Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 56 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 13. decembar 2017.

Društvo/Hronika

PODGORICA

–Budvaninu

Saši Boreti potvrđena je

osmogodišnjakazna

zatvora, dok jeRefikuHod-

žićuovjerena sedmogodiš-

nja robija zbogbrodoloma

barke „MisPat“uavgustu

1999. godinekada jeucrno-

gorskimvodama stradalo35

osoba– saopšteno jePobjedi

izVrhovnog suda.

Odlukom Vrhovnog suda po-

tvrđena je presuda Ismetu Ba-

lji iAgimuGašiju, koji sudobili

po šest godina zatvora, dok su

JokoNikaljević iRamadanBa-

lja oslobođeni optužbe usljed

nedostatka dokaza.

Vrhovni sud potvrdio je odlu-

ku Apelacionog suda koju je

donio 25.maja.

U obrazloženju Apelacionog

suda navodi se da su cijenjeni

svi izvedeni dokazi i da jeutvr-

đeno da su okrivljeni postupa-

jući kao saizvršioci počinili

krivično djelo - teško djelo

protiv opšte sigurnosti.

- Sud je utvrdio da su optuženi

od putnika uzimali novac uz

obećanje da će ih prevesti za

Italiju. Pri tome su koristili ča-

mac ,,Mis Pat“ nedovoljnog

kapaciteta za prevoz tol ravo

zatusvrhukupilioptuženiBo-

reta i sada pokojni Goran Đu-

ričković, angažujući pri tome

nestručno lice-optuženogRe-

fika Hodžića da upravlja tim

čamcem. Na taj način sa umi-

šljajemsu izazvali opasnost za

putnike koje su se uz novčanu

naknadu ukrcali na čamac, te

isplovili prema Italiji, kojom

prilikom je zbog preoptereće-

nosti čamca kojim je upravlja-

lo nestručno lice došlo do po-

tonuća čamca i potopljenja

osoba koje su bile na čamcu -

navodiseuodluciApelacionog

suda.

Kako su obrazložili, za Nika-

ljevića i Balju sud je utvrdio da

nijesu počinili krivično djelo

koje imse stavljana teret.

M.Ž.

Vrhovni sud potvrdio presudu optuženima za

brodolombarke „Mis Pat“

Boreti i ostalima

ukupno 27

godina zatvora

SaprivođenjaBorete

PODGORICA

–JankoJan-

ković (29) saCetinjauhap-

šen je juče i protivnjega će

biti podnijetaprijava jer je

policijaukući kojukoristi u

Drušićimapronašla labora-

torijuukojoj se, kako se

sumnja, proizvodilamarihu-

ana i uzgajalaovadroga.

Policijajezaplijenila31saksiju

sa biljkom kanabis od koje se

proizvodi ova droga.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, postupajući na osnovu

operativnih saznanja, pretre-

sali su više porodičnih kuća i

drugih prostorija na području

Cetinja koje koristi Janković.

-PretresomukućiuDrušićima

pronašli su laboratoriju sa

opremom koja je prilagođena

Uhapšen Cetinjanin Ja

Prijava zbo

marihuane

PODGORICA

–LjiljaLako-

vić, suprugaDarkaLakovi-

ća, reagovala jena tekst „La-

kovićučetirimjeseca

zatvora“, koji jeobjavljenu

jučerašnjoj Pobjedi.

Reagovanje prenosimo inte-

gralno.

- Laković je nakon priznanja

izvršenja krivičnog djela osu-

đen na tri mjeseca zatvora, ne

Reagovanje supruge Dark

Vještačenjemut

o tabletama za št

PODGORICA

Administra-

tivni odbor jednoglasno je

predložioSkupštini da razri-

ješi članaSavjetaAgencije za

elektronskemedijeDarka

Ivanovića, jer je, kako su juče

utvrdili, prekršioZakono

sprečavanjukorupcije.

Zbog ovakve odluke Ivanović

je poručio da će se žaliti Ustav-

nomsudu.

Predsjednik tog skupštinskog

tijela Luiđ Škrelja objasnio je

da su odluku donijeli na osno-

vu izjašnjenja Ivanovića, ali i

uvida u odluku Agencije za

sprečavanje korupcije, koja je

utvrdila da je istovremeno sa

javnom funkcijom u Savjetu

AEM-a obavljao i funkciju

ovlašćenog zastupnika u pri-

vrednom društvu Agencija

media ,,N-gage“, čiji jeujedno i

osnivač.

