Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 15. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Docent na

Fakultetupolitičkihnauka,

drBorisVukićević izabran

je juče zapredsjednikaSu-

da častiUniverzitetaCrne

Gorenakonstitutivnoj

sjednici ovog tijela, aon je

zaPobjedukazaoda je

spremanzaovaj izazov.

Vukićević je izabranzapred-

sjednika na osnovu prijedlo-

gavišečlanovaSudačasti.On

je podsjetio da ih je u ovom

tijeludevetoro.

- Konstituisali smo se i na-

stavljamo da rješavamo

predmetekojesmonaslijedi-

li – istakao je kratko Vukiće-

vić.

ProfesorDraženCerović ne-

davno je podnio neopozivu

ostavku na mjesto predsjed-

nika Suda časti nakon čega je

rektor Danilo Nikolić odlu-

čiodaskratitrogodišnjiman-

dat ovomtijelukoji je trebalo

datrajedomaja2018.godine.

Senat je zato usvojio njegov

prijedlog za smjenu pojedi-

nih članova, te je izabran no-

vi sastav Suda časti. Osim

Vukićevića,članoviovogtije-

la su vanredni profesor na

Muzičkoj akademiji Predrag

Janković, vanredna profeso-

rica na Građevinskom fakul-

tetu Marina Rakočević, re-

dovni profesor na Fakultetu

za sport i fizičko vaspitanje

Miroslav Kezunović, docent

na Prirodno-matematičkom

fakultetu Božidar Popović,

vanredni profesor na Medi-

cinskom fakultetu Filip Vu-

kmirović, naučna savjetnica

u Istorijskom institutu Dra-

gana Kujović i vanredni pro-

fesor na Filozofskom fakul-

tetu Miroslav Doderović.

Student Biotehničkog fakul-

tetaMiloš Vuksanović je, ta-

kođe, član, a njega je izabrao

Studentski parlament.

N.Đ.

PODGORICA

–Ministar-

stvo rada i socijalnog stara-

nja, odnosnocentri za soci-

jalni radukidajukorisnicima

pravonamaterijalnoobe-

zbjeđenjekoji primajuna-

knaduroditelju -staratelju

korisnika lične invalidnineu

iznosuod 193 eura, jer svako

ko imaprihod iznad 126eura

gubi pravonaMO, potvrđe-

no jePobjedi uovomresoru.

Prošle godine u sklopu izmi-

jenjenogZakonaosocijalnoj i

dječjoj zaštiti uvedena je na-

knada roditelju ili staratelju

korisnika lične invalidnine.

Prema posljednjim podaci-

ma, pravo na ovu naknadu

steklo je 1.939 osoba. Koliko

je, međutim, korisnika koji

istovremeno primajumateri-

jalnoiovunaknadunijeizvje-

sno, jernamnadležni nije-

s u s a o p š t i l i t a j

podatak. Materijal-

no obezbjeđenje

za pojedinca iznosi 68,68 eu-

ra, za porodicu sa dva člana

80,08eura,tročlanuporodicu

96,11 eura, četvoročlanu

113,47 eura i porodicu

sa pet i više članova 126 eura.

Zakon

Jedna Podgoričanka požalila

se našim novinama da joj je

nedavno stiglo rje-

PODGORICA

-Dvodnevni

,,Regionalni forumopravo-

sudnoj saradnji ukrivičnim

stvarima: direktnakomuni-

kacijapravosudnihorgana“,

koji organizujuMinistarstvo

pravde iMeđunarodnaorga-

nizacija za razvoj prava ID-

LO, uzpodršku italijanske

Vlade, počeo je jučeuBaru.

Kako je saopšteno iz Vlade, na

Forumu učestvuju predstavni-

ciministarstavapravde ipravo-

suđa zemalja regiona i republi-

ke Italije, IDLO-a, projekta

EUROL II, Svjetske banke i

Regionalne antikorupcijske

inicijative, koji diskutuju o pi-

tanjimadirektne komunikacije

pravosudnih organa u krivič-

nim stvarima, harmonizaciji

nacionalnihpravnih sistema sa

EU standardima u ovoj oblasti.

Pozdravljajući učesnike skupa,

v.d. generalnog direktora Di-

rektorata za međunarodnu

pravosudnu saradnju u Mini-

starstvu pravde Nikola B. Šara-

nović istakao je da je forumpr-

va zajednička aktivnost koju

institucije Crne Gore sprovode

sa IDLO-om nakon nedavnog

potpisivanjaosnivačkog spora-

zumaovemeđuvladineorgani-

zacije, čime je naša zemlja tra-

sirala puta za članstvo u

IDLO-u, koje će biti ozvaniče-

no nakon ratifikacije Osnivač-

kog sporazuma.

Ambasador Italije Vinćenco

del Monako zahvalio se Mini-

starstvu pravde na izvanredno

dobroj bilateralnoj saradnji u

oblasti pravosuđa, istakavši da

našesusjedstvopredstavljadar,

koji ide zajedno sa povećanom

odgovornošću da se zajedno

bavimo svim izazovima i da se

suočimo sa prijetnjama.

Regionalni direktor u IDLO-u

Fred Hjuston najavio je nove

projekte ove međuvladine or-

ganizacije, u cilju promocije

vladavine prava i podrške Cr-

nojGori ureformi pravosudnoj

sistema.

Sl.R.

PODGORICA

–Ministar-

stvonaukedodijelo je godiš-

njenagrade zanaučnadosti-

gnućadr IgoruPajovićuu

kategoriji najuspješnijegna-

učnika i drMartinuĆalasa-

nuukategoriji pronalazača.

