Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 16. decembar 2017.

CrnomGorom

BERANE

-Radovi na drugoj

fazi sanacijeodlagalištaot-

padaVasovevodepočeli su

juče. Izvođač je IGP„Fidija“

izPodgorice, avrijednost ra-

dova je 657.476eura.

Kako su kazali iz lokalne sa-

mouprave, Vasove vode sudu-

gogodišnji i veliki ekološki

problem za Berane, a sanacija

togodlagališta otpada zahtije-

va vrijeme i rad.

- Treba napomenuti da je ovo

BERANE:

Uređenje nesanitarnog odlagališta

Nastavljena sanacija

deponije Vasove vode

RADOVIĆETRAJATIOSAMMJESECI:

Jučenadeponiji

Ministarstvo prosvjete o najvažnijim investicijama u ovoj godini

U školske objekte

uloženo 1,7miliona

PODGORICA

–Tokompro-

teklih 12mjeseci iz tekućeg

budžetaMinistarstvapro-

svjeteuloženo jeblizu

1.700.000euraurekonstruk-

cijeobrazovnihobjekata - sa-

opštio je šef Službe za inve-

sticijeMinistarstva

prosvjeteFilipGrujić.

Ta sredstva, kako je rekao,

uključuju tri doma studenata

–uNikšiću,BaruiCetinjuuko-

ja je uloženo 230.000 eura, ve-

će radove na više od 30 škol-

skih objekata, te brojne manje

radove.

Radovi

Aktivnosti su u najvećoj mjeri

uključivale rekonstrukciju

školskih sala, toaleta, krovnih

pokrivača, sistema grijanja, fa-

sada i fasadne bravarije.

Grujićjenaglasiodajeurazliči-

timfazama realizacije i 20pro-

jekata koji se finansiraju iz ka-

pitalnog budžeta. Najvažiniji

suuniverzitetskicentaruBera-

nama čije se otvaranje očekuje,

vrtić na Starom aerodromu i

srednja škola u Golubovcima u

Podgorici i osnovna škola u Su-

kobinu u poodmakloj fazi iz-

gradnje. Takođe, veoma znača-

janjeiprojekatsanacijeklizišta

uHercegNovom.

Planovi

Raspisani sz tenderi za vrtićeu

Baru i Tuzima, zatima vrtić u

Pljevljima i rekonstrukcija

aneksa osnovne škole u Roža-

jama za koje je izbor izvođača

radova u toku.

- Ulaganje u rekonstrukcije vi-

še od 300 školskih objekata i

pravilno postavljanje priorite-

ta nastaviće da budu ključni u

djelovanju Ministarstva pro-

svjete. I dalje ćemo biti fokusi-

raninarekonstrukcijeobjekata

i izgradnju novih, i to sa 20 od-

sto povećanim budžetom za

investicije u narednoj godini -

zaključio je on.

C.G.

FilipGrujić

Dječjimbolnicama

poklonili 30.000 eura

PODGORICA

– Idea i njeni

partneri donirali su30.000

eurauopremi dječjimbolni-

cama i odjeljenjimauosam

crnogorskihgradova. Dona-

cija „Darujemozajedno sa

prijateljima“najavljena jeu

okviru Ideanovogodišnjeg

karavana, koji je jučeobišao

mališaneubolnicamauPod-

gorici, Nikšiću, BijelomPo-

lju, Pljevljima, Beranama,

Kotoru, Baru i naCetinju.

Zaposleni u Idei, DjedaMraz i

Kodi posjetili su djecu u bolni-

cama, u želji da donesu duh

praznične čarolije i tako im

uljepšajuvrijemekojeprovode

na liječenju. Svi mališani dobi-

će i novogodišnje poklone.

- Idea novogodišnji karavan je

tradicionalna volonterska ak-

cija naših zaposlenih, u kojoj

učestvuju preko 100 kolega iz

svih krajeva Crne Gore. Na taj

način svi zajedno stvaramo

prazničnu čaroliju za mališa-

ne u bolnicama i uz novogo-

dišnje paketiće poklanjamo

imosmijehe i ljubav, koji su im

uovomtrenutku najpotrebni-

ji. Jako smo srećni što su nam

seu toj namjeri pridružili i na-

ši partneri, sa kojima smo za-

jedno obezbijedili vrijednu

donaciju za bolničku opremu

koja će unaprijediti liječenje

djece - saopštila je direktorica

marketinga u Idei Jelena Do-

derović.

Novogodišnjikaravanpodrža-

lo jeMinistarstvozdravlja, ko-

je se zahvalilo Idei što u konti-

nuitetu pomaže crnogorski

zdravstveni sistem.

C.G.

