Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 15. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

–Kroz javni

zdravstveni sistemgodišnje

prođeoko556korisnikaod

psihoaktivnih supstanci što

je, izugla statistike i iskustva

zdravstvenihradnika, jako

malo, kazala jepredstavnica

Instituta za javnozdravlje

drLjiljanaGolubović.

Ona je na nacionalnoj konfe-

renciji „Oporavak od zavisno-

sti, prilike, potrebe i trendovi“,

kojujeorganizovalanevladina

organizacija „Preporod“ upo-

zorila da se ni poslije pet godi-

na rada na registru nije uspo-

st av i o s i stem dobi j anj a

kvalitetnih podataka o zavi-

snicima i korisnicima psiho-

aktivnih supstanci.

Prijavljivanje

- Najznačajniji problemi su

nedovoljno prijavljivanje i ne-

zadovoljavajući kvalitet poda-

taka. Prijave popunjavaju lje-

kari i to nam pravi veliki

problem, jer im to, kako kažu,

oduzima puno vremena. Mo-

ramonaći neko kompromisno

rješenje–kategoričnajeGolu-

bović.

Prema njenimriječima, popu-

njenost podataka u prijavama

je 100 odsto, ali je 99 odsto ne-

poznato.

- Nemoguće je da psihijatar u

centru za mentalno zdravlje

nema podatak koja je glavna

droga koju osoba koristi, koli-

kodugotočini i kada jepočela.

Ono što se pokazalo kao pro-

blem kod izabranog ljekara je

da oni ne rade tretman, jer ni-

jesu obučeni za to – istakla je

Golubović.

Registar

Kada je u pitanju distribucija

prema poluu registru korisni-

ka psihoaktivnih supstanci,

ona kažeda je višemuškaraca,

te da je prijavljeno samo 20

odsto žena.

- Prosječna starost osoba koje

upotrebljavaju psihoaktivne

supstance je kod muškaraca

oko33, akodženaoko44godi-

ne – kazala je Golubović i do-

dala da to ne podrazumijeva

samo zavisnost od droga, već i

od ljekova, kao što su sedativi.

NVO „Preporod“ realizovala

je ovaj skup u okviru projekta

„Biram oporavak“, u saradnji

saNVO„Proslavi oporavak“ iz

Sarajeva i „Izlazak“ izBeogra-

da, upartnerstvusaSvjetskom

federacijom za borbu protiv

droga.

Predsjednik Udruženja „Pro-

slavi oporavak“ i regionalni

koordinator projekta „Biram

oporavak“ Boro Goić na kon-

ferenciji je, između ostalog,

kazao da različiti evropski

fondovi, kao i nacionalni, ne

raspodjeljuju onoliko novca

za socijalnu reintegraciju i

oporavak kao za ostale se-

gmente u borbi protiv bolesti

zavisnosti.

-Oporavakvraćaonoštojezavi-

snost uzela–poručio jeon.

J.B.

PODGORICA

–Evropski

sudza ljudskapravadonio

je, zamanjeodmjesec, još

jednupresuduprotivnaše

države, ukojoj jekonstato-

vanoda jeCrnaGorapovri-

jedilapravona suđenjeura-

zumnomrokuKseniji

Dimitrijević izSrbije.

Kako je napisano u objašnje-

nju Suda u Strazburu, presu-

đeno je unjenukorist zbog to-

ga štodužinanjenogpostupka

pred našimsudovima nije bila

izazvana niti kompleksnošću

predmeta, niti je ona svojim

postupcima time doprinijela,

dok Vlada nije pružila objaš-

njenje za prolongirani postu-

pak. Dimitrijević je tražila na-

k n a d u m a t e r i j a l n e i

nematerijalne štete, kao i na-

knadu troškova postupka, ali

joj sud tonije dodijelio.

Postupak Dimitrijević trajao

je deset godina pred našim

pravosudnim organima. Ona

je 2005. pokrenula parnični

postupak pred Osnovnim su-

dom u Kotoru zbog „naknade

u vezi nekih ugovornih pita-

nja“, koji je 2008. presudio u

PODGORICA

– Video-spot

kojim se želi naglasiti značaj

vakcinacije, kao najbolje pre-

vencije bolesti i očuvanja zdrav-

lja najmlađe populacije, biće

premijerno prikazan danas.

Spot su izradili Udruženje

domova zdravlja Crne Gore,

Dom zdravlja Podgorica i Asoci-

jacija za preventivnu pedijatriju

pod pokroviteljstvomMinistar-

stva zdravlja Crne Gore.