Dokaz

Ivanović je članovima Odbora

rekao da je uradio sve da ispo-

štuje zakon i da se odjavi sa

funkcijeovlašćenog licanavri-

jeme, ali da nadležni organi ni-

jesuuradili svoj dioposla.

- Situacija je jasna, dokumenta

koja sam predao ovjerio je no-

tar. Promjena nije unijeta na

vrijeme uCentralnomregistru

Privrednog suda. Kažnjavati

mene zbog drugih institucija

nije po zakonu. Dokazi supred

vama, a sa advokatomnijesam

došao, jer mi za ovako jedno-

stavne stvari ne treba - istakao

je Ivanović.

Kako je naveo, čitav ,,kafkijan-

ski proces krenuo je od prijava

anonimnihosoba“.

- A sijaset je ministara koji su

kršili ovaj zakonpanijesuza to

odgovarali. To mi pokazuje da

predovimodborompričajusa-

mo ljudi koji su iz nezavisnih

regulatora i nevladinog sekto-

ra.To

jemaločudno i nadamse

da će svako pred zakonom biti

jednak, ako ne sad onda u ne-

kombudućemperiodu - rekao

je Ivanović.

Škrelja je odgovarajući na Iva-

novićeve navode rekao da Ad-

ministrativni odbor nikoga ni-

je povlastio i da će pred njim

odgovarati svakokobudekršio

zakon.

Uticaj

Članica Odbora Marta Šćepa-

novic iz DPS-a rekla je da je

tražila podatke iz Centralnog

registra i da nema dokaza o to-

me da je dostavljena odluka o

razrješenju sa funkcije ovla-

šćenog zastupnika.

- Nema najvažnijeg dokaza, a

sve drugo je evidentirano kako

treba.Morate imati dokazda je

u pitanju greška državnog or-

gana, anevaša. Sveštosepreda

državnimorganima sezavede i

za tosedobijedokaz, avi gane-

mate–pojasnilajeŠćepanović.

Odlazak na plenum bi, prema

riječima Ivanovića, bio prese-

dan „ukome će građani shvati-

ti da nezavisni regulator može

da bude zavisan, jer nema hra-

brosti da kazni emitera (Pink

M) koji krši Zakon o elektron-

skimmedijima“.

- Nezavisni regulator treba za-

uvijekda ostane takav, alimi se

čini da političkog uticaja u Sa-

vjetu Javnog servisa i Agencije

za elektronske medije ima.

Osjećampritisakzbogonogšto

radim u Agenciji - poručio je

Ivanović.

Iako nije sačekao odluku, Iva-

nović je rekao da mu je žao što

sjednici Administrativnog od-

bora nijesu prisustvovali svi

članovi tog tijela, misleći na

opoziciju.

- Tako bi mi lakše „pala“ odlu-

ka. Ostaje mi gorak ukus da će

me razriješiti oni koji me nije-

su ni izabrali - zaključio je Iva-

nović.

K.J.

Administrativni odbor saslušao člana Savjeta AEM-a

Skupštini predloženo da

razriješi Darka Ivanovića

Sa jučerašnje sjednice

Administrativnogodbora

CETINJE

Studenti umjet-

ničkih fakultetaUniverziteta

CrneGorepohađaćekrajem

februaranaučnuradionicu

CERN-ovogprograma

[email protected]“, gdje ćeučiti ka-

kodakreirajunaučno-istra-

živački radkoji ćebiti dio

izložbenakraju ljetnjeg se-

mestra.

Organizatori projekta i prvog

predavanja za profesore i stu-

dente Fakulteta dramskih um-

jetnosti,Fakultetalikovnihum-

jetnosti i Muzičke akademije,

koje jeodržano jučenaCetinju,

suMinistarstvonauke i UCG.

Idejaosaradnjisaumjetničkim

programom „[email protected]“ u

CERN-unastalajenakonOtvo-

renih dana nauke, na kojima je

ova izložba činila centralni dio

manifestacije. Od 17 studenata

koji su pohađali informativni

čas, njih će šest imati prilikupo

završetku projekta da posjete

CERN.

