Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 15. decembar 2017.

Ekonomija

USD

1.18450

JPY 133.39000

GBP 0.88163

Kursna lista

CHF

1.16860

AUD

1.54520

CAD

1.51960

PODGORICA

-Nastavak rea-

lizacijenacionalnekampanje

kupovinedomaćihproizvoda

sa ciljemjačanja svijesti po-

trošačaonjenoj korisnosti,

imaobi značajne efektekako

na jačanjekonkuretnosti do-

maćihproizvođača i napove-

ćanjeobimaproizvodnje i

asortimana, ocijenjeno jena

sjedniciOdboraudruženja

poljoprivrede i prehrambene

industrijePrivrednekomore.

Nacionalni žig

Potpredsjednica PKCG Ljilja-

naFilipović jepodsjetilada jeu

cilju afirmacije kvaliteta do-

maćih proizvoda i usluga, te

jačanja konkurentske sposob-

nosti kompanija na domćim i

inostranim tržištima PKCG

početkom 2009. godine regi-

strovala kolektivni žig „Dobro

izCrneGore“.Dosada jepravo

korišćenja nacionalnog žiga

stekao 21 crnogorski proizvo-

đač za 95 proizvoda.

- Uočavajući da ima još puno

prostora za unapređenje pla-

smana domaćih proizvoda,

PKCG je u ovoj godini pripre-

mila novu, svestranu analizu,

čiji zaključci su ukazali na po-

trebuširegdjelovanjakrozpo-

kretanje akcije „Kupujmo do-

maće – Dobro iz Crne Gore“

- rekla jeFilipović.

Navela je da je promotivna

kampanja te akcije doprinijela

rastu interesovanja za dobija-

nje žiga „Dobro izCrneGore“ i

podstaklabrojnekompanijeda

rade na postizanju kvaliteta

koji će im omogućiti ulazak u

najviši rang privrede.

Predsjednik odbora Milutin

Đuranović je predložio pri-

vrednicimadakadaorganizuju

slavlja u kompanijama za po-

služenje budu isključivo do-

maći proizvodi, kao i novogo-

dišnji paketići.

- Nije dovoljno bljesnuti jed-

nom kampanjom, već je po-

trebnokontinuiranorealizova-

ti marketinške aktivnosti da bi

se domaći proizvođači bolje

pozicionirali na našem tržištu

– rekao jeĐuranović.

Predstavnica agencije Crema-

co Jovana Dabović sumirala je

aktivnosti sprovedene tokom

kampanje ,,Kupujmo domaće

–Dobro izCrneGore“.

- Kampanja je bila izuzetno

uspješna i postignut je cilj.

Predlažemo da se nastave ak-

tivnosti, jer jedino kontinuiran

marketinški nastup može dati

potpunerezultate–smatraDa-

bović.

Kampanja

PredstavnikMinistarstva eko-

nomije Boris Rebić je najavio

da će naredne godine biti po-

krenut projekat koji će se fi-

nansirati iz sredstavaUNDP-a,

akojimće seobezbijediti pose-

ban prostor za domaće proi-

zvode u okviru trgovina. On

smatra da treba raditi na bo-

ljem informisanju privrednika

o podršci države njihovompo-

slovanju. Kristina Lapčević iz

Ministarstva poljoprivrede je

naglasila spremnost za podrš-

ku svimprojektima koji rezul-

tiraju boljoj pozicioniranosti

domaćih proizvoda na tržištu.

Istakla jeda jeu tokupriprema

agrobudžeta za narednu godi-

nu i pozvala privrednike da

iskažu potrebe, da bi se sred-

stvamogla planirati.

Sekretarka Odbora Lidija

Rmuš navela je da je ohrabru-

jućedaseunarednomčetvoro-

godišnjem periodu očekuju

ukupnaulaganjaupoljoprivre-

du i prehrambenu industriju

od 250 miliona eura i iz Agro-

buždeta, međunarodne podrš-

ke i sredstava proizvođača.

