Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 16. decembar 2017.

DRI dala negativnomišljenje na finansijski izvještaj SNP-a

CeMI organizovao okrugli sto o zaštiti potrošača

Pumpali depozite,

sakrivali troškove

Žalbe rastu, trgovci ne haju

PODGORICA

Državna re-

vizorska institucijadala je

negativnomišljenjenakon-

solidovani finansijski izvje-

štaj SNP-a zaprošlugodinu

zbogobiljanepravilnosti i

kršenja zakona.

- Zbog većeg broja utvrđenih

nepravilnosti i propusta u ra-

du SNP, Kolegijum DRI se

usaglasio da izvještaj dostavi

parlamentarnim odborima za

ekonomiju i politički sistem,

pravosuđeiupravu–navodise

u izvještaju koji su sačinili se-

natori Nikola Kovačević i dr

MilanDabović.

- SNPnije iskazao troškove od

53.082eura i prihodeodopšti-

na 6.117 eura. U bilansu stanja

iskazao je stalnu imovinu u

manjem iznosu za 22.600 eu-

ra, depozite na bankovnim ra-

čunima uvećao za 37.349 eura,

potraživanja prikazao manja

za 17.057 eura, a obaveze do-

bavljačima za 27.175 eura -

konstatovali su državni revi-

zori koji su ovoj partiji dali niz

preporuka.

U ovoj partiji su promašili i u

planiranju.

-SNPjeplaniraoprihodeiras-

hodeza2016. na904.500eura,

a revizijom je ustanovljeno da

suprihodimanjiza165.553eu-

ra, a rashodi za 171.957 eura.

Iskazanisudepozitiod112.347

eura a revizijom je utvrđeno

da 19.177 eura nije potvrđeno

bančinim konfirmacijama,

dok je 37.349 eura pogrešno

iskazano kao depozit. To stva-

ra pogrešne informacije o sta-

nju na računima kod banaka -

konstatovano je u izvještaju

DRI.

Državni revizori su konstato-

valida jeSNPprekožiroraču-

na i gotovinski iz blagajni

isplatio 28.456 eura - iz goto-

vine4.205eura,asažiroraču-

na 24.250 eura, koje nije do-

kumentovao, a priložio je

neadekvatne ugovore, nefi-

skalne račune, odluke bez

prateće dokumentacije, ne-

pravilno popunjene putne

naloge.

- SNP je za zakup poslovnih

prostora isplatio 19.083 eura,

ali je uvidomu poslovne knji-

geutvrđenodapoovomosno-

vu nijesu evidentirani troško-

vi većnakontudobavljačakao

pretplata. Revizijom je utvr-

đenodajeuposlovnimknjiga-

ma vrijednost umjetničkih

slikaumanjenaza22.600eura

–konstatovali su revizori.

Po osnovu ugovora o djelu

isplatili su neto naknade od

41.022 eura za 23 lica od po

100do490 eura.

- Revizijom je utvrđeno da je

dio naknada od 19.232 eura

isplaćen shodno ugovorima o

djelu zaključenimod 2012. do

2015. Uprezentiranimugovo-

rima nije preciziran period

angažovanja izvršilaca, a pet

ugovora ne sadrži iznos na-

knade –utvdila jeDRI.

Uposlovnimknjigamaiskaza-

li su potraživanja od opština

od 81.153 eura - Berane 6.753,

Bijelo Polje 27.607, Bar 883,

Kolašin11.444, Mojkovac892.

Pljevlja31.699 ,Podgorica491,

Plav 703, Rožaje 511, Šavnik

1.481, Ulcinj 1.172 i Cetinje

1.321 eura.

- Uvidom u prezentirane do-

piseopštinautvrđene surazli-

ke u odnosu na evidentirana

potraživanja u poslovnim

knjigama za Kolašin, Ulcinj,

Mojkovac, Šavnik, Pljevlja i

prijestonice Cetinje - konsta-

tovani su revizori.

U izvještaju se vidi da se SNP

ogriješioonizzakona -oraču-

novodstvu, radu, porezu na

dohodak fizičkih lica, obliga-

cionim odnoisma, doprinosi-

ma za obavezno socijalno osi-

guranje…

M.P.M.

