Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 56 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 13. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

-Nahiljade

zanimanjaupoliciji, vojsci i

preduzećima imajupravona

beneficirani radni staž, po-

kazujupodaci iz službenih

listovaod2009, ukoje jePo-

bjeda imalauvidnaosnovu

podatakadobijenihodFon-

daPIO.

Svjetska banka je nedavno

predložilada se, uokviru refor-

mepenzijskogsistemaograniči

prijevremeno penzionisanje,

revidira lista beneficiranih za-

nimanjaiformiraposebanfond

za finansiranje ovih penzija…

Na nedavnom predstavljanju

studije Svjetske banke o prije-

vremenompenzionisanjuuCr-

noj Gori, saopšteno je da je lani

bilo8.400zaposlenihsabenefi-

ciranim stažom i to u korpora-

tivnomsektoru2.500, a 5.800u

državnom.DirektorFondaPIO

Dušan Perović Pobjedi je kra-

jemmarta ove godine kazao da

je 13,4 hiljade ljudi penzionisa-

nopo osnovubeneficija.

Odluke ipravilnici

Onjenašojredakciji jučeodgo-

vorio da je pitanje staža osigu-

ranja sa uvećanim trajanjem

regulisanoZakonomoPIO, na-

vodeći 25 službenih listova od

2003. do prošle godine i jedan

pravilnik. Naveo je da su poslo-

vi, odnosno radna mjesta u or-

ganima državne uprave koji

imaju beneficije regulisani u

službenimlistovima80iz2010,

36 iz2014, i 32 izprošlegodine i

pravilnikom objavljenom u

službenim listovima 1 iz 2011,

46 iz 2014, 45 iz 2016. i 26 iz te-

kuće godine.

Njimasudefinisanaradnamje-

stasapravomdaimse12mjese-

ci računa kao 16 mjeseci u

MUP-u, Upravi policije, Gene-

ralnom sekretarijatu Vlade,

ANB, ZIKS-u. Profesionalnim

pilotima se 12 mjeseci računa

kao 18.

Listajući ove službene listove i

pravilnike došli smo do podat-

ka da je, recimo, pravona bene-

ficirani staž u Upravi policije u

2011. imalo 555 zanimanja, u

2014. je prošireno na 794, u

prošloj godini na 1010, a u ovoj

na 1031, što je povezano i sa or-

ganizacionimpromjenama.

U policiji svi inspektori, stariji

policajci, policajci, obezbjeđe-

nje objekata, bezbjednosti sao-

braćaja, granična kontrola,

unutrašnja kontrola, svi CB i

policijskestanice... imajupravo

na beneficirani staž, kao i dio

zaposlenih u Forenzičkom

centru...

Za razliku od Uprave policije,

pravo na beneficije u Agenciji

za nacionalnu bezbjednost i

Vojsci je opisno definisano. U

ANB, kako se navodi pravilni-

kom iz 2011, pravo na uvećani

staž ima direktor, rukovodeća

lica i zaposleni koji sprovode

program„Nacionalne bezbjed-

nosti“, zaposleni u programu

„Administracija“, koji rade na

prikupljanju, obradi, zaštiti

pristupa ili korišćenja tajnih

podataka od značaja za nacio-

nalnubezbjednost.

U Službenom listu 35 iz 2009.

godine se regulišepravonabe-

neficirani staž za vojsku. Šest

mjeseci na godinu se dodaje

pilotima i pomorskim diver-

zantima, četiri specijalnim

snagama, roniocima, zaposle-

nimu barokomori. Četiri mje-

seca više dobijaju svi u elek-

PODGORICA

–FDIinteligen-

ce (Foreign direct inves-

tments), dio Fajnenšel tajmsa

objavio je listu 20 najpoželjni-

jih zemalja za ulaganje u turi-

zamza 2017/18. godinu, na ko-

joj je Crna Gora na petom

mjestu. Od zemalja regiona na

listisujošGrčka,kojajezamje-

sto ispred Crne Gore, dok je

Hrvatska dvamjesta iza.

Na prvom mjestu je Tajland, a

slijedeMaldivi iHongKong.

Lista je sačinjena na osnovu

komentaraposjetilaca, investi-

tora i zaposlenih, kao i uku-

pnog učešća turizma u bruto

domaćemproizvodu i progno-

zama rasta, prema izvještaju

Svjetske odganizacije za turi-

zam i putovanja. Uslov za ula-

zak na listu je da destinacija

ima najmanje deset odsto

BDP-a od turizma, odnosno da

je najmanje svaka deseta inve-

sticija u turistički klaster.

R.E.

PODGORICA

- Potencijal za unapređenje razmjene unutar

Balkana, gdje ima 130miliona potrošača, je velik u trgovini, za-

jedničkim ulaganjima i umrežavanju kompanija, ocijenjeno je

na Skupštini Asocijacije balkanskihkomora (ABC) uBeogradu.

Kako je saopšteno izPKCG, jedanodzaključaka jedabalkanske

zemlje moraju iskoristiti geografski položaj na sredini trgovin-

skih ruta Istoka i Zapada, tako što ćemodernizovati putnumre-

žu i carinske prelaze. PotpredsjednikVanjskotrgovinske komo-

reBiHBrunoBojićjepredsjednikuPKCGVelimiruMijuškoviću

uručio priznanje za razvoj regionalne saradnje i unapređenje

ekonomskihodnosa dvije zemlje.