Premijernimprikazivanjem

spota, kako je saopšteno iz

podgoričkog Doma zdravlja,

zvanično će početi kampanja za

imunizaciju pod nazivom „Ne

dajmo djecu bolestima“, koja

će trajati od 15. decembra do 15.

januara naredne godine. Reži-

ser promotivnog spota je Nikola

Vukčević, a u njemu učestvuju

javne ličnosti Crne Gore.

Sl.R.

PODGORICA

–Menad-

žmentRadioTelevizijeCrne

Gorepotpisao je jučeugovor

sa austrijskomkompanijom

BFEo isporuci reportažnih

kola, linkova iDSNGvozila

za satelitski prenos signala,

čime je započeoproces digi-

talizacijeJavnog servisa.

Generalna direktorica Javnog

servisa, rekla je da je to ,,isto-

rijski trenutak, ali i početak

dugoočekivane digitalizacije,

a ujedno i najveći poslovni

uspjehuovoj godini“.

- Kada kažem istorijski, nije

preuveličavanje, zato što mi

danas u medijskoj trci trčimo

bosi u odnosu na ostale medi-

je. Kada sebudeostvariladigi-

talizacija i doveledokraja, aza

to su potrebne godine, može-

mo govoriti tek tada da trčimo

u istoj trci - rekla je Kadija,

prenosi portal RTCG.

TelevizijaCrneGorepet godi-

na se spremazadigitalizaciju i

nakon dva neuspjela položaja

započeli su ovaj dugoočekiva-

ni proces uplaniranomroku.

- Tim koji je radio na ovome

odradio

jeogromanposao.Za-

hvalni smo na velikoj pomoći

Ministarstvu finansija, jer su

imali razumijevanja za naše

probleme, a radi se o veoma

skupom i tehnološki revoluci-

onarnomprojektuzanašuku-

ću - rekla jeKadija.

Peter Dinkel iz kompanija

BFErekao jeda je isporuka re-

portažnih kola ugovorompla-

nirana za decembar 2018. go-

dine.

-Tajrokćemouvažiti.Ponosni

smo na saradnju sa TVCG, jer

ćemoosimHDomogućiti iko-

rišćenje 4 K tehnologije i naj-

savremenije opreme koja na-

rednih pet godina neće

izgubiti standard-naveo jeon.

Projekat je vrijedan oko 6,3

miliona eura i podrazumijeva

nabavku reportažnih kola,

DSNGvozila i linkova.

Nasjednici SavjetaRTCGkoja

je zakazana za danas, članovi

tog tijela govoriće i o planira-

noj dinamici realizacije uku-

pnog projekta.

K.J.

NVO Preporod organizovao konferenciju o oporavku od zavisnosti od psihoaktivnih supstanci

Registar postoji, ali je nepouzdan

Nemoguće je

da psihijatar

u centru za

mentalno

zdravlje nema

podatak koja je

glavna droga koju

osoba koristi,

koliko dugo to

čini i kada je

počela. Ono što

se pokazalo kao

problemkod

izabranog ljekara

je da oni ne rade

tretman, jer

nijesu obučeni za

to – istakla je dr

Ljiljana Golubović

IPSOS: Da se zavisnici ne

mogu nikad oporaviti

smatra 24 odsto ispitanika

Komentarišući istraživanje agencije IPSOS koje je urađeno u

partnerskim zemljama projekta „Biramoporavak“ a koje je

pokazalo da se čak 93 odsto ispitanika donekle ili u potpuno-

sti protivi konzumaciji psihoaktivnih supstanci,

Nikola Mijušković iz NVO „Preporod“ za Pobjedu kaže da se

mora razumjeti da ljudi ponekad daju socijalno prihvatljive

odgovore, te da su oni nekad odraz realnog stava, a nekad ne.

Čak 75 odsto naših građana, precizirao je, smatra da ne treba

dozvoliti korišćenje droga, bez obzira na želju, ali i vrstu.

Mijušković kaže da je 68 procenata ispitanika saglasno da su

sve vrste droga jednako štetne.

Da je marihuana štetna za zdravlje smatra 75 odsto ispitanika,

dok sedamodsto, rekao je, nije saglasno sa ovim stavom.

- Oko 92 odsto naših građana kaže da nikada nije koristilo

psihoaktivne supstance, sedamodsto da je to učinilo nekada,

a jedan procenat ispitanika i dalje to čini – naglasio je Mijuško-

vić.