Kako je saopšteno iz tog reso-

ra,istraživačnaBiotehničkom

fakultetu Univerziteta Crne

Gore Pajović i sarad-

nak u nastavi na

Elektrotehnič-

kom fakultetu

UCGĆalasan

dobili su po

2.000 eura

za izvanred-

ni doprinos

nauci u našoj

državi tokom

prethodne godi-

ne.

Pajović je, između osta-

log, kako je navedeno u objaš-

njenju, rukovodilac projekta

,,Lovćen“ i istraživač u četiri

međunarodna projekta. Obja-

vio je i, kao jedan od koautora,

dva naučna rada u međuna-

rodnimčasopisima.

- Rezultat višegodišnjeg rada

na tematici komaraca, kao

mogućihvektorazaraznihbo-

lesti ljudi i životinja već je u

primjeni–aplikacijeKomarac

APP i Vector inspect APP ko-

risti Uprava za bezbjednost

hrane, vetrinu i fitosanitarne

poslove – saopštili su izMini-

starstva nauke.

Ćalasan, koji je odbranio dok-

torskudisertacijuuoblasti to-

pologije energetskog pretva-

rača, dobio je prednost u

konkursu zbog toga

što je ostvario

praktičnija i

inovativnija

rješenja nego

drugi kandi-

dati.

- Putem svo-

je inovacije

ponudio je tr-

žištu novi proi-

zvod, odnosno

prototip pogodan za

proizvodnju, koji do sada

nijepostojao, a ističe sepoori-

ginalnosti –navodi se u objaš-

njenju.

U kategoriji „Najuspješniji

mladi talenat u oblasti nauke

do 20 godina“ Komisija nije

predložilanijednogkandidata

za nagradu i pored toga što su

pristigleprijaveuovoj katego-

riji od talentovanih mladih

ljudi.

J.B.

Centri za socijalni rad zbog naknade roditelju-staratelju

ukidaju korisnicimamaterijalno obezbjeđenje

Samo uRožajama

negativna rješenj

Korisnici koji primaju naknadu roditelju-staratelju

korisnika lične invalidnine od 193 eura prema

izmijenjenomZakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti nemogu

da zadrže pravo i namaterijalno obezbjeđenje zbog toga

što to nije dozvoljeno kada su prihodi veći od 126 eura

U Baru otvoren forumo pravosudnoj saradnji

CrnaGora trasirala put

za članstvo u IDLO-u

Sa jučerašnjegotvaranja foruma

Ministarstvo nauke dodijelio godišnje nagrade

Uručena priznanja

IgoruPajoviću i

MartinuĆalasanu

Vukićević:

Spreman

samza

izazov

PODGORICA

-Vlada je juče

na sjednici donijelaodlukuo

obrazovanjukomisije za

izradugrađanskog zakoni-

ka, apredsjednikovog tijela

jepotpredsjednikVladeZo-

ranPažin.

Kako je saopšteno, izrada gra-

đanskog zakonika povećaće

pravnu i socijalnu sigurnost

svih pravnih subjekata, ali će

doprinijeti i međusobnoj har-

monizaciji pravnih rješenja,

kao i njihovoj usaglašenosti sa

ratifikovanimmeđunarodnim

konvencijama, standardima i

evropskimzakonodavstvom.

-Svetoćeubrzati ineophodne

integracioneprocese i dalji ra-

zvoj CrneGore – saopšteno je.

Zadatak komisije je, kako je

istaknuto u dokumentu, kodi-

fikacija građanskog prava, a

rokza izvršenjezadatka ješest

godina.

OsimPažina, članovi komisije

su i predsjednik CANU Dra-

gan K. Vukčević, redovni pro-

fesori na Pravnom fakultetu

UCG Zoran Rašović, Radoje

Korać i Dragan Radonjić, su-

dijeVrhovnogsudaCrneGore

Miraš Radović, DragicaMila-

čićiNatašaBožović,pomoćni-

ca sekretara Sekretarijata za

zakonodavstvo - rukovoditelj-

kaSektorazapropiseizoblasti

političkog sistema Slavica

Bajić, advokatica Tamara

Durutović, v.d. generalnog di-

rektora Direktorata za gra-

đansko zakonodavstvo i nad-

zor u Ministarstvu pravde

IbrahimSmailović i samostal-

na savjetnica u Ministarstvu

pravde, sekretarka komisije,

DinaPopović.

N.Đ.

Formirana komisija za izradu građanskog zakonika

Predsjednik ZoranPažin

Pajović i Ćalasan dobili su po 2.000 eura za

izvanredni doprinos nauci tokomprethodne godine

Sa sjednice

PODGORICA

- SlužbeniciUpravepolicijeMUP-a -Centra

bezbjednosti Pljevlja iOdjeljenjabezbjednosti Žabljakpret-

hodnadvadanapriveli su tri osobekoje suupravljalevozi-

lompoddejstvomalkoholaukoncentraciji koja jevećaod

dozvoljene.

NapodručjuCBPljevlja lišeni su slobode S. A. (19) koji jeuprav-

ljao motornim vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji

od1,40promila iB.Z. (37)kodkojeg jezabilježenakoncentracija

od2,41 promila alkohola ukrvi.

Policija ih je sprovela kod sudije za prekršaje.

Na područjuŽabljaka priveden jeD. R. izBijelogPolja (44), koji

je takođe vozio u alkoholisanom stanju sa koncentracijom od

2,14promila alkohola.

Iz Uprave policije navode da će nastaviti intenzivnu kontrolu, a

svekakobi povećali stepenbezbjednosti usaobraćaju i spriječili

najteže saobraćajne prekršaje.

Sl.R.

Tri osobe privedene zbog

vožnje u alkoholisanomstanju

BorisVukićević

Ministartsvo rada

Izabran predsjednik Suda časti UCG