Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 15. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

- Povećanje

subvencijaucilju stvaranja

štoboljihuslova zapoljopri-

vredneproizvođače trebalo

bi dadoprinesevećemotku-

punjihovihproizvoda, ocije-

njeno jenaokruglomstolu

koji suorganizovaliMonte-

negrobiznis alijansa (MBA)

i glavni grad.

- Učesnici okruglog stola su

naveli da bi domaće poljopri-

vredne proizvođače trebalo

podržati većimsubvencijama,

kao što to radi Investiciono ra-

zvojni fond linijom podrške

hotelima za vrijeme turističke

sezone, ukolikokupujudoma-

će proizvode - navodi se u sa-

opštenjuMBA i kao pozitivan

primjerpodrškenavodeotkup

jagnjadi za penzionere. Istakli

su da je marketing ogroman

problem, kao i plasman na

stranimtržištima.

Predstavnici trgovačkih lana-

ca saopštili suda58odstopro-

izvoda ne mogu u dovoljnim

količinama da nabave na do-

maćemtržištu, aneki sukazali

da sarađuju sa 600 poljopri-

vrednika.

S.P.

PODGORICA

- Pripreme

zimske turističke sezone su

završene, danas seočekuje

otvaranje ski centaraVučje i

Kolašin 1450, aod srijedeSa-

vinogkuka i Javorovače.

SkijalištanaHajli bićeotvo-

rena čimtobududozvolja-

valevremenskeprilike, ka-

zao je jučenakon sjednice

Vladeministar turizma

PavleRadulović.

Vlada je usvojila plan pripre-

me zimske sezone, informaci-

ju o rezultatima ljetnje i Pri-

jedlog zakona o turizmu sa

izvještajemsa javne rasprave.

Ministar je ocijenio da spre-

mno dočekujemo zimsku se-

zonu, da su sve žičare remon-

tovane, a staze očišćene.

Što se tiče ljetnje sezone broj

posjeta je, kako jekazao, 17od-

sto veći a broj noćenja 10,5 od-

sto.

- Budva je i dalje na 50 odsto

generisanja posjeta, Herceg

Novi 14 odsto, Bar i Ulcinj oko

deset. Podgorica je izbila na

peto mjesto, sa pet odsto

ostvarenog učešća, ispred

Tivta iKotora - objasnio jeRa-

dulović.

Generalnidirektorzaenerget-

sku efikasnost uMinistarstvu

ekonomije Marko Radulović

je kazaoda je realizacijomdva

programa energetske efika-

snosti uprotekle četiri godine,

adaptirano 13 obrazovnih i

zdravstvenihustanova, ušta je

uloženo devet miliona eura.

Najaviojedaćedoproljećana-

redne godine biti završeno

unapređenje energetskih ka-

rakteristika tri domazdravlja i

dvije zdravstvene stanice, te

da je tokom 2018. planirano

zaključenje novog kreditnog

ugovora sa Međunarodnom

bankomza obnovu i razvoj od

šestmiliona eura.

M.P.M.

Ministar turizma zadovoljan pripremama

za zimsku sezonu

Staze su očišćene, a

žičare remontovane

Za subvencije

kamata

50 hiljada

Za program subvencioni-

sanja kamatne stope na

kredite preduzeća iz oblasti

turizma i ugostiteljstva

predviđeno je 50 hiljada

eura. Sredstva su opredije-

ljena budžetom resornog

ministarstva.

Okrugli stoMBA i glavnog grada

Veće subvencije

za poljoprivredu

PODGORICA

- Ekonomista i

privrednikVlastimirGolu-

bović izabran je juče jedno-

glasnozapredsjednikaPri-

vrednekomorena

sjednici skupštineove

poslovne asocijacije.

- Javnosti, posebno pri-

vrednoj, Golubović je

poznat kao uspješan

rukovodilac u više

institucija i pri-

vrednihdruštava.

U PKCG je bio

član, a potom i

p r e d s j e dn i k

Odbora udruže-

nja trgovine, predsjednik

skupštine te asocijacije u dva

mandata, kao i član upravnog

odbora - navodi se u saop-

štenjuPKCG.

Skupština je donijela i

program rada i odluke o

osnovici i stopi za obra-

čunčlanskogdoprino-

sa, kao i o finansij-

skom planu za

narednu godinu.

Usvojene su iz-

mjene odluke o iz-

boru članova skup-

štine i upravnog

odbora.

S.P.

Odluka skupštine najstarije privredne asocijacije

Vlastimir Golubović

novi predsjednik PKCG

PODGORICA

–Uprogramu

ekonomskihreformi od

2018. do2020koji jeVlada

jučeobjavila razrađen je

osnovni i scenarionižeg ra-

sta zakretanje javnogduga,

novog zaduživanja, otplate

dugova, javnepotrošnje,

budžetskihprihoda...

Prema tom programu prosječ-

na godišnja stopa realnog eko-

nomskog rasta ćebiti tri odstou

2018, 2,7 u 2019. i 2,6 odsto u

2020. godini. BDP bi po osnov-

nom scenariju u 2020. trebalo

da bude 4,7 milijardi, a po ni-

žem 4,59 milijardi, javna po-

trošnja po osnovnom scenariju

38,6,aponižem39,7odstoBDP-

a, a izvorni prihodi će se kretati

standardno oko44odsto.