Prvi put EPCG

uvodi popust

od tri odsto

za preduzeća,

ustanove,

odnosno za

kategoriju ,,veliki

potrošači“,

isključujući

direktne kupce

PODGORICA

Od 1. januara

cijena struje ćebiti veća 2,7

odsto, ali se tonećeodraziti

na račune redovnihplatiša,

izjavio jePobjediNikola

Bezmarević, izvršni rukovo-

dilacFCSnabdijevanje.

On je objasnio da će cijena ak-

tivne energije, odnosno prve

stavke na računu, porasti šest

odsto. Prosječni račun od 34

eura (400 potrošenih kilovat-

sati), će ovimpovećanjempo-

rasti na 34,92 eura, što pred-

stavlja uvećanje od2,7 odsto.

- Predloženopovećanje cijene

za domaćinstva i male kupce

značajno je ispod tržišne ber-

zanskecijene.Zakonoenerge-

tici u članu 249 definiše da se

cijena energije za domaćin-

stva i male kupce nemože po-

većavati iznat pondera cijene

u prethodnoj godini i fjučersa

za narednu godinu, ali najviše

šest odsto. Ponder prethodno

važeće cijene i fjučersa za na-

rednu godinu iznosi 43,03 eu-

ra za megavatsat i to je 13,28

odsto više od postojeće cijene,

alizbogovogdrugogograniče-

nja povećanje je limitirano na

šest odsto.

POBJEDA:

Zbogčega jedoš-

lodoposkupljenja struje?

BEZMAREVIĆ:

Sušni period

koji je zahvatio region i Jugoi-

stočnu Evropu krajem 2016. i

tokom skoro cijele ove godine

prouzrokovao je nedostatak

električne energije. Zbog toga

je došlo do rasta cijena od 30

odsto na referentnoj energet-

skoj berzi u Budimpešti

(HUPX). Cijene u Crnoj Gori

slobodno formira snabdjevač,

uz zakonski definisana ogra-

ničenja koja su direktno veza-

nazaberzanskucijenu.Tačni-

je, prema članu 58 zakona o

energetici cijene se slobodno

formiraju, dok su članom 249

predviđena ograničenja rasta

cijenakojejedužandaprimje-

njuje snabdjevač koji je do

Nikola Bezmarević, izvršni rukovodilac FC Snabdijeva

Rast berzanske cijene električne energije uslovio

uvećanje na ukupnom računu od 2,7 odsto

Guverner se sastao sa timomMMF-a

Optimistični

ekonomski izgledi

PODGORICA

Ima osnova za

optimizampo pitanju izgleda

crnogorske ekonomije, oci-

jenjeno je juče na sastanku

guvernera dr Radoja Žugića sa

timomMMF-a.

TimMMF-a boravi u Crnoj Gori

radi pružanja tehničke podrš-

ke Ministarstvu inansija za

izradu srednjoročne strategije

upravljanja javnimdugom.

Predstavnici MMF-a prezen-

tovali su zaključke do kojih su

došli nakon više sastanaka u

Ministarstvu inansija.

- Zajednički je konstatovano

da ima osnova za optimizam

kroz više važnih aspekata, i to

snažna iskalna konsolidacija,

poboljšana makroekonomska

i inansijska situacija, izmjena

izgleda kreditnih rejting agen-

cija, očekivano donošenje

pozitivne odluke po pitanju

podrške Svjetske banke, te

dobre ocjene MMF-a - navodi

se u saopštenju CBCG.

Sagovornici su se saglasili da je

neophodno intenzivirati aktiv-

nosti na planu predstavljanja

Crne Gore na međunarodnom

inansijskom tržištu.

M.P.M.

PODGORICA

Glavne karak-

teristike potrošača su neaktiv-

nost i neinformisanost, a u

određenom dijelu i nezaštiće-

nost, zbogčega jepotrebnoda-

lje raditi na podizanju njihove

svijestiijačanjuadministrativ-

nih kapaciteta za sprovođenje

zakona koji uređuje tu oblast,

ocijenjeno je na okruglomsto-

lu koji je CeMI organizovao u

okviru projekta ,,Unapređenje

kapaciteta organizacija civil-

nog društva i sistema zaštite

potrošača u Crnoj Gori - ZA-

ŠTITI.ME

“, koji finansiraEU.

Izvršna direktorica CeMI-a

Nikoleta Đukanović kazala je

da je zaštita potrošača na ne-

zadovoljavajućemnivou.

