Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 15. decembar 2017.

Hronika

PODGORICA

–Ministar

pravdeZoranPažinprihvatio

jeostavkupomoćnikadirek-

toraZIKS-aSlađanaRaičko-

vića, kojujepodnioprijedeset

dana–saznajePobjeda.

Raičković je podnio ostavku jer

jekonkurisaozamjestodirekto-

ra ZIKS-a, na čijem čelu je v. d.

MilanTomić.

Nije poznato ko će od danas

obavljati fukcijuRaičkovića.

Zaproteklihpetgodina,Raičko-

vićjepostigaoznačajnerezulta-

te,štojeikonstatovanou„Izvje-

štaju o zatvorskom sistemu

CerneGore sa aspekta bezbjed-

nosti i procedura“.

NevladinaorganizacijaGrađan-

ska alijansa prije pet mjeseci

predstavila je ovaj izvještaj u

Budvi na konferenciji kojoj je

prisustvovaoPažin.

Ocjena eksperata je da su „za-

brinuti u pogledu operativne

prakse kada Raičković napusti

tomjesto“.

- Mnogo toga funkcionisalo je

samozbograspoloživosti i isku-

stva pomoćnika direktora. Po-

stoji realan rizik da stepen lične

posvećenosti kojupokazuje po-

moćnik direktora neće biti po-

novljen nakon njegovog odla-

ska, koji bi se, kako smo

obaviješteni mogao dogoditi u

narednih šest mjeseci, kada će

sanjimotićiivelikidionjegovog

znanja–navedeno jeuIzvješta-

ju.

Raičković je radio u vojsci. U

ZIKS je došao iz policije, gdje je

obavljao značajne fukcije. Iz-

među ostalog bio je komandant

bataljona Posebih jedinica poli-

cije sjever, načelnik i predavaču

srednjoj školi Unutrašnjih po-

slova u Danilovgradu, načelnik

Odjeljenjazapograničneposlo-

ve, rukovodilac odsjeka za obe-

zbjeđenje objekata i dkp-a di-

p l oma t s ko konzu l a r n i h

predstavništava. OsimRaičko-

vića, na konkurs se prijavio To-

mić.

On je u julu došao namjesto di-

rektora i zamijeniodotadašnjeg

šefaMiljana Perovića, koji je na

tomjesto imenovankrajemma-

ja2012. godine.

Milan Tomić bio je pomoćnik

direktoraUprave kriminalistič-

ke policije, a od polovine 2012.

godine do ljeta 2013. godine bio

je pomoćnik direktora Zavoda

za izvršenjekrivičnihsankcija.

Prijenegoštojeimenovanzasa-

vjetnika direktora Uprave poli-

cije, Tomić je bio na čelu krimi-

nalističke policije od jula 2013.

godinedofebruara2015.godine

kada je podnio ostavku nakon

eksplozije koja se dogodila u

Blokupet,uUlicivijenackosov-

skihjunaka,gdjejeizgorjelopet

automobila, a jedna žena lakše

povrijeđena.

Tomić je tada naveo da ostavku

podnosi iz ličnih razloga. To-

kom skoro dvije decenije obav-

ljao jemnogeveomaodgovorne

funkcijeuUpravi policije.

M.Ž.

PODGORICA

- U nastavku

akcije „Vardar“, podnijete su

krivične prijave Specijalnom

državnom tužilaštvu protiv

„Kolma Elektro“ Budva,

„RDZ“ Budva, Doo „Ktitor“

Budva, „Ibograd“ Budva,

„DIL Commerce“ Podgorica i

„Benny P“ Podgorica. Krivične

prijave su podnijete i protiv

M.K. (42), R.Z. (35), T.Z. (36),

M.L. (59), D.R. (38), E.R. (43),

A.D. (29) i D.K. (56).

Kako se sumnja, izička i prav-

na lica su počinila krivično

djelo stvaranje kriminalne

organizacije u vezi sa uta-

jomporeza i doprinosa u

produženom trajanju, i tako

oštetili budžet Crne Gore za

1.204.068,20 eura.

- Sumnja se da im je više

pravnih lica, osnovanih od

strane državljana Makedonije,

izdavalo lažne fakture za neiz-

vršene usluge, robu i radove,

nakon čega su prijavljena

preduzeća vršila plaćanja po

fakturama. Na taj način sa

računa pravnih lica neosno-

vano je podignuto više od pet

miliona eura - saopšteno je iz

Uprave policije.

Kako je najavljeno, u sklopu

predmeta „Vardar“ i dalje se

sprovode aktivnosti.

C.H.

NIKŠIĆ

–Nikšićkapolicija

podnijela je tri krivičnepri-

jave i rasvijetlilapet krađa

koje supočinjeneunovem-

bru i decembruna teritoriji

ovoggrada.

Kako se navodi u saopštenju

policije, protiv A. B. (22) iz

Nikšića podnijeta je prijava

zbog sumnje da je počinio kri-

vično djelo krađa u sticaju sa

krivičnim djelom falsifikova-

nje i zloupotreba kreditnih

kartica.

