Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 15. decembar 2017.

Hronika

znamkako se zove - kazao je

Sinđelić.

Svjedok saradnik jeprepoznao

Edija i na kopiji pasoša Eduar-

da Širokova (Šišmakova) koja

mu je jučeprezentovana.

Dikićevauloga

SutkinjuMugošujezanimalo i

da li je svjedoksaradniku toku

pripremanja akcije u Crnoj

Gori dogovorio sa bivšim še-

fom srpske žandarmerije da

održi govor na skupu koji je

bio planiran ispred crnogor-

skog parlamenta.

SuprotnoodbraniDikića,svje-

dok saradnik je kazao da ta-

kvog dogovora nije bilo.

-SaDikićemsamkomunicirao

na fejsbuku jernijesammogao

da ga dobijem. Sa svog naloga

mi je poslao slike nekih insti-

tucija što jemoglodanaskom-

promituje. Bio sam ljut zbog

toga –kazao je Sinđelić.

On smatra da je tim potezom

Dikić htio da mu stavi do zna-

nja da se nalazi u Crnoj Gori i

da je izvidio situaciju.

Na pitanje sudskog vijeća,

svjedok je bio kategoričan da

Dikićevoj prijateljici Kristini,

čiji je konspirativni nadimak

bioNikola,nijeobećaotelefon.

-Mi smo razgovarali o telefo-

nima za ove grupe. Ja sammu

obećao da će biti ili telefoni ili

motorolice - kazao je Sinđelić.

Ruskejedinice

Osimnjegovih pojašnjenja ju-

če su se u sudnici mogli čuti

razgovori koji su tajno sni-

mljeni izmeđuoptuženih.

Preslušan je razgovor u kome

semogao čuti i glas Šišmakova

zahvaljujući tome što je Veli-

mirovićgreškomokrenuonje-

govbrojnaspecijalnomtelefo-

nu.

Iz razgovora koji je vodio sa

Nemanjom Ristićem na dan

prošlogodišnjih izbora u Cr-

nojGori, Sinđelić saznajeda je

uCrnojGorinaručenalikvida-

cija čelnikaDPS-a.

NapitanjeSinđelića, da li jevi-

dio,,štajeispalouCrnojGori“,

misleći na hapšenja Dikića i

ostalih srpskih državljana, Ri-

stićmuodgovarada ima infor-

macijuda jenaručenoubistvo.

Sinđelić ignoriše informaciju

kojumu jeRistić saopštio i go-

vori mu da kaže svojim ljudi-

ma koji se nalaze u Crnoj Gori

da obrate pažnju jer dolaze

neki autobusi sa Albancima

premaPodgorici.

- Tamo je veliki broj jedinica

specijalnih jedinica Rusije ta-

ko da će oni da završe sve - od-

govara mu Ristić na šta mu

Sinđelić govori da o tome ne

želi da razgovara i ponavlja da

prenese ljudima da budu na

oprezu.

Sinđelić pojašnjava Ristiću da

su „Albanci najvjerovatnije

angažovani da izazovunemire

jer on (MiloĐukanović) nema

koga drugog da angažuje da

izazove nemire“.

Sugeriše Ristiću da sakuplja

što više ljudi koji su trebali da

se nađu tog dana ispred Skup-

štine i stavlja mu do znanja da

je na raspolaganju ukoliko bu-

de kakvihproblema.

Komentarišući ovaj razgovor,

Sinđelić je juče u sudnici ka-

zao da je jasno da ga je Ristić

„namjestio“.

-Kažemdame jenamjestio taj

Ristić. On u razgovoru pomi-

nje agente i svašta nešto priča

što ne bi smio. On to što priča

se stvarno dešavalo. On je ap-

solutno bio upućen u sve to.

Zašto je ovo pričao, ne znam–

kazao je Sinđelić.

