Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 56 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 13. decembar 2017.

Društvo

Crnogorsko-njemačko udruženjeMonteKeln optužuje NVO

PODGORICA

-CrnaGora je

bezrezervno spremnadado-

prinese globalnoj borbi pro-

tivklimatskihpromjena, po-

ručio jepotpredsjednik

VladeZoranPažin.

Onje jučeučestvovaonaSami-

tu „Jedna planeta“, u Parizu,

koji je posvećen klimatskim

promjenama. Kako je saopšte-

no, visoki zvaničnici oko 100

zemalja svijeta i više stotina li-

dera izmeđunarodnog javnog,

poslovnog i civilnog sektora

razgovaralisuonovimmodeli-

ma finansiranja aktivnosti u

borbi protiv klimatskih pro-

mjena, dinamičnijem smanje-

nju emisije gasova sa efektom

staklene bašte, korišćenju ino-

vativnih rješenja radi prilago-

đavanja na nužne promjene i

pomoći najugroženijim ze-

mljama.

-Dolazeći iz zemlje čija jenes-

porna prirodna ljepota vitalni

dionjenogidentiteta,mismou

Crnoj Gori izuzetno zaintere-

sovani za uspjeh ovih global-

nihnaporaibezrezervnospre-

mni da, u okviru svojih

mogućnosti, ovim naporima i

doprinesemo - istakao je Pa-

žin.

Podsjetio jeda jeCrnaGorara-

tifikovala Pariski sporazum o

klimatskimpromjenama, teda

smo se „sporazumom obave-

zali da ćemo smanjiti emisiju

gasova saefektomstakleneba-

šte kao dio borbe protiv nega-

tivnog uticaja klimatskih pro-

mjena“.

Istakao je i da ,,očekujemo da

tokomnaredne godine otvori-

mo pregovore i u poglavlju 27

– Zaštita životne sredine, kao

jednom od tehnički i finansij-

ski najzahtjevnijih poglavlja u

pristupnimpregovorimaCrne

Gore“.

N.Đ.

Potpredsjednik Vlade na Samitu u Parizu

Pažin: Udruženo protiv

klimatskih promjena

PODGORICA

- Predstavnik

Agencijezazaštitu ličnih

podataka i slobodanpristup

informacijamaCrneGore

Muhamed

Đ

okaj i povjere-

nikza informacijeod javnog

značaja i zaštitupodatakao

ličnosti SrbijeRodoljub

Šabić

potpisali su jučeme-

morandumosaradnji.

Iz Agencije je saopšteno da su

te dvije institucije potpisale

memorandum prepoznajući

prijateljske odnose između

dvije zemlje i značaj za nasta-

vakijačanjebilateralnihodno-

sauoblasti zaštite ličnihpoda-

taka i slobodnog pristupa

informacijama, u želji da se i

dalje razvija saradnja u proce-

su sprovođenja odgovarajućih

zakona.

Memorandumpredstavljafor-

malnu osnovu za nastavak do-

bre saradnje dvije institucije

koje se bave zaštitom ličnih

podataka i slobodnim pristu-

pominformacijama.

- Zajednička težnja je osnaži-

vanje prava javnosti da zna,

prijesvegaafirmacijomproak-

tivnog pristupa informacija-

ma, kao i razmjena iskustava u

oblasti zaštite ličnih podataka

- kaže se u saopštenju.

Sl.R.

PODGORICA

–U Crnoj Gori

prošle sedmice od simptoma

nalik gripu oboljela je 21 osoba-

kazali su iz Instituta za javno

zdravlje.

Kako su naveli iz ove zdravstve-

ne ustanove, u ovoj sezoni koja

je zvanično počela početkom

ovogmjeseca još nije zabilježen

laboratorijski potvrđeni slučaj

gripa.

Prema podacima Evropskog

Centra za kontrolu i prevenciju

bolesti aktivnost gripa širom

evropskog regiona i dalje je

očekivano niskog intenziteta za

ovo doba godine. Iz IJZ podsje-

ćaju da je vakcinacija najefek-

tivnija mjera prevencije gripa

i preporučuju da se sve osobe

koje su u povećanom riziku od

razvoja komplikacija vakcinišu.

Vakcina se može primiti tokom

cijele sezone trajanja nadzora

nad gripom, ali je najbolje vrije-

me za vakcinaciju prije početka

širenja virusa u populaciji, s

obziromda je za razvoj antitjela

potrebno dvije do tri sedmice

nakon vakcinacije.

Sl.R.

