Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 49 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 14. decembar 2017.

Hronika

SKANDALOZNO:

Incidenti na suđenju za pokušaj terorizma, Mandić i Knežević rječnik ulice preselili u sudnicu

PODGORICA

Optuženi

AndrijaMandić, MilanKneže-

vić, MihailoČađenović, kao

i svjedok saradnik Saša Sin-

đelić udaljeni su po naredbi

sutkinje SuzaneMugoše sa

jučerašnjeg suđenja za poku-

šaj terorizma, nakon teškog

verbalnog incidenta u kojem

su optuženi izrekli niz teških

uvreda, koristeći uličarske

žargone, na račun svjedoka

saradnika, ali i tužilacaMilivo-

jaKatnića i Saše Čađenovića.

Ološu, protuvo, glibu, komu-

njaro, udbašu... samo su neke

od izgovorenih riječi koje su

juče dovele do usijanja atmos-

fere u sudnici podgoričkog

Višeg suda na suđenju optuže-

nima za pokušaj terorističkog

napada prošle godine.

„Temperaturu“ je podigao

svjedok saradnik Aleksandar

Saša Sinđelić kada je kazao da

je rukovodstvo Demokratskog

fronta ,,sastavljeno od udbaša

i komunjara“, na šta je burno

reagovao optuženi Milan

Knežević uzvrativši mu pri-

jetnjama i uvredama. Na meti

Kneževićevih uvreda našli su

se i tužioci Saša Čađenović i

Milivoje Katnić, pa je, po nalo-

gu sutkinje Suzane Mugoše,

optuženi udaljen iz sudnice.

Teškeriječi

Nakon što je svjedok saradnik

lidere Demokratskog fronta

nazvao ,,Milovimudbašima“,

Knežević je nazvao Sinđelića

,,ološem“ prijeteći da će ga

išamarati ukoliko nastavi da

vrijeđa njega i njegove partij-

ske kolege.

Potom je ustao sa klupe i

zatražio od sutkinje Mugoše

da kazni Sinđelića.

Na konstataciju suda da

svjedok saradnik nije pome-

nuo Kneževićevo ime i da se

uvreda ne odnosi lično na

njega, optuženi je pojasnio da

ne predstavlja komunističku

partiju Kine i da je jasno da se

uvreda odnosila na njega kao

predstavnika Demokratskog

fronta.

- Dozvoljavate da nas vrijeđa

cijelo vrijeme i onda se čudite

što ovako reagujemo - kazao

je Knežević i onda nekoliko

puta kazao Sinđeliću: ,,Okreni

se ološu“.

- Išamaraću ga ako nastavi da

nas vrijeđa - rekao je Knežević,

a Sinđelić je odgovorio da sa

,,komunističkimudbašima

nema šta da priča“.

Knežević se onda obratio

i specijalnom tužiocu Saši

Čađenoviću.

- Što gledaš ti, sram te bilo.

Viđećeš ti što ćemo da ti

kažemo za dvije nedjelje, čiji

brat švercuje drogu u Turskoj.

Mišu jedan - rekao je Knežević

nakon čega je po nalogu sutki-

nje Mugoše udaljen iz sudnice

zbog uvreda i narušavanja

autoriteta i dostojanstva suda.

Kojenapustiosudnicu

Iz sudnice je ubrzo udaljena

i optužena Branka Milić, koja

je nakon zatražene pauze

odlučila da je nedopustivo da

,,presuđeni ubica“ kao što je

svjedok saradnik vrijeđa crno-

gorskogmitropolita, njenu

Crnu Goru i državne organe

Srbije.

- Svoju odbranu ne želimda

dovodimu vezu sa presuđe-

nim kriminalcem kao što je

ovaj čovjek ovdje – kazala je

Milić.

Ona je dodala da sudsko

vijeće nije tokom suđenja

obezbijedilo poštovanje njene

ličnosti već da se ,,poistovjetilo

sa interesima ovakvih NN

tipova“, kojima ne želi da daje

legitimitet daljimpostavlja-

njempitanja.

Zbog uvreda upućenih na

račun suda, Milić je naloženo

da napusti sudnicu.

Sudnicu je morao da napusti

i optuženi Milan Dušić, koji

je sutkinju Mugošu optužio

da je u dosluhu sa tužiocima

i da mu je onemogućeno da

postavlja pitanja.

