Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 49 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 14. decembar 2017.

Društvo

ektora

- Često se dešavaju slučajevi

povreda, obično na građevini,

autoputu... Kada slučaj bude

procesuiran, često prođe i po

nekoliko mjeseci prije nego

što saznamo uzroke kako i

zbog čega se dogodio incident

- kazala je Janković.

Zaboravljena je, kako ističe, i

medicina rada, a neophodna

su i pravna znanja.

-Ekonomski cilj svakogposlo-

davca je da sačuva zdravlje

radnika, kapital preduzeća se

ne stvara samo kroz direktna

ulaganja u proizvodni proces

nego prije svega u ljude, ali da

bi ljudi mogli da rade moraju

dasačuvajuzdravlje-kazala je

Janković.

Objašnjava i da se sve povrede

koje se dogode na radnom

mjestuneračunajukao povre-

de na radu.

- Svjesni smo činjenice da je

crno tržište rada i dalje zastu-

pljeno u Crnoj Gori. Povreda

na radu računa se samo ukoli-

ko je taj radnik imao ugovor,

ukoliko je radiona crno i desio

se takav slučaj to se nigdje ne

evidentira, tako da nemamo

Obaveze poslodavca

Poslodavac, da bi poštovao propise iz oblasti zaštite i zdravlja

na radu, objašnjavaju iz Uprave za inspekcijske poslove, treba

da preduzme čitav niz aktivnosti. Mora da izradi tehničku

dokumentaciju, planmjera zaštite i zdravlja na radu, da obez-

bijedi primjenu svihmjera koje se odnose na projektovanje,

izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata. Posloda-

vac je u obavezi da pregleda i ispita sredstva za rad, da norma-

tivno uredi prava, obaveze i odgovornosti kroz izradu opštih

akata, programa osposobljavanja zaposlenih za bezbjedan

rad. Mora da vodi i čuva evidencije zaštite i zdravlja na radu,

da obezbijedi osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad,

zdravstvene preglede zaposlenih koji se raspoređuju na radna

mjesta sa posebnimuslovima rada, odnosno povećanim rizi-

kom. Ima obavezu da obezbijedi zaposlenima sredstva za rad

i opremu lične zaštite na radu neophodne za radnomjesto.

Potrebne su i mjere za pružanje prve pomoći, zaštitu od poža-

ra i evakuaciju zaposlenih, da omogući kolektivno osiguranje

zaposlenih od povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti

u vezi sa radom.

- Treba da donese akt o procjeni rizika za sva radna mjesta,

utvrdi način i mjere za otklanjanje rizika i obezbijedi njihovo

sprovođenje – naveli su iz Uprave.

vije

le na

tu

PODGORICA

-UpravaSpe-

cijalnebolnice zapsihijatri-

juKotor treba, bezodlaga-

nja, dapreduzmemjere za

utvrđivanjeodgovornosti

glavnogmedicinskog tehni-

čara, koji jeumartuprošle

godine zlostavljao šest paci-

jenatananačin što ih jeuda-

raonogomuzadnjicu,

šamarao ih i udarao sve-

žnjemključevapoglavi, a

jednog jeudaraonogomu

predjelupotkoljenice, napi-

sao jeumišljenjuoovom

predmetuombudsman

ŠućkoBaković.

On je istakao da je na osnovu

utvrđenih činjenica, izjava

svjedoka i pacijenata utvrđe-

noda jeglavnimedicinski teh-

ničarprošlegodinezlostavljao

pacijentezbogisprljanogsvje-

žeokrečenogzida.Medicinski

tehničar je, kako je precizira-

no u mišljenju, u namjeri da

sazna ko je to učinio postrojio

pacijente u hodniku, te je po-

čeoda vičenanjih, da ihudara

i šamara.

-Pozivanjepacijenata, uovom

slučaju, da se okupe u hodni-

ku, njihovo postrojavanje i is-

pitivanje radi kažnjavanja i

zastrašivanja,izlaganjegalami

i vici, kao i nanošenjepovreda,

predstavlja zlostavljanje-ne-

čovječno i ponižavajuće po-

stupanje prema pacijentima –

istakao jeBaković.

Kazao je i da senaosnovu izja-

va pacijenata može zaključiti

da opisani događaj nije izolo-

vani primjer nezakonitog po-

stupanja tehničara na štetu

pacijenata. Na to, kako je do-

dao, ukazujui izjavedijelame-

dicinskog osoblja.

-Položaj inferiornosti i bespo-

Ombudsman traži odgovornost zaposlenog u

Specijalnoj bolnici za psihijatriju

Baković: Glavni medicinski

tehničar šamarao pacijente

Pozivanje pacijenata da se okupe u hodniku, njihovo

postrojavanje i ispitivanje radi kažnjavanja i zastrašivanja,

izlaganje galami i vici, kao i nanošenje povreda, predstavlja

zlostavljanje - nečovječno i ponižavajuće postupanje prema

pacijentima – istakao je ombudsman Baković

moćnosti pacijenata obavezu-

je upravu da uz povećani ste-

pen budnosti zaštiti pacijente.