Profesor na Fakultetu dram-

skihumjetnosti,docentdrEdin

Jašarović, za Pobjedu je kazao

da će im ta posjeta pomoći da

nauče kako da naprave umjet-

ničko djelo koje će reflektovati

nešto relevantnounauci.

- Podsticaj u radu, s druge stra-

ne, biće najprije generisan od

naših profesora sa akademija,

uz učešće Mihaela Hoha, koji

će uspostaviti metodološki

okvir na koji način studenti da

realizujuradove– istakao jeJa-

šarović.

Prema njegovim riječima, ovaj

pilot projekat je pokušaj da

umjetnost i nauka budu gene-

ratori zajedničkog rezultata,

što je, kako je objasnio, izazov i

za umjetničku i naučnu aka-

demsku zajednicu, ali i za stu-

dente koji će biti dio ovog pro-

grama.

- To je prvi pokušaj da se osvoji

disciplinarnopoljekojejeteško

spojivounašimkurikulumima,

ali nastojimo to da učinimo i da

ga uvedemo u okvir koji bi se

mogao razvijati – rekao je Jaša-

rović.

Tvoracprograma,,[email protected]“,

naučnik i fotografMihael Hoh,

za Pobjedu je poručio da je ova

saradnjaveomaprofitabilnain-

vesticija, ali prevashodno ek-

speriment – metodološka for-

makojajejakovažnaunaučnim

krugovima.

- Navikli smo, mi naučnici u

oblasti fizike čestica, da ekspe-

rimentišemo u kolaboraciji sa

drugiminstitucijama, ljudima i

drugim kulturama. Sarađuje-

mo i podstičemo profesionalce

iz različitih oblasti, pa je na po-

četku uvijek vrlo teško da „po-

krenemo mašinu“ – rekao je

Hoh.

J.B.

Fakulteti UCG uključeni u program „[email protected]

Umrežavanje naučne i

umjetničke zajednice

Izazov za studente

Student treće godine na odsjeku za gra ički dizajn FLU, Pavle

Vujačić, za Pobjedu je kazao da mu ideja o spajanju umjetnosti

sa naukom zvuči jako zanimljivo.

- Čuo sam za neke projekte i koncept izike čestica mi je uvijek

bio zanimljiv – rekao je on.

Student treće godine Muzičke akademije Emin Nišić za naš list

kazao je da je uvjeren da nauka može da se poveže sa muzikom.

- Način da ispoljim kreativnost vidimmožda kroz neke pro-

grame kroz koje se može komponovati, jer smo kroz klasične

instrumente u nemogućnosti da približimo određene zvukove

– objasnio je on.

Policija podnijela prijave protiv osoba koje su izazval

BUDVA

– Protiv Marka Ljubiše

Kana iz Budve podnijeta je pre-

kršajna prijava jer je, kako je

policija utvrdila, 25. novembra

polomio inventar restorana

„Hemingvej“ i ošamario sugra-

đanina Marka Boretu, dok se

njegov prijatelj, za kojeg istra-

žitelji tvrde da mu je tjelohra-

nitelj, Ognjen Kažanegra prija-

vom tereti da je učestvovao u

incidentu.

Prema saznanjima Pobjede,

o incidentu je svjedočilo

više osoba, ali pred inspek-

torima svi oni su negirali da su

bilo što vidjeli. Ipak, snimci koji

su izuzeti sa nadzornih kamera

dali su stvarnu sliku o događa-

ju koji se odvijao pred vlasnici-

ma i gostima lokala.

Izjave

Budvanska policija uspjela je

da rasvijetli događaj o kojem

se pričalo i van Budve, navo-

deći imena aktera, ali zvanič-

no niko nije htio da saopšti

ili svjedoči o onome što se

dogodilo.

O događaju koji će, zahvalju-

jući budvanskoj policiji dobiti

sudski epilog, nadležni su oba-

viješteni 25. novembra oko sat

poslije ponoći. Dežurnoj službi

Ljubiša i

Kažanegra

lomili po

lokalu i

ošamarili

gosta

Uokviruhotela ,,Mažestik“

jebar „Hemingvej“