Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 49 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 14. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA(MINA BIZNIS)

- Broj priključaka za distribuciju

radio i TV programa dostigao je u novembru 200,59 hiljada, što

je 0,48 odsto više nego što ima domaćinstava, pokazuje statis-

tika Agencije za elektronske medije. Posmatrajući samo učešće

platformi sa uslovnimpristupom, KDS distribucija sa učešćemod

36,98 odsto drži vodeću poziciju. Slijede DTH sa 31,23 odsto, IPTV

sa 28,36 odsto i DVB T2 koja ima učešće od 3,42 odsto. Prosječna

cijena osnovnog paketa, u kojem je dostupan 71 TV kanal, iznosila

je deset eura. U Podgorici i nekimprimorskimopštinama broj

priključaka je značajno veći od broja domaćinstava, dok ih u sje-

vernoj regiji koristi 60 odsto domaćinstava. Besplatnu televiziju

koristi 12 odsto, odnosno 22 hiljade domaćinstava.

R. E.

Korišćenje kablovske televizije u porastu

Više priključaka

nego domaćinstava

PODGORICA

EU je u okviru poziva za dostav-

ljanje projekata Zapadobalkanskog investi-

cionog okvira dodijelila Crnoj Gori dodatnih

3,8miliona eura za pripremu infrastrukturnih

projekata u oblasti saobraćaja, saopšteno je juče

na sastanku Upravnog odbora tog instrumenta

u Frankfurtu.

Odobreno je 2,5 miliona za pripremu projektne

dokumentacije za izgradnju prioritetne dionice

budvanske zaobilaznice na dionici jadransko-

jonskog autoputa i 1,3 miliona za revidiranje

studije izvodljivosti i prateće analize troškova i

koristi za autoput Bar – Boljare. Odobreni pro-

jekti su, kako su kazali, dodatni u nizu projekata

koje EU inansira u Crnoj Gori u sklopu Berlin-

skog procesa, kao političke platforme u okviru

koje EU pruža podršku ZapadnomBalkanu za

saobraćajno i energetsko povezivanje i sprovo-

đenje reformi u timoblastima.

R. E.

EU dodijelila dodatna sredstva

Za planove 3,8miliona

ovećanja akcize i PDV-a

Prihodveći

Prilikom avgustovskog posku-

pljenjacigaretabilojedostabo-

jazni daće topovećati sivueko-

nomiju zbog velike razlike u

cijenama u zemljama okruže-

nja. Iz Ministarstva finansija

Pobjedi su nedavno kazali da je

prihododakcizanacigareteza-

pravopovećan.

– Prihod od akciza na cigarete

zaključno sa oktobrom bio je

46,2 miliona eura ili pet milio-

na, odnosno blizu 12 odsto veći

negoprošlegodine,štopokazu-

je da se avgustovsko povećanje

akcizne stope pozitivno odra-

zilo. Od avgusta, zaključno sa

oktobrom, nakon primjene no-

veakciznestopepovećanjepri-

hoda bilo je 14odsto.

Ukolikoanaliziramostrukturu

naplate po periodima u kojima

suvažilestare ili novestope (od

1. avgusta 2017. godine) izvodi

se zaključak da su nove stope

imale pozitivan efekat na rast

budžetskih prihoda. Naime, u

periodujanuar-julprihodjebio

28,2 miliona eura ili 10,2 odsto

više nego u uporednom perio-

du prošle godine. A u periodu

avgust-oktobar, od kada se pri-

mjenjuje nova stopa, naplaćeni

su prihodi od 18 miliona eura,

što je 2,3 miliona ili 14,2 odsto

više u odnosu na isti period

prošle godine. Ovi podaci uka-

zuju da će do kraja godine biti

ostvareni planirani prihodi od

akciza po osnovu povećanja

stopa - ocijenili su tada izMini-

starstva finansija. Oni podsje-

ćaju da obračun akcize nastaje

u roku od 60 dana od preuzi-

manjamarkice.

Fiskalnom strategijompredvi-

đeno je da će efekat od poveća-

nja akciza u odnosu na 2016.

biti veći za 17,8miliona eura.

Svi nadležni organi za borbu

protiv sive ekonomije, kako ka-

žu uMinistarstvu, preduzima-

juenergičnemjeredasesa trži-

š t a e l imi n i š u ne l eg a l n i

duvanski proizvodi.

M.P.M.

piti

ci

Jedan

uvoznik juče

je obavijestio

Agenciju za

duvan da će

od 1. januara

za 50 centi po

paklici poskupiti

18 brendova

cigareta, rečeno

je našem listu iz

ove agencije

PODGORICA

Godišnjena-

grade zadoprinos kvalitetu,

afirmaciji i promociji turi-

stičkeponudeCrneGore

,,WildBeautyAward2017“

dodijeljene su sinoćuhotelu

,,Hilton“.