U konkretnom slučaju, paci-

jenti koji godinama borave u

bolnici (od 11 do 33 godine) su

posebno ranjivi i zavisni od

ustanove i medicinskog oso-

blja - naveo jeBaković.

Direktor ove bolnice, kako je

precizirao ombudsman, iako

je raspolagao dokazima o zlo-

stavljanju ,,nije preduzeo sve

zakonom propisane mjere u

cilju procesuiranja navoda o

zlostavljanjuiutvrđivanjudis-

ciplinske i eventualno krivič-

ne odgovornosti tehničara“.

Kada je direktor saznao za

ovaj incident, kako je napisa-

no, naložio je zaštitnici prava

pacijenata i psihijatru da pro-

vjere šta se zapravo desilo, a

kasnije je i potvrđeno da je ri-

ječ o zlostavljanju.

- Medicinski tehničar je pod-

nio ,,ostavku“ kako na mjesto

glavnog tehničara odjeljenja

tako i namjestoglavnog tehni-

čara bolnice, koju je direktor

prihvatio. Direktor mu je, me-

đutim, rješenjem o razrješe-

njuumartu2016. godineutvr-

dio umanjen koeficijent

zarade sa 5,96 na 4,86, ali, pre-

ma podacima iz platnih lista,

on, ipak, nije ostvarivao zara-

du po umanjenom koeficijen-

tu– istakao jeBaković.

Ombudsman je ustanovio i da

je zlostavljač u februaru ove

godine raspoređen na mjesto

medicinskog tehničara u sto-

matološkoj zdravstvenoj za-

štiti, ali da za to nema odgova-

rajuću stručnu spremu.

- Nasuprot međunarodnim

preporukama tehničar je na-

stavio da bude u kontaktu sa

pacijentima – istakao je Bako-

vić.

U mišljenju je, takođe, zatra-

žio od uprave bolnice da bla-

govremeno donosi pisane od-

luke o rasporedu zaposlenih,

ali i da obezbijedi dosljedno

poštovanje nacionalnih i me-

đunarodnih propisa, koji se

odnose na obezbjeđivanje po-

štovanja prava pacijenata.

-Upravabolnicedužna jeuro-

ku od 30 dana da ombudsma-

nudostavi izvještajopreduze-

tim mjerama za izvršenje

preporuka – zaključeno je u

mišljenju.

Baković jeovaj izvještaj dosta-

vioiMinistarstvuzdravlja,ko-

torskom Osnovnom držav-

nom tužilaštvu i Upravi za

inspekcijske poslove.

N.Đ.

Ispitaće što je sa prijavom

Ombudsman je umišljenju pojasnio da im je u aprilu prošle

godine navodno članmedicinskog osoblja Specijalne bolnice

za psihijatriju putem telefona prijavio zlostavljanje pacijena-

ta, ali da ta prijava nije evidentirana. Timombudsmana je,

kako je prezicirano, za to saznao kada je u oktobru ove godi-

ne nekimdrugimpovodomposjetio bolnicu.

- Članmedicinskog osoblja je pitao koji je ishod prijave za

zlostavljanje koje se dogodilo 2016. godine. Nakon toga smo

pregledali evidenciju pritužbi i utvrdili smo da nema pisanog

traga o tome – istakao je Baković.

Ombudsman je potom formirao predmet po sopstvenoj ini-

cijativi.

- Navodi o podnijetoj prijavi predstavniku institucije zaštit-

nika o zlostavljanju pacijenata i nepostupanju službenika

institucije koji je primio informaciju, biće predmet posebnog

postupka – rekao je Baković.

PODGORICA

-UCrnoj Gori

potrebno jepodići nivodo-

brovoljnogdavalaštvakrvi,

što jevažnapretpostavka za

obezbjeđivanjedovoljnihko-

ličinabezbjednekrvi - rekao

jeministar zdravljaKenan

Hrapović.

Samo masovnost, prema nje-

govommišljenju, može riješiti

problemdavalaštva krvi.

- Zato dajmo krv i budimo si-

gurni da je u našim bolnicama

ima udovoljnimkoličinama za

sve one kojima je potrebna, jer

možda ćeona sjutra trebati na-

ma ili nekomod naših najmili-

jih - poručio jeHrapović.

Podrška

Zaposleni u Ministarstvu

zdravlja, njih 20, predvođeni

ministrom Hrapovićem kao i

direktorka i radnici Kliničkog

centra juče sudobrovoljnodali

krv.Na

taj načinpodržali suak-

cijudobrovoljnogdavalaštvate

dragocjene tečnosti koju u

kontinuitetu sprovodi Zavod

za transfuzijukrvi.