Memorandumcrnogorske i srpske agencije

Zajedno u zaštiti

ličnih podataka

OSNAŽITIPRAVOJAVNOSTIDAZNA:

Sa jučerašnjegpotpisivanja

Od simptoma nalik gripu

oboljela 21 osoba

PODGORICA

–Crnogor-

sko-njemačkoudruženje

MonteKelnupozoravanaše

građanedaneponavljaju

grešku iz 2015. godine i ne

nasijedajunadezinformaci-

jekoje šire raznenevladine

organizacijena sjeveruda će

jednostavnodobiti azil u

ovoj zemlji.

Prije nekoliko dana, kako za

Pobjedu tvrdi predsjednica

ovog udruženja Emira Ličina,

određene NVO počele su po-

novokampanjuukojojpoziva-

ju građane da traže azil u Nje-

mačkoj.

Isto se dogodilo 2015. kada je

sa sjeveraCrneGore 3.635 sta-

novnika napustilo ognjišta i

otišlouNjemačku tražeći azil i

svi oni su nakon nekolikomje-

seci bili odbijeni i morali su da

se vrate. Ličina ističe da bi ih

ponavljanje ovakve greške

skupo koštalo.

,,Kampanja“

- Da bi ostali u Njemačkoj,

mnogi stanovnici Zapadnog

Balkanauputili suse i podnije-

li zahtjev za azil, a zapravo su

htjeli samoposao. Prijeparda-

na započeta je slična ,,kampa-

nja“ određenih NVO koje šire

dezinformacije i tumače nje-

mačke zakone po svojoj želji -

kaže Ličina koja je zaposlena i

u integracijama gradaKelna.

Ona tvrdi da teNVOneupuće-

ne i one koji žive umalo težim

uslovima, kojima je svaka mo-

gućnost za boljimživotomdo-

brodošla, podstiču da napušte

svoja ognjišta.

- Oni šire dezinformacije, tu-

mačenjemačkezakoneposvo-

joj želji i na taj način koriste

nevoljnike u nečasne svrhe.

Nakon toga udare po vlastima,

kako ih oni tjeraju iz zemlje i

predstavljaju ih kao krivce za

napuštanje i iseljavanje sa sje-

veraCrneGore. Uzadnjemta-

lasu, 2015. godine, upravo je

bio ovakav scenario. Pričali su

imda ihovdje čekajukuće, po-

sao i viza zaostanak–kazala je

Ličina.

Prema riječima naše sagovor-

nice, veliki broj građana je po-

vjerovao i uputio se sa porodi-

cama zaNjemačku.

Ličina: Ne na

azil nije lako

Tvrdnje raznih

NVO u Crnoj Gori,

nažalost, potpuno

su suprotne

realnom stanju

i uslovima. One

tumače njemačke

zakone po

svojoj želji i šire

dezinformacije

neupućenima

koji žive u težim

uslovima i na taj

način koriste

nevoljnike u

nečasne svrhe,

poručila je

Emira Ličina

- Zamislite, podstiču i pomažu

jednoj majki s djecomda dođe

tražitiazil,amuždaostaneku-

ći -kazala jeLičinakomentari-

šući nedavni prilognaTVDoj-

če Vele gdje Asmira Kujović iz

Bijelog Polja javno kaže da sa

djecom opet želi da ide u Nje-

mačku iako su je 2015. godine

odbili. Ona kaže da i ,,sada pla-

niraju nakon Nove godine da

idu za Njemačku, žele da se

ponovo sretnu sa prijateljima i

kolegama“.

Ličina ističe da su tvrdnje ra-

znih NVO u Crnoj Gori, naža-

lost, potpuno suprotne real-

nomstanju i uslovima.

-Poštonašidržavljanimoguda

dođu kao migrantni radnici,

mišljenja sam da bi poštenije

bilo tim organizacijama da ih

upute i posavjetuju da traže

radnu vizu i na taj način ih po-

mognu. ZaštouCrnojGori već

nekoliko godina raznorazne

NVO imaju prostor za širenje

dezinformacijaiobmanjivanje

poštenog svijeta zaista mi nije

jasno, ali smatram da bi bilo

krajnje vrijeme da se neko po-

zabavitimproblemomisprije-

či ih da koriste ljude u nevolji

kako bi huškali potom naciju

protiv vlasti u Crnoj Gori - ka-

zala jeLičina.

Radnadozvola

Onanavodi podatakda jeupr-

vih osammjeseci ove godine

broj radnih dozvola za strane

radnike iz zemalja Zapadnog

Balkana u odnosu na isto raz-

doblje prošle godine porastao

za gotovo 60 odsto, objavili su

iz njemačke Savezne agencije

za rad. A, tražiteljeazila saZa-

padnog Balkana 2015. godine,

koji su došli u Njemačku

uglavnom radi posla, Savezni

ured za migracije i izbjeglice

(BAMF) odbio je u gotovo 100

odsto slučajeva.

