Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

CrnomGorom

Subota, 16. decembar 2017.

Donje Zaostro u Beranama sve češće nameti lopova, žitelji kritikuju policiju

Ukrali vrata i prozor sa kapele

BERANE

Seoskakapela,

koja je još uvijeku izgradnji,

umjestuDonjeZaostrone-

dalekoodBerana, sinoć je

obijena i sanje jeodneseno

dvojevrata i prozor odelok-

sira.

Mještani Zaostra uplašeni su i

ogorčeni jer, kako kažu, goto-

vodanemakućeuselu

koja nije obijena

MJEŠTANIOGORČENI:

KapelauDonjemZaostru

u posljednje dvije godine, a

policija još nije uhapsila lopo-

ve.

Predsjednikodboraza izgrad-

nju kapele Veselin Radičević

kaže da su mještani Do-

njegZaostraodsvo-

jih sredstavapravili kapelu, ali

da nakon ovog nemilog doga-

đaja razmišljaju da li da grad-

njunastave.

- Ostavljamoministru policije

da završi kapelu, pošto naši

apelizaotkrivanjegrupelopo-

va do sada nijesu urodili plo-

dom. Ne možemo da vjeruje-

mo da policija nije u stanju da

otkrijepočinioce tolikogbroja

provala. Nije to jedna, već de-

setineprovaljenihkuća, asada

i kapela u izgradnji. Ovo je vr-

hunac - kažeRadičević.

Iako se kapela u DonjemZao-

stru nalazi pored magistral-

nogputaBerane–BijeloPolje,

provalnike tonije omelo.

Beranska policija je izašla na

mjesto događaja i izvršila uvi-

đaj.

V.J.

HercegNovi:

Dogovor grada i NVO

,,Nova šansa“ praviće

čestitke za opštinu

HERCEGNOVI

Lokalna

uprava ćenastaviti dapodr-

žava gradskaudruženjakoja

suposvećenakvalitetnomi

predanomraduosoba sa

smetnjama i teškoćamaura-

zvoju - poručio jepredsjed-

nikopštineStevanKatić to-

komposjetenevladinoj

organizaciji „Nova šansau

Novom“.

Katić ipotpredsjednikopštine

Miloš Konjević uvjerili su se u

ugodnost druženja, predan

rad mladih ljudi s invalidite-

tom koje ta organizacija oku-

plja, njihovukreativnost i kva-

litet raznovrsnih proizvoda

koje prave od recikliranog pa-

pira.Kakosuistakli,Novašan-

sa funkcioniše na način koji

treba da bude primjer drugim

lokalnim nevladinim organi-

zacijama.

Dogovoreno je da će čestitike

koje opština bude slala povo-

dom predstojećih praznika

biti upravo one koje su izradili

članovi Nove šanse.

Predsjednica Nove šanse Ve-

sna Odalović zahvalila se op-

štini na stalnoj podršci i pre-

poznavanju potreba osoba sa

invaliditetom, te istakla da se

nadanastavkudobresaradnje.

NVO Nova šansa u Novom

osnovana je 2008. godine. Do

sada su realizovali preko 20

projekata ,a najznačajniji je

digitalna štamparija „Naša ID

kartica“ u kojoj je od 2009. za-

poslenje našlo šest osoba sa

invaliditetom.

Ž.K.

Podrškaopštinenevladinomsektoru

Savremeni objekat

na 6.400kvadrata

NIKŠIĆ

NaKapinomPo-

lju, poredNikšića, otvoren

jeDistributivno-logistički

centar kompanijeNTC, in-

vesticijavrijednaoko

3.000.000eura, zahvaljuju-

ći kojoj će zaposlenjenaći

50mladih, a crnogorsko i

tržište regionadobiti boga-

tiju lepezuuslugakompani-

jekojaposlujeuokvirugru-

pe ,,Kompkomerc“, čiji je

vlasnikRankoJovović.

Na svečanosti kojoj su prisu-

stvovali premijerDuškoMar-

ković, ministarka ekonomije

Dragica Sekulić, predsjednik

opštine Veselin Grbović i

brojni zvaničnici iz politike i

biznisa, čulo se da je objekat

površine6.400kvadrata, da je

sagrađenponajsavremenijim

standardima, te da raspolaže

sa 7.000 paletnih mjesta, od

čega je400namijenjenoskla-

dištenju robe s posebnim re-

žimom.

