Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 16. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Poslanicima

uSkupštini CrneGoreuku-

pno je isplaćeno 115.382 eura

unetozaradama zanovem-

bar, aprosječnaplata za

prošlimjesec iznosila je 1.460

eura, proističe izobračuna

zarada.

Na platnomspisku nalazi se 79

poslanika aktuelnog saziva, od

ukupno 81. Među njima su i

svih 39 opozicionih poslanika,

kojima je zanovembar ukupno

isplaćeno 56.430 eura, odno-

sno1.447eurauprosjeku.Opo-

zicija bojkotuje parlament od

konstutuisanja ovog saziva, a

dio njh, predvođenDemokrat-

skim frontom, prekinuće boj-

kot ovogmjeseca.

Poslanici

Najveću platu ima šef parla-

menta IvanBrajović - 1.899 eu-

ra. Slijedi poslanik DPS-a

Branko Čavor sa 1.824, pa po-

slanik DF-a Branko Radulović

sa 1.811 euro.

Miodrag Vuković (DPS) zara-

đuje 1.785 eura,MarijaĆatović

(DPS) 1.762, Predrag Bulatović

(DF) 1.759, Jovanka Laličić

(DPS) 1.749, a Obrad Stanišić

(DPS) 1.745 eura.

Poslanica DF-a Marina Jočić

prima 1.732 eura, a potredsjed-

nik Skupštine Branimir Gvoz-

denović 1.728 eura.

Miodrag Lekić (Demos) i Mi-

lorad Vuletić (DPS) dobili su

po 1.719 eura, dok je poslanik

SD-a Mićo Orlandić primio

1.710 eura.

Plata Filipa Vukovića iz DPS-a

je 1.696 eura, a poslanici DF-a

Ljiljani Đurašković 1.683 eura.

LiderSDP-aRankoKrivokapić

i poslanik DPS-a Petar Ivano-

vić imajupo1.680, aDžavidŠa-

bović (SDP), Branka Tanasije-

vić (DPS) i Ana Nikolić (DPS)

po 1.670 eura.

Najveću poslaničku platu me-

đu liderima Demokratskog

fronta ima NebojšaMedojević

koji prima 1.601 euro. Andrija

Mandićuparlamentuzarađuje

1.574 eura, a Milan Knežević

1.423 eura.

Lider Ujedinjene Crne Gore

Goran Danilović ima platu

1.502 eura, predsjednik Libe-

ralne partije Andrija Popović

1.591 euro, lider Demokrata

AleksaBečić 1.397, aprvi čovjek

UreDritanAbazović1.394eura.

Najmanju platu, od 256 eura,

dobila je poslanica SDP-a Dra-

ginja Vuksanović, koja prima

razlikuu zaradi.

Savjetnici

Skupština zanetoplate aktuel-

nih savjetnika rukovodstva

parlamenta izdvaja 12.630 eu-

ra, a zanaknadebivšimsavjeti-

nicima 8.514 eura. Bivši savjet-

nici imaju pravo da primaju

naknadu godinu nakon pre-

stanka funkcije. Za osam sa-

vjetnikapredsjednika Skupšti-

ne isplaćeno je 9.641 euro u

novembru, od kojihnajviše za-

rađuje šefica Brajovićevog ka-

bineta Tatjana Krivokapić -

1.307 eura. Za tri savjetnika

potpredsjednika parlamenta

izvojeno ukupno 2.989 eura, a

najveća plata je Adrijanu Ma-

vriću, 1.002 eura.

Na spisku za naknade bivšim

savjetnicima šefa parlamenta

nalaze se njih četvoro, od kojih

je najviše dobilaMilena Joksi-

mović-Klikovac - 1.161 euro.

Bivših savjetnika potpredsjed-

nika je takođe četvoro, a najve-

ću naknadu ima Tijana Samar-

džić - 1.066 eura.

Plata generalnog sekratara

Aleksandra Jovićevića iznosi

1.579 eura, njegovog zamjenika

Mersudina Gredića 1.260, dok

je duga zmjenica generalnog

sekretara Marija Mirjačić za

periodod25. oktobrado30. no-

vembra dobila 1.532 eura.

