Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 49 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 14. decembar 2017.

Politika

CETINJE:

Počeli pregovori DPS-a i SD-a o formiranju vlasti

Prvo o programu,

onda o funkcijama

Izvor Pobjede koji je prisustvovao pregovorima je kazao da je u pitanju tek

prvi sastanak na kojem su razmijenjenamišljenja o programu i viziji razvoja

prijestonice. ,,Nijesmo ni pominjali funkcije. To će tek doći na dnevni red kada

vidimo da li postoji saglasnost oko programa“, kazao je naš sagovornik

CETINJE

-Pregovori za for-

miranjevlasti naCetinju,

nakonnovembarskih lokal-

nih izbora, počeli su juče.

PregovarajuSocijaldemo-

krate saDemokratskom

partijomsocijalista, dok

terminpregovoraSD-a sa

opozicijomjošnijeutvrđen.

DvamandataBrajovićevihSo-

cijaldemokrata u prijestonič-

komparlamentu su „tas na va-

gi“ , jer DPS, iako je sa 16

mandatanajjačapartija, nema

dovoljno za samostalno vrše-

nje vlasti. Međutim, i opozici-

ja, koja je ukupno osvojila 15

odborničkih mjesta, želi da

dvanedostajućaglasazapreu-

zimanje vlasti nadomjesti od

Socijaldemokrata.

Početakpregovora

Na početak pregovora čekalo

sedvadeset dana, iako jepred-

sjednik Opštinskog odbora

DPS-aJovanMartinovićsamo

dan nakon održavanja lokal-

nih izboranajaviodapregovo-

ri počinju odmah. Socijalde-

mokrate su u međuvremenu

javnost obavijestile da su sači-

nile platformu za pregovore.

Do zvanične informacije o to-

ku početka pregovora koalici-

onih partnera na državnom

nivou DPS-a i SD-a juče bilo

nemoguće doći. Zbog toga su

sve informacije sa prvog su-

sreta pregovaračkih timova u

sferi nagađanja. Tako neki

,,dobro obaviješteni“ tvrde da

su Socijaldemokrate tražile

mjesto direktora ili Opšte bol-

nice „Danilo Prvi“ ili Doma

zdravlja, kao i mjesto direkto-

ra Vodovoda. Takođe se sve

češćečujedatraže i rukovode-

ćamjesta u dva sekretarijata u

lokalnoj upravi. Da li se radi o

resorima za investicije i infra-

strukturu ili finansije i infra-

strukturu, ostaje da se vidi.

Zvanično infrastruktura, turi-

zam,privreda,socijalnapoliti-

ka, vodosnabdijevanje, ruralni

razvoj i sport i mladi neka su

odključnihpitanjauplatformi

sa kojom Socijaldemokrate

izlazenapregovoreo formira-

njunove vlasti naCetinju.

Pobjedin izvor koji je prisu-

stvovaosastankukazaojedaje

u pitanju tek prvi sastanak na

kojemsurazmijenjenamišlje-

nja o programu i viziji razvoja

prijestonice.

-Nijesmo ni pominjali funkci-

je.To

će

tekdoćinadnevni red

kadavidimodalipostojisagla-

snost oko programa - kazao je

on.

Socijaldemokratesunakoniz-

bora isticale da im funkcije

nijesu prioritet, jer se zalažu

za razvoj grada. Ipak, nezva-

nično se spekuliše da je jedan

odnjihovihosnovnihzahtjeva

da na funkciji gradonačelnika

više ne bude Aleksandar Bog-

danović.

U pregovaračkom timu Soci-

jaldemokrata su potpredsjed-

nikovepartijeDamir Šehović,

predsjednikOpštinskogodbo-

radrIvanGazivoda,koordina-

tor zaCetinjeGoranPetrović i

novi odbornik u gradskom

parlamentudr Ivan Ivanović.

Timovi

UpregovaračkomtimuDPS-a

su član predsjedništva ove

partijeMilutin Simović, koor-

dinatorka Daliborka Pejović,

nosilac liste na proteklim iz-

borima Aleksandar Bogdano-

vić i predsjednik Opštinskog

odbora JovanMartinović.

I opozicione stranke su spre-

mne za pregovore. Međutim,

od ishoda razgovora Demo-

kratske partije socijalista i So-

cijaldemokrata zavisi da li će

tihpregovora uopšte biti.

NaproteklimizborimaDemo-

kratska partija socijalista

osvojila je 16 mandata, Ura i

Demokrate po pet, SDP tri, a

Stara garda LSCG i Socijalde-

mokrate podva.

Iako su predizbornu kampa-

nju vodili odvojeno, tri opozi-

cione stranke na Cetinju - De-

mokrate, GPUra i SDP, većinu

aktivnosti od izbora sprovode

zajedno.Takosuunedjeljuor-

ganizovali protestnu šetnju.

Protestnoj šetnji nije se pri-

družila opoziciona Stara gar-

da liberala.

Među Cetinjanima se sve

češće čuje da bi DPS, možda,

trebao da razgovara sa Starom

gardomliberala,kojisuosvoji-

li takođe dvamandata.

