Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 15. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Potpredsjed-

nikGrađanskogpokreta

URANeđeljkoRudovićoci-

jenio je zaPobjedudabi

opozicija trebaloda se skon-

centrišenapredsjedničke i

izborekoji ćebiti održani

naredne godineuPodgorici i

drugimopštinama.

Na pitanje na čemu bi građan-

ska opozicija trebala da se fo-

kusira u ovom trenutku, Ru-

dovićkažedase„nakonsijanja

straha, demonstracije sile i još

jedne očigledne kupovine gla-

sova na Cetinju i uMojkovcu,

Tuzima i Petnjici, opetnamet-

nulo pitanje da li uopšte ima

smisla učestvovati na izbori-

ma“.

- Svi se suočavamo sa takvim

stavovimanašihprijatelja,čla-

nova i simpatizera, a i sami

sebipostavljamoistopitanje

- rekao jeRudović.

Kako dodaje, onda se name-

će da je alternativa totalni

bojkot, građanska neposluš-

nost i protesti.

- U situaciji kada zbog tvrdo-

glave politike DF-a, koja je

najbolji saveznik DPS-a, ne

možemo računati na saradnju

cijele opozicije, to je put pre-

punrizikakoji nesmijemopo-

trošiti tako što nećemo iskori-

stiti preostale opcije. Pomeni,

jedna od njih je neprestana

kampanjakojapodrazumijeva

svakodnevnu prisutnost me-

đu građanima i komunikaciju

sa njima, direktan razgovor sa

svakim čovjekom koji želi da

bude dio talasa promjena i

okupljanja svih progresivnih

djelova društva - kazao je Ru-

dović.

Građanski pokret URA će to

svakako raditi, kako ističe, a

smatraju i da je trenutak takav

„da valja ozbiljno razmotriti

udruživanje stranaka građan-

ske opozicije i njihovu tijesnu

saradnju i koordinaciju“.

-Najvažnije pitanje pred

svima nama je da li smo

spremni da učinimo sve

što možemo da ih pobi-

jedimo, bez obzira što

se služe svimmogućim

nečasnim sredstvima

uticaja na

građane.Mo-

jemišljenje je da naš od-

govor treba da bude po-

tvrdan i da se moramo

skoncentrisati na predsjed-

ničke i izbore u Podgorici i

drugim opštinama u maju.

Energijaslobodeipromjenaje

mnogojačaodsvihmehaniza-

ma trovanja, ucjena, kupovi-

na, pritisaka i prijetnji, a naš

je zadatak da je okupimo.

Opozicioni trijumf u glav-

nom gradu označiće poče-

taknoveereucrnogorskoj po-

litici - ocijenio je Rudović,

navodeći da će nakon toga svi

građani Crne Gore „uživo gle-

dati kako se apsolutna moć

pretvara u svoju suprotnost“.

Na pitanje da li se od građan-

ske opozcije mogu očekivati

radikalniji potezi, poput pro-

testa,Rudovićkažekakomno-

gi vjeruju da su protesti jedini

način za promjene „i da narod

na ulici jedini može skinuti

okove koji koče Crnu Goru i

drže jeuponižavajućempolo-

žaju“.

- Svi smo svjesni da je to kraj-

nja opcija. I ne bježimo od nje

- poručujeRudović.

Građanska opozicija do sada

je održala tri sastanka u pro-

storijama Demokrata, SDP-a i

Demosa, i nakon svakoga je

saopštavano kako ne odustaju

od bojkota parlamenta. Do-

maćin narednog sastanka je

Ura,aliderigrađanskeopozci-

je će najvjerovatnije razgova-

rati o predsjedničkim izbori-

ma nakon lokalnih na Cetinju,

uMojkovcu,Petnjici iTuzima,

koji suodržani 26. novembra.

Iv.P.

Potpredsjednik Ure Neđeljko Rudović o daljimpotezima građanske opozicije

Treba da se fokusiramo na

predsjedničke i Podgoricu

Datumsastanka „građanske

petorke“ još nije preciziran

Rudović jekazaodastrankegrađanskeopozicije jošnijesupre-

ciziraledatumnovogsastanka.

- Sve stranke koje za cilj imaju demokratske promjene na

konceptu građanske Crne Gore moraju dati jasan i na-

damsezajedničkiodgovornaaktuelnipolitičkitrenutak.