Naveo je da tužioci pogledima

sugerišu sutkinji Mugoši kada

treba da ,,sasječe pitanja koja

je juče postavljala Branka

Milić“.

- Nalazim se na poziciji gdje i

te kakomogu da vidim kada

tužilac pogledom kaže - sasije-

cite Branku. Branku ste danas

14 puta sasjekli dok je postav-

ljala pitanja – kazao je on.

Milan Dušić nije imao pitanja

za svjedoka saradnika jer ga,

kako je kazao, ne poznaje i

nema šta da ga pita.

Optuženi Mihailo Čađenović

je kazao da nema šta da pita

Sinđelića jer ,,sa ubicama ne

komunicira uopšte u životu“.

Andrija Mandić je prije even-

tualnog postavljanja pitanja

svjedoku saradniku kazao da

želi da izrazi protest, što je i

učinio bez dopuštenja suda.

- Ovo gleda čitava Crna Gora.

Ovo nije obični sudski proces i

pažljivo sam registrovao kako

se Vi ponašate. Vi ovom čovje-

ku puštite da on nas izvrijeđa,

a onda nama ne dozvoljavate

da saopštimo nekoliko stavo-

va – kazao je Mandić.

Poslije pojašnjenja suda da

ZKP nije daomogućnost da

-ukoliko stranka osjeća da je

sudski postupak za nju pose-

ban - da u okviru postupka

uvodi posebna pravila, Mandić

je nastavio sa komentarisa-

njem.

Naveo je da je zajedno sa Kne-

ževićem i Čađenovićem anga-

žovao advokate koji su, prema

njegovommišljenju, kompe-

tentniji da „razotkriju laži na

kojima počiva ovaj montirani

politički proces“.

Prijetnje

- Advokati, moji prijatelji su

uspjeli da razotkriju najvažniju

stvar da će predsjednik Višeg

suda Boris Savić i ovaj ovdje

čovjek, ovaj ćelavi – njih dvoji-

ca će da završe u zatvoru što

su krili identitet ovog čovjeka

(Sinđelić) – kazao je Mandić.

Poslije niza pokušaja sutki-

nje Mugoše da mu oduzme

riječ, Mandić je saopštio da

tomože da pokušava do

iznemoglosti, ali da su Savić

i Katnić krili ,,ovu protuvu,

ovog probisvijeta“ misleći na

svjedoka saradnika.

Na upućenu uvredu Sinđelić

se obratio Mandiću riječima:

,,Jesu li krili tvog sina ubicu“.

Poslije nekoliko opomena

upućenih Sinđeliću, sutkinja

Mugoša je naložila i da se on

udalji iz sudnice.

Dok je svjedok saradnik

izlazio iz sudnice, optuženi

Čađenović mu je dobacio:

,,Glibu jedan“. Nakon toga je i

on udaljen sa suđenja.

Na pitanje sutkinje Mugoše

da li ima pitanja za svjedoka

saradnika, Andrija Mandić je

kazao ,,da bi se veoma prljavo

osjećao kada bi ušao u zamku

da takvoj osobi, protuvi

postavlja pitanja“.

- Dakle, nemampitanja. Znam

o kakvoj se montaži radi i

znamda će oni koji su osmi-

slili ovumontažu, posebno ti

Katniću, jer si ti ovdje ključni

čovjek a ovaj Savić je samo

poslušnik, čeka da se dohvati

Strazbura, ali ga neće gledati.

Za ovo ćete da platite, jer ste

ovako zloupotrijebili zakon

protiv nas – kazao je Mandić.

Nakon što je iznio svoj stav, i

Mandić je napustio sudnicu

po nalogu sutkinje Mugoše

zbog uvreda koje je iznio

čime je narušio autoritet

suda.

Po izlasku iz sudnice, Mandić

se tužiocu Saši Čađenoviću

obratio riječima: ,,Koje si ti

go...“

Prije nego su učesnici u

postupku krenuli sa upućiva-

njemuvreda jedni drugima,

Sinđelić je - odgovarajući na

pitanja optužene Branke Milić

- saopštio da nikada ranije,

prije dešavanja 2016. godine,

nije vidio glavnog specijalnog

tužioca Milivoja Katnića.

On je poručio da ne priznaje

zvanične institucije Srbije, ali

da priznaje institucije Crne

Gore.

Ključnefigure

Milić je interesovalo zašto je

svjedok saradnik ako poštuje

Crnu Goru, preko Velimirovi-

ća nabavio oružje da puca u

Crnu Goru.

