Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 15. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

- Pristupevrop-

skomtržišturada sapolamili-

jarde stanovnika jevelika šan-

sa zanaše građane. Zato je

potrebno raditi na jačanjuvje-

ština i znanjadomaćihradni-

ka, kakobimogli ravnopravno

da seuključena tržište rada

EU, nakonpristupanjaCrne

Gore, ocijenjeno jena radnom

doručkuministara evropskih

poslova, rada i ekonomije sa

novinarimapovodomotvara-

njapregovoraupoglavljima 2

- slobodakretanja radnika i 3 -

pravoosnivanjapreduzeća i

slobodapružanjausluga.

Prednosti

-Tadvapoglavljanajkonkret-

nije se tiču svih građana – re-

kao je ministar evropskih po-

slova Andrija Pejović i dodao

da će, na primjer, bilo koji fizi-

oterapeut ili stomatolog moći

dasezaposliubilokojojdržavi

članici danompristupanjaCr-

ne Gore EU i to bez boravišne

ili radne dozvole.

- To je veliki napredak i pomak

za bilo kojeg građanina Crne

Gore, jer ne govorimo samo o

mogućnosti nastanjenja nego i

ostvarenja radnog odnosa, bez

ikakvihograničenja-poručioje

Pejović, dok pogljavlje 3 omo-

gućava vlasnicima preduzeća

da djeluju na teritoriji svih 28

članicaEU, bez ograničenja.

Ministar rada Kemal Purišić

saopštio jeda jeslobodakreta-

njaradnikajednaodtemeljnih

sloboda funkcionisanjaEU.

- To je pravo građana država

članicadase,bezikakvihogra-

ničenja, odnosnodozvola, slo-

bodnonastanjujuiradeusvim

članicama EU - kazao je Puri-

šić i dodao da je njegov resor

dosta uradio da se poglavlje 2

konačno otvori.

- Dalje aktivnosti biće usmje-

rene na četiri oblasti – pristup

tržišturada, pristupevropskoj

mreži javnih službi za zapo-

šljavanje, obezbjeđivanju ko-

ordinacije sistema socijalne

sigurnosti i uvođenju evrop-

ske kartice zdravstvenog osi-

guranja - objasnio jePurišić.

Ministarka ekonomije Dragi-

ca Sekulić je ocijenila da će

primjena poglavlja 3 otvoriti

veliko tržište EU za crnogor-

ske kompanije, kao i da će se

po automatizmu priznavati

stečene kvalifikacije i obra-

zovne isprave odnosno diplo-

me crnogorskih državljana u

svimčlanicamaEU.

Usluge

- Samim tim imamo pristup

konkurentnijem, možda i jef-

tinijemtržištutihusluga.Kroz

to poglavlje se sagledavaju i

poštanske usluge, a prošle go-

dine smo donijeli Zakon o po-

štanskim uslugama koji je u

potpunosti poštovao sve za-

htjeve iztogpoglavlja- rekla je

Sekulić.

Na pitanje koliko su domaća

preduzeća spremna za veliko

tržište, Sekulić je odgovorila

da se konkurentnost nekog

preduzeća ne oslikava samo u

tome da li je njegova usluga

jeftnija, nego i da li je jedin-

stvena u odnosu na ono što

ostali nude.

- Ministarstvo kroz različite

programe podrške priprema

preduzeća na jedno takvo

okruženje, kako bi bili konku-

rentniji u odnosu na region,

koji nam je važniji sa aspekta

konkurentnosti nego zemlje

EU- kazala je Sekulić.

S.P.

Pripremiti se za nastup na tržištu EU

Otvaranje poglavlja 3 posebno je važno za

poslovnu zajednicu i značajno za jedinstveno

tržište EU, ocijenio je generalni sekretar PKCG

Pavle Radovanović, koji je i šef radne grupe

za to poglavlje. Istakao je da se treba dobro

pripremiti za nastup na tržištu EU.

- Liberalizacija našeg tržišta usluga i integraci-

ja u evropsko jedinstveno tržište doprinijeće

ekonomskom rastu, pogotovo daljem razvoju

uslužnog sektora -kazao je Radovanović.

Izazov zadržati najbolji kadar

Na pitanje šta će Crna Gora uraditi da zadrži najbolji kadar,

Purišić je odgovorio da je to jedan od dva ključna izazova

sa kojima se srijeće svaka država koja se uključuje na široko

tržište.

- Problem je zadržati kadar u koji se puno ulaže, ako imaju

bolju zaradu u drugoj državi. Iskustva drugih država su

takva da im je otišao veliki broj zaposlenih i to uglavnom iz

de icitarnih zanimanja. Crna Gora će probati da zadrži najkva-

litetniji kadar - poručio je Purišić i naglasio da se to ne može

postići administrativnimmjerama, već ukupnim ambijentom,

nivoom zarada i obezbjeđenjem različitih usluga.

PODGORICA

-Ministarstvo

ekonomije razmatraopcije

kojimbi seubrzao izlazak

italijanskekompanijeA2A iz

vlasničke struktureElektro-

privrede, koji nebi dodatno

opteretio javne finansije. U

toku surazgovori sanekoli-

kopotencijalnih investitora,

odnosno finansijskih intitu-

cija, saopšteno jenakon

sjedniceSavjeta zaprivati-

zaciju i kapitalneprojekte.

