Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 49 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 14. decembar 2017.

CrnomGorom

Izvršni direktor nevladine organizacije Ul-info o tvrdnjama da je pokušao od opštine da naplati 33 lažne profakture

Canka: Rješenje Privrednog

suda je nezakonito i proizvoljno

ULCINJ

- Izvršni direktor

NVOUl-infoMustafaCanka

reagovao jepovodomtvrd-

nji predsjednikaopštineUl-

cinjNazifaCunguakoji je,

pozivajući sena rješenje

Privrednog suda, saopštio

da jeCankapokušaodaod

opštinenaplati 33 lažnepro-

fakture zauslugekojeod

njeganijesu traženeniti su

izvršene.

Canka navodi da je rješenje

Privrednog suda od 20. no-

vembra nezakonito, konfuzno

i proizvoljno.

-Navodisedaufakturamanije

navedeno koja je usluga pru-

žena, štonaravnonije istina, te

da nije navedena obaveza pla-

ćanjaPDV-a.Ačlanom26.tač-

ka 10. Zakona o porezu na do-

datu vrijednost propisano je

oslobađanje od plaćanja PDV-

a na usluge koje obavljaju ne-

vladine organizacije! Najveći

lapsus Privrednog suda jeste

navod u obrazloženju odluke

da se ne vidi dospjelost obave-

ze. A nasuprot tome izvršni

povjerilac, NVO Ul-info, je

shodnočlanu25.ZIOdostavio

izvršnom dužniku opomenu

pred utuženje, pa se samim

tim smatra da je isti pisanim

dokazom uredno obaviješten

onastaloj obavezi. Odnosno, u

istoj opomeni je određen rok

dospjelosti obaveze – naveo je

Canka.

Ondodajedau lokalnoj upravi

znaju da on nije prevarant te

da su te usluge plaćene 11. ma-

ja 2016. godine, kao i da su evi-

dentirane u računovodstvu

obaveze opštine po tomosno-

vu za jedanmjesec u 2017. go-

dini.

C.G.

Zgradaopštine

DANILOVGRAD

–Postoje

mogućnosti zaproširenje

saradnjeopštineDani-

lovgrad i lokalnihzajednica

uFrancuskoj, naročitou

razmjeni znanja i iskustava

uoblastimapoljoprivrede i

turizma– saopštila je amba-

sadorkaFrancuskeuCrnoj

GoriKristinTudik.

Tokom prve zvanične posjete

Danilovgradu i razgovora sa

predsjednikomopštineBrani-

slavom Đuranovićem, ona je

izrazila spremnost da posre-

duje u uspostavljanju konta-

kata i povezivanju lokalne

uprave sa nekim od gradova u

Francuskoj. Posebno je pred-

stavila mogućnosti saradnje

opštine i ambasade na promo-

ciji francuske kulture i jezika,

zajedničkom organizacijom

događaja ili aktivnosti tokom

Dana frankofonije. Timpovo-

dom dogovorene su dalje za-

jedničke aktivnosti u koje će

biti uključeni učenici dani-

lovgradskih obrazovnih insti-

tucija koji pohađaju nastavu

francuskog jezika.

Branislav Đuranović je gošću

upoznao o osnovnim istorij-

skim, demografskim i socio-

ekonomskim karakteristika-

ma te sredine, naglasivši

povoljan poslovni ambijent

kao preduslov privrednog ra-

zvoja.

B.K.

Ambasadorka Francuske

posjetila opštinu Danilovgrad

Mogućnost za bolju

kulturnu saradnju

POMOĆIĆEUSPOSTAVLJANJEKONTAKTA:

TudikkodĐuranovića

PLJEVLJA

- LokalnaUpra-

vaponovo je raspisala ten-

der za izgradnju fontanena

Trgu 13. jul. Naručilac jepo-

većao iznos predračunske

vrijednosti sa60.000na

70.000eura.

Opština je povećala iznos pre-

dračunske vrijednosti, jer po-

slije više objavljenih poziva za

javno nadmetanje nije bilo za-

interesovanih ponuđača. Po-

nude će biti otvorene počet-

komnaredne godine.

Na prethodni tender koji je za-

ključen 27. novembra nije pri-

stigla nijedna ponuda. Opština

je početkom novembra raspi-

sala tender za izbor izvođača

radova, nakon što je raskinula

ugovor sa firmom ,,Perošević“

iz Bijelog Polja, koja je na pret-

hodnom izabrana kao najbolji

ponuđač. Ugovor sa tom fir-

mom zaključen je 7. aprila, ali

izvođač radova nije ušao u po-

sao vrijedanblizu 60.000 eura.

Izgradnja fontane počela je

2015. godine, pred kraj građe-

vinske sezone.

Inače, fontana će se graditi po

idejnom rješenju mladih arhi-

tekata Tamare Manojlović i

NebojšeStankovića.Imaćedva

koncentrična prstena i kružno

postoljenakomejepostavljena

skulptura stilizovane diatrete.

Imaće četiri česmepitke vode i

uređaj za cirkulaciju.

A.S.