- To je posebno značajno za ja-

čanje konkuretnosti sektora, a

u krajnjem imaće direktan uti-

caj na bolji plasman domaćih

proizvoda. To je imperativ za

domaće kompanije, ali ograni-

čenja sa kojima su suočavaju u

poslovanju dodatno otežavaju

ostvarenje tog cilja – rekla je

Rmuš, koja tvrdi da komerci-

jalno-finansijski pritisak moć-

nih regionalnih proizvođača

hrane za domaće proizvođače

predstavlja veliki problem, jer

utiče na neadekvatno tržišno

pozicioniranje crnogorskih

proizvoda.

- Tome doprinose i veliki trgo-

vački lanci koji su istovremeno

i uvoznici hrane – kazala je

Rmuš. Upozorila je na sivu

ekonomiju, naročito u vrijeme

turističke sezone.

- Probleme privrednicima, iz-

među ostalog, prave i otežana

naplata potraživanja, dugi ro-

kovi plaćanja, nove obaveze iz

Zakona o reviziji i računovod-

stvu, različite stope PDV-a za

sirovine i prerađene proizvo-

de, visoki troškovi laboratorij-

skih analiza - izjavila jeRmuš.

R.E.

PODGORICA

- Zakonomo

planiranjuprostora i izgrad-

nji objekataukinuta jeoba-

vezapolaganja stručnog ispi-

ta zadobijanje licence, koja

sedobijaosamdanaoddo-

stavljanjadokumentacije re-

sornomministarstvu - kazali

suPobjedi izMinistarstva

održivog razvoja i turizma.

Dokazi

Za izgradnjuobjekata izdaju se

licence inženjerima arhitek-

tonske, građevinske, elektro-

tehničke ili mašinske struke.

Radi se o licencama za ovlašće-

nog inženjera, za revizora, za

projektanta i izvođača radova i

za revidenta i stručni nadzor.

- Licenca se izdaje na zahtjev

inžinjera, odnosno firme. Za

inžinjere licence se izdaju na

neodređeno, a za firme na pet

godina - kazali su izMORT-a i

dodali da se obrasci zahtjeva

za izdavanje licenci nalaze na

njihovomsajtu.

Za licencu ovlašćenog inže-

njera potrebni su zahtjev, do-

kaz o visokom obrazovanju,

odnosno najmanjoj kvalifika-

ciji VII1, ili nostrifikacija te

diplome, dokaz o najmanje tri

godine radnog iskustva na

izradi tehničke dokumentaci-

je i/ili građenjuobjekatasaza-

vršenimnajmanje VII1 stepe-

nom,tedokazonekažnjavanju

za krivično djelo koje se goni

po službenoj dužnosti.

- Za stranca je neophodna do-

zvola boravka u skladu sa za-

konom- kažu izMORT-a.

Inženjeri sa licencamakoje im

je izdala Inženjerska komora,

moraće MORT-u da dostave

dokazo radnomiskustvudabi

je obnovili ponovomzakonu.

Firma koja se bavi projektova-

njemi izvođenjemradova tre-

ba da za licencu dostavi za-

htjev, dokaz da zapošljava

ovlašćenog inženjera i njego-

vu licencu.

Za dobijanje licence revizora

ovlašćeni inžinjer trebadado-

staviMORT-uzahtjev,dokazo

crnogorskom državljanstvu,

licencu, dokaz o najmanje se-

dam godina radnog iskustva

na izradi tehničke dokumen-

tacije i/ili građenju objekta u

svojstvu ovlašćenog inženjera

i dokaz da nije osuđivan. Fir-

ma koja se bavi revizijom i

stručnimnadzorompotrebno

je da podnese zahtjev, dokaz

da u radnom odnosu ima naj-

manje po jednog zaposlenog

revizora za svaki od projekata

(arhitektonski, građevinski,

elektrotehnički i mašinski) i

njihove licence.

Iskustvo

- Radnim iskustvomza inžinje-

ra koji ima licencu za izradu

tehničke dokumentacije i/ili

građenje objekata izdatu po

propisimakoji suvažili do sada,

smatra se i radno iskustvo u

svojstvu odgovornog projek-

TIVAT

–NaAerodromuTivat

juče su instaliranadvanajmo-

dernija fiksna skenera zame-

tal i eksplozive američkog

proizvođača „EvolveTechno-

logy“, vrijedni 180hiljada eu-

ra. Nauređajima će seobuča-

vati osoblje službe

bezbjednosti Aerodroma, ana

prilazimaulaznihvrata ter-

minalne zgrade, gdje će imbiti

stalnapozicija, bićepostavlje-

ni doaprila 2018. godine.

