Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 56 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 13. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

Bilokoji ruski

napor, bezobzirada li dolazi

spolja ili iznutra, kojimože

negativnodautičenademo-

kratskeproceseuCrnoj Gori

potpuno jeneprihvatljiv - po-

ručila je juče ambasadorka

SAD-auPodgoriciMargaret

EnUehara.

Ona je, govoreći na otvaranju

Zimske bezbjednosne konfe-

rencije u organizaciji Atlant-

skog saveza, kazala da da će se

Crna Gora možda suočavati sa

bezbjednosnim izazovima, „ali

nećebiti sama i SADćenastavi-

ti da je podržavaju ojačavajući

demokratske institucije“.

- Crna Gora mora nastaviti da

bude lider u reformama i poka-

zati svijetu da kontroliše svoju

sudbinu - sudbinuprosperiteta

i bezbjednosti, kojunikakav lo-

ši uticaj iz spoljnog svijeta ne

može da spriječi - kazala jeUe-

hara.

Članstvo Crne Gore u NATO

donijelo je tri pozitivna rezul-

tata.

- Potvrđuje politiku otvorenih

vrata NATO-a, podstiče be-

zbjednost i stabilnost regiona i

naglašava korist reformi, po-

sebno vladavinu prava i dobro

upravljanje - navela jeUehara.

Ambasadorka SAD je kazala da

suseuCrnojGorimoglevidjeti

zavjere protiv Vlade i korišće-

nje negativnih informacionih

kampanja kojima se podrivaju

ključne vrijednosti društva.

- Crna Gora je bila odlučna da

se suprotstavi ovim aktivnosti-

ma. Vaša hrabrost, posebno u

suočavanju sa ruskim priti-

skom inspiriše svijet - kazala je

Uehara.

MinistarodbranePredragBoš-

ković smatra da je razvoj infor-

macionih i komunikacionih

tehnologija značajno promije-

nioprirodudanašnjihkonflika-

ta.

- Informacija, kao resurs od

strateškog značaja, postala je

glavno sredstvo modernog ra-

tovanja - rekao jeBošković.

Onjekazaodazloupotrebame-

dija, interneta i društvenih

mreža, kao i plasiranje dezin-

formacija predstavljaju sred-

stva za ostvarivanje političke i

vojne superiornosti umeđuna-

rodnombezbjednosnomokru-

ženju.

Bošković je naglasio da je u ta-

kvom okruženju od izuzetnog

značajadavladebuduizuzetno

obazrivekada jeupitanjumije-

šanje stranih faktora, čiji je cilj

da osujete spoljnopolitičke ci-

ljeve. On je naveo primjer sa

prošlogodišnjih parlamentar-

nihizborauCrnojGori,kadasu

državni autoriteti uspješno od-

govorili na inostrane pokušaje

daometunaševroatlantskiput.

- Podrška saveznika bila je od

krucijalne važnosti u tommo-

mentu i stoganemogudovoljno

naglasiti značaj što efikasnije

interakcije među saveznicima,

partnerima i međunarodnim

organizacijama, uciljuadekvat-

nog odgovora ovakvim izazovi-

ma - kazao jeministar odbrane.

Predsjednik Atlantskog saveza

SavoKentera ocijenio je daRu-

sija dezinformisanjem nastoji

da destabilizuje Zapadni Bal-

kan i podrije demokratske na-

pore i napredak zemalja regio-

na.

Cilj Moskve, prema riječima

Kentere, nije ništa drugo osim

da diskredituje demokratsko

upravljanje i postojeći među-

narodni sistem.

Iv.P.

PODGORICA

Očigledno je

da surezultati izboranaCe-

tinju, uMojkovcu, Petnjici i

Tuzimabili otrježnjujući za

nekeopozicionepartijepo-

putDF-a, jer sumorali da

shvateda sedestrukcijom,

neradomi ignorisanjemin-

stitucija samogubi povjere-

nje građana, i todogranica

potpunemarginalizacije–

kazao je zaPobjeduDanijel

Živković, poslanikDPS-a,

komentarišući povratakDF-

auSkupštinu.

Živkovićjeistakaodajeopozi-

cioni bojkot Skupštine uvijek

bioparcijalan.

- Koncept bojkota parlamenta

propao je još u samom počet-

ku, na šta smoupozoravali svo

vrijeme. Uostalom, svi smo

svjedoci da je taj tzv. „bojkot“

bioparcijalan–nikoodopozi-

cionara nije bojkotovao skup-

štinsku blagajnu zbog svog

nerada, a dolazili su i na poje-

dine sjednice Odbora i

Skupštine kad su

procjenjivalidaim

tomože pomoći u

prikupljanju po-

litičkih poena u

javnosti –kazao je

Živković.

