Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 56 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 13. decembar 2017.

Hronika

ROŽAJE

–Šezdesetogodiš-

njiNusretTahirović izRoža-

jaosuđen je jučeuOsnov-

nomsudunaosammjeseci

zatvora jer jeuvišenavrata

kompromitujućimfotografi-

jamaucjenjivao šezdeset pe-

togodišnjuB. Z. izHrvatske.

Presudu je izrekao sudija Mi-

losavZeković.

Tahirović se tereti da je tokom

2016. godine u više navrata

ucjenjivao B. Z. da će njene fo-

tografije na kojima je naga

objaviti na internetu.

Tahirović je na taj način, kako

se pretpostvalja, pribavio pro-

tivpravnu imovinsku korist od

6.500 eura.

- U presudi je navedeno da se

Tahirović sahrvatskomdržav-

ljankomupoznaonaFejsbuku,

teda susepotomudvanavrata

sreli u Tivtu, gdje su zajedno

proveli po nekolikodana, kada

je napravio sporne fotografije.

Optuženi je po povrtku u Ro-

žaje, u juluprošle godine tako-

đe zaprijetio partnerki da će

objaviti njene

fotografije na

internetu ukolikomu ne poša-

lje 2.000 eura. B. Z.

je 13. jula

uplatilapolovinuodzahtijeva-

nog iznosa, pa je Tahirović taj

novac podigao kod Erste ban-

ke – navodi se u obrazloženju

presude.

Tahirović je nakon toga pono-

voucjenjivaoB. Z. i ponovoza-

tražio da mu isplati pet i po

hiljada zaprijetivši da će njene

fotografijeposlatinjenomsinu

i bratu,

te njenim prijateljima

čije je brojeve presnimio iz

njenog telefona.

B.Z.muje6. septembrauplati-

la 2.000 eura, dok je 12. sep-

tembranažiroračunN.T.upla-

tilajoš3,5hiljadeeura–navodi

se upresudi.

Hrvatska državljanka je odlu-

čila da prijavi Rožajca nakon

novog zahtjeva da mu isplati

22.000 eura uz prijetnju da će

sve njene fotografije objaviti

na internetu jer od njih može

nap r av i t i

po rnog r a f s k i

film. Sud je okrivljenog obave-

zaodaB. Z. vrati 6,5hiljadaeu-

ra u roku od 15 dana od pravo-

snažnosti presude.

F.K.

ROŽAJE:

Presuda za iznudu novca od hrvatske državljanke

Tahiroviću osammjeseci

jer je ucjenjivao partnerku

Osnovni suduRožajama

PODGORICA

–MilošMaro-

vić jeod legalnozarađenog

novcakupiozemljišteuPri-

jevoru i stanod 193metra

kvadratna, ustvrdili su jučeu

podgoričkomVišemsudu

njegovi advokatiDimitrije

Dapčević i VladimirMarin-

kov. Istakli suda jeMarović

bioumogućnosti dakupi

stan i zemljuodprihodakoje

jedobijaokaoprofesionalni

igračodbojkeuOKBudvan-

ska rivijera, akasnijeodan-

gažmanauupravi ovogkluba.

Marovići su, kako su naveli ad-

vokati, prihodovali i od svadbe

Miloša i Tamare 2009. godine,

pa je njihov advokat Dapčević

predložio i da se saslušaju gosti

sasvadbekakobiseutvrdilako-

načna cifra.

Analizakartica

Sa druge strane, specijalna tu-

žiteljka Lidija Vukčević kazala

jeda suanalizeposlovnihraču-

na i analitičkih kartica kod

CKB-a, Atlas i Prve banke uka-

zale daMilošMarović nijemo-

gao raspolagati zakonitim pri-

hodima koji bi mogli opravdati

kupovinu nekretnina za koje je

traženo trajno oduzimanje.

Ovaj stav Tužilaštva, osim za

MilošaMarovića, važi i kada je

u pitanju određena imovina

njegovesuprugeTamarePopo-

vić-Marović i Marovićevog šu-

OdbranaMilošaMarovića kategorična da su nekretnine kupljene od legalno zarađenog novca

Tužiteljka tvrdi da analitičke

kartice ukazuju na nezakonitosti

re IvanaPopovića, koja senašla

pod lupomSpecijalnog tužilaš-

tva.

TužiteljkaVukčevićzatražilaje

ranije da se odMarovićeve su-

pruge Tamare oduzme stan u

Tivtu, a njenom bratu stan od

123 metra kvadratna, poslovni

prostor od 40 kvadrata i garaž-

ni prostor veličine 18 metara

kvadratnih.

Na jučerašnjem ročištu u pod-

goričkom suduMarovići se ni-

jesu pojavili jer su, kako tvrde

njihovi advokati, na liječenju u

Beogradu. Međutim, ročištu je

pristupioMarovićev šura, Ivan

Popović koji je ustvrdio da je

stan od skoro 200 metara kva-

dratnih, poslovni prostor i ga-

ražu kupio od novca stečenog

prijenego jenjegova sestra stu-

pilaubrak saMilošemMarovi-

ćem.