Itoodgovorkojićedatinovudinamikupolitičkimproce-

sima, a ne biti samo puka reakcija na destrukciju koja

stiženeprekidnoioduzurpatoravlastiiodDF-a.Zatoje

važna adekvatna priprema sljedećeg sastanka, koja

podrazumijevaopsežnekonsultacije - rekao jeon.

Opozicioni

trijumf u glavnom

gradu označiće

početak nove ere u

crnogorskoj politici -

smatra Rudović

PODGORICA

–CrnaGora je

tokomove godineuradila

dostaposlauključnimpre-

govaračkimpoglavljima 23 i

24, ali je zavidljive rezultate

potrebandodatannapor,

ocijenio jeministar evrop-

skihposlovaAleksandarAn-

drijaPejovićpredparlamen-

tarnimOdboromza

evropske integracije.

To tijelo juče je, osimPejovića,

trebalo da konsultativno sa-

sluša i ministare pravde Zora-

na Pažina, unutrašnjih poslo-

va Mevludina Nuhodžića,

ljudskih i manjinskih prava

Mehmeda Zenku, kao i direk-

tora Agencije za sprečavanje

korupcijeSretenaRadonjićau

vezi ostvarenog napretka u

primjeni pregovaračkih po-

glavlja 23 i 24.

Osim Pejovića, niko od preo-

stala tri ministra, uključujući i

direktora ASK, nije se pojavio

na sjednici odbora, zbog kako

jepojašnjeno,ranijepreuzetih

obaveza.

Pejović je ocijenio kako je

sprovođenje akcionihplanova

za poglavlja 23 i 24 dovelo do

značajnog napretka u dijelu

zakonodavnih reformi i jača-

nja institucija. Dodao je kako

se obaveze po pitanju 83 pri-

vremena mjerala, koja je dala

Evropska Komisija, privode

kraju, ali i kako je potrebno

uložitidodatnenaporekakobi

se ojačali kapaciteti sudskg i

tužilačkog savjeta.

Poslanica DPS-a Daliborka

Pejović je od ministra evrop-

skih poslova tražila objašnje-

njezanekolikoocjena iz izvje-

štajaonapretkukojaseodnose

na ASK, sudski i tužilački sa-

vjet,kaoiterminologijukojaje

korištena u izvještaju.

- Ne znam da li su oni koji su

pisaliizvještajonapretkuima-

liuvidudaASKvećduževrije-

me u Savjetu nema predstav-

nika nevladinih organizacija i

opozicije. Ne zato što to neće

država, negozatoštoseniko iz

tog kruga ne javlja da partici-

pirausavjetu.Neznamda li se

to zna i cijeni kada se donose

ovako važne ocjene. U doku-

mentu stoji i da je potrebno

isporučivanje ubjedljivih re-

zultata. Ovo me lično buni i

voljela bih da čujem kakvo je

vaše gledanje na ovakvu ter-

minologiju u izvještaju. Zašto

dobijamo negativne ocjene

Evropske komisije za rad pra-

vosuđa. Kadpogledate koje su

to drastično negativne ocjene

za rad sudskog i tužilačkog sa-

vjeta one se odnose na popu-

njenost radnihmjesta, konso-

l idovanj e sekretar i j ata ,

nedostatak adekvatne obrade

statističkih podataka. Da li su

ovakve kvalifikacije logičan

slijeddaseupočetnimocjena-

ma u izvještaju donesu tako

negativne ocjene – pitala je

DaliborkaPejović.

Kada je riječ o ASK, ministar

Pejović jenaveokakojeučešće

nevladinih organizacija i opo-

zicije u Savjetu ključno, te ka-

ko se „ne može samo kritiko-

vati, a ne doprinositi iznutra“.

Dodao je kako je potrebno do-

datno jačanje sudskog i tuži-

lačkog savjeta u smislu većih

kapaciteta.

Pejović je pojasnio i kako Bri-

sel traži konkretne rezultate

zbog čega je, kako je rekao, ne-

ophodnodasezapočetisudski

procesi završe i donesupresu-

de.

Đ.Ć.

CETINJE

– Razgovori opozi-

cije i Socijaldemokrata za for-

miranje vlasti na Cetinju po-

čeće danas - saznajePobjeda.