Ovom prilikom dodijeljeno je

šest nagrada i dva priznanja

pojedincima i organizacijama.

Najbolji hoteli ove godine su u

Budvi-„MaestralResot&Casi-

no“ iz Pržna je najbolji veliki, a

„Majestic“ najbolji mali hotel.

Najbolja plaža u ovoj godini je

bila Lučice iz Petrovca, a naj-

bolji restoran „Per Sempre“ iz

Podgorice.

Nagradu za unapređenje turi-

stičkeponudedobila je lokalna

Turistička organizacija Bar, a

najbolji turistički proizvod je

bilatura„SankamaodKolašina

do Žabljaka“ kolašinske kom-

panije „Eksplorer“. Najbolja

manifestacijaovegodinebilaje

„Od Božića do Božića“, u orga-

nizaciji NVUKarampana i ko-

torske Turističke organizacije,

anajbolji festivaj jebio„Među-

narodni festival klapa Perast“,

uorganizaciji istoimeneNVO.

Ove godine prvi put Nacional-

na turističkaorganizacijaCrne

Gore je dodijelila i posebno

priznanje za doprinos u obra-

zovanju u turizmu i unapređe-

nju regionalne saradnje profe-

sorudrSlobodanuUnkovićuiz

Beograda, koji je i ovogodišnji

dobitnik najvišeg priznanja

Svjetske turističke organizaci-

je Ujedinjenih nacija za dopri-

nos razvoja turizma u svijetu,

njegov održivi razvoj i obrazo-

vanje kadrova. Dodjelu nagra-

da organizovala je Nacionalna

turistička organizacija, a pod

pokroviteljstvom predsjedni-

ka Crne Gore Filipa Vujanovi-

ća.

Imajućiuvidupredlogekomi-

sije za dodjelu nagrada koju

čine predstavnici Ministar-

stva održivog razvoja i turiz-

ma i Nacionalne i lokalnih tu-

rističkih organizacija, kao i

predloge zainteresovane jav-

nosti prikupljene putem on-

lajnupitnika,odlukuokatego-

rijama i nagrađenima donio je

žiri za dodjelu ,,Wild Beauty

Awards 2017“, kojim je pred-

sjedavaoDamirDavidović, dr-

žavni sekretar Ministarstva

održivog razvoja i turizma, a

članovi su bili: Željka Radak-

Kukavičić, direktorica NTO

CG, profesor dr Ivo Župano-

vić, Zoja Đurović, direktorica

Srednje muzičke škole „Vasa

Pavić“, Slađana Šoć, šefica ku-

hinje hotela „Hilton Podgori-

ca“, Bojana Popović, sportis-

tkinja, Sanja Golubović,

urednica i novinarka, Dejan

Davidović, ugostitelj i Emil

Kukalj,menadžer uNTOCG.

Uručene su pohvale, skulptu-

re i plakete ,,Lovćen“ autora

docenta Fakulteta likovnih

umjetnosti naCetinjuNenada

Šoškića i docenta za grafički

dizajn na Fakultetu likovnih

umjetnosti na Cetinju Ane

Matić.

Dodjeli nagrada prisustvovali

su predsjednik Crne Gore Fi-

lip Vujanović, potpredsjednik

Skupštine Crne Gore Brani-

mir Gvozdenović, ministar

održivog razvoja i turizma

PavleRadulović,ministar sao-

braćaja i pomorstva Osman

Nurković,gradonačelnikglav-

nog grada Slavoljub Stijepo-

vić, predstavnici diplomat-

skog kora i brojne zvanice iz

sektora turizma, kulturnog i

javnog života.

Dodjela prestižnog nacional-

nog priznanja WBA ustanov-

ljena je 2005. godine u pravcu

podsticanja i afirmacije sekto-

raturizma,unapređenjakvali-

teta, promocije i konkurenci-

je, kreiranja i prepoznavanja

turističkih vrijednosti, a slije-

dećistrateškoopredjeljenjeza

stvaranje održivog i prepo-

znatljivogturističkogproizvo-

da Crne Gore, čija je osnovna

premisa kvalitet na svimnivo-

ima turističke ponude.

N.K.