On je, kako se sumnja, iz ugo-

stiteljskogobjekta,,Atrijum“ u

vlasništvuM.M.ukraotorbicu

u kojoj se nalazio novčanik sa

ličnim dokumentima, banko-

mat karticom banke Sosijete

ženerale i pin-kodom.M.M. je

obavijestio policju da mu je u

dva navrata u Njegoševoj sa

bankomata Sosijete ženerale

podignut novac u iznosu od

400 eura i da je iste večeri nje-

govom karticom plaćena roba

u iznosuod 102.40 eura.

Prijava je podnijeta i protiv I.

K. (22) izPodgorice zbog sum-

nje da je presrela sugrađanku

T.S.iizdžepanjenihfarmerica

uk ra l a mob i l n i t e l e f on

,,samsung“.

Policijajepostupajućipoprija-

vi G. G, crkvenog službenika

Sabornog hrama SvetogVasili-

ja Ostroškog u Nikšiću, da su

dvije mlađe osobe ukarale usi-

sivačzališćeidentifikovalaI.B.

(13) i E. B. (12), oba izNikšića.

Takođe, protiv F. H. (69) iz

Podgorice podnijeta je prijava

jer ga je radnik obezbjeđenja

prodavnice ,,Laković“ u Nik-

šućuzatekoukrađi višekoma-

da kozmetičkihproizvoda.

Odogađajujeobaviještentuži-

lac u Nikšiću kojem će osum-

njičeni biti priveden zbog

sumnjedajepočinionavedeno

krivičnodjelo.

Postupajući po prijavi J. Z. da

joj je u Ulici Serdara Šćepana

sa leđa prišla mlađa osoba i iz

ruke joj istrgla novčanik sa

novcem i ličnim dokumenti-

ma, nakon čega je pobjegla,

nikšićkapolicijaidentifikovala

S. H. (12) izNikšića. Odogađa-

ju je obaviješten tužilac koji se

izjasnio da se radi o krivičnom

djelu teškakrađa, ali da sepro-

tiv S. H. ne podnosi krivična

prijava zbog uzrasta ispod 14

godina.

C.H.

PODGORICA

- A. P. iz Podgori-

ce uhapšen je juče jer je policija

kod njega pronašla skoro kilo-

grammarihuane.

Njemu se na terete stavlja da

je počinio krivično djelo neo-

vlašćena proizvodnja, držanje

i stavljanje u promet opojnih

droga. Kako je saopštila Uprava

policije, pretresom kuće koju

koristi A. P. pronašli su 11 većih

zamotuljaka i jednu staklenu

teglu sa marihuanom, težine

oko jedan kilogram i digitalnu

vagu. O događaju je obaviješten

tužilac u VDT u Podgorici koji

će saslušati osumnjičenog i izja-

sniti se o zadržavanju. Oduzeta

droga biće upućena u Forenzič-

ki centar radi vještačenja.

C.H.

PODGORICA

- Svjedok sa-

radnikAleksandar SašaSin-

đelić juče jeupodgoričkom

Višemsudu, na suđenjuza

pokušaj terorizma, ustvrdio

da jeodEduardaŠišmakova

saznaoda jeplan smjenevla-

sti prošle godineuCrnoj Go-

ri osmišljenkakobi se stalo

nakraj finansiranjuDemo-

kratskog fronta.

Naime, Sinđeliću je, kako na-

vodi, rečeno da su lideri De-

mokratskog fronta duže vrije-

me „na ime borbe za vlast od

Rusa uzimali milionske izno-

se“. Istakao je damuRus nika-

da imenom i prezimenomnije

označio osobe kojima su pre-

dati milioni ali je naveo da se

radilo o liderima Demokrat-

skog fronta.

Sudski proces vodi sutkinja

SuzanaMugoša.

- Rus mi nije poimenice govo-

rio kome je dat novac ali je re-

kao da su dali milione a da ni-

šta nije ostvareno i da se tome

mora stati na put. Govorio je

dasudolazili lideriDemokrat-

skog fronta ali nije rekao ime-

na. Ne mogu reći ono što mi

nije rekao i što ne znam – ka-

zao je Sinđelić.

SusretuMoskvi

Svjedok saradnik pojasnio je

da je Šišmakov prilikom nji-

hovog susreta u Moskvi 26.

septembra prošle godine po-

minjao samo lidere Demo-

kratskog fronta, ali ne čelnike

ostalih opozicionih partija u

Crnoj Gori.

- Sve vrijeme pričao je u ime

lidera Demokratskog fronta.

Onmi je tada rekao da su se li-

deri Demokratskog fronta

predstavljali u ime opozicije i

oni su uzimali novac. U ovoj

akciji nije pomenut niko drugi

iz opozicije. Smatram da su

obmanjivali nacionaliste – ka-

zao je Sinđelić.

Prije odlaska u Moskvu sep-

tembraprošlegodine,Sinđelić

je potvrdio da je od Šišmakova

primio poruku u kojoj mu na-

vodi da treba smijeniti Mila

Đukanovićaidasenjegovopo-

našanje više ne može tolerisa-

ti.

