Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 15. decembar 2017.

Društvo

Aktivirana većina balkanskih logističkih ćelija za povratnike sa sirijskih i iračkih ratišta

Bezdušna trgovina

ljudskimsudbinama

PODGORICA

–UKlinič-

komcentrunakondvamje-

seca završena je rekonstruk-

cijaCentra zakardiologiju

–Klinike zabolesti srca, či-

me supacijenti i zaposleni

dobili savremeneuslove.

Radovi na adaptaciji koštali su

oko 185.000 eura, od čega su

donatori njih 24 obezbijedili

130.000. Donatori zahvaljuju-

ći kojima je projekat uspješno

okončan, juče suobišliCentar,

a menadžment KCCG im je

uručio zahvalnice.

Kako je rekaodirektorKlinike

zabolestisrcaNebojšaBulato-

vić, rekonstruisana je koro-

narna jedinica, svi toaleti, za-

mijenjena su vrata i kupljeni

bolesnički kreveti.

- Na ovaj način omogućili smo

bolju radnu atmosferu, a sva-

kako, ono što je najvažnije je

adekvatanboravakzapacijen-

te - rekao jeBulatović.

Dodao je da je menadžment

Kliničkog centra obezbijedio i

nabavku ultrazvučnog aprata

koji nije obuhvaćen projek-

tom, ačija jevrijednost 70.000

eura.

- Za vrijeme dok su radovi tra-

jali, radili smonesmetano i pa-

cijenti su imali razumijevanja

za to - naveo jeBulatović.

Direktorica Kliničkog centra

ZoricaKovačević rekla jeda je

svepostignutouzpodršku lju-

di dobre volje i da su na tome

zahvalni.

- Obezbijedili smo uslove na

zadovoljstvonašihpacijenata,

jer sunamoni ucentrupažnje,

i naravno zaposlenih, jer ako

nemate zadovoljne pacijente i

zadovoljne zaposlene onda

imate problem- rekla je ona.

Kovačević je istakla da je po-

nosna što jenačeluustanoveu

kojoj rade posvećeni i dobri

ljudi.

- Ovdje se vodi briga o pruža-

nju kvalitetene zdravstvene

njege i na račun tog rada dobili

smo podršku Vlade, koja nam

je dozvolila da imamomoguć-

nostdadobijemosedammilio-

na eura zanabavku savremene

opreme. Nekadvamani taj no-

vac nije dovoljan da bi stvorili

pristojne uslove i boravak i za-

poslenih i pacijenata. O sva-

kom euru koji su donori dali

vodili smo računa, jer nam je

obaveza da se domaćinski po-

našamo i danovac koji je opre-

dijeljenbudeutrošenkakotre-

ba - kazala jeKovačević.

K.J.

ADAPTIRANAKORONARNAJEDINICA:

Sajučerašnjegobilaska

Nakon dvamjeseca završena rekonstrukcija Centra za kardiologiju u KCCG-u

Savremeni uslovi za

pacijente i zaposlene

Radovi na adaptaciji koštali su oko 185.000 eura, od čega su

donatori, njih 24, obezbijedili 130.000. Rekonstruisana je koronarna

jedinica, svi toaleti, zamijenjena su vrata i kupljeni bolesnički kreveti

KOSOVSKAMITROVICA/

PRIŠTINA/NOVI PAZAR

Tokomnarednihmjesec dana,

prema očekivanjima aktivista

desetak logističkih ćelija u juž-

nom dijelu Kosovske Mitrovi-

ce, Kosovo i Sandžak ,,zaplju-

snuće“ jedan od posljednjih

ali i najsnažnijih povratničkih

talasa sa ratišta u Siriji i Iraku.

Uprkos činjenici da su svi

dosadašnji, ali i novotrasirani

koridori sve rizičniji, a cijene

transfera rastu gotovo iz

dana u dan, alternative ne

postoje: na prostorima bivšeg

takozvanog kalifata mjesta za

pripadnike tzv. ISIL-formacija

više nema.

Jedinaopcija

Istovremeno, šanse da se bivši

borci priključe kolonama

emigranata, odnosno izbjegli-

ca koje se kreću ka nekoj od

evropskih zemalja minimalne

su jer su kontrole na svakom

od prolaznih punktova rigoro-

zne. Kadri K. koji je u nekoliko

navrata boravio u Siriji u, kako

kaže - ,,humanitarnimmisija-

ma“, naglašava da su povrat-

nicima zemlje porijekla jedina

realna opcija, pa što god ih u

njima snašlo.

Na primjeru Republike Koso-

vo, to izgleda ovako: od 375

,,službeno“ evidentiranih

državljana koji su na ratištima,

tokomove godine vratilo se

125, od čega šest žena i četvo-

ro đece. Prema procjenama

naših prištinskih sagovornika

iz nevladine organizacije Rinia

islame (islamska omladina),

taj broj će se u drugoj polovini

decembra pa do kraja januara

naredne godine makar udvo-

stručiti, a slični trendovi mogu

se očekivati i na području San-

džaka, i u Srbiji i u Crnoj Gori.

