Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 49 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 14. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

-Demokratski

front odbio jeda stane iza

potencijalnekandidature li-

deraorganizacije ,,Otpor be-

znađu“MarkaMilačićana

izborima za šefadržave, sa-

znajePobjeda.

VišeizvoraPobjedebliskihtim

političkim organizacijama sa-

opštilo je da je Milačić ohra-

bren sastancima za predsjed-

nikom Srbije Aleksandrom

Vučićem i funkcionerom Je-

dinstvene Rusije Sergejem

Železnjakom predložio DF-u

da on bude predsjednički kan-

didat iza koga bi stao najjači

opozicioni savez.

Inicijativa

- Ta inicijativa je odbijena od

straneDF-ajersučvrstobilina

stavu da kandidat treba da bu-

de nestranačka ličnost, koja bi

bila prihvatljiva za opoziciju,

ali i u određenim zapadnim

krugovima - rekao je izvor Po-

bjede.

Izvori bliskiDF-utvrdedaMi-

lačić s obziromna reputaciju i

nije baš ,,prozapadni kandi-

dat“, koji zadovoljava te uslo-

PODGORICA

-CrnaGora je

juče, naministarskomsa-

stankuuSkoplju, odMake-

donijepreuzela jednogodiš-

njepredsjedavanje

Američko-jadranskompo-

veljom(A5), prvi put u svoj-

stvudržave članiceNATO-a.

Na sastanku u Skoplju, koji je

ujedno predstavljao i završnu

aktivnost u okviru makedon-

skog predsjedavanja Pove-

ljom, učestvovao je ministar

vanjskih poslova Crne Gore

SrđanDarmanović.

Ministar vanjskih poslova na-

še države čestitao jeMakedo-

niji na uspješnom predsjeda-

vanju Poveljom i istakao da je

isto za Crnu Goru imalo pose-

ban značaj, imajući u vidu da

je tokom tog mandata postala

članicaAlijanse.Ocijenio jeda

je interes svihčlanica i posma-

trača A5 dugoročno stabilan i

prosperitetanZapadni Balkan

i da su evropska i evroatlant-

ska integracija, kao i jačanje

regionalne saradnje, najbolji

garanti za postizanje ovog ci-

lja.

Darmanović je kazao da je A5

jedan od najvažnijih regional-

nihmehanizamazasaradnjuu

oblasti bezbjednosti i integra-

cija i da se to pokazalo tokom

čitavog makedonskog pred-

sjedavanja.

On je, kako se navodi u saop-

štenju, podsjetio na Samit A5

održan u avgustu u Podgorici,

kada su potpredsjednik Sjedi-

njenih Američkih Država

MajkPens i šefovi država i vla-

da zemalja regiona uputili

snažnupodršku i potvrdili po-

svećenost integracionim pro-

cesima na Zapadnom Balka-

nu.

-Šefcrnogorskediplomatijeje

istakao da će Crna Gora, to-

kom predsjedavanja Pove-

ljom, biti posvećenapromociji

evroatlantskih aspiracija ze-

malja regiona i aktivno poma-

gatiuimplementacijireformii

ispunjavanju standarda za što

skorije članstvo u NATO - ka-

že se u saopštenju.

Tokom sastanka je istaknuta

važnost praktične saradnje u

okviru Povelje, a kao dobar

primjer naveden je rad Zajed-

ničkog tima A5 pod okriljem

misije „Odlučna podrška“ u

Avganistanu.

Darmanović jekazaodaćeCr-

na Gora aktivno podsticati ja-

čanje praktične saradnje i nje-

no širenje na druge oblasti od

značaja za bezbjednost regio-

na i Evrope.

Sastanak u Skoplju je bio prvi

ministarski skup A5 na kojem

je naša zemlja učestvovala u

svojstvu članiceNATO-a.

R.P.

PODGORICA

–Povratakpo-

slanikaDemokratskog fron-

ta jeočekivan, jer jenjima

potrebnapozornica zana-

stup, ocijenio jepredsjednik

SkupštineCrneGore Ivan

Brajović i dodaoda je gra-

đanskaopozicija sadaune-

zavidnoj poziciji i predveli-

kimizazovom.