Poslovanje

-Nijedanmoj posaonema veze

sa poslovanjem porodice Ma-

rović. Prvo samod očeve i maj-

čine ušteđevine 2005. ili 2006.

godine kupio stan od Danice

Ivančević, da bih 2010. taj stan

prodao za 120.000 eura i kupio

stan u Budvi, čije se oduzima-

nje traži. Taj stan samugrubim

radovima platio 122.250 eura –

kazao jePopović.

On je naveo da se u stan uselio

2011. godine kada je i fizički

predao dogovorenu kupopro-

dajnu cijenu, ali da je on uknji-

žen tek 2013. godine.

- U tom stanu živim i danas sa

suprugom–kazao je on.

Popović je istakao da od 2005.

godine ima agenciju za nekret-

nine ,,Tip kompani“ a od 2012.

godine je u posjedu i auto peri-

onice koja posluje u okviru fir-

me ,,Tipkompani“.

- Prihode koje samimao od po-

slovanjapreko firme ,,Tipkom-

pani“ mogu se provjeriti uvi-

domuračunkojiovopreduzeće

ima kod Crnogorske komerci-

jalne banke. Ova firma je i dalje

aktivna, jedini novitet je što od

prošle godine poslujem kao

preduzetnik – pojasnio je Po-

pović.

Njegov advokat Nikola Karad-

žićocijeniojedajezahtjevtuži-

laštva nepotpun i neprecizan,

napominjući da nije dostavljen

nijedan dokaz da je imovina

stečena kriminalnimputem.

On je juče predložio sedamdo-

kaza koji govore u prilog tome

da je imovina Ivana Popovića i

Tamare Popović- Marović le-

galno stečena.

Naredni pretres zakazan je za

23. januarnarednegodine.

B.R.

Pozajmice

od tetke

Advokat Dimitrije Dapčević

juče je ukazao da je Miloš

Marović, osimprihoda od

profesionalnog bavljenja

odbojkom i od svadbenih

poklona, novac pozajmlji-

vao i od tetke Nade Marović.

On je pojasnio da s obzirom

na bliske rodbinske veze

novac je pozajmljivan na

riječ i nema pisanih tragova

kada su u pitanju ove nov-

čane transakcije.

Advokat Dapčević je ukazao

i na činjenicu da je klub Bud-

vanska rivijera u kojem je

Marović bio profesionalno

angažovan, ugašen te da

iz tog razloga odbrana nije

mogla pribaviti dokaze o

njegovimprihodima iz tog

perioda. Iz tog razloga on je

predložio da se sasluša bivši

direktor ovog kluba Ivo

Armenko.

Zahtjev za saslušanje

Dragana Sekulića

Odbrana Svetozara Marovića, u cilju dokazivanja legalno ste-

čene imovine, juče je predložila saslušanje Dragana Sekulića

na okolnosti isplate 200.000 eura bivšem visokom funkcio-

neru Demokratske partije socijalista prilikom izlaska iz kom-

panije Moninvest d.o.o. Budva.

Ovo preduzeće osnovano je 2007. godine u Budvi tako što

je Sekulić uložio 20 centi, a novčani ulog Svetozara Marovića

je iznosio 80 centi. Kompanija Moninvest je nakon osniva-

nja kupila 44.000 kvadrata na poluostrvu Zavala za oko

26.000.000 eura. Sekulić je na suđenju u predmetu Zavala

tvrdio da je milionske iznose za kupovinu zemljišta obezbije-

dio iz kredita. Zbog učešća umalverzacijama prilikom izgrad-

nje fabrike vode na Zavali, gdje je budvanska opština ošteće-

na za 820.000 eura, Sekulić je osuđen na godinu zatvora.

MilošMarović ispredVišeg suda

ko Janković

uzgajanja

u kući

za proizvodnju marihuane. U

dvjema prostorijama zaplije-

njena je 31 saksija u kojima se,

Lakovića

rđeno da se radi

tnu žlijezdu

na četiri, jer je radi lične be-

zbjednosti nosio oružje, što i

proizilazi iz vašeg teksta – da

je napadnut i upucan na sed-

momspratu ispredsvog stana,

izlazeći iz lifta. Krajnje je po-

grešnakonstatacijautekstuda

je njegova supruga pokušala

da unese tablete koje nijesu

dozvoljene, jer se radi o table-

tama za liječenje štitne žlijez-

de koje ona koristi u isto vrije-

me, a svaki odlazak u posjetu

suprugukodimenovane izazi-

va stres, a iste je greškom za-

boraviladaostavi

uvozilo.Na

-

glašavam da je vještačenjem

MUP-a utvrđeno da se radi

upravo o ljekovima za štitnu

žlijezdu,štosemožeprovjeriti

kod nadležnog organa u cen-

tru Danilovgrad. Ostali dio

teksta je tendenciozan, zlona-

mjeran i ne predstavlja realno

stanje stvari – navodi se u rea-

govanju koje potpisuje Ljilja

Laković.

C.H.

kako se sumnja, uzgajala dro-

ga - saopštili su iz policije.