Formalnoi suštinski

Nedim Š. iz Rinie strahuje,

međutim, da zemlje porijekla

nijesu baš spremne za ,,soci-

jalizovan prihvat tog dijela

svojih državljana“ pa navodi

primjere nekoliko navodnih

racija bezbjednosnih službi

unutar porodičnih kuća, lokala

i imanja familija čiji su jedan ili

više članova bili u Siriji ili Iraku.

Tvrdi da su izolacionistički

metodi ,,sumnjivih“ pojedinaca

ili cijelih grupa, pa i organiza-

cija naročito izraženi u Crnoj

Gori i Srbiji što smatra apsolut-

no kontraproduktivnim.

Izolacija ne može biti alterna-

tiva socijalizaciji, niti se na taj

načinmože suzbiti bilo koji

vid radikalizma, a posebno ne

vjerskog - uvjeren je ovaj stu-

dent četvrte godine Medicin-

skog fakulteta u Prištini, inače

rodom iz Mitrovice. Sudskim

procesima zbog učešća na

ratištima i raznovrsnimpri-

tiscima državnih represivnih

organa ne rješava se gotovo

ništa. Možda nešto formalno,

ali suštinski - ne.

Licemjerjekurejšija

Zato vjeruje da je aktivizam

starih i novostvorenih logi-

stičkih ćelija i naročito sve

brojnijih nevladinih humani-

tarnih organizacija od izuzetne

važnosti, ali pod uslovomda

se iz tih struktura odstrane svi

elementi bezdušnosti pro iter-

stva i licemjerja kurejšijstva. Ta

vrsta trgovine ljudskim sudbi-

nama i dušama je antivjerstvo

koje se ne prašta…

Na našu žalost - kaže on, pre-

više je onihmoćnih koji su

tobože veliki muslimi, a svoju

povratničku braću po vjeri

pelješe do gole kože. Poznati

sumi brojni primjeri, ali najdra-

stičniji je onaj iz Novog Pazara,

gdje je jedan od tamošnjih

vodećih imama unutar Muftij-

stva, spiritus movens logističke

ćelije koja naplaćuje svoje-

vrsnu taksu po povratničkoj

glavi.

Vjerskiparasistemi

Dakle: logistička ćelija aktivira

svoje mehanizme u Turskoj,

unutar graničnog pojasa

prema Siriji, uspostavlja veze

sa prekograničnom kurdskom

milicijom i otvara se prilično

širok koridor ali, ipak, ne pot-

puno bezbjedan. No, što god

se dogodilo, cijena je nepro-

mjenljiva. Dvije hiljade eura za

muškarca, hiljadu i po za ženu i

petsto za dijete starije od dvije

godine. Transfer beba je gratis.

Takvih je ćelija, prema tvrd-

njama Pobjedinog sagovor-

nika, sijaset širom Sandžaka,

Kosova, Bosne i Makedonije,

ali su, kako kaže - ,,sandžaklij-

ske kurejšije najbezdušnije“.

Priznaje im i najsnalažljivije, s

obziromda su izuzetno dobro

umrežene u vjerske parasiste-

me okolnih zemalja, uz poseb-

ne veze sa sličnim strukturama

u Turskoj. A to su aduti na koje

drugi, pa ni Rinia islame ne

mogu računati.

R. TOMIĆ

PODGORICA

-UCentruzamedicinskumikrobiologiju In-

stituta za javnozdravljeu srijedu jepotvrđenprvi slučaj se-

zonskoggripa. Radi se tridesetosmogodišnjoj Podgoričanki

kojanijebilavakcinisanaprotivgripa.

- U pitanju je sezonski virus gripa tipa ,,B“ koji je u cirkulaciji u

većembrojuzemaljauokruženju,apremapodacimaEvropskog

Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) aktivnost gripa

širomevropskog regiona je očekivano niskog intenziteta za ovo

doba godine – saopšteno je iz Instituta.

Iz ove zdravstvene ustanove, preporučuju da se što prije vakci-

nišuosobe koje suupovećanomrizikuod razvoja komplikacija.

Vakcinacija je, naglašavajuu IJZnajefektivnijamjera prevenci-

je, pri čemu se zaštita stvara nakon dvije do tri nedjelje od dobi-

janja vakcine.

-Vakcine sepreporučuju svimosobama starijimod šestmjeseci

sa hroničnim oboljenjima respiratornog sistema, kardiovasku-

larnog sistema i bubrega, onima koji se liječe od metaboličkih

poremećaja i osobama sa smanjenom funkcijom imunološkog

sistema uključujući i osobe sa HIV/AIDS-om, kao i osobe koje

imaju transplantirane organe i/ili ćelije. Preporuka za vakcina-

cijuje i zastarijeod65, aSZOpreporučuje i vakcinacijutrudnica

kao i djeceuzrastaod6mjeseci dopet godina–naveli su izInsti-

tuta.

Prošle sedmice sa simptomima nalik gripu registrovana je 21

osoba.

Sl.R.

IJZ: Potvrđenprvi

slučaj sezonskog gripa

Zgrada Instituta za javnozdravlje

ILUSTRACIJA