Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 56 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 13. decembar 2017.

CrnomGorom

ROŽAJE

Đaci uosnovnim

školama ,,Milun Ivanović“,

,,Bukovica“ i ,,Bać“ imajuod

krajanovembra samopo tri

časadnevno. DžiboTahirović

kažeda jenastava skraćena

jer su selanizvodnoodgrada

Grahovo, BijelaCrkva, Biše-

vo, Bukovica, Paučina, Rade-

tina, Bać, Besnik,Malindu-

bravanedjeljamaumraku.

– Ovakvu situaciju u posljed-

njih 50 godina ne pamte žitelji

ovih sela. Skoro dva mjeseca

nemamourednosnabdijevanje

električnom energijom. Deša-

va se da struja „dođe“ po sat ili

dva, pa je onda nema po tri-če-

tiri sata i tako danima. Za

posljednjih20dana struju

smo imali samo pet dana

i nama je onemogućen

rad zbog grijanja, jer je

zimski period i ukoliko

se ne zagrijavaju učio-

nice, nemoguće je odr-

žati časove. Kakvi su

kvarovi ne znam, jer de-

žurna služba Elektro-

distribucije ne da ni da ih

pitamo o čemu se radi. Ovo je

velika neodgovornost snabdje-

vača. Sramota jedanamseova-

kvestvaridešavajuu21.vijeku–

kazao je Tahirović, direktor

škole ,,Milun Ivanović“.

Grijanje

I direktor OŠ ,,Bać“, Hasan

Kurbardović,kažedaseovakva

situacija ne pamti i da je ugro-

ženproces nastave.

– Održavamo samo po tri časa

dnevno jer grijanje ne funkcio-

niše. Struja svakodnevno dola-

zi i nestajeponekolikoputa i to

traje mjesecima. Među građa-

nima vlada veliko nezadovolj-

stvo. Informisan sam da spre-

maju peticiju nadležnom

ministarstvu da problem što

prije riješi –kažeKurbardović.

Predsjednik MZ Bukovica Sa-

broIbrahimović ističeda jesta-

nje alarmantno. On je uvjeren

da kvarove izazivaju dotrajali

stubovi na dalekovodu.

–Dugo nije adekvatno ulagano

u elektromrežu na ovom po-

dručju–kaže Ibrahimović.

Peticija

Da je riječ ovelikomproblemu,

adavlastimalopreduzimajuda

ga riješe, saglasan je predsjed-

nikMZBiševoĆerimMuković.

On dodaje da su se obraćali

Elektrodistribuciji.

- Obraćali smo se peticijomod-

govornima prije dva mjeseca i

ličnorazgovaralisapredstavni-

cima rožajske Elektrodistribu-

cije, ali rješavanje problema još

nije ni započeto. Ljudi su ner-

vozniiogorčeni,jernemoguda

podnesu da pored drugih sva-

kodnevnihproblema,trpekon-

stantan nestanak električne

energije koji traje više od dva

mjeseca. Osvemu smo obavije-

stilipredsjednikaopštineionje

slaodopise.Njemuje,kakosmo

informisani, rečeno da se radi

na dovođenju dalekovoda u

red, ali ništa nije još uvijek ura-

đeno. Građani su ogorčeni, kri-

tikuju i lokalno i državno ruko-

vodstvo jer nijesu riješili

problem. Dalekovod bi morao

da bude rekonstruisan, da se

zamijenestubovi,teraskrčitra-

sa. Mi smo to tražili ljetos od

nadležnih, ali opet ništa se nije

desilo–kažeMuković.

F.KALIĆ

U nekoliko rožajskih sela struje nema više od tri sedmice, nastava skraćena

Škole uBiševu i Baću

drže samo po tri časa

Elektrodistribucija: Krivi

su snijeg i jak vjetar

U lokalnoj Elektrodistribuciji kažu da je riječ isključivo o kva-

rovima na dalekovodu i da preduzimaju sve mjere kako bi

riješili problem.

– Svakodnevno smo na terenu, pa ako danas popravimo neki

kvar mi moramo i sjutra da isključimo struju kako bismo na

istommjestu nešto ispravili. Isključivi krivci su nevrijeme, sni-

jeg i jak vjetar – kazali su iz Elektrodistribucije.

Umraku

su sedmicama

Grahovo, Bijela Crkva,

Biševo, Bukovica,

Paučina, Radetina,

Bać, Besnik,

Malindubrava...

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

BAR:

od 8 do 17 sati dio potro-

šača Dubrave ispodmagistrale

i Velikog pijeska povremeno će

se isključivati.

HERCEGNOVI:

od 8 do 18 sati

Kamp Jagoda i Đenovići – zbog

ugradnje novih brojila.

KOTOR:

od 9 do 12 sati

Plagenti; od 11 do 14 sati dio

potrošača u okolini Doma

zdravlja u Dobroti.

ULCINJ:

od 8:30 do 12 sati

Ambula, Lisna Bori i Štodra.

I.T.

CEDIS:

Radovi

u četiri

opštine

TIVAT

Urekonstrukciju

cjevovodadugog 2,3kilome-

traodSoliladokružnog toka

naJadranskojmagistrali op-

ština ćeuložiti 774.109eura.