Sinoć u hotelu ,,Hilton“ dodijeljene ,,Wild Beauty Awards“

„Maestral“ najbolji hotel

Na listi najboljih sumali hotel ,,Majestic“, restoran

,,Per Sempre“, plaža Lučice, TO Bar, tura ,,Sankama od

Kolašina do Žabljaka“, manifestacija ,,Od Božića do

Božića“ i Međunarodni festival klapa Perast. Specijalno

priznanje je uručeno prof. dr Slobodanu Unkoviću

PODGORICA

Ministarstvo

ekonomije otvorilo je javnu

raspravu o nacrtu izmjena

Zakona o inspekcijskom

nadzoru, koja će trajati do 21.

januara.

Ovim je aktomprvi put omo-

gućeno inspektorima da ulaze

u stanove i poslovne prostore

ukoliko postoje indicije da se

tu nelegalno posluje. Do sada

je ulazak u stanove bio rezer-

visan samo za krivična djela i

to po odluci osnovnih sudova,

u skladu sa ustavnimpostula-

tomo nepovredivosti stana.

Izmjene ovog zakona podrazu-

mijevaju usklađivanje sa zako-

nima o upravnompostupku,

državnoj imovini, sprečavanju

korupcije i planiranju prostora i

izgradnji objekata.

Tekst nacrta zakona biće

dostupan na internet stranici

Ministarstva ekonomije.

S.P.

Javna rasprava o izmjenama zakona o inspekciji

Inspektori će

ulaziti u stanove

PODGORICA

Slovenija će

pomoći i prenijeti iskustva i

znanja o korišćenju evropskih

fondova, dogovoreno je tokom

posjete ministra saobraćaja

Osmana Nurkovića toj državi i

sastanka sa ministrom za infra-

strukturu Slovenije Peterom

Gašperšičem. Naročito grant

sredstva za željeznicu, jer je

taj oblik transpota prepoznat

kao ekološki čist, zbog čega se

stimuliše njegov razvoj.

Delegacija Crne Gore je posje-

tila luku Kopar gdje je, kako

je saopšteno, identi ikovano

12 glavnih vrsta lučkih usluga

koje bi se mogle implemen-

tirati u lukama Crne Gore.

Važno je, kako se dodaje, da se

nastavi komunikacija između

dva ministarstva na identi iko-

vanju barijera u oblasti putnog

i željezničkog saobraćaja na

granicama između bivših jugo-

slovenskih republika, koje su

prepoznate kao ozbiljna pre-

preka za nesmetan protok ljudi

i robe.

S. P.

Ministar saobraćaja posjetio Sloveniju

Pomoć u korišćenju

evropskih fondova

OsmanNurković

i PeterGašperšič

PODGORICA

Tim Svjetske banke

počeo je petodnevnumisiju u Minis-

tarstvu inansija i Poreskoj upravi oko

pripreme za reformu poreske adminis-

tracije. Misija je počela u utorak.

Projekat Reforma poreske adminis-

tracije realizovaće se narednih pet

godina u okviru kreditnog aranžmana

sa SB i uz kontribuciju naše Vlade. Cilj

je da se obezbijedi integrisani informa-

cioni sistem i modernizacija poslovnih

procesa u PU.

- Konsultanti Svjetske banke će se

sastati sa ministrom inansija Darkom

Radunovićem, generalnimdirekto-

rom za poreski i carinski sistemu

Ministarstvu inansija NovomRado-

vićem i direktoromPUMiomiromM.

Mugošom. Sastaće se i sa grupama

formiranim za pojedinačne kompo-

nente projekta, u cilju upoznavanja

sa statusom aktivnosti koje treba

realizovati u pripremi za početak prim-

jene projekta - objasnili su iz Poreske

uprave.

R. E.

TimSvjetske banke počeo

petodnevnumisiju uMinistarstvu

finansija i Poreskoj upravi

Dogovor o

reformi poreske

administracije

PODGORICA

Poreski

obveznici zahtjev za paušal-

no oporezivanje prihoda od

samostalne djelatnosti treba

da podnesu na propisanom

obrascu do 31. decembra.

- Svi obveznici koji obavljaju

samostalnu djelatnost koja

se prema važećempropisu

može paušalno oporezovati,

a čiji je ostvareni promet

u ovoj godini manji od 18

hiljada eura, mogu se uz

njihov zahtjev registrovati

za paušalno oporezivanje u

narednoj godini - naveli su iz

Poreske uprave.

Zakon o porezu na doho-

dak izičkih lica i Pravilnik

o paušalnomoporezivanju

prihoda od samostalne dje-

latnosti de inišu ovu vrstu

oporezivanja prihoda od

samostalne djelatnosti.

R. E.

Poreska uprava

podsjeća obveznike

Paušal

prijaviti

do 31.

decembra

Sa sastanka

I. BOŽOVIĆ

Nagrađeni zapromociju turističkeponude