Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 16. decembar 2017.

CrnomGorom

HERCEGNOVI:

Opština spremna za primjenu Zakona o planiranju

Za legalizaciju

stigla 34 zahtjeva

NEZNASETAČANBROJ,,,DIVLJIH“OBJEKATA:

HercegNovi

HERCEGNOVI

–Opština je

upotpunosti spremna za

sprovođenje legalizacijene-

formalnihobjekata. Sekre-

tarka zaplaniranje i izgrad-

njuMarinaSekulić, koja je i

glavna arhitektica, kažeda

suod 16. oktobrakada jeZa-

konoplaniranju i izgradnji

objekata stupiona snagu,

odmahpreduzeli aktivnosti

da seon i sprovodi.

-Dali smoprioritet građanima

i nismo ostavljali nimalo pro-

stora da se čeka, odnosno da

građani gube vrijeme. Nije im

ostavljendugperiodzapodno-

šenjezahtjeva,devetmjeseci,a

ima dosta nejasnoća. Svakako

nampredstojijedanvelikiradi

posao–kaže Sekulić.

Od 16. oktobra stiglo je 34 za-

htjeva za legalizacijuobjekata,

a Sekulić navodi da će ih do

kraja godine biti i više jer sva-

kodnevnopristižunovi.

- Uprvoj fazi biće legalizovani

objekti koji se uklapaju u po-

stojećuplanskudokumentaci-

ju. Imamo 45 planova koji su

ukinuti, a preostalo je 50 pla-

nova.Dostaplanskihdokume-

nata je ukinuto jer više nisu

biliprimjenjivi.Nekiodnjihsu

stari po 20, 30 godina, pa po-

stupanje po njima nije ade-

kvatno ni načinu života i pro-

stornom planiranju. Dok su

aktivni ostali planski doku-

menti moguće je da se objekti

koji su u njihovom zahvatu le-

galizuju. Kada se odradi plan

generalne regulacije, on treba

da sve neformalne objekte

predvidi jer oni u prostoru po-

Ne znamo koliko tačno ima nelegalno izgrađenih objekata pa nijemoguće

napraviti procjenu koliko će opština po tomosnovu prihodovati. Postupak

legalizacije je jednostavan, a počinje podnošenjem zatjeva na šalteru

Građanskog biroa - kaže glavna arhitekticaMarina Sekulić

Obaveza važi za sve objekte

Građani moraju znati, kaže Marina Sekulić, da se lega-

lizuju svi nelegalni objekti, bilo da je riječ o cijelom, jed-

nomnjegovomdijelu, poslovnimprostorima, pomoć-

nimobjektima.

– Dakle, nisu u pitanju samo objekti za stanovanje, već i

svi ostali koji nemaju građevinsku dozvolu – ističe sekre-

tarka i podsjeća da vlasnici neformalnih objekata prije

postupka legalizacije moraju da riješe imovinsko -prav-

ne odnose ukoliko je objekat građen na opštinskom ili

državnom zemljištu.

MarinaSekulić

Troškovi postupka i na 240 rata

Troškovi postupka legalizacije prvenstveno obuhvataju

naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,

koju vlasnici neformalnog objekta za osnovno stanovanje

mogu plaćati u 240 rata i 120 rata za ostale objekte. Naknadu

za opremanje komunalnog zemljišta određuju opštine, svojim

odlukama. Cijena će zavisiti od zone u kojoj se nalazi objekat,

namjene, površine i za svaki pojedinačan objekat će se raditi

obračun.

stoje. Zato je dobro da se na-

pravi koncept stvarnog stanja

u prostoru i da se dalje na ade-

kvatan način može planirati

budućnost. Dalje planiranje je

nemoguće ako stalno imamo

određene neformalne objekte

koji se nalaze na nekom po-

dručju–navodi Sekulić.

Postupak

Ona ocjenjuje kako će se ure-

diti oblast planiranja ,,jer svi

znamo da postoji ogroman

broj nelegalnihobjekata“.

