Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 15. decembar 2017.

CrnomGorom

Vlada usvojila Prijedlog zakona o lokalnoj samoupravi

PODGORICA

- Vlada je juče

usvojilaPrijedlog zakonao

lokalnoj samoupravi. Kako

je saopšteno nakon sjednice

tim, dokumentomseuna-

pređuje zakonodavni okvir

zauspješno funkcionisanje

sistema lokalne samoupra-

ve, odnosnopreciznije regu-

lišunormativnepretpostav-

ke zaostvarivanjeprava

građanana lokalnu samou-

pravunanačelimademokra-

tije, depolitizacije, autono-

mnosti, profesionalizacije,

efikasnosti, zakonitosti i

ekonomičnosti.

Sazivanje

Predloženimzakonomsepre-

ciziraju jasni rokovi za konsti-

tuisanje skupštine. Tako je

predviđeno da prvu sjednicu

novoizabrane skupštine sazi-

va predsjednik skupštine

prethodnog saziva, najka-

snije u roku od 15 dana od

dana objavljivanja konačnih

rezultata izbora. Sada taj rok

iznosi 30dana. Sjednica skup-

štine održava se najkasnije u

roku od 15 dana od dana sazi-

vanja.Akosesjednicanesazo-

ve upredviđenomroku saziva

je Vlada, najkasnije u roku od

15 dana od dana isteka propi-

sanog roka, odnosno održava-

nje sjednice. Ako se skupština

ne konstituiše u roku od 60

danaoddanaobjavljivanjako-

načnih rezultata izbora, pred-

sjednik Crne Gore raspisuje

nove izbore za skupštinu.

Preciziran je način izbora

predsjednika skupštine i

predsjednikaopštine i spreča-

va odlaganje rada SO propisi-

vanjem jasnih rokova za sazi-

vanjeiodržavanje

redovnih sjednica.

Menadžer

Predloženimrješenji-

ma, navedeno je u obra-

zloženju, jača se i funkcija

menadžera,prelaskomsaad-

ministrativne na menadžer-

sko-razvojnu funkciju.

- Menadžer predlaže i uče-

stvuje u pripremi i realizaciji

planova i programa razvoja

opštine kojima se podstiče

ekonomski razvoj, preduzet-

nička inicijativa i javno-

privatno partnerstvo, obe-

zbjeđuje zaštita životne

sredine i održivi razvoj, pri-

prema i upravlja projektima

koji se finansiraju iz međuna-

rodnih fondova i drugih izvo-

ra, priprema informacije i iz-

v j e š t a j e o r e a l i z a c i j i

projekata, uspostavlja i vodi

bazu podataka o planovima,

programima i projektima,

inicira izmjene i dopune pro-

pisa koji otežavaju poslovnu

inicijativu i vrši druge poslove

koje mu povjeri predsjednik

opštine. Članom 85 prijedlo-

ga zakona predviđeno je da se

menadžerpostavljanaosnovu

javnog konkursa, na vrijeme

odpet godina.

C.G.

KOLAŠIN

- Prva turistička

vožnjana stazamaBjelasice

desiće sedanas kada i zva-

ničnopočinje turistička i

skijaška sezona, nedjeljuda-

naprijekalendarskogpočet-

ka zime.

Da je sve spremno za zvanični

početak skijaške i turističke

sezone, potvrdila nam je i An-

đela Vuković, direktorica Ski-

centra ,,Kolašin 1450“.

- Uložili smo veliki napor i vo-

dili računa o svakom detalju,

da sve bude spremno. Vjeru-

jem da će naši gosti to prepo-

znati. Tokom ovog prvog ski-

jaškog vikenda, u funkciji će

biti „staza tri“ šestosjeda Vili-

nevode iSki-liftJezerine–ka-

zala jeVuković.

Jednodnevni ski-pas za odra-

sle koštaće 15, za djecu 11 eura,

a i sve ostale cijene biće na

prošlogodišnjem nivou. Ski-

jaškiiturističkidecembarbiće

izuzetno zanimljiv na Jezeri-

nama. Za sljedeći vikend su

planiranepromotivnemanife-

stacije, a prije toga, u srijedu

19. decembra, počeće i FIS ta-

kmičenja na Bjelasici. To je i

najbolja potvrda da su kvali-

tetno pripremljene staze jer je

prvi put u decembru Ski-cen-

tar ,,Kolašin 1450“ dobioorga-

nizaciju zvaničnih međuna-

rodnih skijaških takmičenja.

Dr.D.