Osnovni cilj je konsolidacija

javnih finansija kako bi se

stvorili uslovi za smanjenje

deficita javne potrošnje i opa-

danje javnog duga. Osnovni

scenario predviđa ostvarenje

deficita javnih finansija od 1,6

odsto BDP u 2018. i njegov

prelazak u zonu suficita do

2020. U programu reformi se

takođe navodi da se srednjo-

ročnimmjerama fiskalnekon-

solidacije postiže postepeno

smanjenje potrošnje za plate i

penzije od 20,7 odsto BDP u

2018. do 19,7 odsto BDP u

2020. Udokumentu se navodi

da je BDP po stanovniku u te-

kućim cijenama u 2017. proci-

jenjen na 6.770 eura, odnosno

42 odstoEUprosjeka.

Prema nižem scenariju eko-

nomskog rasta prosječna go-

dišnja stopa realnog rasta u

periodu 2017-2020. bila bi 2,6

odsto. Ovaj scenario podrazu-

mijevadaće investicijeusred-

njem roku ostati na nivou iz

2017, a da će u 2018. i 2019.

zbog eventualnih loših vre-

menskih uslova ili geopolitič-

kihrizkadoći dopadaprihoda

od turizma za dva procenta u

obje godine. Ostvarenje ovog

scenarijadovelobi,kakosena-

vodi u dokumentu, do stagna-

cije zaposlenosti i rasta neza-

poslenosti uz stagnaciju

zarada. Prihodi bi se prosječ-

no godišnje smanjivali za 1,7

odsto.

Na kraju tekuće godine javni

dug će biti 2,75 milijardi izno-

siti 65,5 odstoBDP-a.

- Javni dug bi došao do najviše

tačke u 2019. godini, kada bi

iznosio 69,5 odsto BDP-a, na-

končega bi se kretao silaznom

putanjom.

Najveći uticaj na kretanje jav-

nog duga 2018–2019. godine

imaće povlačenje sredstava za

izgradnju prioritetne dionice

autoputaBar–Boljare.Oko87

odsto iznosa duga izraženo je

udomaćoj valuti, odnosno eu-

rima, takoda uovomtrenutku

ne postoji valutni rizik. U po-

gledu daljeg kretanja duga u

drugim valutama, imajući u

vidu buduće povlačenje kre-

ditnih sredstava za potrebe

autoputa, očekuje se da će

sredstva izražena u dolarskoj

valuti imati veće učešće. Zbog

rizika koji to može imati za

kretanje duga, do početka ot-

plate obaveza po osnovu kre-

dita kod kineske Exim banke,

realizovaćese,,hedging“aran-

žman, kako bi se na najbolji

način obezbijedila zaštita od

valutnog rizika - navodi se u

dokumentu, koji prognozira

da će cijene nafte, poslije rasta

u2017. od 17odsto, stagnirati u

2018.

M.P.M.

Vlada je usvojila programekonomskih reformi do 2020. sa dva scenarija

Očekuje se pad

troškova za plate

i penzije na 19,7

odstoBDP-a

Najveći uticaj na kretanje javnog duga 2018 2019. godine

imaće povlačenje sredstava za izgradnju autoputa

Tender za zakup placa na

vojnomaerodromu Golubovci

Vlada je dala saglasnost da se raspiše tender za izdavanje u za-

kup placa od 4,2 hiljade kvadrata na vojnomaerodromuGolu-

bovci. U informaciji objavljenoj nakon sjednice se navodi da se

kompanija Adriatik propertiz iz Budve obratila Ministarstvu

odbrane sa zahtjevomza ustupanje na korišćenje tog placa za

izgradnjuhangarazahelikopter, uokviruVIPponudegostima.

Imenovanja

Vlada je razriješila Damira

Rašketića, sekretara Mini-

starstva inansija, zbog ne-

ispunjavanja uslova za

obavljanjeposlova,ananje-

govo mjesto postavila Go-

ranaPetrovića.

Data je saglasnost za pre-

stanak mandata Anici Voj-

vodić, glavnoj inspektorki

za građevinarstvo, Željki

Vranić, glavnoj inspektorki

za urbanizam i Hajradinu

Osmanoviću, glavnom in-

spektoruzaštiteprostora.

Za generalne direktorice za

ribarstvo i za ruralni razvoj

pri Ministarstvu poljopri-

vrede postavljene su Slavi-

ca Pavlović i Danijela Stoli-

ca.

Predloženo je parlamentu

daseprodužimandatčlana

odbora RAEMiroslava Vuk-

čevića.

IBRD

neophodna

uplata 1,3

miliona eura

Crna Gora je obavezna da

domarta naredne godine

IBRD po osnovu uvećanja

akcijskog kapitala uplati 1,3

miliona eura. U informaciji

koju je juče usvojila Vlada

povećanje kapitala podra-

zumijeva ukupnu uplatu

od 20,8miliona, ali će osta-

tak novca bitin uplaćen po

pozovu banke.

PavleRadulović