Iv.P.

PODGORICA

– Izjavada

„zbog tvrdoglavostiDF-ane-

ma saradnjeuopoziciji“ svo-

jevrstan jepolitički nesojluk

NeđeljkaRudovića, kao i po-

kušaj da seDFokrivi zakrah

isprazne i jalovepolitike ta-

kozvane građanskeopozicije

–naveo jeJovanVučurović,

poslanikDF-a.

Vučurović je reagovaonanavo-

de Rudovića koji je u izjavi Po-

bjedi kazao da „zbog tvrdogla-

vepolitikeDF-a,kojajenajbolji

saveznik DPS-a, ne možemo

računatinasaradnjucijeleopo-

zicije“.

- Kompletna javnost može da

svjedoči da je DF bezbroj puta

pozivao ,,građansku“ opoziciju

da najzad sjednemo za sto i do-

govorimo zajedničke aktivno-

sti opozicije, da imamo jednog

nestranačkog kandidata, jednu

opozicionu listu za lokalne i

parlamentarne izbore... Pred-

lagali smo im proteste, vladu i

parlament u sjenci, pozivali ih

daoni jednompredložebilo šta

štobi išloupravcuobjedinjava-

nja opozicije... Ali, svi pozivi

DF-a su ili odbijani ili ignorisa-

ni.Aondase iznekedukljanske

rupe pojavi Neđeljko Rudović i

kaže da zbog tvrdoglavosti DF-

a nema jedinstva opozicije –

naveo jeVučurović.

On jeporučioda „ako jeDF, ko-

ji upornopozivanazajedništvo

opozicije-tvrdoglav,ondaopo-

zicionoj javnosti ostavlja da

pronađu adekvatan termin za

one koji su sve pozive odbili“.

- Predstavnik Ura sam sebi

uskače u stomak, jer kada već

ne žele da odgovore na pozive

DF-a, neka kaže zašto izbjega-

vaju da na čuvene sastanke

,,građanske“ opozicije pozovu

Ujedinjenu Crnu Goru koja

ima isti broj poslanika koliko i

Ura, Demos ili SNP, ili, pak, po-

slanika Aleksandra Damjano-

vića. ,,Građanska“ opozicija

mora da se pomiri sa činjeni-

comda, zahvaljujući njihovom

pristupu i udaljavanjemodDF-

a sada samo 16 poslanika De-

mokrata, Ure i Demosa prati

politiku Ranka Krivokapića.

Nije DF kriv što ,,građanska“

opozicija vodi jalovu politiku

čekajući da ih strani mentori

Ranka Krivokapića uvedu u

Vladu Duška Markovića – po-

ručio jeVučurović.

Prema njegovim riječima, da u

politici,kojumedijskipredstav-

ljaju Rudović i, kako je istakao,

ostalaKrivokapićeva posluga, a

ideološkikoncipirajudobropo-

znate antisrpske adrese, ima i

promil korektnosti, ovi likovi bi

umjesto laži da je navodna tvr-

doglavost DF-a krivac što opo-

zicija nije ujedinjena, saopštili

istinu, odnosno šta ih to kon-

kretno ,,žulja“ u vezi DF-a.

- Bićemo otvoreni, kao i uvijek

- Uri, kao uostalom i DPS-u sa

satelitima,SDP-u,pačakineki-

makojisuizašliizstranakakoje

su bile u Bloku za zajedničku

državu, kaoprvo, smetajuNova

srpska demokratija, srpski na-

rod u Crnoj Gori, srpski jezik i

SPC, jer su te stranke politički

nasljednicionihod12.jula1941.

godine.Uri,njihovimkolegama

iz ,,građanske“ opozicije i za-

jedničkim mentorima, smeta

konkretna, hrabra, odlučna i

jasna politikaDF-a, jer su navi-

kli na plašljivu, dvoličnu, be-

zličnu i bezbojnu politiku. I, u

konačnom, smeta im što DF

svojupolitiku vodi samostalno,

i autonomno donosi odluke, a

tosenebimoglo reći zaoneko-

ji ni boju odijela i kravate ne

mogu izabrati dok ne dobiju

mišljenje ambasade SAD ili ne-

ke drugeNATOdržave –naveo

jeVučurović.

