorio da on nema prava da

priznaje ili nepriznaje.

- Ja samsamo jedan crnogor-

ski ljekar. Nemampravo ni da

priznajem, niti da ne prizna-

jem. Ono što ću sigurno raditi

jeste da ću pratiti rad ljudi koji

ćesepredstavitikaoLjekarska

komora, njihova akta i kontro-

lisati ih shodno Zakonu o slo-

bodnompristupuinformacija-

ma–kazao jeMugoša.

On naglašava da će taj izbor u

Ministarstvu zdravlja odmah

prihvatiti, iako kako tvrdi nije

legitiman jer tu sjednicu nije

sazvao predsjednik Skupštine

drNebojšaSekulić.

- Ono štomoram reći jeste da

ni ministar Hrapović nije do-

stojansvoje funkcije, a toneće

biti ni dr Jovan Ivović ako se

izabere za predsjednika Ko-

more – rekao je dr Mugoša,

naglasivšidaćeseboritidaito

dokaže.

Nemampravo da priznajem

ili ne priznajemnečiji izbor

Za 15 godina spriječeno 20,3

miliona smrtnih slučajeva

Šef predstavništva UNICEF-a za našu državuOsamaMakavi Kogali

istakao jeda imunizacija spašavadvado trimilionaživota svakego-

dine,tedajeprogresostvarenuposljednjih40godinazadivljujući.

-Od2000.do2015.godinevakcinacijaprotivmalihboginjasprije-

čila je oko 20,3 miliona smrtnih slučajeva, pa je zbog toga broj

preminulihodmalihboginja koddjecemlađeodpet godina sma-

njenza85odsto–naglasio jeKogali.

Sdrugestrane,kakojekazao,svakegodineoko1,5milionamališa-

na u svijetuumire odoboljena koja semogu spriječiti vakcinama,

kaoštosuupalapluća ilimaleboginje.

Većina ljekara, tvrdi Mugoša, imaće problem

im ističu licence, pa bi im, ako bude izabran n

Komore, za njihovo obnavljanje trebalo i do

uMinistarstvu zdravlja poručuju da su to bes

preuzeli zakonske nadležnosti zbog nefunkc

ZAKVORUMFALIOJEDANDELEGAT:

Sa jučerašnje sjednice

Video spotom „Ne dajmo djecu bolestima“ počela kampanja za imunizaciju

Hrapović: Vakcine su u

najboljem interesu djece

IMUNIZACIJANAJVEĆIMEDICINSKIIZUM

Sapotpisivanjamemoranduma

Sa sastanka

Tea

Gorjanc-Prelević