Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 49 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 14. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

Ministarstvo

rada i socijalnog staranjanije

blagovremenouspostavilo

sistemlicenciranjaustanova

socijalne i dječje zaštite zbog

čega seonekažnjavajuu

upravnomi sudskompostup-

ku, čime sepovređujunjiho-

va, ali i indirektnopravako-

risnikausluga, ocijenila je

zamjenicaombudsmana

SnežanaMijušković.

Ona je, kako prenosi Mina, po

sopstvenoj inicijativi pokrenu-

la ispitni postupak, koji se tiče

licenciranjaustanovasocijalne

i dječije zaštite.

- Nijedna ustanova socijalne i

dječije zaštite još nema licen-

cu, dok je teknedavnoformira-

na Komisija za polaganje

stručnog ispita, koji je predu-

slov da stručni radnik dobije

licencu za rad– istakla je ona.

Kako se navodi, zbog toga što

se nijesu stekli uslovi u zako-

nom predviđenom vremenu,

posljednjim izmjenama Zako-

na o socijalnoj i dječijoj zaštiti

produžen je rok stručnim rad-

nicima koji nijesu položili

stručni ispit u ranije ustanov-

ljenomroku,do30.junanared-

ne godine.

-Dnevnicentrizadjecuiomla-

dinusasmetnjamaiteškoćama

u razvoju, kao pravna lica i od-

govorna licaunjima, kažnjava-

njem zbog neposjedovanja li-

cence dovode se u situaciju da

im se pripisuje krivica zbog

neposjedovanja licence za

obavljanje djelatnosti, koju u

tom trenutku nije moguće po-

sjedovati - piše umišljenjuMi-

jušković.

Utvrđeno je i da je odmarta do

oktobra2017.godineUpravaza

inspekcijske poslove izvršila

inspekcijski nadzor u Dnev-

nom centru za djecu i omladi-

nu sa smetnjama u razvoju u

Herceg Novom i drugim jav-

nim i privatnim ustanovama u

Cetinju,Podgorici,BijelomPo-

lju, Beranama, Ulcinju i Risnu,

koje pružaju usluge socijalne i

dječije zaštite. Navodi se da je

nadzorom utvrđeno da ni jed-

na od kontrolisanih ustanova

ne posjeduje licencu za obav-

ljanjedjelatnosti,paimjenare-

đeno da otklone tu nepravil-

nost. Zbog toga su, kako se

dodaje, izrečene novčane ka-

zneDnevnomcentruuHerceg

Novom, kao i JU Centru za

dnevni boravak za djecu sa

smetnjamau razvoju i odraslih

lica sa invaliditetom prijesto-

nice Cetinje, Centru za djecu i

mlade sa smetnjama u razvoju

,,Tisa

Bijelo Polje i Dnevnom

centru za omladinu sa smet-

njama i teškoćama u razvoju

,,Sirena“ Ulcinj. Novčano su

kažnjeni Dom starih ,,Grabo-

vac“ Risan, Dnevni centar za

djecu i omladinusasmetnjama

i teškoćamaurazvojuPodgori-

ca, Dnevni centar za djecu i

omladinu sa smetnjama i teš-

koćama u razvoju Berane i

Centarzapodrškudjeci i poro-

dici BijeloPolje.

- Zbog neažurnosti Ministar-

stva rada, koje nije blagovre-

menouspostavilosistemlicen-

ciranja, kažnjavaju se kako u

upravnom postupku, tako i u

sudskom (prekršajnom) po-

stupkuustanove kojene posje-

duju licencu za obavljanje dje-

latnosti - istakla jeMijušković.

Zato jeMinistarstvu rada iUp-

ravi za inspekcijske poslove

preporučenodabezodgađanja

usaglase postupanja u pogledu

dobijanja licence za rad i ka-

žnjavanja zbog neposjedova-

nja licence.

N.Đ.

Zamjenica ombudsmana zaključila da ustanove socijalne zaštite nemaju licence

Mijušković:

Izdaju kazne

iako nemogu dobiti licencu

PODGORICA

Partijskoza-

pošljavanje jedan jeod

osnovnihuzrokademotiva-

cijemladih, zaključeno jena

panel diskusiji koju suorga-

nizovali studentski parla-

menti Fakulteta zadržavne i

evropske studije iUniverzi-

tetaDonjaGorica.

Kako je saopšteno iz Student-

skog parlamenta FDES-a, po-

zivzaučešćenapaneldiskusi-

ji „Društvo i mladi“ upućen je

svim predstavnicima mladih

iz političkih partija zastuplje-

nihuSkupštini CrneGore.

Navodisedasunakonferenci-

ji učestvovali predstavnici So-

cijaldemokratske i Liberalne

partije, Građanskog pokreta

Ura, Pokreta zapromjene, So-

cijalističke narodne partije i

DemokratskeCrneGore.

Predstavnici opozicionihpar-

tija su se, kako je saopšteno iz

SP FDES-a, saglasili oko toga

dasumladiuCrnojGorineak-

tivni, nezainteresovani i de-

motivisani.

Zaključeno je, kako prenosi

portal RTCG, i da veliki broj

mladih danas „bježi od politi-

ke“ jer su svjesni da je podije-

ljenost između partija velika,

kao i da pripadnost partiji

često znači i „negativnu obo-

jenost“ mladih, koju oni ne

žele.

- Još jedna tačka oko koje se

većina panelista usaglasila bi-

lo je partijsko zapošljavanje.

Panelisti su bili mišljenja da u

praksi partijska članska karta

ima veći značaj od diplome

završenog fakulteta i da zato

mladi gube volju za učenjem i

daljim usavršavanjem - kaže

se u saopštenju.