- Povratak u parlament je oče-

kivan potez DF-a. Građani su

na lokalnim izborima pokazali

da politika bojkota nema po-

drškugrađana.Rezultatbojko-

ta je nula, a oni treba da imaju

pozornicu za svoj nastup. Mi-

slimdasuiloširezultatikojesu

ostvarili na izborima ove godi-

ne jedan od razloga da se vrate

u parlament – naveo je Brajo-

vić.

On je, gostujući u emisiji „Ar-

gumentsaIvanomŠebek“Pink

Mtelevizije, rekao i da se radu-

je povratku poslanika DF-a u

skupštinske klupe.

- Oni su za mene kolege posla-

nici, ne osuđenici, sve dok je

postupak u Višem sudu protiv

njih u toku. Vjerujem da od

parlamentanećepraviti sudni-

cu i da će pokušati da na što ar-

gumentovaniji način ostvare

što bolji uti-

sak na gra-

đane. Oče-

kujem da

PODGORICA

-Nezavisni

poslanikAleksandarDamja-

nović saopštio jeda je goto-

vo izvjesnoda će sevratiti u

parlament naredne sedmice,

navodeći da jebudžet veoma

bitna temakoja zahtijeva si-

gurnopromišljanjeoko

eventualnogučešća.

Sjednica Skupštine je zakaza-

na za 20. i 21. decembar sa, ka-

ko je naveo, veoma važnim

tačkamadnevnogreda. „I jaću

se na osnovu toga odrediti“.

On je kazao da je u komunika-

ciji sa dijelom kolega koji su

najavili povratakuparlament.

-Jaćuautonomnodonijetiod-

luku o povratku u parlament -

rekao je Damjanović agenciji

Mina.

Damjanović smatra da je

budžet, koji jenadnevnomre-

du naredne sedmice, veoma

bitna tema koja, kako je ocije-

nio, zahtijeva sigurno promi-

šljanje oko eventualnog uče-

šća.

- Kroz komunikaciju sa kole-

gama koji su najavili svoj po-

vratak, ja ću svakako naći na-

čin i model da budem dio tih

važnih tema - saopštio je Da-

mjanović.

Na pitanje da li se može govo-

riti o njegovom povratku u

parlament za stalno, Damja-

nović je ukazao da se redovno

zasijedanje Skupštine završa-

va krajem decembra, a novo

počinjeumartunarednegodi-

ne.

- Svakako će ovaj period to-

kom januara i februara dosta

toga da raščisti na političkoj

sceni i tada će biti jasno veza-

no za odluke oko učešća na

svim sjednicama parlamenta

- rekao jeDamjanović.

On je poručio da je otvoren za

komunikaciju sa svim kolega-

maizopozicije,umjeriukojoj,

kako je naveo, može da dopri-

nesedasegeneralnostvarimi-

jenjajuidasemijenjapolitička

scena uCrnoj Gori.

-Naravno,kogoddapozovena

razgovore i konsultacije, tu

sam, kao što očekujem da isto

urade i ostale kolege - kazao je

Damjanović.

R.P.

Najjači opozicioni savez odbio da da podršku lideru ,,Otpora beznađu“ na izborima za šefa države

Front nećeMilačića za

predsjedničkogkandidata

ve.

Drugi izvor Pobjede tvrdi da je

i netačnamedijska interpreta-

cijada je ,,SergejŽeleznjakpo-

držao kandidaturuMilačića“.

- Na posljednjem sastanku sa

Železnjakom, koji je bio još

sredinom ove godine, bilo je

razgovora o kandidatu iza ko-

jeg bi stala cijela opozicija što

je bila platforma Demokrat-

skogfronta,alijeona,nažalost,

odbijena od ostatka opozicije.

Milačića niko tada nije pomi-

najo kao kandidata - rekao je

izvor Pobjede.

Železnjak je na sastanku sa

Milačićem, koji je održan kra-

jem oktobra, sugerisao da se

,,kriminalnom djelovanju cr-

nogorskog režima može su-

protstaviti samo ujedinjena

opozicija“.

- Za vrijeme parlamentarnih

izbora u Crnoj Gori održanih

16. oktobra 2016, vrhuška cr-

nogorskog režima je, u sarad-

nji sa specijalnim službama

država članica NATO-a, otpo-

čela specijalnu operaciju koja

se zamalo završila primjenom

oružjaprotivmirnog stanoviš-

tva i mogla isprovocirati poče-

takoružanogkonfliktauCrnoj

Gori - rekao je tadaŽeleznjak.