- Crna Gora je srpska zemlja

koja je naknadno uz pomoć

DF-a obnovila nezavisnost.

Oni su zajedno sa Milovim lju-

dima slavili nezavisnost i uzeli

200.000 eura. Vjerujem sve

što se pričalo za ove udbaše

po Ravnoj gori – kazao je

Sinđelić.

Istakao je da su DF-ovci

glavni branioci ,,ove vla-

sti u Crnoj Gori“.

Pojasnio je i da su

Demokratski front i

Rusi bili iznad njega

na hijerarhijskoj

ljestvici organizacije

terorističkog napada

na crnogorski parla-

ment prošle godine.

Ispod njega su, kako

navodi, bili članovi

Nemanja Ristić, Pre-

drag Bogićević i Mirko

Velimirović.

Odgovarajući na pitanje

Milić, on je kazao da ne zna

kako je njegov novac došao

do krajnjih ljudi koji su uhap-

šeni prošle godine.

- Dao samnovac ljudima

ispodmene. Čim je imala

kontakt sa Velimirovićem,

onda je znala o čemu se radi.

Pa bi se ona baš slučajno

srela sa Velimirovićemda

pričaju o paradajzu – svje-

dok saradnik je ironično

ukazao na veze Velimirovića i

optužene Milić.

On je pojasnio da se za pla-

niranu prošlogodišnju akciju

nije upuštao u angažovanje

patriotskih pokreta u Crnoj

Gori jer je smatrao da njih

kontroliše Demokratski front,

koji se, kako je kazao, pred-

stavljao da kontroliše cjeloku-

pnu opoziciju u Crnoj Gori.

- Ne znamda u Crnoj Gori ima

registrovanih četničkih pokre-

ta. U Srbiju na četničke sku-

pove su dolazili iz Crne Gore

ljudi sa porodicama, ali kao

simpatizeri – pojasnio je on.

Negirao je i da je Miliki Čeku

Dačeviću kazao da će on da

ubije Mila Đukanovića.

- To je apsolutna neistina jer

ga tada nijesamni poznavao –

kazao je on.

Svjedok saradnik je pojasnio i

da tokompripremanja akcije

nije spavao u hotelima, ali ni

kod prijatelja što je ranije činio

na svojimproputovanjima po

Srbiji.

- Gledao samna svaki način

da prikrijem svoje kretanje, a

i da ne trošimnovac namije-

njen za akciju – kazao je on.

Nije sporio da je bio svjestan

da čini krivično djelo učešćem

u pripremama za nasilno

rušenje ustavnog poretka u

Crnoj Gori.

- Znao samda kršim zakon.

Rizikovao samda spriječim

Crnu Goru da uđe u NATO.

Eto gdje me je taj rizik doveo –

zaključio je svjedok saradnik.

B.ROBOVIĆ

Rusi bi „deportovali“

Velimirovića da su

znali da je izdao

Svjedok saradnik Aleksandar Saša Sinđelić juče je ustvrdio

da bi Rusi poradili na zdravstvenom stanju Mirka Velimiro-

vića, poznatijeg kao Vojvoda Paja, da su znali da je postao

saradnik crnogorske policije.

- Da je meni bilo poznato da je Paja otišao u policiju, to bih

rekao Rusima i on bi bio deportovan ko zna gdje, njega ne

bi bilo - kazao je Sinđelić.

Na pitanje optužene Branke Milić kako on to zna, svjedok

saradnik je kazao da je siguran da to Rusi ne bi oprostili Paji.

- Osoba koja posjeduje milione i milione eura i troši ih za

smjenu vlasti u Crnoj Gori, mogla bi da da i koju hiljadu da

promijeni zdravstveno stanje Paje – pojasnio je Sinđelić.

Sud je uskratio odgovor na pitanje optužene Milić ,,kako to

da Rus nije našao koju hiljadu da izmijeni zdravstveno sta-

nje svjedoka saradnika“.

Išamaraću ga ako nastavi da nas

vrijeđa - rekao je Knežević, a

Sinđelić je odgovorio da sa

,,komunističkimudbašima nema

šta da priča“. Predsjednik Višeg suda

Boris Savić i ovaj ovdje čovjek, ovaj

ćelavi – njih dvojica će da završe u

zatvoru što su krili identitet Sinđelića,

kazao jeMandić

Knežević iMandić

,,Ološu, protuvo, glibu,

komunjaro, udbašu...“