Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 49 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 14. decembar 2017.

CrnomGorom

KOTOR–

Realizacijaopštin-

skogbudžetaodvija sepo

planu, zadevetmjeseci

ostvaren jenanivouodoko

70odsto– rekao je sekretar

za lokalneprihode, budžet i

finansijePetarĐakonović

predstavljajući odbornicima

informacijuoostvarenju

budžeta.

- Prihodna strana budžeta za

prvihdevetmjesecibudžetske

godine realizovana jeu iznosu

od 14.429.242 eura odnosno –

ako od ukupno realizovanih

sredstavaoduzmemosredstva

prenesena sa konsolidovanog

žiroračuna izprethodnegodi-

ne, ostvaren je priliv sredstava

u iznosu od 10.742.749 eura,

što predstavlja povećanje od

15,16odstouodnosuna isti pe-

riodprethodne godine. Priho-

di su ostvareni u iznosu od

5.995.576 eura, 274.535 eura

više nego za uporedni period,

a kapitalni prihod u iznosu od

2.588.344 eura, što je 961.370

eura više nego za isti period

prethodne godine – kazao je

Đakonović.

Odbornik Željko Avramović

(DPS) pitao je koliko je zapo-

slenihizlokalneupravespora-

zumno prekinulo radni odnos

i uzelo otpremninu, te koliko

je novca izdvojeno za te na-

mjene. Interesovalo ga je koli-

ko je radnika zaposleno na

prodata radnamjesta.

Đakonović je odgovorio da je

radni odnos sporazumno ra-

skinulo 27 zaposlenih u lokal-

Kotor:

Odbornici raspravljali o racionalizaciji zaposlenih u lokalnoj upravi

Opština 27 radnih

mjesta otkupila

za 375.000 eura

BUDŽEtoStVArUJUPoPLANU:

Sa sjedniceSkupštine

RadioKotor

Crepulja: Žene u skupštinskim

tijelimamanje plaćene

Odbornica Tatjana Crepulja

(Demokrate) je skrenula

pažnju da žene nijesu dovolj-

no zastupljenje niti jednako

plaćene kaomuškarci. Pozva-

la se na podatke o zastuplje-

nosti polova u radnim tijelima

i odborima gradskih službi i

preduzeća.

- U radna tijela Skupštine

muškarci su imenovani 46

puta, a žene 27, a pritom – u

radnim tijelima u kojima se

angažman naplaćuje 16 puta

su članovi muškarci dok su

žene za posao plaćene u dva

slučaja. Predsjednici su u

sedam slučajeva muškarci,

a u pet žene. Kada su u pita-

nju upravni odbori u javnim

preduzećima – muškarci su

imenovani 25 puta, a žene 15,

u sedam slučajeva su pred-

sjednici muškarci, jednom je

samo slučaj da imamo pred-

sjednicu. Od ukupno 10.490

eura koji se izdvajaju kada je

u pitanju naplata angažma-

na – više od 7.300mjesečno

namijenjeno je muškarcima.

U prosjeku – muškarci koji su

u upravnimodborima prima-

jumjesečno 292, a žene 212

eura – rekla je Crepulja.

noj upravi.

-Zapotrebeotpremninaopre-

dijeljeno je 405.000 eura, a

utrošeno oko 375.000 eura –

rekao jeĐakonović.

Odbornica Tanja Stanovčić

(DPS) je konstatovala da su

povećani izdaci po osnovu za-

rada.

- Imamo tri puta više od plani-

ranog iznosa na poziciji izdaci

po osnovu isplate ugovora po

djelu, planirali su44.186 eura a

zadevetmjeseci realizovano je

134.843 eura – kazala je Sta-

novčić podsjetivši da je nova

vlast kritikovala prethodnu za

troškove mobilne telefonije, a

da su za devet mjeseci dostigli

iznoskoji jeprethodnaostvari-

la za cijelu2016. godinu.

S.M.