On je kazao da, „i pored kon-

stantnihnapadanaDFod ,,gra-

đanske“ opozicije,mi ostajemo

otvoreni za saradnju, i još jed-

nom ih pozivamo da oslušnu

glasnarodakojikažedajevrije-

me da opozicija djeluje zajed-

no“.

- Pojedine strukture u ,,građan-

skoj“ opoziciji pozivamo da po-

litici pristupaju sa više fleksibil-

nosti, da se oslobode mržnje

prema srpskomnarodu i njego-

vimvrijednostima. Mržnja sva-

kako nije osjećaj koji može ne-

stati preko noći, ali treba

svakodnevno raditi na tome i

rezultatićebitievidentni.Drže-

ći se DF-a, građanska opozicija

bi utakvomzbirumoglaznačaj-

nodapodigneinivovlastitehra-

brosti koja jeneophodnaza sva-

ku opozicionu aktivnost

–dodao jeVučurović.

I.K.

PODGORICA

-CrnaGora je

naporima, neophodnimre-

formskimprocesima i pri-

mjenomstandarda, najbolji

primjer za zemljeZapadnog

Balkana, rekao jepredsjed-

nikBugarskeRumenRadev

na sastanku sapredsjedni-

komcrnogorskeSkupštine

IvanomBrajovićem.

Radev je kazao da će istorija

diplomatskihodnosadvije ze-

mlje, duga 120 godina dobiti

na većem značaju predstoje-

ćim predsjedavanjem Bugar-

skeEvropskomunijom.

On je istakao da očekuje da će

odlični i intenzivni politički

odnosibitiiskorišćenizamno-

go bolje ekonomske, jer je tre-

nutna ekonomska razmjena

od 15 miliona eura znatno is-

podmogućnosti dvije zemlje.

Radev je pozvao predsjednika

Crne Gore Filipa Vujanovića

da bude prvi predsjednik jed-

ne države u posjeti Bugarskoj

tokomnjenog predsjedavanja

EU, što je, kako je kazao još je-

dan dokaz vidljive podrške i

uvažavanja Crne Gore od ove

prijateljske zemlje.

Vezano za predsjedavanjeBu-

garske EU, predsjednik Skup-

štine Ivan Brajović kaže da je

liderska uloga Crne Gore u

procesuevropskihintegracija,

istaknuta na svim sastancima

sa bugarskimzvaničnicima.

Na sastanku sa Odborom za

Evropska pitanja i kontrolu

evropskihfondovaiParlamen-

tarnom grupom prijateljstva

saCrnomGorom, predsjednik

Odbora i bivši ministar vanj-

skih poslova Bugarske Kristi-

jan Vigenin, istakao je da ta

država još ima mnogo posla u

oblasti pravosuđa, bez obzira

na njeno članstvouEU.

R.P.

PODGORICA

– Protestima protiv odluke američkog predsjed-

nika Donalda Trampa da Jerusalim proglasi glavnim gradom

Izraela, koji se organizuju ispred američkih ambasada širom

svijeta, juče su se pridružili i neki crnogorski građani.

Ispredzgrade američke ambasadeuPodgorici okupilo seoko 12

osoba, koje je predvodio bloger Omer Šarkić, a koji su mahali

crnogorskim i palestinskim zastavama i nosili transparente sa

natpisima „SlobodaPalestini“ i „JerusalimPalestina“.

Okupljeni građani prošetali suodmosta „Junionbridž“ do glav-

nog ulaza u američku ambasadu, nakon čega su se razišli.

