Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 56 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 13. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

–Sudski pro-

ces koji sevodi protiv lidera

DF-a je, sanaše tačke gledi-

šta, obrazacpolitičkog apsur-

da, anjegov scenariodosto-

jan jeperaFrancaKafke

–poručio jeFjodorBirjukov,

glavni ideolog i predsjednik

Političkog savjeta ruskepar-

tijeRodina, čijadelegacija je

došlauPodgoricudapodrži

MilanaKneževića i Andriju

Mandića, kojima se sudi za

pokušaj terorističkognapada

na izborni dan2016. godine.

Birjukov je, na pres konferen-

ciji, istakaodaRusija ,,neorga-

nizuje državne udare“.

- Ruska Federacija ne orga-

nizuje državne udare, ni zva-

nično, niti nezvanično. To nije

našmetod. Zapadne sile orga-

nizuju državne udare i one to

ne skrivaju i svojemetode pri-

pisuju Rusiji i našim saradni-

cima iz DF-a – kazao je Birju-

kov.

Bezkrivice

On je istakao da je uvjeren da

ćeMandić iKnežević „izsvega

izaći bez ikakve krivice“.

On je, na pitanje novinaramo-

že li se njihov dolazak u Crnu

Goru tumačiti kaomiješanje u

unutrašnje stvari Crne Gore,

rekao da je delegacija Rodine

Predstavnik Rodine poručio da je sudski proces protivMandića i Kneževića ,,obrazac političkog apsurda“

Birjukov:

Ruska Federacija

ne organizuje državne udare

došla u Podgoricu jer godina-

ma tijesno sarađuje sa DNP i

njihova posjeta je isključivo „u

cilju saradnje“.

- Mi sve komentarišemo kao

posmatrači sa dozom ironije.

Naše miješanje u sudski pro-

ces mogu da tumače samo oni

koji funkcionišu kao pisci na-

učne fantastike – odgovorio je

Birjukov.

On je podsjetio da Rodina i

DNP sarađuju na

zvaničnomnivouoko

dvije godine, kako je

rekao, kada niko nije go-

vorioo ,,državnomudaru“.

PredsjednikDemokratskena-

rodne partije i jedan od lidera

DF-a Milan Knežević rekao je

da „kad Amerikanci i NATO

službenici dođu u Crnu Goru i

tražedaseosudiDF, to je legiti-

mno, ali ako, kako je istakao,

dođu Rusi, to je miješanje u

unutrašnje stvari CrneGore“.

- Ne želimo da robujemo ta-

kvimdvostrukim standardima

i nećemo to dozvoliti. Oduzeti

su nam pasoši 6. jula i dok su u

fioci Suzane Mugoše, naši pri-

jatelji iz cijelog svijeta dolaziće

danaspodrže–rekaojeKneže-

vić.

Poruka

On je istakao da dolazak

delegacije Rodine u Crnu

Goru „nema samo simboli-

čankarakter,većšaljesnažnu

poruku da DF ima istinske

odnose saRusijom“.

Knežević je kazao da je „mon-

tirana optužnica protivnjega i

Mandića zamajac za brže

učlanjenje Crne Gore u NA-

TO, širenje antiruske histerije

u Crnoj Gori i pokušaj da se

Rusija predstavi kao neprija-

telj crnogorskomnarodu“.

Na pitanje da prokomentariše

prognoze Dimitrija Rogozina

da će se Crna Gora pokajati

zbogučlanjenjauNATO,Birju-

kov je kazao da je odluku o pri-

stupanju Alijansi trebalo doni-

jetinareferendumu,tedabi„za

Crnu Goru najbolje bilo da se

pridržava vojne neutralnosti“.

Knežević je na to pitanje odgo-

vorio da se Crna Gora već kaje,

a ko to ne vidi dosad, neće vi-

djeti ni ubuduće.

Predsjednik DNP je, na pitanje

kakojegostimaobjasniopovra-

takDF-a u parlament, rekao da

njihovi prijatelji izRusijeznaju

da imniko od ostatka opozicije

nije odgovorio na poziv za za-

jedničko djelovanje. Birjukov

jekazaoda„aktivnostiDF-aidu

u korist građanskog društva u

Crnoj Gori, kao i u smislu po-

boljšanja dobrih odnosa Crne

Gore i Rusije“.

I.K.

Rusi juče posjetili Manastir

Ostrog, danas u Budvi

Delegacija jedne od ruskih vladajućih stranaka, je prema

pouzdanim saznanjima Pobjede, posjetila juče u društvu

Milana Kneževića i ostalih lidera DF-a Manastir Ostrog.

- Tamo su boravili skoro čitavo popodne da bi se u Podgoricu

vratili tek predveče. Za danas je predviđena posjeta Budvi,

gdje će ih primiti čelnici budvanskog DF-a, ali i predstavnici

opštine. Za četvrtak je predviđen povratak u Moskvu - rekao

je izvor Pobjede.

N. Z.

SakonferencijezanovinareuDNP-u