-Vrijemejedasenapravijedan

koncept, zaokruži prostor i da

se dalje na adekvatan i stru-

kovni način sprovodi prostor-

no planiranje i izgradnja, tako

što ćemo imati adekvatno sta-

njeuprostoru.Proceslegaliza-

cije se odvija u dva smjera i to

zaosnovneobjektedo200me-

tarakvadratnihiobjektepreko

200 kvadrata. Postupak je jed-

nostavan, zatjev se podnosi na

šalteru Građanskog biroa gdje

postoje obrasci i to za cijeli

objekat ili za dio. Uz zahtjev se

priloži i elaborat o postojećem

stanjukoji je izvela licencirana

geodetskaorganizacija i dokaz

o opisu objekta odnosno kata-

starska ubilježba ili zabilježba

da je riječ ovlasniku togobjek-

ta. Nakon toga podnosilac će

od nas dobiti odgovor u roku

od 15 dana da li je objekat za

dalje procesuiranje ili će biti

obustavljen proces zato što

objekat nije uprostornompla-

nu ili detaljnom urbanistič-

komplanu. U tom slučajumo-

raće čekati do izrade plana

generalne regulacije, koji će

sadržati smjernice za dalji po-

stupak–objašnjavasekretarka

za planiranje u hercegnov-

skomsekretarijatu.

Bitno je da građani znaju, isti-

če ona, da ukoliko se obustav-

lja postupak ne moraju pono-

vodapodnose zahtjev, jer je to

dužnost nadležnog sekretari-

jata.

-Vodimoevidencijusvihobje-

kata za koje su podneseni za-

htjev. Nakon usvajanja plana

generalne regulacije imamo

rok20danadasvimpodnosio-

cima zahtjeva za legalizaciju

damo uputstva za dalji postu-

pak. Podnosioci će imati rok

od 120 dana da odrade svu po-

trebnu tehničku dokumenta-

ciju koja je propisana zako-

nom- kazala je Sekulić.

Snimak

Premapodacima iz2015. godi-

neuHercegNovomjeizgrađe-

no oko 1.500 nelegalnih obje-

kata. Međutim, Sekulić kaže

da se tačan broj ne zna pa zato

nije moguće napraviti procje-

nu koliko će prihodovati od le-

galizacije.

- Jasniju slikućedati i ortofoto

snimak,alidefinitivnoćeseito

znati nakon 15. jula naredne

godine, do kada je rok za pre-

daju zahtjeva, jer će na osnovu

njih i imati preciznije podatke

–kazala je Sekulić.

Kako ističe, opštinski sekreta-

rijat ima dobru saradnju sa

Upravom za nekretnine i Mi-

nistarstvomodrživog razvoja i

turizma.

- Sa resornim ministarstvom

imamo dobru komunikaciju,

posebno u dijelu izrade pro-

storno-urbanističkog plana na

kojismostaviliakcenat.Onjeu

fazi nacrta, još se rade neke iz-

mjene. Imamo kratak period

zanjegovodonošenje, praktič-

no treba da bude završen do

juna. Preostaje jedan težak za-

datak da se isprati taj posao, a

da građani ne budu u vakuum

prostoru do donošenja plana

generalne regulacije. Moja je

dužnost da PUP ima ulogu di-

rektneprimjene,jertojejedini

način da mi funkcionišemo do

donošenjaPGR-reklajeSeku-

lić.

Ž.KONTIĆ

Ukoliko je objekat gra-

đennaopštinskom ili

državnomzemljištu, pri-

je postupka legalizacije

morajuda se riješe imo-

vinsko-pravni odnosi

Tražiće ,,lijek“ i da

zaustave iseljavanje

KOLAŠIN

–Opština je for-

miralakonstitutivnuradnu

grupučiji je zadatakdado-

nese strateški planrazvoja

od2018. do2022. godine, čiji

jekoordinatorMileGlaviča-

nin. Komisija će tražiti rješe-

nja za glavneprobleme, ali i

načineda iskoristi svepred-

nosti koje imakolašinska

opština.