Samo 34 odsto građana smatra da se zavisnici mogu u potpu-

nosti izliječiti i vratiti normalnom životu, 33 odsto smatra da

mogu prestati sa drogiranjem, ali se ne mogu vratiti normal-

nom životu, dok čak 24 odsto ispitanika smatra da se zavisnici

nikada ne mogu oporaviti.

NEDOSTATAKPODATAKA

BARIJERA:

Sakonferencije

SjedišteSudauStrazburu

Još jedna presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv naše države

Povrijeđeno pravo na

suđenje u razumnomroku

njenukorist. Viši suduPodgo-

rici je 2009. u žalbenom po-

stupku potvrdio prvostepenu

presudu.

Međutim, Vrhovni sud je

2010. ukinuo obje presude i

naložio ponovno suđenje. Na-

kon toga je kotorski sud 2011.

donio presudu, ali ovog puta

ne u korist Dimitrijević. Viši i

Vrhovni sud su 2012. potvrdili

presudu kotorskog suda. Di-

mitrijević je 2012. podnijela i

ustavnu žalbu Ustavnom su-

du, ali je onodbio 2015.

OsimDimitrijević, Strazbur je

nedavno odlučio da je država

Rizu Alkoviću povrijedila pra-

vo na dom i pravo na zabranu

diskriminacije, a profesorima

Prirodno-matematičkog fakul-

teta pravona privatnost.

J.B.

Danas

promocija

video-spota

o značaju

vakcinacije

24

Počinje proces

digitalizacije

šenjekojimjoj jezbognakna-

de ukinuto materijalno obe-

zbjeđenje, ali ona negoduje

što ih niko o tome nije obavi-

jestio.

- Žaliću se, iako sumi rekli da

jesveovourađenouskladusa

zakonom- istakla je ona.

Pomoćnik ministra rada Go-

ran Kuševija kazao je da su

pojedini korisnici negodovali

zbog ove novine, ali pojašnja-

va da se zakonmora poštova-

ti. Ljetos su, podsjeća on, iz-

mijenili i dopunili Zakon o

socijalnoj i dječjoj zaštiti ko-

jim je precizirano da se na-

knada roditelju-staratelju ra-

čuna kao prihod u porodici

što je smetnja za ostvarivanje

prava na materijalno obe-

zbjeđenje.

-Centri za socijalni rad suza-

to u obavezi da ukidaju pravo

na materijalno obezbjeđenje

ukoliko neko u porodici pri-

ma ovu naknadu – istakao je

Kuševija.

Ministarstvo rada nema po-

datkekolikosuovakvihrješe-

nja izdalinanivouCrneGore,

jer im, pojašnjava Kuševija,

ne trebaju.

- Ne znače nam ti podaci ap-

solutno ništa. Nekome jema-

terijalno obezbjeđenje uki-

nuto zbog posjedovanja

motornog vozila, zbogpriho-

da,odnosnoovenaknade...Te

podatke je jako komplikova-

no izvući – rekao je on.

Podaci

Centri za socijalni rad, među-

tim, vode statistikuovih rješe-

nja koja su nedavno počeli da

dostavljaju korisnicima. Asaf

Adrović iz JU Centra za soci-

jalni rad Rožaje saopštio je za

naše novine da su zbog posto-

janja prihoda po osnovu na-

knade roditelju ili staratelju

korisnka lične invalidnine iz-

dali 24 negativna rješenja za

materijalno obezbjeđenje.

Prema našimnezvaničnimin-

formacijama, u nikšićkom

centrujeizdatooko12ovakvih

rješenja. Direktor ovog cena-

tra IvanMitrović istakao je da

svaki prihodkoji je veći od 126

eura, bez obzira na broj člano-

va porodice, predstavlja smet-

nju za ostvarivanje prava na

materijalno obezbjeđenje.

- Tako da ovi korisnici koji

imajunaknaduuiznosuod193

ne mogu istovremeno imati

pravo namaterijalno obezbje-

đenje – rekao je on.

Izpodgoričkog centra za soci-

jalni rad su, takođe, pojasnili

razlog ukidanja materijalnog,

ali nijesu precizirali koliko je

do sada korisnika ostalo bez

materijalnog. Nijesmo dobili

odgovore ni iz kotorskog cen-

tra za socijalni rad.

N.Đ.

Menadžment Javnog servisa potpisao

ugovor sa austrijskomkompanijomBFE

GoranKuševija