Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 16. decembar 2017.

Što donosi novi zakon o turizmu: Ograničenja za kioske sa hranom i dilere soba

Predsjednik Crne Gore primio delegaciju PKCG

Ulaz na plaže besplatan,

mobilijar nije obavezan

Mijuškoviću

Orden rada

PODGORICA

UPrijedlogu

zakonao turizmu i ugosti-

teljstvu, koji jeutvrđenna

posljednjoj sjednici Vlade,

ističe seda ćebiti zabranje-

nonaplaćivanjeulazana

plaži kao i obaveznokorišće-

njeplažnogmobilijara, abi-

će zabranjeno i izdavanje i

držanje skuteranaplažama.

Biće zabranjeno i prisustvo

domaćihživotinjaikućnihlju-

bimaca, osim na za to predvi-

đenim lokacijama, a parkira-

nje vozila takođe neće biti

dozvoljeno.

Po novom Vladinom doku-

mentu ,,odzvonilo“ je i dileri-

ma soba i apartmana koji su

posljednjihgodinasvevišepri-

sutniugradovimanaprimorju.

UPrijedloguzakona zabranju-

je se sačekivanje i presrijetanje

turista, nuđenje usluga smje-

štaja preko reklamnih tabli i

panoa, nametanje svojih ili tu-

đih usluga smještaja, kao i po-

nuda cijene i uslova što, kako

piše u dokumentu, narušava

ugled turističkogmjesta.

Zabranjuje se i kampovanje

,,na divlje“, a predviđena su i

ograničnja za kioske sa hra-

nom. Biće zabranjeno kampo-

vati izvan kampova, a u su-

protnom nadležni inspektor

preduzeće mjere nadzora.

Usvojen je i prijedlog da se ša-

tori i kiosci sa hranom nalaze

na određenoj udaljenosti od

hotela i restorana, jer pred-

stavljaju nelojalnu konkuren-

ciju. Smatrasedaseuovakvim

objektima često nudi resto-

ranskaponuda, iakozanjune-

maju potrebne minimalne

tehničke uslove, kao što su je-

lovnici, karte pića i sanitarne

prostorije.

Predviđa se da sve turističke

agencije, pa i one koje obavlja-

ju djelatnost preko interneta,

moraju imati licencu za elek-

tronsko poslovanje. Tako će

novonastala agencija mini-

malno morati da izdvoji

15.000 eura za licencu, a za

druge cijena će biti predviđe-

nanaosnovupodataka izpret-

hodnih godina. Ukoliko prav-

no lice ne posjeduje licencu

predviđa se kazna 1.000 eura

do 10.000 eura.

Iz Vlade su istakli da se pred-

loženimzakonomkvalitetnije

uređuje oblast pružanja uslu-

gaiturizmuugostiteljstvu,de-

finišu se novi modeli poslova-

nja, a i pojednostavljuju se

procedure poslovanja.

Po novom zakonu novčanom

kaznomod 200 eura do 2.000

eura kazniće se za prekršaj fi-

zičko lice, akoprilikompruža-

nja usluga ne nosi na vidnom

mjestu legitimaciju turistič-

kog vodiča, ukoliko prilikom

pružanja usluga ne nosi na

vidnom mjestu legitimaciju

turističkog pratioca.

N.K.

hiljada eura košta obavezna

licenca za elektronsko

poslovanje za sve turističke

agencije

15

odsto popust za članove

Zlatnog tima

13

je:

PODGORICA

Predsjednik

Filip Vujanović uručio je Or-

den rada dosadašnjem pred-

sjedniku Privredne komore

VelimiruMijuškoviću,napri-

jedlog te privredne asocijaci-

je. Vujanović je juče primio

Mijuškovića i novoizabranog

predsjednika PKCG Vlasti-

miraGolubovića.

Vujanović je, kako je saopšte-

no iz njegovog kabineta, ka-

zao da je izaMijuškovića bli-

stava karijera koja je počela u

danilovgradskoj opštini, na-

stavilaseuŽitoprometuSpuž

iuspješnozavršilauPKCGna

mjestupotpredsjednika,aka-

snije i predsjednika.