J.Đ.-N.Z.

CEMI i CGO predlažumjere za rješenje političke krize

Ministar Pejović u Briselu

Crna Gora

je uspješna

evropska priča

PODGORICA

- Trideset

otvorenih poglavlja, unutraš-

nja spremnost za otvaranje

preostala tri, kao i rezultati

u poglavljima 23 i 24, potvr-

đuju da Crna Gora nastavlja

biti uspješna evropska priča,

saopšteno je na sastancima

koje je ministar evropskih

poslova Aleksandar Andrija

Pejović imao u Briselu s

predstavnicima predstojećeg

bugarskog predsjedništva EU

i Evropske komisije.

Zamjenica ministra vanjskih

poslova Bugarske Emilija Kra-

ljeva je čestitala na otvaranju

dva poglavlja i ukupnom

napretku u pregovaračkom

procesu. Poručila je da Bugar-

ska podržava integraciju

zemalja Zapadnog Balkana

u EU, među kojima se Crna

Gora ističe kao predvod-

nik integracijskih procesa.

Sagovornici su razmijenili

mišljenje o prioritetima pred-

stojećeg bugarskog predsjed-

ništva EUi.

R. P.

Usvojiti preporuke koje ne

zahtijevaju dvotrećinsku većinu

PODGORICA

- Parlament i

drugedržavne institucije

trebadausvajajupreporuke

kojenijesuvezane za izmje-

neZakonao izboruodborni-

ka i poslanika i ne zahtijevaju

dvotrećinskuvećinu, čimebi

bili ispunjeni rokovi zapred-

sjedničke izbore i stvoreni

uslovi zanjihov legitimitet.

Ovo je navedeno u dokumentu

Politička kriza u Crnoj Gori -

između rješenja i ka rješenju,

sa preporukama različitim ak-

terima u Crnoj Gori i Evrop-

skoj uniji, koje su uradili izvrš-

ni direktori organizacija

Centar za monitoring i istraži-

vanja i Centar za građansko

obrazovanje Zlatko Vujović i

DaliborkaUljarević.

U dokumentu, kako prenosi

agencija Mina, navodi se da

usvajanje preporuka OEBS/

ODIHR-a treba podijeliti u

dvije faze, od kojih bi se jedna

odnosila na predsjedničke, a

druga na parlamentarne izbo-

re.

Kada je riječ o usvajanju pre-

porukazaparlamentarneizbo-

re, navodi se kako bi se trebalo

fokusirati na sveobuhvatnu iz-

bornu reformu uključujući re-

formu povezanih zakona i in-

stitucija. Ta reforma, kako se

navodi, treba da se bavi propi-

sima za sprovođenje parla-

mentarnih i lokalnih izbora.

Ocjenjuje se i da radnu grupu

treba formi-rati i sastaviti od

svih parlamentarnih partija i

predstavnika organizacija koje

se bave praćenjem izbora, a da

proces treba sprovoditi u okvi-

ru parlamenta. Preporučuje se

i da proces koji se odnosi na

parlamentarne izbore treba da

traje od šest do 12 mjeseci i da

bude praćen strogim garanci-

jamazaimplementaciju,uklju-

čujući sličan model koji se ko-

ristio za Vladu izbornog

povjerenja.

- Stoga bi parlamentarni izbori

mogli biti organizovani na sa-

mompočetku2019. godine, pa-

ralelno sa lokalnim izborima u

svimopštinama, nakonusvaja-

nja novog zakona o izboru od-

bornika i poslanika–navedeno

je udokumentu.

Ocjenjuje se da proces prego-

varanjatrebadarezultirarefor-

momDržavne izborne komisi-

je, odnosno transformacijom

DIK-a sa modela „partijskih

delegata“ u instituciju sastav-

ljenu od priznatih profesiona-

laca sa međunarodnim isku-

stvom, kao i predstavnicima

civilnog društva.

- Proces pregovaranja treba da

rezultira novim imenovanjem

organa upravljanja institucija

koje bi trebalo da budu lišene

uticaja političkih stranaka, kao

što suAgencija za borbuprotiv

korupcije, Državna revizorska

institucija, ombudsman i

Agencija za elektronske medi-

je –navodi se udokumentu.

R.P.

Cetinje

Da li zbog sankcija ili lošeg vremena, ali tako se potrefilo: bolji

i viši Rusi otišli su boljima i višima, a Demokratskom frontu je

izgleda zapao Fjodor Birjukov, predstavnik stranke Rodina

(po naški: domovina) koja od 450 poslanika ruske Dume ima

– jednog poslanika.

Ali, kako kažu iz Fronta, nije Birjukov bilo ko, neki anonimni

политический работник

, već glavni ideolog Rodine koja

je u bliskim, skoro intimnim odnosima, sa Jedinstvenom Rusi-

jom Vladimira Putina. Što bi valjda trebalo da znači da Putin

ne ustaje na obje noge, ne povlači državničke poteze, sve

dok se ne čuje sa nekim iz Rodine. Stvarno?

