Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 56 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 13. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

- Svabivšadr-

žavnapreduzećauCrnoj

Gori imajupravokorišćenja,

ali ne i vlasništvanadzemlji-

štem. Dabi postali vlasnici

zemljišta, to trebada traže

odVlade i da ispuneodređe-

nekriterijume. Do sada je

Vladau svega šest slučajeva

odobrilada sepravokori-

šćenja zemljištapretvori u

pravovlasništva i uglavnom

se radiloohotelima.

Kako je do sada imovina dosta

bivših državnih firmi prodata

kroz stečaj, pitali smo pred-

sjednika Privrednog suda Bla-

ža Jovanića da li je stečajna

uprava za prodaju zemljišta

imala ovakvu odluku Vlade ili

su prodavali samo objekte i

opremu.

JOVANIĆ:

Privredni sud, u

okviru zakonom utvrđenih

nadležnosti u stečajnom po-

stupku shodno članu 419 Za-

kona o svojinsko-pravnim od-

nosima izdajemišljenje da je u

stečajnom postupku plaćena

tržišna naknada za zemljište

koje je prodato u stečajnom

postupku. To je saglasno sa

pravnim stavom Privrednog

sudaSu.br.

1254-1/17od26. ok-

tobra 2017. godine. U konkret-

nomradiseozakonskojobave-

zi suda da postupi na osnovu

zahtjeva kupaca imovine u

stečaju.Ovaodredbaobavezu-

je sud da kupcu imovine u ste-

čajnompostupku, nakojoj ste-

čajni dužnik ima evidentirano

pravo korišćenja, odnosno

trajnog korišćenja i raspolaga-

nja na zemljištu koje je u druš-

tvenoj, sada državnoj svojini,

izda mišljenje da je za tu imo-

vinu plaćena tržišna naknada

u stečajnompostupku.

Ovakvo mišljenje suda ima

obavezujuću snagu izvršne

sudske isprave.

Dakle, sud ne pretvara pravo

korišćenja u pravo svojine, već

kupac imapravodasenaosno-

vu takvog mišljenja kod nad-

ležnog organa Uprave za ne-

kretnine upiše kao vlasnik

nepokretnosti, na osnovu ko-

jeg mišljenja je organ uprave

dužan da postupi budući da

mišljenje ima snagu obavezu-

juće sudske isprave.

POBJEDA:

Da li je svimpre-

duzećimakoja seprodajuu

stečajupravokorišćenjapre-

tvorenoupravovlasništva?

JOVANIĆ:

Sud nema zakon-

sko ovlašćenje, odnosno nije

nadležandapretvarapravoko-

rišćenja u pravo svojine. Sud

izdaje mišljenje da je plaćena

tržišnanaknada, kupcima i sti-

caocima imovine u kojima je

stečajni dužnik imao evidenti-

rano pravo korišćenja, odno-

sno trajnog korišćenja i raspo-

laganja na zemljištu koje je u

društvenoj, sadadržavnoj svo-

jini. Ukoliko stečajni dužnik

ima pravo svojine, tada bi za-

konskorješenjebiloneprimje-

njivo i bespredmetno.

Za zemljište u stečajnom po-

stupku za koje nije plaćena tr-

žišna naknada sud nije davao

mišljenjaijedinotakvozemlji-

štemožeostatiusvojinidržave

nakomevlasniciobjektaimaju

pravo preče kupovine ili pravo

prečegzakupa,aštojeuskladu

sa članom 419 stav 2 Zakona o

svojinsko-pravnimodnosima.

Dakle, u svim do sada izdatim

mišljenjima Privrednog suda

plaćena je tržišna naknada za

imovinu koja je bila predmet

prodaje, što upućuje na zaklju-

čak da je sud postupao samo i

isključivouskladusazakonom.

POBJEDA:

Da li jePrivredni

sudprijeprodaje imovine

KAP-au stečajudobioodlu-

kuVladeda jepravokorišće-

nja zemljištapretvorilau

pravovlasništva?

JOVANIĆ:

Stečajni postupak

je sudski postupak, koji se

sprovodi u skladu sa odredba-

ma Zakona o stečaju kao leks

specialis. Danom otvaranja

stečajnog postupka prestaju

zastupnička i upravljačka pra-

va izvršnog direktora, zastu-

pnika i punomoćnika, kao i or-

gana upravljanja stečajnog

dužnika i ta prava prelaze na

stečajnog upravnika.

Dakle, za prodaju imovine u

stečajnom postupku nije po-

trebno niti odobrenje Vlade,

kao ni bilo kojeg drugog orga-

na ili institucije, već se postu-

pak i način prodaje vrši isklju-

čivo u skladu sa odredbama

Zakona o stečaju.

S.P.

Sosijete ženeral banka

Montenegro

Niža kamata

za penzionere

PODGORICA

- Sosijete že-

neralMontenegrobanka sa-

opštila je jučeda je snizila

kamatuna respekt gotovin-

ski kredit zapenzionerena

7,49nominalno, odnosno7,5

efektivno, sapolisomživot-

nogosiguranja.