Savjet je usvojio informaciju o

statusu privatizacije Elektro-

privrede, u kojoj je navedeno

da postupak djelimične priva-

tizacije nije okončan, jer su

put opcijom, koju je u julu ak-

tivirala A2A, ranije prodate

akcijeelektroenergetskekom-

panije vraćene u državno vla-

sništvo.

- U toku su razgovori sa neko-

liko potencijalnih investitora,

odnosno finansijskih intituci-

ja, koji ukazuju na mogućnost

unapređenja pozicije države i

stvaranjaprostorazanovopri-

vlačenje stranih investicija u

oblast energetike - saopšteno

je nakon sjednice Savjeta.

Savjet je zadužioMinistarstvo

da raspiše tender za pravnog

savjetnika države u postupku

privatizacijeEPCG.

Predloženo je Vladi da usvoji

aneks dva ugovora o dugoroč-

nom zakupu zamljišta u Her-

ceg Novom, koji je zaključen

sa konzorcijumomkompanija

Northstar i britanski Equest

Capital Limited. Ugovorom iz

2009. konzorcijum je zakupio

zemljište u Herceg Novomna

kojemćegraditihotel, koji tre-

ba da posluje u okviru brenda

Ric-Karlton.

- Imajući u vidu da ugovorne

strane nijesu ispunile obaveze

iz osnovnog ugovora, u cilju

realizacije investicije pokre-

nuta jeprocedura za zaključe-

nje aneksadvaugovora. Anek-

som se ne mijenjaju početni

uslovi ustanovljeni tenderom,

već dinamika ulaganja. Tako

se u prvoj fazi, koja traje pet

godina, investira 80, umjesto

141million, koliko jebilopred-

viđeno osnovnimugovorom, s

tim da ukupni iznos ostaje

obaveza investitora kao i svi

ostali uslovi propisani tende-

rom- navodi se u saopštenju.

M.P.M.

PODGORICA

- PredsjednikodboradirektoraAzmont In-

vestmentsaAhmetErentok saopštio je juče guverneruRa-

dojuŽugićuda suzainteresovani zapružanjepodrške ra-

zvojucrnogorske ekonomije.

-Zadovoljni smo razvojnimplanomAzmont Investmentsa, koji

uključuje jačanje pozicije Nove banke na crnogorskom tržištu.

Azmont Investments je, osim ulaganja u Portonovi, koji će do-

prinijeti boljem pozicioniranju Crne Gore na turističkoj mapi,

zainteresovanizapružanjepodrškerazvojuukupnecrnogorske

ekonomije. StrategijaNove banke, čiji je osnivačAzmont Inves-

tments, usmjerena jenaodrživi rast i postepeno širenjemrežeu

Crnoj Gori –kazao jeErentok.

Žugić je saopštio da će CBCGpružiti podršku timaktivnostima

u okviru svojih nadležnosti. Iz CBCG je saopšteno da su Žugić i

Erentok ocijenili da sumala i srednja preduzeća okosnica eko-

nomskograzvojaCrneGore,kaoidajeneophodnoiznaćinačine

za još jačupodršku tomsektoru.

M.P.M.

U „crvenom“

6,2 hiljade

kompanija

tanta, vodećeg projektanta, od-

govonog vršioca revizije, vode-

ćegvršiocarevizije,odgovornog

inženjera glavnog inženjera,

nadzornog inženjera i/ili glav-

nog nadzornog inženjera -

objašnjavaju izMORT-a.

Licenca se, na osnovu rješenja

Ministarstva koje se javno

objavljuje, izdaje u formi

obrasca propisanog zakonom,

a sve će biti u registrima licen-

ci po kategorijama. Poslove

revizorazasloženiinženjerski

objekatmože da obavlja i stra-

nac,akoispunjavausloveutvr-

đene zakonom, što rješenjem

utvrđuje organ državne upra-

ve nadležan za djelatnost koja

se obavlja u složenom inže-

njerskomobjektu.

Sve licence semorajuobnoviti

šest mjeseci od stupanja na

snagu novog zakona, odnosno

do 15. aprila iduće godine.

N.KOVAČEVIĆ

Predstavnici Azmont Investmentsa i Nove

banke kod guvernera

Nova banka nudi

podršku razvoju

Započeti pregovori u poglavljima 2 i 3 najkonkretnije dotiču građane

Otvara se evropsko tržište rada

Građani će, nakon pristupanja Crne Gore EU, moći bez

ikakvih ograničenja, da se nastanjuju i rade u svim članicama

EU. Stečena iskustva i diplome se priznaju po automatizmu

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte

Hoće da ubrzaju

izlazak A2A iz EPCG

Blokirani

za 631

milion

PODGORICA

– U bloka-

di je na kraju novembra

bilo preko 16,2 hiljade

kompanija za blizu 631

milion eura. Broj bloki-

ranih je 0,72 odsto više

negomjesec ranije.

Koncentracija duga je

i dalje visoka - deset

najvećih blokirano je za

82,22 miliona eura.

- U neprekidnoj blokadi

do jedne godine bilo

je 2,13 hiljada dužnika

čija je blokada iznosila

20,68miliona, što je

3,28 odsto ukupnog

iznosa. Duže od godi-

nu u blokadi je 14,08

hiljada kompanija ili

preduzetnika, kojima

je blokirano ukupno

skoro 610,22 miliona -

pokazuju podaci CBCG.

M.P.M.

Ministarstvo

održivog razvoja

i turizma obavezno

je da izda licencu

osamdana nakon

podnošenja potrebne

dokumentacije

Sa sjednice

pita