KOTOR–

Na magistralni put Risan - Kotor juče oko 16:30 sati

obrušila se velika količina kamenja. Srećom, na putu nije bilo

vozila pa povrijeđenih nije bilo. Put je raščišćen oko 18:30 sati, ali

vozila prolaze jednom trakomnaizmjenično. Kako su objasnili u

kotorskoj Službi zaštite i spasavanja, na toj dionici posebno u slu-

čaju obilnih padavina, odroni su česta pojava.

S.M.

NASrEĆU,NAPUtUNIJEBILo

VoZILA:

Odronjenokamenje

Podgorički vremeplov

Zbog odrona promijenjen režimsaobraćaja

Od Risna do Kotora

jednom trakom

PLUŽINE–

Opština će finan-

sijski podržati projektedevet

nevladinihorganizacija, od

kojih se šest prijavilonakon-

kurs i dobićeukupno4.000

eura.

Sekretar za opštu upravu Petar

Mitrić kaže da je za tekuću go-

dinu opredijeljeno 10.000 eura

za civilni sektor.

- Na konkurs za raspodjelu

sredstava se prijavilo sedam

NVO, od kojih je šest ostvarilo

pravo na finansiranje. Preosta-

lih 6.000 eura, prema odluci

predsjednika opštine, opredi-

jeljeno je za tri NVO i to za ak-

tivnosti Crvenog krsta, Sport-

sko-ribolovnog društva i

organizaciji boraca NOR-a –

objasnio jeMitrić.

Premaodluci,po1.000eurado-

dijeljeno je nevladinimorgani-

zacijama „Ljubitelji skijanja“,

za nabavku mini ski lifta i ski-

jaške opreme, i Guslarskom

društvu ,,Lazar Sočica“ za oču-

vanje tradicije i kulturnog na-

sljeđa Pive. Po 500 eura dobila

je NVO „Gornje Crkvice“ za

popravka doma u Nikovićima,

SOS telefon za žene i djecu na-

silja za suzbijanje nasilja u po-

rodici, zatimUdruženje rezer-

vnih vojnih starješina za

očuvanjerevolucionarnetradi-

cije,teUdruženjedobrovoljnih

davalaca krvi Piva za organiza-

ciju i odlazakna akcije.

I.t.

Iz budžeta Plužina za NVO izdvojeno 10.000 eura

Crvenomkrstu, borcima

i ribolovcima 6.000 eura

PetarMitrić

HERCEGNOVI–

Projekat

izgradnjeprimarnogkanali-

zacionogkolektorakoje

izvodi firma „Ćeltikćoglu“ je

uzavršnoj fazi. Dokraja go-

dinebiće završeni svi građe-

vinski radovi, elektro radovi

imontirana svamašinska

oprema. Takođe, biće zavr-

šeno ispitivanjenavodoodr-

živost i pritisakkompletno

izgrađenog sistema–kazala

jepotpredsjednicaopštine

DanijelaĐurovićna jučeraš-

njoj konferenciji zanovina-

re.

Ona je najavila da poslije no-

vogodišnjih i božićnihprazni-

ka kreće spajanje postojeće

sekundarne kanalizacije na

hercegnovskoj rivijeri, kao i

vraćanje površina uprvobitno

stanje. To podrazumijeva i

vraćanje kamena na Šetalištu

pet Danica na dionici od Forte

Mare dohotelaPlaža.

– Nakon spajanja sekundarne

postojeće kanalizacione mre-

že na rivijeri, 65 odsto objeka-

ta biće spojenona novi sistem.

Nakon toga slijedi priključe-

nje individualnih objekata –

objasnila jeĐurović.

Kompletanzavršetakprojekta

je planiran za drugu polovinu

aprila.

Postrojenje

Opština Herceg Novi je naja-

vila raskidugovora sakompa-

njom Mas – Gintaš koja je

glavni izvođač na projektu iz-

gradnje postrojenja za preči-

šćavanje otpadnih voda. Da-

nijela Đurović objasnila je da

su razlozi: nesolventnost

izvođača, isticanje bankarske

garancije i nedovoljno anga-

žovanje izvođača na završet-

ku radova.

