Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 16. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Predstavnici

GrađanskogpokretaURA,

DemokratskeCrneGore,

Socijaldemokratskepartije i

Stare gardeLSCGponudili

su sinoćpredstavnicimaSo-

cijaldemokratadaunajkra-

ćemmogućemrokuzajed-

nički formirajuvlast na

Cetinju tako štobi Socijalde-

mokratamapripale sve

funkcije, navedeno jeuza-

jedničkomsaopštenjuovih

partija. Sdruge strane, Soci-

jaldemokrate su saopštileda

ćenastaviti konkretne raz-

govore saDPS-om, partne-

romnadržavnomnivou i da

ćekonačnaodlukabiti u in-

teresugrađanaprijestonice i

CrneGore.

Na sinoć održanom sastanku,

kako su objasnili iz opozicije,

jasno jepredočenoSD-udaoni

mogu preuzeti sve političke

funkcije, počevši od gradona-

čelnika ipredsjednikaSkupšti-

neprijestonice,padosvihosta-

lih, i dobitimanjinskupodršku

ovihpartija.

- Ukoliko to bude njihov za-

htjev, možemo zajednički par-

ticipirati uvlasti i podijeliti od-

g o v o r n o s t z a b u d u ć e

upravljanje prijestonicom. Sa-

opštili smodanamjeglavni cilj

oporavak i prosperitet prije-

stonice i razvlašćivanje onih

koji 27 godina sistematski uni-

štavaju naš grad, navodi se u

saopštenjuostatka opozicije.

S druge strane Pobjedi je iz So-

cijaldemokratasaopštenoda je

njihov pregovarački tim imao

,,korektan razgovor“ sa pred-

stavnicima opozicionih parti-

ja, koji su izložili svoje viđenje

razvoja događaja oko formira-

nja buduće lokalne vlasti na

Cetinju.

Tokom sastanka predstavnici

SD-a su saopštili da će nakon

završenih prvih načelnih raz-

govora sa obje strane, nastaviti

konkretne razgovore sa pred-

stavnicima DPS-a, partije koja

ima najveći broj odborničkih

mandata i koja je partner SD-a

na državnomnivou. Razgovori

će biti zasnovani na sadržaju

programske Platforme koju su

pripremili.

-Odrezultatatihrazgovoraza-

visiće da li će na osnovu iste

Platforme biti nastavljeni raz-

govori saopozicijom.Odlukuo

tome sa kim će formirati vlast

SD će donijeti vodeći računa

prije svega o interesu građana

prijestonice, ali i Crne Gore u

cjelini - zaključeno je u saop-

štenjuSD-a.

R.P.

PODGORICA

-VrhSocijali-

stičkenarodnepartijeoz-

biljno razmatramogućnost

daposebnomodlukomGlav-

nogodboraprenese sva

ovlašćenjana Izvršni odbor

kada jeupitanjupriprema

zapredstojeće lokalne izbo-

re, saznajePobjeda. Takav

potezbi biokontramjerana

odlukuposlanika tepartije

SrđanaMilića iDanijelePa-

vićevićda sebezkonsultaci-

ja sa stranačkimvrhomvra-

teuparlament na raspravuo

zakonuoamnestiji.

- Donošenje odluke o prenosu

ovlašćenja sa Glavnog na Iz-

vršniodborjeizvjesna.Raspo-

loženje postoji samo treba da

se takva odluka aktivira, rekao

je naš izvor iz vrha SNP-a.

Takav potez predsjednika

SNP-a Vladimira Jokovića,

faktički bi značio da bi odluku

opotvrđivanjukoalicijesaDe-

mokratskim frontom u Bera-

namamogao, teoretski, da do-

nese i Izvršni odbor.

Po Statutu SNP-a za odluku o

predizbornim ili postizbor-

nim koalicijama potrebno je

da glasa dvije trećine svih čla-

novaGlavnog odbora.

Eventualna odluka Glavnog

odbora, značila bi i da presu-

dan uticaj na sastav odbornič-

ke liste, kandidatazagradona-

čelnika, ali i na odluku o

potvrđivanju koalicije sa De-

mokrtaskim frontom u Bera-

nama ubuduće ima Izvršni

odbor partije.

- Joković u Glavnom odboru

računa na sigurnih 70glasova,

od127, ali to je i daljedalekood

potrebnih 84 glasa koliko mu

je potrebno za dvotrećinsku

većinu. Niko ne spori da su Sr-

đanMilić i Snežana Jonica za

nastavak koalicije sa DF-om,

PODGORICA

–Nevladina

organizacijaCentar zade-

mokratiju i ljudskaprava

(CEDEM) proslavila je sinoć

20godina rada.

Odosnivanjadodanas taorga-

nizacija, kako je rekla njena

direktorkaMilenaBešić,reali-

zovala je brojne aktivnosti i

projekte iz oblasti demokrati-

je i vladavine prava, ljudskih

prava, evroatlantskih integra-

cija, socijalne inkluzije, be-

zbjednosti i odbrane, kao i em-

pirijskih istraživanja.

-UprotekledvijedecenijeCE-

DEM je ostvario više od 200

projekata, izdao 179 stručnih

publikacija, organizovaoblizu

400 konferencija, okruglih

stolova, radionica i seminara,

sproveo 133 istraživanja jav-

nog mnjenja – podsjetila je

MilenaBešić.