S.P.

PODGORICA

- Prosječan

novembarski računza stru-

juudomaćinstvima iznosi

34eura, saopšteno je izElek-

troprivrede.

Najniži računi od prosječno

17,9 eura su na Žabljaku, a naj-

veći od 42 eura u Podgorici.

Račun uznad 150 eura dobiće

1,06 odsto potrošača, dok je

potrošnja od 100 do 150 eura

očitanakod2,56odstokupaca.

- Novembarske račune uma-

njene za iznos popusta za re-

dovne platiše dobiće 52,6 od-

sto domaćinstava, odnosno

179,25 hiljada kupaca - dodaje

se u saopštenju.

Domaćinstva su u novembru

potrošila 104,2 miliona kilo-

vatsati električne energije, što

je 17,6 odsto više nego u okto-

bru, odnosno 1,2 odsto manje

nego lani unovembru.

Iz EPCG su podsjetili da je u

tokupeti ciklusakcije ,,Podije-

limo teret“, kojoj semogu pri-

ključiti sva domaćinstva koja

duguju za struju.

S.P.

PODGORICA

-Komercijal-

no-finansijski pritisakmoć-

nihregionalnihproizvođača

hrane zadomaćeproizvođa-

čepredstavljaveliki pro-

blem, jerutičenaneade-

kvatno tržišno

pozicioniranje crnogorskih

proizvoda, ocijenjeno jena

sjedniciOdboraudruženja

poljoprivrede i prehrambe-

ne industrijePrivredneko-

more.

-Tomedoprinose i veliki trgo-

vački lanci koji su istovreme-

no i uvoznici hrane. Prisutna

je i siva ekonomija, naročito u

vrijeme turističke sezone.

Probleme privrednicima, iz-

među ostalog, pravi i otežana

naplata potraživanja, dugi ro-

kovi plaćanja, nove obaveze iz

Zakona o reviziji i računovod-

stvu, različite stope PDV-a za

sirovine i prerađevine, troško-

vi laboratorijskihanaliza–ka-

zala je sekretarka Odbora Li-

dijaRmuš. Konstatovano jeda

bi nastavak realizacijekampa-

nje kupovine domaćih proi-

zvoda saciljemjačanja svijesti

potrošača o njenoj korisnosti

uticao na jačanje konkuren-

tnosti domaćih proizvođača i

napovećanjeobimaproizvod-

nje i asortimana.

Potpredsjednica PKCGLjilja-

na Filipović je podsjetila da je

u cilju afirmacije kvaliteta do-

maćih proizvoda i usluga, te

jačanja konkurentske sposob-

nostikompanijanadomaćemi

ino tržištu PKCG početkom

2009. godine registrovala ko-

lektivni žig „Dobro iz Crne

Gore“. Do sada je pravo kori-

šćenja nacionalnog žiga „Do-

bro iz Crne Gore“ stekao 21

crnogorski proizvođač za 95

proizvoda.

- Uočavajući da postoji još pu-

no prostora, kada je u pitanju

unapređenje plasmana doma-

ćih proizvoda, PKCG je u ovoj

godini pripremila novu, sve-

stranuanalizu,čijizaključcisu

ukazali napotrebuširegdjelo-

vanja kroz pokretanje akcije

„Kupujmo domaće – Dobro iz

Crne Gore“ - rekla je Filipović

i dodala da je

promotivna kampanja te akci-

je doprinijela i rastu intereso-

vanjazadobijanježiga„Dobro

izCrneGore“iuticaladakom-

panije rade na postizanju kva-

litetakoji će imomogućiti ula-

zak u najviši rang crnogorske

privrede.

S.P.

PODGORICA

–Navanrednoj

sjednici skupštine akcionara

Atlas banke, koja je zakazana

za danas, odlučivaće se o razr-

ješenjučlanaodboradirektora

i imenovanjunovog.

U pozivu za sjednicu koji je

potpisao predsjednik odbora

direktora dr Zoran Grubišić

nenavodiseimečlanaodbora

koji se razrješava niti razlog.

U bordu banke su Ramo Bra-

lić,Marko Jovanović, prof. dr

Dejan Erić i Marko Nikolić,

koji je istovremeno i glavni

izvršni direktor banke.

M.P.M.

Fajnenšel tajms objavio listu najpoželjnijih

zemalja za ulaganje u turizam

Crna Gora na

petommjestu

Skupština Asocijacije balkanskih komora

Mijuškoviću priznanje BiH

U novembru potrošnja struje veća 17,6 odsto

Prosječan račun 34 eura

Vanredna sjednica skupštine akcionara Atlas banke

Danas razrješavaju člana borda

Odbor udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije PKCG

Žale se na pritisak iz regiona

Tragompreporuke Svjetske banke da Crna Gora revidira listu zanimanja sa st

Za šest godina

više bene cir

poslova u poli

Pravo na bene cirani

staž u Upravi policije

u 2011. imalo 555

zanimanja, u 2014.

godini 794, lani 1010,

a u ovoj zaposleni na

1031 poziciji

hiljade penzionera i 8,4 hiljade

zaposlenih sa bene ciranim

stažom

13,4