- Novi propis, takozvano pret-

hodno odobrenje, omogućava

PODGORICA

–Senatori su

na elektronskoj sjednici, ko-

ja jeokončana juče, usvojili

prijedlog rektoraUniverzi-

tetaCrneGoreDanilaNiko-

lićao formiranjunovog sa-

stavaSuda časti, nakon što je

predsjednik tog tijelaDra-

ženCerovićpodnioneopo-

zivuostavku.

Cerović je podnio neopozivu

ostavku na funkciju predsjed-

nika Suda časti uz pojašnjenje

da je već duže zbog ,,ogro-

mnogopterećenja“razmišljao

o tomčinu, ali da jeza točekao

period konsolidacije stanja na

Univerzitetu. Ostavku je do-

stavio rektoruNikoliću koji je,

međutim, predložioSenatuda

skrati trogodišnji mandat

ovom tijelu koji je trebalo da

traje do maja 2018. godine.

Rektor je od devet članova

ovogtijelapredložiodasesmi-

jeni većina, osim njih troje:

profesoraMiroslava Kezuno-

vića sa Fakulteta za sport i fi-

zičko vaspitanje, Marine Ra-

kočević sa Građevinskog

fakulteta i Filipa Vukmirovića

saMedicinskog fakulteta. Bez

mjesta u Sudu časti ostali su

profesori Srđan Kadić sa Pri-

rodno – matematičkog fakul-

teta, Žana Lekić sa Muzičke

akademije, Aleksandra Banje-

vić sa Filozofskog fakulteta i

MilovanRadulovićsaElektro-

tehničkog fakulteta.

Nikolić je za nove članove Su-

da časti, što je usvojio Senat,

predložio docenta na Fakulte-

tu političkih nauka Borisa Vu-

kićevića, vanrednogprofesora

na Muzičkoj akademiji Pre-

draga Jankovića, docenta na

Prirodno-matematičkom fa-

kultetu Božidara Popovića,

naučnog savjetnika u Istorij-

skominstitutuDraganuKujo-

vić i vanrednog profesora na

Filozofskom fakultetu Miro-

slava Doderovića. Studentski

parlament je izabrao studenta

BiotehničkogfakultetaMiloša

Vuksanovića za novog člana

ovog tijela.

Rektor DaniloNikolić senato-

rimaje,takođe,predložiodase

formira novi Uređivački od-

bornačelusadekanomFakul-

teta za sport i fizičko vaspita-

nje Stevom Popovićem. Tim

potezom, takođe, skraćen je

trogodišnji mandat ovom tije-

lukoje je formiranou junuove

godine, kada je funkcijurekto-

raobavljalaRadmilaVojvodić.

N.Đ.

Senat usvojio prijedlog rektora Danila Nikolića

Novi sastav Suda časti

Nagrada za

18 studenata

Senatori su, takođe, usvojili pri-

jedlog da 18 studenata završne

godine studija dobiju nagradu

za postignuti uspjeh tokom stu-

dija. Jedino sa Mašinskog fakul-

teta nije bilo kandidata.

Nagradu je dobila Žaklina Nježić

sa Arhitektonskog fakulteta,

So ija Palibrk sa Biotehničkog

fakulteta, Anđela Vlahović

sa Ekonomskog, Anastasija

Popović sa Elektrotehničkog

fakulteta, Nikola Tomić sa

Fakulteta dramskih umjetnosti ,

Dušan Đukić sa Fakulteta likov-

nih umjetnosti, Milica Zindović

sa Fakulteta političkih nauka,

Dimitrije Čvorović sa Fakulteta

za pomorstvo, Ivana Đuričanin

sa Fakulteta za sport i izičko

vaspitanje , Mileva Manojlović sa

Fakulteta za turizam i hotelijer-

stvo, Sanja Pavićević sa Filološ-

kog, Adisa Međedović sa Filozof-

skog fakulteta, Vasilije Bojović sa

Građevinskog fakulteta, Nebojša

Bošković sa Medicinskog fakul-

teta, Bojana Zindović sa Meta-

lurško-tehnološkog fakulteta,

Jelena Jovović sa Muzičke aka-

demije, Vesna Radović sa Prav-

nog fakulteta i Nina Bošković sa

Prirodno-matematičkog .

Sa samitauParizu

EmiraLičina