SrbinkaoNjegoš

Kako je ranije pisala Pobjeda,

Milačić je na sastanku sa srp-

skimpredsjednikomAleksan-

drom Vučićem, a povodom

obilježavanja godišnjice ,,Olu-

je“,predstavljaosveSrbe,štoje

izazvalo i revolt dijela Fronta

jer smatrajuda je riječonacio-

nalnomCrnogorcu koji se čak

svojevremeno zalagao za ne-

zavisnost CrneGore.

- Ja samupravo takav Crnogo-

rac kakav je Njegoš bio Srbin.

Svjedoci zaovo sumi Aleksan-

dar Vučić, Milorad Dodik, pa-

trijarh Irinej, Ivica Dačić, Ana

Brnabić, Nikola Selaković i svi

prisutni na tom sastanku - od-

govorio je tadaMilačić.

N.ZEČEVIĆ

Najavio partiju nakon posjete

Ruskomhumanitarnomcentru

Nakon posjete Ruskomhumanitarnom centru u Nišu, zbog

čijeg diplomatskog statusa se ,,lome koplja“ između SAD i

Rusije, Milačić je u promotivnom video spotu najavio politiku

modernog patriotizma i novu eru opozicione politike, kao i

da će insistirati na obnovi vrijednosti koje su krasile pravu

Crnu Goru.

To je u javnosti protumačeno kao najava osnivanja još jedne

partije. Krilatica spota je: ,,Duh predaka za 21. vijek“.

Milačić je najavio i da će ,,pored sveobuhvatnog društve-

no-političkog i ekonomskog oporavka Crne Gore“, raditi

na obnovi veza sa Rusijom i Srbijom, ,,ali i pošten odnos sa

Zapadom“.

Ministar Srđan Darmanović na sastanku članica Američko-jadranske povelje

Crna Gora preuzela predsjedavanje

Predsjednik Skupštine o povratku Fronta

Brajović:

DF-u je potrebna

pozornica za nastup

Nezavisni poslanik najavio da naredne sedmice prekida bojkot

Damjanović: Dolazimu parlament

se uz poslanike Fronta vrate i

poslanici Damjanović, Danilo-

vić i Radonjić. Njihovim po-

vratkompriča o bojkotu parla-

menta je završena – istakao je

Brajović.

U tom kontekstu Brajović je

ocijenio i da je građanska opo-

zicijasadaunezavidnojpozici-

ji, ali i pred velikimizazovom.

- Svako odsustvo iz parlamen-

ta pokazuje da građani to ne

nagrađuju nego kažnjavaju –

naveo jeBrajović.

Dodao je i kako je narušavanje

ugleda parlamenta počelo pri-

jeodlukeopozicijedabojkotu-

junjegov rad.

- Počelo je kada su neki zakoni

držani u fiokama i kada je one-

mogućavana normalna skup-

štinska procedura – rekao je

Brajović.

PredsjednikSkupštinejeocije-

nio i da lideri Fronta izjavama

ukojimnavodedazbogoduze-

tihpasošanemogudaputujuu

Rusiju, kako bi sa tamošnjim

zvaničnicima razgovarali o

pripremi izbora i zajedničkom

predsjedničkom kandidatu,

šalju pogrešnu poruku svojim

biračima.

- Generalno, mislim da na taj

načinnikadanećedobitivećin-

sku podršku u Crnoj Gori –

smatraBrajović.

Predsjednik Skupštine i lider

SD-a je naveo da je veoma za-

dovoljan rezultatima koje je

njegovapartijaostvarilaučeti-

ri opštine, te da rast SD-a oče-

kuje i na predstojećim lokal-

nim izborima, koji će biti

održani naredne godine. Re-

kao je i da će SD u pregovori-

ma za formiranje vla-

st i na Ce t inju

ins i st i ra t i na

programskim

osnovamaido-

brobiti Ceti-

nja.

Đ.Ć.

MarkoMilačićna sastanku

kodAleksandraVučića

Ministarski sastanakAmeričko-jadranskepovelje

AleksandarDamjanović

IvanBrajović