-Načelno,najmanjeriječibićeo

kadrovskimrješenjima.Prihva-

tićemosveprijedlogeSD-a,koji

se podudaraju sa našimprogra-

mima – kaže naš izvor blizak

opoziciji. Što se tiče funkcija,

opozicija neće imati posebnih

zahtjeva i neće insistirati na

funkciji gradonačelnika.

Opoziciju će, iz Građanskog

pokreta URA predstavljati Fi-

lip Adžić i Neđeljko Rudović,

DemokrataDaniloMrvaljević

i Ivana Vujović, iz Socijalde-

mokratske partije Nikola Đu-

rašković i Željko Čelebić, dok

će Staru gardu zastupati Želj-

ko i GoranVušurović.

Kakojesaopštenoizopozicije,

oni će se u pregovorima voditi

prvenstveno prosperitetom i

razvojemprijestonice.

J.Đ.

PODGORICA

- Implementa-

cijaprocesapristupanja i in-

tegracijeCrneGoreuNATOi

implementacija ciljeva spo-

sobnosti odvijaju seplanira-

nomdinamikom, u skladu sa

definisanimrokovima za rea-

lizacijuplaniranihzadataka,

aktivnosti imjera - ocijenjeno

jeu Informaciji ovojnoj inte-

graciji CrneGoreuNATO,

koju je jučeusvojilaVlada.

Uključnimoblastima integra-

cije, kako se navodi, dostignu-

tesuinicijalneoperativnespo-

sobnosti, sa kojima je Crna

Gora uključena uNATO.

- Na osnovu analize procesa

pristupanja i integracije, NA-

TO je donio pozitivnu procje-

nu o ostvarenom napretku i

dostignutom stepenu integri-

sanosti Crne Gore - piše u in-

formaciji.

Planove za nastavak realizaci-

je procesa integracije Crne

GoreuNATO, posebnoplano-

ve aktivnosti i mjera po kritič-

nim zadacima NATO je ocije-

nio kao realne i održive.

U predstojećim izazovima se,

između ostalog, navodi da ne-

dostatakpoligona za specijali-

stičku obuku i bojeva gađanja

znatno umanjuje progres u

razvoju borbenih sposobnosti

snaga.

Iv.P.

PODGORICA

- Bugarska će

se, kaopredsjedavajuća

Evropskomunijomunared-

noj godini, snažnozalagati

zapolitikuproširenja ze-

mljamaZapadnogBalkana -

saopštila jepredsjednicabu-

garskeNarodne skupštine

CvetaKarajančeva i dodala

daočekujedaCrnaGora ta-

daotvori preostala tri pre-

govaračkapoglavlja.

Ona je, prilikom posjete dele-

gacije Skupštine Crne Gore,

na čelu sa predsjednikomIva-

nomBrajovićem, kazala da će

značajno cijeniti individualna

dostignuća svake od država

kandidata.

Karajančeva je navela da se

njihovo predsjedavanje EU

većmoženazvati„balkanskim

predsjedavanjem“, imajući u

vidu prioritete i predstojeći

Samit EU i država Zapadnog

Balkana umajunaredne godi-

ne.

Kako je saopšteno, Brajović je

rekao da je izabran pravi tre-

nutakzaprvuzvaničnuposje-

tuBugarskoj od sticanjaneza-

visnosti Crne Gore, navodeći

značaj parlamentarne sarad-

nje u jačanju odličnih politič-

kih odnosa dvije države, kao

osnove za razvoj ekonomske

saradnje u značajnijem obi-

mu.

Obavljeni su razgovori i sa

potpredsjednicomVlade imi-

nistarkom vanjskih poslova

EkatarinomZaharievom, kao

i sa ministarkom za bugarsko

predsjedavanje EU Lilianom

Pavlovom.

Iv.P.

Odbor za evropske integracije saslušaoministra

Andriju Pejovića o napretku u poglavljima 23 i 24

Brisel traži presude za

započete sudske procese

Predsjednik Skupštine Ivan Brajović u Sofiji

Bugarska snažno

za proširenje EU

Cetinje: Danas

pregovori

SD i opozicije

Informacija o vojnoj integraciji Crne Gore u NATO

Vojsci fale poligoni

NeđeljkoRudović