Opština Pljevlja raspisala tender za gradsku fontanu

BIĆESIMBOLGRADA:

Budući izgled fontane

Treći put traže

graditelja diatrete

Nikšić:

UHotelu ,,Onogošt“ uskoro će početi proizvodnja kraft piva

,,Mamut“ će zapjeniti

narednogmjeseca

Za proizvodnju ćemo koristiti vodu iz naših bunara koja, prema analizama, ima

odličan kvalitet. Počećemo sa oko 1.000 litara piva dnevno. Kompletan projekat

koštaće okomilion eura – kaže Srđa Jovović iz kompanije ,,Komp komerc“

NIKŠIĆ

–Uz čuveno „nikšić-

ko“, starovišeod 120godina,

gradpivauskoroćedobiti

još jedanbrend. „Mamut“

pivokuvaće seuhotelu

,,Onogošt“ i toodnarednog

mjeseca, a ljubiteljimana-

pitka spravljenogodžitarica

naprovjerućebiti ponuđe-

naveću februaru.

Srđa Jovović iz kompanije

„Komp komerc“ koja je vla-

snik hotela ,,Onogošt“ podsje-

ća da se više od dvije decenije

bavi uvozom i distribucijom

pića poznatihbrendova.

-Takosamobišaomnogepiva-

re širom svijeta. Uvijek sam

imao želju da se i neposredno

okušam i pivarstvu, a kupovi-

nomhotela ,,Onogošt“ namet-

nula se obaveza da našim go-

stima, kao i sve brojnijim

turistima, ponudimo nešto vi-

še–objašnjavaJovovićkako je

došao na ideju da pokrene

proizvodnju tzv. kraft piva.

Kvalitet

Krft (zanatsko) pivu u svijetu

je veoma popularno. Riječ je o

pićukojepravimaliinezavisni

proizvođačpotradicionalnom

receptu, odvrhunskihsastoja-

ka. Za proizvodnju ,,mamuta“

će koristiti domaću vodu.

- U dvorištu ,,Onogošta“ izbu-

šili su dva bunara, analize su

potvrdile da je voda izuzetnog

kvaliteta,štojebiopodstrekda

se ozbiljnije uđe u projekat -

kaže Jovović.

Oslušnuli su i tržište i uvidjeli

da za ,,mamut“ imamjesta.

- ,,Mamut“ piva će se naći u

svim našim objektima širom

Crne Gore, ponudićemo ih i

našimpartnerima,aupočetku

ćemo proizvoditi 1.000 litara

dnevno.Uzavisnostiodpotra-

žnje,moćićemoido3.000lita-

ra dnevno da ponudimo trži-

š t u . Ovo j e prov j e rena

Srđa Jovović

Logozapivo

Kako je pivo

dobilo ime

Komapanija ,,Komp komerc“

je zastupnik ,,Mamuta“ za

Crnu Goru, svjetski najpri-

znatijeg proizvođača plani-

narske i opreme za sportove

u prirodi. To im je, kaže

Jovović, pomoglo u odabiru

imena piva. Osmišljeni su

logo i etiketa.

tehnologija, a Mađari su pre-

poznati kaonajboljimajstoriu

njemačkim pivarama. Sirovi-

nu ćemo nabavljati iz raznih

djelova svijeta, od Amerike i

Novog Zelanda do Austrije,

Njemačke, Francuske – otkri-

va Jovović koji je u kompaniji

,,Komp komerc“ zadužen za

NTC i dovođenje novih bren-

dova.

Oprema za pivaru stići će ovih

dana.

- Odlučili su se za provjereni

brend izMađarske, kompani-

ju koja je opremila više od 150

pivara širom Evrope, Ameri-

ke...Ujanuaru jeplaniranopr-

vo kuvanje, a za početak ćemo

imati pet vrsta piva. Naši gosti

će imati priliku da vide proces

proizvodnje, a u savremeno

opremljenojpivnici,namjestu

nekadašnje Taverne, i da de-

gustiraju ,,mamut“ piva –

objašnjava Jovović.

Investicije

Započetaku,,Onogoštovoj“pi-

variproizvodićesetočenopivo.

-Kasnijećemo,vjerovatno,po-

nuditi i flaširano. Kompletan

projekat,računajućigrađevin-

skeradove, opremanjepivare i

pivnice, koštaće oko milion

eura. Kako fermentacija traje

dvadesetak dana, možemo

očekivatidasetokomfebruara

u ,,Onogoštu“ zapjeni ,,ma-

mut“ pivo - kazao je Jovović.

„Trebjesu“, kaže, ne vidi kao

konkurenciju,jerminipivarau

,,Onogoštu“ nudi sasvim dru-

gačiji pogled na pivarstvo.

“craft pivo je pivo koje je na-

pravljenood stranemalog, ne-

zavisnog i tradicionalnog pro-

izvođača.

R.PEROŠEVIĆ

Javno preduzećeMorsko dobro uputilo apel

Zakupci da uklone smeće sa plaža

BUDVA

– Iz Javnog predu-

zeća za upravljanje morskim

dobrom su apelovali na

zakupce da očiste plaže od

komunalnog otpada koji je

more nanijelo.

Kako stoji u saopštenju, veli-

ku količinu smeća su zatekli

kontrolori tog preduzeća

tokomobilaska plaža.

- Apelujemo na sve zakupce

da kupališta čiste i održavaju

u skladu sa ugovoromo kori-

šćenjumorskog dobra. Pod-

sjećamo, zakupci su dužni

da održavaju komunalni red

na kupalištima tokom cijele

godine, naročito u periodu

zimskihmjeseci – poručili su

iz Morskog dobra.

I.T