Krediti do 20.000 eura na de-

set godina do kraja januara se

mogu podići bez administra-

tivnih troškova. Za kredit od

deset hiljada eura na deset go-

dina mjesečna rata je 117,37.

Ukupni troškovi kredita su

4,2 hiljade eura i predstavljaju

zbir kamata za cijeli period,

administrativne naknade, na-

knadezamjenicuoddvaeura i

upitauKreditni biroCBCGod

tri eura.

- U ukupne troškove i ukupan

dug, kao i u obračun efektivne

kamatne stope, nije uključen

trošak premija osiguranja - sa-

opšteno je iz banke, uz objaš-

njenje da se kreditmože podići

uekspozituramabankeza dan.

M.P.M.

PODGORICA

- Parametri

bankarskog sektorauCrnoj

Gori unaprijeđeni suove go-

dine, ocijenio je guverner

RadojeŽugićuFrankfurtu

na sastanku sapredsjedni-

komDojčeBundesbanke

JensomVeidmanom.

Guverner je, kako se navodi u

saopštenju CBCG, kazao da je

kreditnaaktivnostojačanaida

je zabilježen dinamičan pad

nivoa nekvalitetnih kredita.

Veidman je predložio produ-

bljivanje programa bilateral-

ne saradnje.

M.P.M.

USD

1.17660

JPY 133.54000

GBP 0.88068

Kursna lista

CHF

1.16710

AUD

1.55410

CAD 1.50980

Guverner u Frankfurtu

Sa sastanka

PODGORICA

- Prosječna likvidna sredstva banaka u septem-

bru su iznosila 1,06milijardi eura, što je 1,6 odsto više nego u av-

gustu, pokazuju podaci Centralne banke. U odnosu na godinu

ranije ova sredstva su povećana 5,4 odsto. Koeficijenti likvidno-

sti za bankarski sistemu cjelini su, na dnevnom i dekadnomni-

vou, bili iznadpropisanihminimuma.

M.P.M.

CBCG: Milijarda

likvidnih sredstava

Blažo Jovanić tvrdi da ne treba odobrenje Vlade za prodaju državnog

zemljišta koje koristi firma u stečaju

MišljenjemPrivrednog suda

kupci postaju vlasnici placa

BlažoJovanić

žomosiguranja sa uvećanim trajanjem

uplo

nih

iji

tronskomizviđanjuikriptoza-

štiti, obavještajnoj i poslovima

vojne policije, a tri mjeseca na

godinu dobijaju profesionalna

vojna lica.

Preduzeća, zdravstvo...

U korporativnom sektoru spi-

sakjetakođepodugačak,adefi-

nisan je pravilnikom objavlje-

nim u Službenom listu 71 iz

2010.

- Pravo na ovaj staž ima dio za-

nimanja u rudnicima, geološko

rudarskim istraživanjima, pro-

izvodnji kreča i kamena, želje-

zari, livnici, kovačnici, vatro-

stalni zidari, dio zaposlenih u

šumarstvu, namjenskoj proi-

zvodnjieksploziva,brodograd-

nji, željezničkom saobraćaju,

održavanju i izgradnji daleko-

voda, građevinarstvu, grafič-

koj, kožarskoj, tekstilnoj, far-

maceutskoj, hidro industriji,

termoelektranama, industriji

mesa, vatrogasci, radnici vodo-

voda i kanalizacije, komunalci,

dimnjičari, dio zaposlenih u

zdravstvenim ustanovama,

hitnoj pomoći, oni koji rade na

niskim temperaturama, pod

vodom, namontaži tehnološke

opremeu termoenergetici i he-

mijskoj industriji kao i umjet-

ničkoj djelatnosti - kazao je Pe-

rović našoj redakciji.

Recimo, doktor specijalista ra-

dioterapeut, radiološki tehni-

čar, radiološki fizičar, odgovor-

no licenazaštiti od jonizujućeg

zračenja, doktor koji pružahit-

nu medicinsku pomoć obolje-

lim, unesrećenim i povrijeđe-

nim na mjestu događaja ili

transportu, medicinske sestre

koje pomažu pri pružanju hit-

nemedicinskepomoći nagodi-

nu dobijaju uvećanje od tri

mjeseca.

Pravilnikomodprijesedamgo-

dina pravo na beneficirani, re-

cimo, ima i baletan, kojemse 12

mjeseci računa kao 18, operski

pjevač sa najmanje 50 nastupa

godišnje dobija tri mjeseca na

godinu, a spremaču umrlih u

pogrebnim uslugama, dimnja-

čaru, vatrogascu se 12 mjeseci

računa kao 14.

Predstavnici Svjetske banke su

prilikompredstavljanja studije

priznali da niko saBalkana nije

reformisao beneficirani staž

osimSlovenaca.

Ministar rada Kemal Purišić

ocijenio je tada da će revidira-

nje liste beneficiranih zanima-

nja biti komplikovan i osjetljiv

posao, dok je

Dušan Perović kazao da su sva

predložena rješenja moguća,

ali da je ključna održivost.

Predstavnici Svjetske banke su

obećali pomoć Crnoj Gori u

ovoj reformi, kako su kazali,

ako i kada unjukrene.

M.P.M.