Kako god, predstavnik Rodine se ukazao u Podgorici i zborio

na presu. Oduševljen prijemom kod kršnih Srba iz Crne Gore,

a tek izašavši iz lade, specijalno spremljene za delegaciju iz

Moskve, Birjukov je odmah pojasnio o čemu se ovđe, zapra-

vo, radi.

Ukratko: Ruska Federacija se, ni zvanično ni nezvanično, ne

bavi organizacijom državnih udara - to im nije u opisu posla.

Ako je i bilo pokušaja državnog udara, onda su to namjerili

oni sa Zapada, da svrgnu prozapadnu vlast Mila Đukanovića

koja hoće Crnu Goru da odvede u NATO. Logično?

Što da ne. Kao što je sasvim razumno prihvatiti tezu da su,

recimo, pripadnici GRU-a - Šišmakov i Popov - zapravo bili

slučajni ruski turisti, koji su obilazili znamenitosti Beograda i

družili se sa braćom iz srpskih rusofilskih udruženja, od kojih

im se nekako najviše dojmio Saša Sinđelić, pa su se bratimili u

dugim jesenjim šetnjama Kalemegdanom.

A to što je, poslije nenajavljene posjete Beogradu Nikolaj

Patrušev, šef svih obavještajnih ruskih službi, evakuisao

ruske turiste specijalnim avionom? Ništa, koincidencija.

I sve što Sinđelić danas priča u sudnici, zaplijenjeni kriptova-

ni telefoni, presretnuti šifrovani razgovori ruskih ,,turista“ i

srpskih ,,patriota“, slike i pasoši agenata Moskve - uopšte sav

taj sudski proces u Podgorici - nije ništa drugo, tvrdi Birjukov,

nego ,,apsurd dostojan Franca Kafke“.

Naravno, posjeta delegacije iz Moskve nikako se ne može

shvatiti kao pritisak na pravosuđe ili, ne-daj-bože, kao mije-

šanje u unutrašnje stvari Crne Gore. Ne, ,,tako to mogu da

tumače samo oni koji funkcionišu kao pisci naučne fantasti-

ke“, metaforično je dodao Birjukov, zaključivši da je veoma

zadovoljan ,,saradnjom i saradnicima iz Demokratskog fron-

ta“.

Sudeći po ozarenim licima lidera Demokratskog fronta, i oni

su bili obodreni nastupom ruskog političkog sabrata.

Samo, kad splasne euforija zbog posjete ruskog gosta, lideri

Demokratskog fronta moraće da se zapitaju: koliko im je

stvarno pogodovao politički teatar Birjukova?

Iako glavni ideolog Rodine nema državnu funkciju, izvjesno

je da je iz Kremlja odaslat u Podgoricu da bi pružio podršku

Frontu, kakvu javno ne mogu dati čelnici Ruske Federacije.

Problem je, međutim, što je Birjukov, kao trbuhozborac

zvanične Moskve, otišao korak dalje od politike - direktno

je optužio države Zapada (čitaj: SAD) da stoje iza pokušaja

terorizma. Za razliku od ruskog poslanika koji ističe bliskost

Kremlju, ni jedan crnogorski ili zapadni državnik i diplomata

nije direktno optužio vlast u Moskvi.

A ocjenama o ,,apsurdnim optužbama“, ,,nevaljanim dokazi-

ma“ i ,,montiranom sudskom procesu“, Birjukov je direktno

želio da napravi pritisak na crnogorsko pravosuđe u jeku

sudskog procesa.

To već nije politička podrška Mandiću i Kneževiću, već doka-

zivanje da Rusija pokušava da spasi svoje, kako bi to Birjukov

rekao, ,,saradnike iz Crne Gore“.

Kao da je nekoga u Moskvi uhvatila teška nervoza zbog jed-

nog sudskog procesa. Prije pedesetak dana ruski ministar

vanjskih poslova javno je priznao da su Šišmakov i Širokov

ista osoba koja je imala dva različita, a legalno izdata pasoša

Ruske Federacije, što mogu imati samo pripadnici tajnih

službi. Koliko juče, predstavnik partije iz ruske Dume je – sve

u cilju davanja političke podrške, učinio sve da, u ime Rusije,

kaže da su neki iz Fronta baš ,,njihovi ljudi“.

I zato je posjeta predstavnika Rodine liderima Demokrat-

skog fronta imala isti efekat kao onomad pismo Lavrova

koalicionom partneru, ruskom deputatu Žuravljevu: samo je

podgrijalo sumnje o direktnoj upletenosti centara u Moskvi u

planove za rušenje vlasti u Crnoj Gori.

Kako ono bi? ,,Sačuvaj me Bože koga Rusija brani...“

Piše:

DraškoĐuRaNovIć

Komentar

Birjukov teatar

Koliko je stvarno liderima Demokratskog

fronta pogodovao politički teatar Birjukova?

Jer posjeta predstavnika Rodine liderima

Demokratskog fronta imala je isti efekat kao

onomad pismo Lavrova koalicionompartneru,

ruskomdeputatu Žuravljevu: samo je podgrijalo

sumnje o direktnoj upletenosti centara uMoskvi

u planove za rušenje vlasti u Crnoj Gori