VeselinGrbovićnaglasio jeda

je posljednjih nekoliko godi-

nauopštiniznatnopopravlje-

na privredna slika, te da su,

nakon teških tranzicionih

vremena, značajnu podršku

razvoju pojedinih kolektiva

dale i kompanijeporodiceJo-

vović.

-Tu, prije svega, ističemoživ-

ljavanjehotela,,Onogošt“,ko-

ji već postiže rezultate za div-

ljenje. Očekujemo da otvore i

novi moderni restoran, mini

pivaru, rekonstruisani stari

dio hotela… Danas otvaramo

Logistički centar, među naj-

većimuCrnojGori, kojimože

biti pokretač još većeg pri-

vrednog razvoja Nikšića -

istakao je Grbović, podsjeća-

jući da je ovo investicija

započeta praktično sa ,,gole

ledine“.

Prvi čovjek grada kazao je ka-

ko očekuje da nakon te inve-

sticije i kompanija ,,Gorano-

vić“ počne izgradnju nove

fabrike.

- Posebno ističem podršku

koju Vlada pruža potencijal-

niminvestitorima, što već da-

je značajne rezultate. S tim

ciljem će lokalna uprava Nik-

šića biti udnevnoj komunika-

ciji sa Vladom i našimpremi-

jerom- dodao jeGrbović.

Direktor kompanije ,,Komp

komerc“ Ranko Jovović ista-

ko jeda susenjihoveporodič-

ne firme oduvijek trudile da

svojimradom i društveno od-

govornim poslovanjem do-

prinesu prosperitetnijoj eko-

nomiji, poslujući u ambijentu

koji je sada, više nego ikad, po

mjeri svihnjenihgrađana.

Zahvalnost

majci Branki

Ranko Jovović je kazao

da ogromnu zahvalnost

duguje majci Branki, bez

koje poslovni i privatni

uspjeh porodice ne bi bio

moguć.

- Kao i nekada kroz istori-

ju, kada sumajke u Crnoj

Gori bile heroine ognjišta,

jer su sve svoje muke

živjele tiho i nečujno,

brinući o dobrobiti čitave

familije, tako i danas na

jedanmoderniji način one

su stub svake uspješne

kuće i kompanije. Njihovo

pominjanje naša je čast,

njihova baština naša je

slava - kazao je Jovović.

On je najavio da će, u

saradnji sa lokalnom

upravom, inansirati

izgradnju spomenika

posvećenog crnogorskoj

majci-ženi.

- Napredak naše države u po-

sljednjih11godinanesrazmje-

ran je njenoj veličini i svakod-

nevno je vidljiv i golim okom.

Mi smo tuda idemoukoraksa

njim, usvajajući sve one oba-

veze koje kao takav nosi, ali i

uživajući u atmosferi zdravog

poslovanja. Realizacija ovog

projekta je jedna od najvećih

investicija koje smo imali do

sada, a posebnu zahvalnost

štosmouspjeli da jeuplanira-

nom roku okončamo duguje-

mo studiju Arteria sa arhitek-

tom gospodinom Miljanom

Jokovićem na čelu - rekao je

Ranko Jovović, zahvalivši se

na podršci Vladi, lokalnoj up-

ravi i IRF-u koju su dali nese-

bičnupodrškuprojektu.

Jovović je rekao i da su kori-

stili najsavremenija rješenja

kako bi dobili tehnološki mo-

deran i savremen logističko-

distributivni centar, koji je u

skladu sa svjetskim trendovi-

ma.

R.PEROŠEVIĆ

miliona eura koštala je

izgradnja logističkog centra

3

NOVIPODSTICAJEKONOMIJI:

Grbović,Marković i Jovović

Nema kuće u selu koja nije obijena u

posljednje dvije godine, a policija još nije

našla lopove. Ostavljamoministru policije

da završi kapelu – kaže Veselin Radičević

UNikšiću, na KapinomPolju, otvoren Logističko-distributivni centar kompanije NTC