Zato se, kako se navodi, velika

pažnja posvetila visokom

obrazovanju, a jedan od za-

ključaka je da na planu viso-

kog obrazovanja treba nasta-

viti sa reformom, kako bi se

došlo do situacije u kojoj bi

diploma, stečeno znanje i

iskustvo bili u prvom planu

prilikom selekcije kandidata

za određeni posao.

R.D.

Na UDG održana panel diskusuja o društvu i mladima

Partijsko zapošljavanje

demotivišemlade

ZgradaMinistarstva rada

PODGORICA

Studentsko

vijećeFilološkog fakultetau

Nikšićupokrenulo jepetici-

juukojoj su, izmeđuostalog,

zbognezadovoljstvauslovi-

ma studiranja zatražili

ostavkudekanaDraganaBo-

gojevića, ali jeonzaPobjedu

rekaoda jeovapričapokre-

nuta samo iz razlogada se

pokrenenjegova smjena.

Studenti su u peticiji pojasnili

dasuzatražiliostavkuBogoje-

vića iz razloga što već tri mje-

seca nemaju komunikaciju sa

upravom. Žale se, takođe, da

nemaju redovna predavanja i

konsultacije sa profesorima,

obaveznepopravnekolokviju-

me, a smatraju i da se Bolonj-

skadeklaracijaneprimjenjuje

kako bi trebalo.

Manipulacija

Pozvali su Univerzitet i Stu-

dentski parlament UCG da ih

podrže, ali i pozovudekana na

odgovornost. Bogojević za na-

še novine nije želio da komen-

tarišenjihovpozivdapodnese

ostavku. Kazao je, međutim,

dasveštoupeticijipiše je„kla-

sična manipulacija studenti-

maiprofesorimaovogfakulte-

ta“. Performans, ističe on, u

,,režiji studenta povjerenika

StrahinjeVasiljevićaimasamo

jedan cilj - da inicira njegovu

smijenu“.

-Nije tačnoda studenti nema-

ju tri mjeseca nikakvu komu-

nikaciju. Odgovorno tvrdim

da kodmene nemože da dođe

samo neko ko to ne želi. Vrata

dekanata uvijek su bukvalno

širomotvorenazasvezaposle-

ne na fakultetu, a samim tim i

za sve studente ili njihove

predstavnike. To je lako pro-

vjerljiivo,svitoznaju,asasvim

izvjesno i student Vasiljević -

kazao jeBogojević.

Istakaojedanikoodstudenata

sa njim nije razgovarao o za-

mjerkama koje su napisane u

peticiji.

- Uvjeren sam da su se mnoga

pitanja,kojasepominjuupeti-

ciji, a tiču se bolonjskog reži-

mastudija,moglaraspravitina

Vijećufakulteta.Našiprofeso-

ri suuvijekotvorenida izađuu

susret studentima, a uprava

uvijek raspoložena da posre-

duje, ukoliko je to potrebno.

To je jakodobropoznatoVasi-

ljeviću. Ali, u posljednje vrije-

me, studenti ne učestvuju u

raduVijeća, pa je to i razlogšto

zanjihovezahtjevesaznajemo

iz peticije i novina - istakao je

Bogojević.

Problemi

U potpunosti je, kako dodaje,

saglasan da fakultet ima lošu

materijalnu infrastrukturu,

kao i opremljenost pojedinih

kabineta. To je, prema njego-

vim riječima, naslijeđen, du-

gogodišnji problem.

- Tu smo napraviili određene

pomake,alisasredstvimakoji-

ma raspolažemo nijesmo u

mogućnosti da odmah i trajno

saniramo sve krupne nedo-

statke te prirode - rekao je Bo-

gojević.

Poručio je studentima da je

uprava fakulteta otvorena da

zajednički rješavaju sva spor-

na pitanja.

- Da je i njihov predstavnik

iskreno želio dijalog, razgova-

rali bismo i snjim.Ali, očigled-

no, njegove namjere su druga-

čije prirode - zaključio je

Bogojević.

Studenti,ipak,tvrdedauprava

nije bila voljna da riješi njiho-

ve brojne probleme.

- Van svih pravila, na nekim

predmetimanaFilološkomfa-

kultetu studenti se uslovljava-

ju nemogućnošću izlaska na

oblikeprovjereznanjaukoliko

imaju tri ili više izostanaka sa

nastave, zaštapostoji posebno

bodovanje. Ovakav pristup ni-

je zasnovan na Pravilima stu-

diranja i predstavlja njihovo

flagrantno kršenje - naveli su,

izmeđuostalog, studenti upe-

ticiji.

K.J.

Dekan Filološkog fakulteta iznenađen što studenti peticijom traže njegovu ostavku

Bogojević: Želemoju

smjenu, ne zanimaju

ihuslovi studiranja

Diskutabilna

mobilnost

Studenti u peticiji zamjeraju

upravi što nema dovoljno

zaključenih bilateralnih

ugovora sa inostranim

ustanovama visokog obra-

zovanja i da nemaju dobru

saradnju sa diplomatskim

predstavništvima čije jezike

izučavaju.

Dekan Filološkog fakulteta

Dragan Bogojević kazao je

da to nije istina i da moguć-

nost za odlazak na studije u

inostranstvu nije bila nikad

bolja.

- I biće još bolje. Smiješna

je konstatacija da nemamo

saradnju sa diplomatskim

predstavništvima čije jezike

izučavamo. Redovno orga-

nizujemo Dan stranih jezika

i važne datume zemalja

čije jezike pokrivamo, obe-

zbjeđujemo strane lektore

i imamo predavanja gostu-

jućih profesora, osobito na

studijskomprogramu za

engleski jezik i književnost -

rekao je Bogojević.

ZgradaFilološkog fakultetauNikšiću

DraganBogojević

Sapanel diskusije

RTCG