Hrapović je, kako je saopšteno

iz Ministarstva zdravlja, uka-

zaodajekrvlijekkojisenemo-

že proizvesti i njegov jedini

izvor je čovjek.

- Kada nam zatreba krv kao li-

jek, svi mi zavisimo od dobro-

voljnihdavalaca krvi. Da li će u

našimbolnicama biti dovoljno

rezervi krvi za liječenje bole-

snika, zavisi samo i isključivo

odnas samih i naše spremnosti

da pomognemo jedni drugima

- naveo jeHrapović.

IKovačević jepozvalagrađane

da se odazivaju, ne samo kada

je krv potrebna, nego tokom

čitave godine, kako bi se dosti-

gao evropski procenat dobro-

voljnog davalaštva, koji je oko

četiri odsto.

Zadovo l j ava j uće za l i he

Načelnica Odjeljenja za kolek-

cijukrviuZavoduzatransfuzi-

juNelaErakovićnavela jedaće

,,današnja akcija doprinijeti da

sezaliheodrženazadovoljava-

jućemnivou“, ali i da sepripre-

me za predstojeće zimske feri-

je i praznike, kada je i poznato

da je povećana potrošnja krvi.

Ona je podsjetila da je prošle

godine uzeto 17.344 donacije

krvi na nivouCrneGore i naja-

vila da će ove godine biti pre-

mašena ta cifra.

- Ono što je jako bitno, udio u

dobrovoljnom davalaštvu

prošle godine bio je 42 odsto, a

za ovu godinu je već 48 odsto,

što nas u Zavodu jako raduje -

kazala jeEraković.

Ona je pozvala građane da se

pridruže akciji „Pruži ruku za

život“ i da doniraju krv onda

kada su zdravi, a ne kada se ne-

štodesi.

- Jer samo tako osiguravamo

sigurnu budućnost za sve nas

– rekla jeEraković.

Sl.R.

Zaposleni uMinistarstvu zdravlja i KCCG dali krv

Moramo biti spremni da

pomognemo drugima

PODGORICA

- Ekonomski

fakultet Univerziteta Crne Gore

postao je član najprestižnije

evropske akreditacijske kuće

European Foundation for

Management Development-

EFMD. EFMD je jedna od naj-

većih svjetskih akreditacijskih

kuća sa sjedištemu Briselu, a

trenutno ima više od 900 insti-

tucionalnih članova sa više od

25.000 stručnjaka iz akadem-

ske zajednice, biznis sektora,

javnih službi i konsaltinga u 86

zemalja svijeta.

- Članstvomu EFMD stiču se

uslovi za početak međuna-

rodne akreditacije EPAS koja

se dodjeljuje programima iz

ekonomije i menadžmenta koji

ispunjavaju uslove akademske

izvrsnosti, povezanosti sa prak-

som i međunarodnom zajedni-

com – saopšteno je iz UCG.

Dekan Nikola Milović ističe da je

prijemomu punopravno član-

stvo EFMD, Ekonomski fakultet

upisan na svjetsku kartu najelit-

nijih visokoškolskih ustanova.

- Ovo je ključni projekat koji će

odrediti budućnost Ekonom-

skog fakulteta. Nakon General-

ne skupštine EFMD-a sredinom

naredne godine, bićemo prva

fakultetska jedinica u okviru

UCG koja će početi proces

EPAS međunarodne akredita-

cije.

Prednosti međunarodnih

akreditacija, prvenstveno EPAS

programske akreditacije, su

internacionalizacija, međuna-

rodno priznanje programa viso-

kog kvaliteta, kao i kontinuirani

strateški razvoj.

N.Đ.

pravu sliku o povredama, a da

negovorimooprofesionalnim

oboljenjimaipovredama,pro-

fesionalnom kanceru, o štet-

nostima kojima su zaposleni

izloženi na različitim radnim

mjestima - ističe Janković.

Tvrdi da smomi jedina zemlja

u regionu koja nema apsulut-

no ni jedan podatak o profesi-

onalnmoboljenjima.

Osiguranje

- Povredenaradusupovezane

i sa osiguranjem zaposlenih.

Na zapadu osiguravajuća

društva imaju mnogo veću

ulogu nego što je to slučaj kod

nas. Kod nas poslodavac plaća

neko kolektivno osiguranje

koje pokriva zaposlene 24 sa-

ta, ali na osnovu tih podataka

iz osiguravajućih društava ni-

jesmo mnogo saznali - kaže

Janković.

Naglašava da imaju dobru sa-

radnjusa inspekcijomidodaje

da je činjenica da fali inspek-

tora.

N.KOVAČEVIĆ

Đina Janković

MASOVNOSTRJEŠAVA

PROBLEMDAVALAŠTVAKRVI:

MinistarHrapović jučeuZavodu

Ekonomski fakultet punopravni član EFMD

SpecijalnabolnicazapsihijatrijuuKotoru

ŠućkoBaković