Otvorena sezona u Ski-centru ,,Kolašin 1450“

SVEJESPREMNO:

Jezerine

Kreće skijanje

na Jezerinama

Srzentić i

Krapović

podržaće

preduzetnice

BUDVA/BAR

– Predsjednici

opština Bar i Budva i Zoran

Srzentić i Dragan Krapović pri-

hvatili su inicijativu Ženske poli-

tičke mreže da se u opštinskim

budžetima za narednu godinu

opredijele sredstva za žensko

preduzetništvo – saopštili su iz

Ženske političke mreže.

Ta organizacija, koja okuplja

žene iz svih političkin partija u

Crnoj Gori, pokrenula je inicija-

tivu u okviru javnih rasprava o

lokalnimbudžetima za 2018. i

predstavila svoje zahtjeve.

Menadžerka programa u

UNDP-u Kaća Đuričković kazala

je da iako žene imaju značajan

uticaj i velik doprinos ekonomiji

Crne Gore, evidentno je posto-

janje barijera i izazova u razvo-

ju ženskog preduzetništva, te

ovo stanje mora biti predmet

posebnih politika, koje će osi-

gurati razvoj ukupnog društva.

Prema njenim riječima, žene

su u preduzetništvu kod nas

zastupljene svega 9,6 odsto,

stanje u okruženju je višetruko

bolje.

- U Srbiji žene čine 30 odsto

preduzetništva, u Albaniji tri

procenta manje, u Bosni i Her-

cegovini 23 odsto, dok u Hrvat-

skoj 32 odsto procenta. Kada

govorimo o lokalnomnovou,

uključenost žena u biznis je naj-

veća u Kolašinu i to 22 odsto,

u Plužinama 17 odsto, Budva

11 odsto, a u Baru devet odsto.

U Šavniku nije registrovan

nijedan biznis na strani žena –

kazala je Đuričković.

I.T.

Ženska političkamreža

NIKŠIĆ:

Uspio novogodišnji bazar u OŠ ,,Luka Simonović“

Udružili talenat

i poslovni duh

NIKŠIĆ

-UčeniciOsnovne

škole ,,LukaSimonović“na

novogodišnjemsajmukoji

suupriličili jučepokazali su

preduzetnički duh. Na

štandovimauholu škole

izložili supredmetekoje su

napravili u saradnji sa rodi-

teljima i nastavnicima.

Raznovrsna ponuda privukla

je veliki broj posjetilaca koji

su mogli da kupe ukrase, če-

stitke, jelkice, kolačiće…

U okviru već tradicionalne

manifestacije, kulturno-

umjetnički program pripre-

mio jeKUDškole. Programje

vodila učenica šestog razre-

da, Marija Sarić, koja je po-

zdravila roditelje, nastavnike

i drugare, a nastupili su hor,

recitatori, ritmička grupa i

vokalni solisti.

M.R.

Vlada usvojila informaciju o požarnoj sezoni

Članstvomu NATO

obezbijeđena pomoć

PODGORICA

-Uprkos iza-

zovima, nadležne službepru-

žile suodgovarajući odgovor

tokom ljetnjepožarne sezo-

ne. Sačuvani su ljudski životi

i imovina, anovapozicija čla-

niceNATO-apomogla jeCr-

noj Gori jer sunampritekleu

pomoćdržave saveznice– sa-

opšteno jenakon jučerašnje

sjedniceVladekoja je razma-

trala informaciju oaktivno-

stima tokomljetnjepožarne

sezone.

U informaciji je konstatovano

da su ljetos klimatski uslovi

izazvali ekstremno visoke

temperature vazduha i deficit

padavina, što je generisalo vi-

sok indeks opasnosti od poža-

ra, da je realizovanniz predvi-

đ e n i h p r e v e n t i v n i h

protivpožarnih aktivnosti, ali

su i pored preduzetih mjera,

kojesusprovelidržavniorgani

i lokalne samouprave, dugo-

trajna suša i ekstremno visoke

temperature uslovile da rela-

tivno rano, početkom jula, Cr-

nu Goru, posebno centralni i

južni region, zahvate požari

širih razmjera.

- Ocijenjeno je da se pokazala

potreba snaženja kapaciteta,

posebno na preventivnom

djelovanju, što jeVlada na vri-

jeme prepoznala predvidjevši

u 2018. godini doda tna

budžetska sredstva za ove po-

trebe – navedeno je u saopšte-

nju.

C.G.

Za konstituisanje

skupštine

kraći rok

Predloženim rješenjima jača se i

funkcijamenadžera, prelaskom

sa sadašnje administrativne na

menadžersko-razvojnu funkciju

NADLEŽNESLUŽBEDOBROREAGOVALE:

GašenjepožarauBaru