Đ.Ć.

sa Glavnog na Izvršni odbor partije

Odluka o koaliciji ,,Ključ“

na elektronskoj sjednici

Koliko jeodredbaodvotrećinskoj većini rigidnasvjedoči i podatakda

je odluka o koaliciji ,,Ključ“ za nastup na proteklimparlamentarnim

izborimadonijetanaelektronskojsjednicigdjejenajedvitejadeobez-

bijeđenavećina.

-SjedniciGlavnogodboraSNP-anijeprisustvovaodovoljanbrojčlano-

va ali je većina obezbijeđena na takozvanoj elektronskoj sjednici - re-

kao je izvor.

Na sličan način obezbijeđena je

većina o odluci za koaliciju sa

Liberalnom partijom na

Cetinju koja je, kako je

Pobjedaranijepisala,

napravljenabez sa-

gasnosti samog

vrhapartije.

ali ukoliko budu bojkotovali

sjednicumogućejedasetaod-

luka i ne donese zbog nedo-

statkakvoruma-rekaojeizvor

Pobjede.

Po Statutu SNP-a Glavni od-

bor odlučuje o stupanju parti-

je u političke koalicije prije ili

poslije izbora ili u radu parla-

menta na državnom i lokal-

nomnivou dvotrećinskomve-

ćinom glasova svih članova

ovog partijskog organa, što

faktički znači da suMilić i Pa-

vićević gruboprekršili Statut.

-GlavniodborpoStatutuutvr-

đuje listu kandidata partije za

Predsjednik parlamenta Ivan Brajović u Bugarskoj

Crna Gora najbolji primjer

zemljama regiona

Plate poslanika u Skupštini Crne Gore za novembar

Za poslaničke zarade

isplaćeno 115.382 eura

Bivšimposlanicima ističe

pravo na naknadu

Većini bivših poslanika isteklo je pravo na naknadu, s obzirom

da je proteklo godinu od prestanka funkcije. Bivših poslanici,

njih26, dobili suukupono 19.155eurazanaknadezanovembar,

odnosno736eurauprosjeku.

Većina njih je primila naknadu za period od 1. do 8. novembra

kojesu iznosileod380do500eura.

Pununaknaduzaprošlimjesecprimili susamoRadojicaŽivko-

vić(1.796),VukRoćen(1.744),VelizarKaluđerovićiVeljkoZarubi-

ca (po1.731), kao iHusnijaŠabović iMaidaBešlić (po1.691).

Poslanik DF-a reagovao na navode kolege iz Ure Neđeljka Rudovića

Vučurović: Pokušaj da se DF

okrivi za krah „jalove“ politike

JovanVučurović

U Podgorici održan protest protiv odluke predsjednika

SAD da Jerusalimprizna za prijestonicu Izraela

Došli da pokažu da

se nemire sa silom

poslanike i

određuje posla-

nike, na prijed-

logpredsjednika

Partije,potvrđuje

listu kandidata za

odbornike, navodi

se uStatutuSNP-a.

Kontrola nad Glavnim

odborom, kao i od skora

nadIzvršnimodborom,odgo-

vor je Jokovića na činjenicu

da ne kontroliše poslanike.

- Povratak Milića i Danijele

Pavićevićuparlamenttežakje

udarac za SNP i Jokovića lič-

no. Oni su druge optuživali i

kazali da su njihovi mandati

na raspolaganju što se poka-

zalo kao neistina - rekao je

izvor našeg lista.

Berane je jedan od ključnih

opozicionih bastiona i poten-

cijalnapobjedabimnogozna-

čilazaJokovićakao i potpred-

sjednika Dragoslava Ščekića,

koji je prema riječima našeg

sagovornika, uspješno u pro-

tekle četiri godine vodio grad.

N.ZEČEVIĆ

Po Statutu SNP-a

Glavni odbor odlučuje

o stupanju partije u političke

koalicije prije ili poslije izbora ili

u radu parlamenta na državnom

i lokalnomnivou dvotrećinskom

većinom glasova svih članova

ovog partijskog organa, što faktički

znači da suMilić i Pavićević

grubo prekršili Statut

odlukomda se vrate u

parlament

Plate i zaprazneklupe