Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 15. decembar 2017.

Politika

Litvanski šef diplomatije Linas Anatas Linkevičius u posjeti Crnoj Gori

UEUpo zaslugama,

a ne kalendaru

PODGORICA

- Litvanijapo-

državaCrnuGoruuprocesu

evropskih integracija imisli-

modabi taj proces trebaoda

bude zasnovanna zaslugama,

anenakalendaru - poručio je

ministar vanjskihposlovaLi-

tvanijeLinasAnatasLinkevi-

čius.

On je boravio u zvaničnoj po-

sjeti Crnoj Gori, gdje je razgo-

varao sa našimšefomdiploma-

tije Srđanom Darmanovićem,

predsjednikomCrneGore Fili-

pom Vujanovićem, premije-

rom Duškom Markovićem i

ministrom evropskih poslova

Aleksandrom Andrijom Pejo-

vićem. Linkevičius je na konfe-

reciji za medije rekao da ga ra-

dujeuspjehCrneGoreuvezi sa

pristupanjem NATO-u. Crna

Gora, je kako poručuje, lider u

procesu evropskih integracija.

- Podržavamo Crnu Goru i mi-

slimo da bi taj proces trebao da

bude zasnovanna zaslugama, a

ne na kalendaru - poručio je

Linkevičius.

On je rekaoda senadada ćeCr-

na Gora imati uspjeha u suoča-

vanju sa izazovima u oblasti

medija i vladavine prava.

-To jevrlovažnoza internude-

mokratiju, a takođe postoje

uslovi da sena toobrati pažnja i

da se tuostvari uspjehubuduć-

nosti - kazao jeLinkevičius.

Darmanović je kazao da je su-

sret sa litvanskim kolegompo-

tvrda dobrih i prijateljskih od-

nosa dvije države koje, iako

geografski udaljene, dijele slič-

nu istorijsku sudbinu.

- Očekujem da će Crna Gora i

Litvanija razviti snažnu save-

zničku saradnju u okviru Sje-

vernoatlantskealijanse -dodao

jeDarmanović.On

je istakaoda

Litvanija snažno podržava

evropskeintegracijeCrneGore

i njeno opredjeljenje da posta-

ne članicaEU.

Iv.P.

Darmanović: Crna Gora zabrinuta

zbog situacije u vezi Jerusalima

Darmanović je, na pitanje

novinara kakav je stav zva-

nične Podgorice o pitanju

Jerusalima, nakon što su ga

SAD priznale za prijestonicu

Izraela, rekao da je Crna Gora

zabrinuta zbog najnovijih

događaja i mogućih posljedica

pomirovni proces.

- Smatramo da treba zadržati

stvaranje uslova za direktne

i sadržajne pregovore, koji

bi donijeli održivo rješenje -

kazao je on.

Kako je naveo, Crna Gora je

uvijek podržavala, i sad podr-

žava takozvano rješenje o

dvije države i već poznate sta-

vove koji su sadržani u nizu

odluka i rezolucija Savjeta

bezbjednosti UN.

- Budući da je to, po našem

viđenju, jedina realna opcija

koja može donijeti trajanmir

i bezbjednost i Izraelu, i Pale-

stini - rekao je Darmanović.

On je istakao da Crna Gora

ima veoma dobre odnose

sa obje države i cilj joj je da

takve odnose održava i dalje.

Poslanici SNP-a SrđanMilić i Danijela Pavićević

najavili povratak u parlament

PODGORICA

- Predsjed-

nikSNP-aVladimir Joko-

vićkazao jePobjedi danije

obaviješteno tomeda će

sedvojeposlanika tepar-

tije, SrđanMilić iDanijela

Pavićević, vratiti uparla-

ment kakobi učestvovali u

raspravi oZakonuoamne-

stiji.

Pavićević je juče televiziji Vi-

jesti kazala da su ona i Milić

podnijeli amandmane na taj

zakon i da će učestvovati u ra-

duodbora i plenarnoj raspravi

timpovodom.

- O tome ne znam ništa. Čuo

sam za to iz medija, ali ne od

njih. Nijesumi rekli ništa - ka-

zao je Joković našemlistu.

Kada jeupitanjubojkot Skup-

štine, SNP će ostati dosljedan

dogovoru koji ima sa građan-

skomopozicijom.

Na pitanje šta će uraditi ukoli-

koseposlaniciSNP-aipakvra-

te u parlament, Joković kaže

da treba sačekati.

-Prvodavidimohoće li sevra-

titi ili neće. Ako se neko vrati

Povratak dva poslanika

takozvane građanske

opozicije iz redova

SNP-a je snažan udarac

naporima da ta partija

održi jedinstven stav

o bojkotu

Joković: Nijesu

me obavijestili

to će biti lični stav, a ne stav

partije - rekao je Joković.

Povratakuparlament ranije je

najavio i Aleksandar Damja-

nović koji je, takođe, jedan od

poslanika sa izborne liste

SNP-a.Povratakdvaposlanika

takozovane građanske opozi-

cije je snažan udarac napori-

ma da se održi jedinstven stav

o bojkotu. Jokovićeva SNP,

zdušno podržava bojkot, a je-

dina tri poslanika sa njene iz-

borne liste se vraćaju u skup-

štinske klupe.

Iv.P.

Vladimir Joković

LinasAnatasLinkevičiusiSrđanDarmanović