DONIJELIRADOSTMALIŠANIMA:

Učesnici IDEAkaravana

Berane:

Učinak prekograničnog projekta za podršku djece i mladih sa smetnjama u razvoju

Obuku završilo 200 nastavnika

BERANE

– Krozprojekat

„Podrška inkluzivnomobra-

zovanju i obuci za svakod-

nevni život djece imladih sa

smetnjamaurazvoju“ više

od200nastavnikaprošlo je

specijalizovaneobuke. Osim

togaveoma jevažnoda ćebi-

ti obezbijeđenokorišćenje

nove tehnologijekojaomo-

gućava inkluzivnoobrazo-

vanje i socijalnuzaštitu–ka-

zao jepredsjednikopštine

BeraneDragoslavŠćekić.

On jena skupu koji jepodnazi-

vom „Asistivna tehnologija- za

život bez granica“organizovao

Dnevni centar kazao da jepo-

drška inkluzivnom obrazova-

nju i obuci za svakodnevni ži-

vot djeceimladihsasmetnjama

u razvoju, mora biti u vrhu pri-

oriteta kako na lokalnom tako i

na državnomnivou.

Podrška

Okrugli sto je dio aktivnosti u

okviru projekta „Podrška in-

kluzivnomobrazovanju i obu-

ci za svakodnevni život djece i

mladih sa smetnjama u razvo-

ju“, koji zajednički sprovode

DnevnicentarizPljevaljaiOs-

novna škola „Dimitrije Tuco-

vić“ izČajetine, uzpartnersku

podršku Dnevnog centra iz

Berana, Gimnazije „Tanasije

Pejatović“, Udruženja rodite-

lja djece sa smetnjama u ra-

zvoju „Zračak nade“, Udruže-

nja građana Zlatiborskog

okruga i Osnovne škole za ob-

razovanje djece sa smetnjama

u razvoju „MiodragV.Matić“.

NosilacprojektazaCrnuGoru

je Dnevni centar za djecu i

omladinu sa smetnjama i teš-

koćama u razvoju iz Pljevalja,

a partner centar izBerana.

Oprema

Direktorica pljevaljskog cen-

tra Svetlana Dujović kazala je

da je realizacija projekta za-

početauoktobru2016.godine

i traje 15mjeseci.

-Vrijednost projekta za Crnu

Goru je 144.000 eura , a uku-

pna vrijednost je oko 270.000

eura, od čega je učešće Dele-

gacije Evropske unije oko 83

odsto. Kofinansijer projekta

je i Ministarstvo finansija Cr-

ne Gore odnosno Komisija za

raspodjelu dijela prihoda od

igara na sreću - kazala je Du-

jović.

Ona je istakla da su tokom

projekta organizovane speci-

jalizovane obuke za nastavni-

ke,stručnjake,roditelje,djecu

imladesasmetnjamaurazvo-

juuciljupoboljšanjanjihovih

sposobnosti u korišćenju asi-

stivne tehnologije.

-Uokviruovogprojektaotvo-

rena su dva asistivna centra u

Pljevljima i Čajetini, koja ras-

polažu najmodernijom opre-

momvrijednom20.000eura i

softverom, a dio opreme do-

bioje iberanskiCentarzadje-

cu i omladinu sa smetnjama i

teškoćama u razvoju – kazala

jeDujović.

Projekat se realizuje do

17.ja

-

nuara.

V.J.

U okviru projekta otvorena su dva asistivna centra u

Pljevljima i Čajetini, koja raspolažu najmodernijom

opremomvrijednom20.000 eura i so verom

Karavan kompanije IDEA obišao osamopština

nastavak radova, koji su

uspješno započeti hitnom in-

tervencijom sa ciljem spreča-

vanja raznošenja otpada sa

odlagališta duž Lučkog poto-

ka, što je činilo i prvu fazu

ovog poduhvata – naveli su iz

lokalne uprave.

Uokviruprve faze urađene su

hitneintrevencijeradispreča-

vanja raznošenja otpada sa

odlagališta duž Lučkog poto-

ka i odnošenje otpada u rijeku

Lim. Adruga obuhvata izradu

glavnog projekta sanacije de-

ponije i samu sanaciju.

Kako je ranije saopšteno, prva

faza koštala je 110.000, a za

drugu treba izdvojiti oko

1.500.000 eura.

Planirano je da radovi na dru-

goj fazi traju osammjeseci, uz

očekivanja izvođačada, ukoli-

ko ne bude nepredviđenih

vremenskih neprilika, budu

završeni u roku.

V.J.

miliona eura košta druga faza

sanacije deponije

1,5

BRIGAOOSJETLJIVIMKATEGORIJAMA:

Sa skupauBeranama