Ugovor za taj posao opština

jeprijenekolikodanapotpi-

sala sa podgoričkom fir-

mom „Erlang“, koja bi tre-

balo da ga završi za 75 dana,

a radovi će početi sredinom

januara.

Direktor opštinske Direkci-

jeza investicije i razvojPeđa

Obradović kaže da je plani-

rana zamjena starih sa duk-

til cijevima koje mogu pod-

n i j e t i p r i t i s ak od 40

atmosfera, abićezamijenje-

na i kompletna fazonerija.

– Do sredine januara pove-

ćaće se kapacitet rezervoara

naToplišu odakle će se pod-

ručje Radovića snabdijevati

vodomdokseposaonezavr-

ši –kazao jeObradović.

Cjevovod koji će se rekon-

struisati nalazi se u trupu

saobraćajnice od kružnog

toka na Jadranskoj magi-

stralidoRadovića,aod2010.

godine, od kada se upotre-

bljava, na njemu su eviden-

tirane 44havarije, što je i ra-

zlog da se krene u njegovu

zamjenu.

S.K.

Kolašin se priprema za

Božićni bazar

Stigle

kućice-

štandovi

KOLAŠIN

Na Trgu boraca

montirane su prve kućice-

štandovi za Božićni bazar. Ta

manifestacija, uobičajena za

zapadnoevropske planinske

centre tokomzime, prvi put se

organizuje uKolašinu.

Organizator je preduzeće

„Svis RMontenegro“, a bazar

će trajati od 22. decembra do

15. januara.

Bazar će biti prilika da Kola-

šincipokažukreativnost ipro-

daju svoje proozvode. Već su

na pravi načini reagovali u OŠ

,,RistoManojlović“, čiji učeni-

ci i nastavnici pripremaju ra-

znovrsne suvenire koje će po-

nuditi gostima.

Dr.D.

MONTIRANE:

Kućice-štandovi

naTrguboraca

PLAV

UsklopuDoma

zdravlja ,,DrBrankoZogo-

vić“ otvorena jenajsavre-

menijaoftalmološka ambu-

lanta.

Prema riječima direktora te

ustanove Omera Šahmanovi-

ća, zdravstvene usluge za gra-

đane Plava, Gusinja i susjed-

nih opština sada su podignute

na viši nivo.

- Svi naši pacijenti su oftalmo-

loškepregledemoralidaobav-

ljaju u Kliničkom centru u

Podgorici. Zato je otvaranje

ambulante veliko olakšanje za

svenas–kazaojeŠahmanović.

Pacijenti su, kako je kazao, već

počeli da zakazuju i obavljaju

preglede, a doktorica u oftal-

mološkoj ambulanti je prima-

rijusAzraPurišić.

Otvaranje ambulante je finan-

sirala turska međunarodna

agencija za međunarodnu sa-

radnju i koordinacijuTika ko-

ja je za renoviranje objekta i

kupovinu cjelokupne opreme

izdvojila 35.000 eura.

-Ovojetrećiputusedamgodi-

na daTika donira sredstva na-

šem Domu zdravlja. Finansi-

rala je izgradnju lifta i

hemodijalize u ukupnoj vri-

jednosti od82.000eura–pod-

sjetio je Šahmanović.

I.T.

Plav: U domu zdravlja otvorena savremena o almološka ambulanta

Plavljani nemoraju na

pregled u Podgoricu

Omer Šahmanović

PODGORICA/CETINJE

NVO ,,Muzika, alternativa,

kultura“ organizujehuma-

nitarni rokkoncert zaORL

odjeljenjebolnice ,,Danilo

Prvi“naCetinju, večeras u

kafiću ,,WWW“uPodgorici,

Bokeška4.

Nastupiće gitaristi iz Podgori-

ce, Danilovgrada i gošća iz

Grčke.

- Od 2009. godine priređuje-

mohumanitarne svirkena ko-

jimasusepredstavilimuzičari

izsvihgradovaCrneGore.Ove

godine, od domaćih izvođača

nastupiće Vukašin Kecina iz

Pljevalja, Darko Sekulović iz

Podgorice, Igor iLuka izDani-

lovgrada, a gošća će biti Joana

izGrčke.Onićepredstavitine-

koliko autorskih numera a

ostalo će biti obrade rok nu-

mera domaćih i stranih izvo-

đača – naveli su iz NVO ,,Mu-

zika, alternativa, kultura“.

Kako su dodali, na ulazu u ka-

fić biće postavljen ćup u koji

posjetioci mogu da ostave do-

brovoljni prilog.

Svirka počinje u21 sat.

C.G.

Humanitarni koncert večeras u Podgorici

Sviraju rok za ORL

bolnice na Cetinju

Bolnica ,,DaniloPrvi“

TIVAT:

Opština ugovorila posao vrijedan skoro 800.000 eura

Zamijeniće cijevi od

Solila domagistrale

RADOVIĆEPOČETIZAMJESEC:

Solila

DESETAKSELAUMRAKU:

Rožaje