CEDEMje počeo 1997. godine

sa radom, istakla jeBešić, suo-

čen sa brojnim političkim,

društvenimisistemskimogra-

ničenjima u tada zajedničkoj

državi koja je za njih, kako je

rekla, bila dio brojnih proble-

ma.

- Danas živimo i radimo u na-

šojdržavikoja jediosvihnaših

rješenja, aveć sjutraželimoda

živimo i djelujemo u okviru

evropske političke zajednice i

budemo dio najboljeg i najhu-

manijeg društva koje savre-

meni svijet poznaje. CEDEM

ugodinamakoje suprednama

nastavlja svoju misiju primje-

renunovimizazovima i sadaš-

njemvremenu–rekla jeBešić.

Ta misija će se i dalje, kako je

objasnila, zasnivati na afirma-

ciji euroatlantskih integracija,

podršci razvoju demokrat-

skog, pluralističkog i otvore-

nog društva, unapređenju

znanja u oblasti demokratske

politike i sistema zasnovanog

na ljudskim pravima i slobo-

dama.

-Kaoidosadaučestvovaćemo

u objedinjavajućim projekti-

masarespektabilnimnevladi-

nim organizacijama i nepro-

fitnim institucijama u zemlji i

inostranstvu. Naši program-

ski ciljevi su neposredno ve-

zani za potrebu dalje izgrad-

nje demokratske države i

građanskog društva – navela

jeBešić.

Podsjetila je na izjavu neka-

dašnjeg američkog nezavi-

snogpredsjedničkogkandida-

ta Rosa Peroa, koji je rekao da

„aktivista nije čovjek koji kaže

da je rijeka prljava, već onaj

koji očisti rijeku“.

- Želimo da nastavimo našu

djelatnost tako što ćemo biti

dio društvenih aktivnosti koje

će čistiti crnogorske rijeke i

doprinositi stvaranju demo-

kratske, humanije i prosperi-

tetnije Crne Gore kao države

članice Evropske unije – za-

ključila jeBešić.

Ona se, zbog doprinosa na-

pretku i razvoju CEDEM-a,

zahvalila prvom direktoru i

predsjednikuUpravnogodbo-

ra te NVO, a sadašnjemmini-

stru vanjskih poslova Srđanu

Darmanoviću, njenom pret-

hodniku i dugogodišnjem di-

rektoruNenaduKoprivici, ra-

nijem predsjednik UO Radu

Bojoviću, kao i osnivačima i

rukovodiocimaCEDEM-ovog

empirijsko-istraživačkogcen-

tra Veselinu Pavićeviću, Milo-

šuBešiću.

Đ.Ć.

PODGORICA

-Doknažalost

svjedočimooodlaskuVelike

Britanije izEU, čvrstovjeru-

jemuprojekatEUi uCrnu

Gorukao jednuodnjenihčla-

nica, nadamseubliskoj bu-

dućnosti, ocijenio jeposlanik

Evropskogparlamenta i

predsjedavajućiDelegacije

parlamentarnogodboraEUi

CrneGore, DejvidMartin.

OnjepodsjetiodajeCrnaGora

2008.godinepodnijelazahtjev

začlanstvouEU, ada sunakon

„zelenogsvjetla“Evropskeko-

misije 2010. godine konačno

započeti pregovori o pristupa-

nju.

Martin je u autroskom članku

za portal Europen Western

Balkans ocijenio da je od tada

Crna Gora postigla napredak i

u pregovorima sa EU otvorila

30 od 35 poglavlja, a tri privre-

meno zatvorila.

On je, kako prenosi agencija

Mina, podsjetio da su ove sed-

mice otvorena dva važna po-

glavlja, o slobodi kretanja rad-

n i ka i p r avu o sn i van j a

preduzećaislobodnompruža-

njuusluga.

-NečudištoEUočekujedaCr-

na Gora postigne značajan na-

predakupodručjima izoblasti

vladavine prava, uključujući

borbu protiv korupcije i orga-

nizovanog kriminala i slobodu

medija, istakao jeMartin.

EUje, kako jedodao, pozdravi-

la pristupanje Crne Gore NA-

TO-u 5. juna prošle godine.

On je kazao da izuzetno zabri-

njavabojkotopozicijeodokto-

barskih izbora. Crna Gora bi,

ako želi da ubrza proces pri-

druživanja, trebala da djeluje

kaomoderna i zrela demokra-

tija i što prije okonča unutraš-

nji sukob.

R.P.

MANEVAR:

Vrh SNP-a razmatramogućnost da prenese ovlašćenja

CETINJE:

Opozicija na sinoćnjemsastanku

ponudila Socijaldemokratama sve funkcije

SD: Konačna odluka

biće u interesu građana

prijestonice i države

Nevladina organizacija CEDEMobilježila jubilej - 20 godina rada

Nastali u zajedničkoj državi,

izborili se za nezavisnost

Predsjedavajući Delegacije parlamentarnog

odbora EU i Crne Gore o proširenju

Martin: Vjerujemu

EU i u Crnu Goru kao

jednu od njenih članica

Sa sinoćnjeproslave jubilejaCEDEM-a

Jokovićuzvraća

udaracMiliću

NEUSPJELO,,KONGRESNO”POMIRENJE:

SrđanMilić i Vladimir Joković

Cetinje

MilenaBešić

I.BOŽOVIĆ