Analiza stanja je ukazala da su

prednosti Kolašina prirodna

raznovrsnost, geografski po-

ložaj, kulturna baština, očuva-

na životna sredina, dobra sao-

b r a ć a j n a p o v e z a n o s t ,

potencijali za razvoj turizma.

Sa druge strane, uočeni pro-

blemi su depopulacija, nedo-

statak turističke i loše stanje

saobraćajne infrastrukture,

lošaobrazovnainfrastruktura,

nedostatak preduzetničkog

duha, problemupravljanja ot-

padom, vodovodna kanaliza-

cionamreža.

U kreiranju strategije razvoja,

kaočlanovikonsultativnegru-

pe učestvuju Borisav Bulato-

vić,Marija Brajović, Branislav

Jeknić, Mikan Medenica,

BrankaGolubović, IvanaGru-

jić, Goran Rakočević, Ranko

Šćepanović, VericaAničić, Ni-

kola Krneta, Jelka Rakočević,

DraganŠekularac,MilanMar-

ković, Balša Cvetković i Vojin

Vlahović.

Dr.D.

Opština Kotor finansira projekte 12 NVO

KOTOR

– Nakonkurs opšti-

ne za finansiranje izopštin-

skogbudžetaprojekte jepri-

javilo39nevladinih

organizacijamakomisija za

raspodjeludonijela jeodlu-

kudapodrži 12.

Kako je navedeno u odluci

objavljenoj na sajtu opštine,

nevladineorganizacijekoje su

dobile sredstva su Eko centar

- 39.144eura, Naša akcija 6.139

eura, Anima 4.963 eura, Me-

štar i furešta 6.041 euro, Luča

4.250 eura, Ante portas 7.908

eura, Računajte na nas 3.626

eura, Ekspeditio projekat

17.367 eura.

Za NVOKotor su opredijelje-

na sredstva u iznosu od 12.573

eura,Bokaćedobiti7.368eura,

Društvoprijatelja bokeške ba-

štine 3.954 a Oporavak 7.735

eura.

Osimtoga, nevladinimorgani-

zacijama koje imaju poseban

status za opštinu dodijeljeno

jepo10.529eura.Riječ jeoBo-

Najviše novca Eko centru

Projekat „Održivi razvoj mora i obalnog područja“

ULCINJ

– Izgradnja riblje pijace odvija se prema planu i biće zavr-

šena do kraja mjeseca – saopšteno je iz kabineta predsjednika

opštine Nazifa Cungua koji je juče obišao radove. U saopštenju

dodaju da se objekat gradi po evropskim standardima.

– To će riješiti dugogodišnji problemmjesta za prodaju ribe u

našemgradu. Izvođač radova je JP Komunalne djelatnosti – saop-

štio je Cungu. On je dodao da će naredne godine graditi i opremiti

posebne prostorije za prodajumlječnih proizvoda.

Izgradnja pijace je dio projekta „Održivi razvoj mora i obalnog

područja“ koji realizuje opština u saradnji sa Ministarstvompoljo-

privrede i ruralnog razvoja, kao i AmbasadomKraljevine Norveš-

ke.

I.T.

Opština Kolašin priprema

strateški plan razvoja za

četiri godine

keljskoj mornarici, Gradskoj

muzici Kotor i Srpskom pje-

vačkomdruštvu „Jedinstvo“.

-Opština shodnoodluci ovisi-

ni, kriterijumima, načinu i po-

stupkuraspodjeleodukupnog

iznosa namijenjenog za NVO

sektor(157.940eura)dodjelju-

je 20 odsto organizacijama sa

posebnimstatusomzaopštinu

Kotor, odnosno 31.588 eura.

One ne konkurišu za sredstva

putemprojekata već imse do-

djeljuju na osnovu podnijetih

izvještaja, planova i programa

–objašnjeno je uodluci.

Više od polovine NVO tražilo

jevišenovcanegoštojedobilo.

I.T.

RADOVISEODVIJAJUPREMAPLANU:

Cunguobišaobudućupijacu

Ulcinj će konačno

dobiti riblju pijacu