-Ugodinamakojesubilevaž-

ne za Crnu Goru i gdje je

PKCG imala vrijednu i zapa-

ženu ulogu u promociji pri-

vrednih potencijala države,

Mijušković je preuzeo lider-

sku ulogu i pokazao na koji

način taprivredna asocijacija

treba da osnaži i promoviše i

obogati dobreprivredneveze

unutar Crne Gore i prema

međunarodnoj privrednoj

zajednici - rekao je Vujano-

vić.

Mijušković je rekao da se sa

Vujanovićem poslovno po-

znaje još od vremena kad je

biopremijer i ocijenioda je to

bio jedan od najtežih perioda

za našu ekonomiju i naglasio

da mu je drago što je Vujano-

vić, kao čovjek sa najviše dr-

žavne funkcije, prepoznavao

PKCG kao ozbiljnu i korisnu

instituciju.

S.P.

PODGORICA

Američka

privrednakomorauCrnoj

Gori uponedjeljakobilježa-

vaprvugodinu sprovođenja

programaPartnerstvoza

boljeposlovnookruženje.

Iz Komore je najavljeno da će

na svečanosti najzaslužnijima

za realizaciju ovog programa

dodijeliti priznanja. Ovaj pro-

gram Američkaprivrednako-

mora sprovodi sa ministar-

stvima finansija, ekonomije,

zdravlja i rada od aprila ove

godine.

- U osnovi programa je niz

kvartalnihsastanakanakojima

se razgovara o aktuelnim te-

mama za biznis zajednicu i

pronalaze konkretni načini za

eliminisanje poslovnih barije-

ra, acilj jepodizanjenivoauza-

jamnog razumijevanja između

privatnog i javnog sektora radi

uklanjanja poslovnih barijera i

kreiranja boljih zakona - obja-

snili su izKomore.

M.P.M.

PODGORICA

Mjesečna in lacija u novembru, mjerena har-

monizovanim indeksompotrošačkih cijena (HICP), iznosila je

0,1 odsto, pokazuju podaci Monstata.

Potrošačke cijene u novembru su u odnosu na isti mjesec

prošle godine bile u prosjeku više tri odsto. Najveći uticaj na

mjesečnu stopu in lacije imali su rast cijena goriva i maziva za

motorna vozila, povrća, usluga smještaja i ostalih prehrambe-

nih proizvoda. Posmatrano po glavnimgrupama, mjesečni rast

cijena zabilježen je u grupama prevoz 1,3 odsto, alkoholna pića

i duvan, odjeća i obuća, kao i hoteli i restorani po 0,1 odsto. Pad

cijena zabilježen je u grupi hrana i bezalkoholna pića, 0,2 odsto.

Cijene u grupama stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva,

namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana,

zdravlje, komunikacije, rekreacija i kultura, obrazovanje, ostala

dobra i usluge, nijesu se bitnije mijenjale.

S.P.

Vanredna Skupština

akcionara CGES-a

Kujović

novi

direktor

PODGORICA

Novi izvršni

direktor Crnogorskog elek-

troprenosnog sistema (CGES)

je Dragan Kujović, odlučeno

je juče na vanrednoj skupšti-

ni akcionara te kompanije.

Na sjednici je, nakon isteka

četvorogodišnjegmandata,

razriješen dosadašnji direktor

Ivan Bulatović.

Kujović do sada bio državni

sekretar u Ministarstvu eko-

nomije. Ranije je bio pomoć-

nik ministra ekonomije, pred-

sjednik Odbora za upravljanje

aktivom i pasivom IRF-a, bio je

na čelu borda Oboda.

U bordu Vladin kapital zastu-

paju Vesna Bracanović, koja je

imenovana za poredsjendicu

tog tijela, Zoran Rakočević,

Tamara Ivković i Zoran Milja-

nić, a kapital kompanije Terna

Đovani Ćerčiarini i Karlo Krea,

a Elektromrežu Srbije Jelena

Matejić.