- U proteklih nekoliko godina

primjećuje se tendencija rasta

žalbi i to ne samo zato što su

potrošači svjesniji i informisa-

niji o svojimpravima, već se tr-

žište robe i usluga širi. Trgovci

su dominantno usmjereni na

ostvarivanje što većeg profita,

što je razlog čestog odbijanja

da potrošači ostvare svoja pra-

va - navela jeĐukanović.

Generalni direktor za razvoj

nacionalnog brenda i zaštitu

potrošača uMinistarstvu eko-

nomije Jovo Rabrenović sma-

tra da je ključni problem edu-

kacija i aktivnost potrošača.

- Često nam se potrošači žale,

alikažudanijesupodnijelipri-

govor i pitajuda limi to za njih

možemo da uradimo. Ukoliko

potrošač smatra ili je njegovo

pravo narušeno, mora sam da

podnese prigovor - objasnio je

Rabrenović.

S.P.

USD

1.18060

JPY 132.45000

GBP 0.88253

CHF

1.16690

AUD

1.53820

CAD 1.50700

Kursna lista

Cijena struje

ostaje ista

za redovne

platiše

Nema konkurencije jer za sada ne

POBJEDA:

Očekujete li dola-

zak konkurencije, odnosno

novih snabdjevača?

BEZMAREVIĆ:

U skladu sa

Zakonomo energetici i odlu-

kama RAE, tržište električne

energije za sve kupce, osim

domaćinstava, otvoreno je

od 1. januara 2009. godine, a

za domaćinstva od 1. januara

2015. godine. Trenutno važe-

ća ukupna cijena za domaćin-

stva je 8,5 centi po kilovatsatu

bez PDV-a (u ovu cijenu je

uključena i naknada za

obnovljive izvore energije od

0,47316 centi po kilovatsatu,

što znači da je, bez OIE, cijena

za domaćinstva osam centi).

Ona se dijeli tako što je četiri

centa proizvodna i regulisana

aktivna energija (prve dvije

stavke na racunu), a 4,5 centi

ostali troškovi koje takođe

01.01.2017. imao status javnog

snabdjevača. No i pored zna-

čajnog rasta berzanske cijene,

EPCG nije vršila korekcije ci-

jena energije koju isporučuje

krajnjim kupcima, iako je

utrošila 40 miliona eura više

odplanazadodatniuvoz,asve

u cilju redovnog snabdijevana

potrošača, koji nedostatak ni-

jesuosjetili.

POBJEDA:

Najavilistepove-

ćanje popusta za redovne

platiše iz kategorije doma-

ćinstava i po prvi put popust

za,,velikepotrošače“kojine-

majuduga.

BEZMAREVIĆ:

Tako je. Iako

će popust biti čist trošak za

kompaniju od 4,13miliona eu-

ra u 2018, cijeneći socio-eko-

nomski momenat, kao i želju

daiskažemopoštovanjepotro-

šačima koji redovno izmiruju

obaveze, EPCG je odlučila da

popustsadesetuvećana13od-

sto za domaćinstva, što znači

dačlanovi„Zlatnogtima“neće

osjetiti povećanje od2,7 odsto.

Presjekom stanja 31. januara

2018. godine, sva domaćinstva

koja ne budu imala dug posta-

će članovi ZLATNOGTIMA i

imati popust od13odstonaak-

tivnu energiju, pa na njih neće

uticati najavljeni rast cijene.

Radi se o 180hiljada domaćin-

stava, ili 55 odsto potrošača iz

te kategorije. Odlučili smo da

stimulišemo i lojanost ,,velikih

potrošača“: preduzeća, insti-

tucija, ustanova, koji redovno

plaćaju račune i oni će po prvi

put dobiti popust od tri odsto.

Popust se neće primjenjivati

kod direktnih kupaca. Napo-

minjem da EPCG, u skladu sa

kriterijumima Ministarstva

rada i socijalnog staranja,

obračunava i subvencije soci-

jalnimkategorijama od 40 od-

stozaračunedo60eura,odno-

sno ukupno 24 eura za veće

račune.

POBJEDA:

Potrošači se žale

da je cijena potrošene ener-

gijepolovinaračuna, pa imje

nejasno zašto plaćaju ostale

stavke?

BEZMAREVIĆ:

Čestosema-

SjedišteSNP-a

Sa sastanka saMMF-om

Sa sastankaopravimapotrošača