Kako se navodi, pronađene su

i specijalne lampe, vaga za

precizno mjerenje i uređaj za

mjerenje jačine svjetlosti.

- Ove prostorije su bile opre-

mljene klima uređajima, ven-

tilacijom kao i sistemom za

navodnjavanje po principu

kap po kap, odnosno uređaji-

ma koji, sumnja se, stvaraju

kontrolisane uslove za uzgoj i

obradumarihuane. Osimovo-

ga, oduzeta je i velika količina

stabljikaisuvematerijezelene

boje za koju se sumnja da se

radi o marihuani - naveli su iz

policije.

Sve što je oduzeto biće prosli-

jeđenouForenzički centar ra-

di vještačenja.

Odogađajujeupoznatdržavni

tužilac u Višemdržavnom tu-

žilaštvu u Podgorici, kojem će

Janković biti priveden zbog

sumnje da je počinio krivično

djelo neovlašćena proizvod-

nja, držanje i stavljanje u pro-

met opojnihdroga.

M. L.

incident u restoranu „Hemingvej“

prijavljeno je narušavanje

javnog reda i mira, svađa i pre-

pirka između više osoba.

Kada su inspektori stigli, zate-

kli su bezbjednosno intere-

santne osobe - Marka Ljubišu

Kana i Ognjena Kažanegru

kako izlaze iz objekta.

Budvanski inspektori su ih

priveli u Centar bezbjednosti

Podgorica u svojstvu građana,

gdje su negirali da su učestvo-

vali u incidenttu.

Ljubiša je pred inspektori-

ma kazao da je bio u lokalu

„Hemingvej“ (u sklopu hotela

,,Mažestik“) i da za vrijeme

njegovog boravka nije bilo

nikakvog incidenta.

Njegov prijatelj Kažanegra bio

je drugačijeg stava. On nije

želio da da bilo kakvu izjavu

policiji o događaju.

Nakon razgovora sa Ljubišom

i Kažanegrom, prikupljena

su obavještenja i od vlasnika

„Hemingveja“ Ivana i Nikole

Ivanovića, kao i osoblja i više

gostiju. Svi su tvrdili da ne

znaju ko su akteri incidenta.

Dva dana kasnije, budvanski

policajci pribavili su nared-

bu na osnovu koje su uzeli

snimke sa nadzornih kamera.

Nesporno je utvrđeno da su

Ljubiša i Kažanegra lomili čaše

i laše u objektu i da je Ljubiša

izički nasrnuo na Boretu.

Hotel ,,Mažestik“ je tokom

ove godine privukao veliki

broj gostiju i bio je jedan od

najposjećenijih ugostiteljskih

objekata u Budvi.

VezeuBeogradu

Ljubiša je dugo boravio u Beo-

gradu, a tamošnji mediji su ga

povezivali sa klanomBeogra-

đanina Luke Bojovića.

Podgorička kancelarija Inter-

pola potraživala je Ljubišu po

naredbi Višeg suda u Podgo-

rici zbog osnovane sumnje

da je počinio ubistvo u poku-

šaju 6. februara 1997. godine

ispred kafe-bara „Foršaze“ u

Budvi. On je tada poslije svađe

učestvovao u pucnjavi, u kojoj

je jedna osoba lakše povrije-

đena.

Ljubiša je u Srbiji uhapšen

22. novembra 2011. godine, a

izručen je u aprilu 2012. jer se

čekalo na završetak krivičnog

postupka koji se protiv njega

vodi u toj zemlji.

U proteklih nekoliko godina

više puta je uspio da preživi

pokušaj likvidacije. Na Ljubišu

je prije četiri godine pucano

u Beogradu iz automobila u

pokretu. Ispaljeno je 15metaka

iz „heklera“ na „golf“ u kojem

je bio. Ljekari u Hitnoj su

konstatovali da ima dvije pro-

strijelne rane u vratu, povredu

u slabinskomdijelu, a jedan

metak ga je pogodio u desnu

ključnu kost.

Ljubiša je ranjavan i 2009.

godine, u Beogradu, ispred

sportske hale Arena, poslije

utakmice Partizan - Panati-

naikos. Tada je zadobio ustri-

jelnu ranu u vrat, a policija je

zaključila da je riječ o nekim

njegovimneraščišćenim kri-

minalnim računima.

Ljubiša Kan teretio se da je

kolima nasrnuo na policijskog

komandira Centra bezbjed-

nosti Budva M. R. a potom

mu i prijetio. Komandir za

javni red i mir M. R. te večeri

je rukovodio patrolom koja je

učestvovala u akciji pojačane

kontrole ugostiteljskih objeka-

ta, automobila i bezbjednosno

interesantnih lica.

Pokušao je da zaustavi Ljubi-

šu, koji je bio u BMW-u, ali je

on krenuo na njega.

Ovaj Budvanin bio je blizak sa

GoranomĐuričkovićem, koji

je ubijen prošle godine, kao

i sa ĐorđemBoretom, koji je

likvidiran u centru Budve.

C.H.