– S obzirom na to da ugovor

predviđada izvođačuovoj fa-

zi napusti gradilište, što je i

urađeno, osoblje Vodovoda i

kanalizacijeodržava funkcio-

nalnost postrojenja. Postroje-

nje i dalje funkcioniše u tes-

tnoj fazi koja podrazumijeva

postizanjezakonskihiugovo-

renihparametarazaprečišća-

vanje otpadne vode. Tačno je

da je došlo do problema u

funkcionisanju usljed velikih

padavinaiprilagođavanjasof-

tverskog sistema upravljanja

postrojenjem. Svi nedostaci

su otklonjeni u roku od dva

dana i to angažovanjem is-

ključivo osoblja Vodovoda –

kazala jeĐurović.

Po njenim riječima, tada nije

ispuštana neprečišćena ot-

padnavoda,većjerađenonje-

no primarno i mehaničko

prečišćavanje.

– Postrojenje je projektovano

na način da mora imati ugra-

đen bezbjednosni sistem sa

bajpasom, što obezbjeđuje

adekvatno funkcionisanje i u

slučajuvanrednihokolnosti,a

nanačindaotpadnavodaipak

bude djelimično prečišćena –

kazala je potpredsjednica op-

štine.

S obziromna to da je postroje-

nje u testnoj fazi, rukovodilac

Nenad Konjević kazao je da se

otpadni mulj neće proizvoditi

još okopola godine.

– Mulj predstavlja otpad tek

kada postane višak u postroje-

nju, azasadanije takvasituaci-

ja –kazao jeKonjević.

Garancije

DirektoricaDruštva za izgrad-

nju vodovodne i kanalizacione

infrastrukture, Jelena Đako-

vić, kazala je da je 60 odsto ka-

nalizacione infrastrukture

prošlo tehnički prijem.

– Do Nove godine očekujemo

završetak ispitivanja. Ukoliko

se ukaže neki nedostatak, kao

što sedogodiloprošle sedmice,

izvođač ima ekipu koja je duž-

na da to otkloni – objasnila je

Đaković.

Kako je rekla, bankarska ga-

rancijakoja jeaktiviranazapo-

strojenjejenaiznosod900.000

eura. Do sada je isplaćeno 96

odsto ugovorenog iznosa izvo-

đaču po situacijama koje su is-

postavili.

Cijena oba projekta, po riječima

Danijele Đurović, biće u potpu-

nosti u skladu sa ugovorenim

iznosima iako završetak posla

kasnitrigodine.Kolektorjeugo-

voren za 18,8 miliona eura, dok

je izgradnjapostrojenjauNemi-

loj utvrđena na 8,8miliona.

Ž.K.

HErcEgNoVI:

Lokalna uprava o realizaciji skoro 27miliona vrijednog projekta

Kolektor će završiti domaja,

postrojenje održava Vodovod

Opština je najavila raskid ugovora sa

kompanjomMas – Gintaš koja je glavni

izvođač na projektu izgradnje postrojenja

za prečišćavanje otpadnih voda

PoSAoKASNItrIgoDINE:

Sakonferencijezanovinare

PODGORICA–

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

ANDRIjEVICA:

od 9:30 do

10:30 sati Prisoja.

BERANE:

od 9:30 do 14:30 sati

selo Orahovo.

CETINjE:

od 10 do 11 sati Stan-

kova Gomila, dio Humaca, dio

Bulevara Crnogorskih junaka i

Pozduje.

HERCEGNOVI:

od 8 do 18 sati

Kamp Jagoda i Đenovići – zbog

ugradnje novih brojila.

ROŽAjE:

od 12 do 14 sati Bać;

od 9 do 12:30 sati trafostanica

„Dračenovac“ (izvod prema

selu).

I.t.

Berane:

Orahovo

bez struje

pet sati