Plavetrake

Udrugomrazgovorukoji je ju-

čepreslušanusudnici,Sinđelić

govori Mirku Velimiroviću da

će ulaz u Skupštinu sa strane

gdje se nalazi park biti otvoren

dokćeostaliulazibitiblokirani

i da tu informaciju preneseNi-

koli.

- Kaži mu da sve grupe koje su

došle tu treba da ih organizuje.

Svemora da sredi do sjutra do

popodne.Kada se tobudede-

šavalonakonproglašenja iz-

bora,tućebitipolitičarikoji

će ući sa narodom. To se

radi koordinirano sa svih

strana. Ima još ljudi ali ne

znam gdje se nalaze u

ovom trenutku – moglo

se čuti kako Sinđelić pre-

pričava Velimiroviću de-

taljeakcije.

Sinđelić sagovorniku nalaže i

da Dikiću prenese i da nađe

plave trakice, kao znak raspo-

znavanja, kojebi trebalodano-

seljudikojećepredvoditiupra-

voDikić.

- Samo da su plave boje. Svaki

čovjek da stavi plavu trakicu

uveče da se vidi dovoljno, ali

da nije previše primjetno.

Kadabudetouvečedasenaši

ljudi prepoznaju ko je ko, da

nebi došlodozabune. Štose ti-

česamihprotesta,morateradi-

tiorganizovanodaneradeljudi

kao muve bez glave. Sve da se

radi organizovano, sve seprati,

taj nekoposmatra i tebe imene

i nas i sve. On čeka i nada se u

svenas.Ajdeda izguramoto, to

je za sve. Stabilizujte se, orga-

nizujte se. Dogovorite se šta

ćete i kako. Druge vođe isto da

uzmu telefone i daobiđu ljude.

Stiže još ljudi – moglo se čuti

kakoSinđelićgovori.

Usnimljenimrazgovorima ču-

losekakoSinđelićpodvlačiVe-

limirovićuda „ne srljaju i dane

provociraju“.

- Daj bože da prođe sve u redu

da seMilopomiri sa sudbinom

da je izgubio i da ne bude ništa

- kažeSinđelićna štaVelimiro-

vić komentarišeda kada biMi-

lo bio pametan odmah bi pre-

daovlast.

Tadamu Sinđelić saopštava da

su ,,ovi rekli da ako se pojavi i

akobudegužve, nagrada seda-

je onome „ko ga uhvati i uhap-

si“.

Čuje se Velimirović kako se

smije ipitakojabibilanagrada.

- Bili bi nagrađeni do kraja, šta

želite - to bi dobili. Vidiš ti ka-

kavsamjačovjek, znači štagod

poželiš tvoje je, ako snimiš ka-

ko se hapsi - odgovaramu Sin-

đelić.

Komentarišući ovaj razgovor

Sinđelić je kazaodamunije ja-

sno kako je snimljena ova ko-

munikacija jer se vodila preko

specijalnihtelefona.

Preslušan je i treći razgovor

gdjesemogločutikakoPajago-

voridajedoniorakijuosobiko-

jamuodgovaranaruskomjezi-

ku.

- Ovo razgovaraju Paja i Edi.

Ovo je onaj dio koji sampomi-

njaokadameEdipitaozaštoga

je ova budala zvala. Paja nije

mogaodastupiukontaktsaDi-

kićempa jezvaosvaki

broj.Ov

-

dje jeEdi kazaodane razumije

i da zovne Sašu, misleći name-

ne -pojasnio jeSinđelić.

Svjedoku saradniku su juče

predočene poruke na ruskom

jeziku za koje je onprokomen-

tarisao da su vezane za njegov

boravakuMoskvi.

B.ROBOVIĆ

jedok saradnik odgovarao na pitanja suda

:

Iakooružje nije po-

minjanouporuci,

Sinđelić je odRusa

primionovac za ku-

povinu 50kalašnji-

kova čiju je nabavku

organizovaopreko

MirkaVelimirovića

Aleksandar SašaSinđelić