Svjedok saradnik je ustvrdio

da je ovu poruku protumačio

kao Šišmakovu nervozu zbog

političkih dešavanja u Crnoj

Gori.

Tajnalokacija

Iako oružje nije pominjano u

poruci, Sinđelić jeodRusapri-

mio novac za kupovinu 50 ka-

lašnjikova čiju je nabavku or-

gani zovao preko Mi rka

Velimirovića.

Oružje je, prema njegovim ri-

ječima bilo namijenjeno bor-

benoj grupi, ali Edi mu nije ot-

krio gdje se ona nalazi.

Uprkos hapšenjima srpskih

državljana, na dan prije proš-

logodišnjih parlamentarnih

izbora, Sinđelić navodi da Edi

nije planirao da opozove akci-

ju.

- Kada mi je Edi govorio o do-

stavljanju oružja borbenoj

grupi,nijemirekaogdjeseona

nalazi. Govorio mi je o raspo-

redu policije. To je bilo nakon

hapšenja jer on nije htio da

odustane. Rekao mi je da De-

mokratski front nije htio da

izađe bez oružja - kazao je

svjedok saradnik.

Odgovarajući na pitanje suda,

on je kazao da je tek u postup-

ku koji su pokrenuli crnogor-

ski nadležni organi prvi put

saznao da se njegov prijatelj

Edi zoveEduardŠišmakov.

- Kada samu pasošu vidio ime

Eduar Šišmakov, to mi je ime

bilo poznato. Sjetio sam se da

jeprekotogimenaonmenipo-

slaonovac.Mislio samprvoda

je poslao nekoga, sad shvatam

da je toonslaonovac–kazao je

Sinđelić.

Dokazi

Sud je potom svjedoku sarad-

niku predočio uplatnicu Ven-

stern juniona preko koje je

preuzeo 85.605 dinara u de-

žurnoj pošti uBeogradu.

Sinđelić je konstatovao da se

radi o pravoj uplatnici, da je

novac uplaćen u dinarima na

broj njegove lične karte i da je

onpotpisaopriznanicu.

Svjedoku saradnjku juče su

pokazene i fotografije koje je

već vidiouTužilaštvu.

- Da to je on. To je Edi. Samo

mi nije bilo jasno zbog čega je

uuniformi jermi nije to nika-

da pominjao. Ta druga osoba

(Vladimir Popov) što je sama

na slici je bio sa njim, ali ne

Nakon deset danaMinistarstvo pravde odlučilo o zahtjevu

pomoćnika direktora ZIKS-a

Raičković

Pažin prihvatio

ostavkuRaičkovića

AKCIJAVARDAR:

Podnijete krivične prijave protiv osamosoba

Osumnjičeni da su budžet

oštetili za više odmilion

Nikšićka policija rasvijetlila pet krađa, među

osumnjičenima i maloljetnici

Krali novac, telefon...

Oduzeto

skoro

kilogram

marihuane

Uhapšen Podgoričanin

Zaplijenjenamarihuana

Knežević i Mandić nakon

uvreda napustili sudnicu

Sutkinja Suzana Mugoša udaljila je sa jučerašnjeg suđenja

jednog od lidera Demokratskog fronta Andriju Mandića

nakon što je uputio niz uvreda na račun tužioca Saše

Čađenovića i Milivoja Katnića. Njegovog partijskog kolegu

Milana Kneževića je udaljila iz sudnice do kraja saslušanja

svjedoka saradnika Aleksandra Saše Sinđelića.

Na samompočetku suđenja procesno je reagovao Mandić

navodeći da se ovim suđenjem vodi napad na njega, na

njegove kolege Kneževića i Čađenovića kao i na njegovu

porodicu.

- Sve što ovaj svjedok saradnik govori, iza toga stoje ova

dvojica. Privodili sumi sestru, suprugu, sina sudili, pretresali

kuću. Iza svega stoje ovi ljudi i crnogorski režim. Na nepo-

činstva koja se rade protiv mene i porodice,ja ću odabrati

trenutak kada ću da odgovorimna njih – kazao je Mandić.

To što sutkinja Suzana Mugoša nije udovoljila molbi njega i

Milana Kneževića da ih udalji iz sudnice do kraja dokaznog

postupka, Mandić je ocijenio kao ustupak suda ,,režiseru,

svjedoku saradniku kada saopšti nešto o Demokratskom

frontu kojeg nije pominjao ranije, a sada ga pominje svakog

trenutka zbog direktnog televizijskog prenosa, etiketira

njega, Kneževića i Čađenovića“.

SUĐENJEZAPOKUŠAJTERORIZMA:

S

Osimpojašnjenja svjedoka

saradnika juče su se u sudnici

mogli čuti razgovori Sinđelića i

optuženih Eduarda Šišmakova,

Mirka Velimirovića i Nemanje

Ristića koji su tajno snimljeni

Sinđeli

DF je

odRus

uzeo

milione

Mandić, Čađenović i Knežević ispredVišeg suda