Sakapacitetomod600ljudina

sat po uređaju, tvrde na aero-

dromu, skeneri nećeuticati na

propusnu moć putničkog ter-

minala.

Instaliranju skenera prisu-

stvovali su inspektor za be-

zbjednost Agencije za civilno

vazduhoplovstvo Krsto Pavi-

ćević, pomoćnik za bezbjed-

nost direktora Aerodroma Cr-

ne Gore Jovan Mač i ć i

načelnikzabezbjednostAero-

dromaTivat BoškoLuković.

- Skeneri su namijenjeni kon-

troli svih lica koja iz bilo kojeg

razloga prilaze javnoj zoni ae-

rodroma. Praksa kontrole sa

aspekta unošenja metalnih

predmeta ili eksploziva uve-

dena je nedavno i to su novi

standardi,kojezasadaprimje-

njujemanjibrojdržava-kazao

je Jovan Mačić, naglasivši da

su takvi skeneri instalirani na

samo nekoliko najvećih

evropskihaerodroma. Podsje-

tivši da su se posljednji terori-

stički napadi sa velikim bro-

jem žrtava desili upravo u

javnim zonama aerodroma,

Mačić je naglasio da je uvođe-

njem najnovije tehnologije

kontrolisanja preko skenera

svih koji ulaze u terminalnu

zgradu rizik da se tako nešto

desiminimiziran.

S.K.

PODGORICA

-Lovćenbanka

uvećala je kapital registraci-

jomemisije akcijaoddvamili-

ona eura unaprijed određe-

nim subjektima, koji su se

obavezali da je kupe cijelu.

Na sajtuMontenegroberze je

saopšteno da je emitovano če-

tiri hiljade akcija po 500 eura.

-Nakon tihpromjena, ukupna

kapitalna vrijednost Lovćen

banke iznosi 14,2miliona eura

–navedeno je na sajtu.

M.P.M.

PODGORICA

- PutniciMontenegroerlajnza

(MA) odpočetka sedmicemogudakupe

kartepreko redizajnirane i responzivne in-

ternet stranice.

-Novi sajtMAna poznatoj adresiwww.monte-

negroairlines.co

sada ima moderan dizajn po-

godan za pristup sa mobilnih uređaja, koji se

prilagođava različitim veličinama ekrana od

desktopa, preko tableta i laptopova do pamet-

nih telefona – rekli su iz kompanije i objasnili

da je sistemza rezervaciju redizajniran takoda

omogućava brži i jednostavniji način pretraži-

vanja i rezervacijumjesta.

Izvršni direktorMAŽivkoBanjevićkazao jeda

vjeruje da će novi sajt pružiti veću funkcional-

nost i pogodnost.

- Novina je što je sadamoguće rezervisati mje-

stou tri koraka.Meni zapretraživanje jepojed-

nostavljen, tako da svi koji posjete sajt, mogu

lakše i brže doći do informacija o putovanjima,

ponudama i uslugama – rekao jeBanjević.

Posebna pažnja je posvećena promociji speci-

jalnihakcija tokomkojihputnicimogurezervi-

sati karte po povoljnijim tarifama, a prilikom

izrade novog sajta vodilo se računa da putnici

brže dođu do željenih informacija i u što kra-

ćemrokukupe karte.

S.P.

Odbor udruženja poljoprivrede

i prehrambene industrije PKCG

Kupujmo domaće

Predsjednik odboraMilutin Đuranović

je predložio privrednicima da kada

organizuju slavlja u kompanijama za

posluženje budu isključivo domaći

proizvodi, kao i novogodišnji paketići

Nove procedure Zakona o planiranju i izgradnji

Instalirana dva fiksna skenera na Aerodromu Tivat

Kontrola na ulazu u

pristanišnu zgradu

Redizajniran sajt Montenegro erlajnza

Brže i lakše do karte

Montenegroberza

Lovćen banka

uvećala kapital

za dvamiliona

Licence bez

polaganja i