Država je vlasnik 55 odsto

akcija CGES-a, Terna 22, a

Elektromreža Srbije deset

odsto.

S.P.

Američka privredna komora u Crnoj Gori

Podaci Monstata za novembar

Godišnjica ,,Partnerstva za

bolje poslovno okruženje“

Inflacija 0,1 odsto

a profita

nipuliše tezom da se od uku-

pnog računa samo mali pro-

cenat odnosi na utrošenu

energiju, kaoidaostalestavke

ne treba plaćati. Stavke na ra-

čunudefinisane suzakonomi

odlukama RAE. Sve što je

uključeno u naš ukupan ra-

čun,uključenojenaračunima

članica EU, samo što je kod

nas sveprikazanouciljutran-

sparentnosti. Činjenice su

sljedeće: prosječni crnogor-

ski potrošač iz kategorije do-

maćinstva plaća 45 odsto

troškova za energiju, a ostalo

su mrežne usluge (prenos,

distribucija, COTTE, OIE..).

Učešće energije u računima u

Evropi varira od 40 do 60 od-

sto. Visoka cijena mrežnih

usluga uslovljena je karakteri-

stikamacrnogorskogdistribu-

tivnog konzuma kojeg karak-

teriše niska i naravnomjerna

gustinapotrošnje,štouslovlja-

va veliku dužinu mreže, a uz

nepovoljne reljefne karakte-

ristike terena, rezultira viso-

kim troškovima njenog odr-

žavanja i eksploatacije.

POBJEDA:

Da li je tačno da

jestrujauCrnojGori najsku-

pljauregionu?

BEZMAREVIĆ:

Crna Gora je

dominatno uvozna zemlja,

dakle ima deficit električne

enegije, acijenazavisi odregi-

onalne berze, na štami nema-

modominantanuticaj.Sadru-

ge strane, u Srbiji i BiH

situacija je drugačija kada je

uvoz u pitanju. Srbija ima

uravnoteženupotrošnjuipro-

izvodnju, a BiH izvozi 25 od-

sto, dok je Hrvatska uvoznik

kaomi. Tako se kreću i cijene,

pa jeuHrvatskoj cijena zado-

maćinstva 20 odsto veća nego

kod nas, tako da mi nijesmo

najskuplji, kako se navodi u

medijima. Najjeftinije kilova-

teplaćajugrađaniSrbijeiBiH,

ali ste mogli primijetiti u me-

dijima da Svjetska banka i

MMF redovno upozoravaju

na takvu netržišnu situaciju,

pa je u nekoliko navrata dola-

zilo do postepenog rasta cije-

na i u tim zemljama u cilju

uravnoteženja sa tržišnim

principima.

POBJEDA:

Daliredovnekup-

ce očekuju nagrade kao u ra-

nijemperiodu?

BEZMAREVIĆ:

Za njih pri-

premamonovunagradnuigru.

Svadomaćinstvakoja31. janu-

ara 2018. godine ne budu ima-

la dug postaće novi članovi

Zlatnog tima i svi će automat-

ski biti ubazi za izvlačenjedo-

bitnika u nagradnoj igri koju

organizujemou februaru. Na-

pominjem i da će svi oni imati

popust na računu od 13 odsto

na aktivnu energiju, pa neće

osjetiti porast cijene. Zato po-

zivamsve potrošače da izmire

dugdo31. januara i obezbijede

popust i mogućnost da dobiju

nekuod vrijednihnagrada.

J.RABRENOVIĆ

reguliše RAE, a to su CGES,

COTEE, OEI, CEDIS itd.

Kao što sam rekao, u Crnoj

Gori nisko učešće aktivne

energije u računu, kao i

ispodtržišna cijena dodatno

smanjuje interes potenci-

jalnih snabdjevača. Dakle,

glavni razlog što nema novih

snabdjevača je nisko de in-

sana tržišna cijena energije

koja za sada nije isplativa.

NikolaBezmarević

PlažaDobrevode

Uručenjeordena

DraganKujović