P r e m a

njego-

vim riječima, i tzv. građanska

opozicija pokušava da nađe

način kako bi i ona prekinula

bojkot Skupštine.

-Vjerujemda je i tzv. „građan-

ska opozicija“ u procesu pro-

nalaženjaponjihnajbezbolni-

jeg načina da se vrati u

parlament, koji je počeo na-

konporukakojesuljetosdobi-

li od potpredsjednika SAD

Majka Pensa, a nastavio se

opozicionim sunovratom na

lokalnimizborima26. novem-

bra –dodao jeŽivković.

Klub poslanika Demokrat-

skog fronta najavio je da se

vraća u parlament u punom

kapacitetu već od narednog

zasijedanja.

-Odlučili smoda otvorimo još

jedan front, onaj u parlamen-

tu. U Skupštini ćemo uspjeti

dakažemoonoštonas spreča-

vaju u sudnici u kojoj pokuša-

vaju da nas ponize – kazao je

nedavno Andrija Mandić, je-

dan od lidera DF-a, podsjeća-

jući da jeFront više puta pozi-

vao opoziciju na zajedničko

djelovanje.

Mandić je naveo da mu je žao

što njihove opozicione kolege

„nijesu imale razumijevanja

za poziv kao za onaj koji im je

uputio premijer Duško

Marković“.

- Ali, kad god požele,

mogudaračunajuda

sanamaidunapro-

teste, da u DF-u

imaju nekoga sa

kim će se boriti

protiv Vlade

Duška Mar-

kovića i pro-

tiv režima u

Crnoj Gori -

poručio jeMan-

dić.

I.K.

PODGORICA

Nepostoje

informacijekojenedijelimo

- rekla jepredsjednicaVlade

SrbijeAnaBrnabićnapita-

njeRadijaSlobodnaEvropa

o tvrdnjama lideraDPS-a

MilaĐukanovićada su„be-

zbjednosne službeSrbije

znaleda seuCrnoj Gori pri-

premapokušaj terorizmau

oktobruprošle godine, prije

nego što jeuhapšena grupa

srpskihdržavljanauPodgo-

rici“.

Kako prenosi RSE, Brnabić je,

uzogradudapomenutuizjavu

nije vidjela, na konferenciji za

novinarerekladaakotakvasa-

znanja postoje, ne misli da su

ona za kritikuSrbije.

- Regionalni odnosi, uključu-

jući odnose sa CrnomGorom,

su odlični, uprkos otvorenim

pitanjima koja postoje među

svim državama regiona. Tako

da mislim da što se tiče Crne

Gore ne postoji ništa što nije-

smo već „jedan na jedan“ raz-

govarali, štanijesmousaglasili

idanepostojiinformacijakoju

mi ne dijelimo - rekla je Brna-

bić, uz ocjenu da je najvažnije

da postoji stalni dijalog.

Ona jekazaladaSrbija „sve in-

formacije koje ima iz bezbjed-

nosnih aspekata dijeli sa svo-

jim susjedima u najboljoj

mogućojvjeri,kakobizadržali

regionalnu stabilnost koja je

stvarno teškommukomostva-

rena“.

- Kako bi pokazali, takođe, i da

smomi jedanod stubova te re-

gionalnestabilnostiidapoma-

žemo kada godmožemo sa bi-

lo kojim stvarima da su u

pitanju. Tako da, svakako, ako

on ima takva saznanja, ne mi-

slim da su ona na štetu ili za

kritiku Srbije - rekla je pred-

sjednicaVlade Srbije.

Đukanović je u intervjuu

Pobjedi kazao da je imao uvid

u dosije bezbjednosnih službi

Srbije iz kojeg je „jasno da je

materijal nastao znatno prije“

16. oktobra prošle godine, ka-

da je otkrivena i uhapšena

grupa kojoj se sudi za pokušaj

nasilne smjene vlasti s ciljem

sprečavanja CrneGore da uđe

uNATO.

Iv.P.

PETNJICA

Na ponovljenim izborima na glasačkommjestu

broj 8 na Savin Boru izašlo je 136 glasača od 276 upisanih. Prema

nezvaničnim informacijama, za DPS je glasalo 102, SDP 4, BS 3,

Demokrate 19, SD 7. SNP, BDZ i Pozitivna Crna Gora nijesu imali

glasova, prenosi Radio Petnjica.

S obziromna to da je Demokratama na prethodnim izborima

nedostajalo samo pet glasova, očigledno je da su na Savin Boru

taj nedostatak glasova nadomjestili. Prema prvimprocjenama,

jedanmandat su izgubile Socijaldemokrate, pa će sada umjesto

četiri predstavnika u lokalnomparlamentu imati tri.

Na izborima 26. novembra na istomglasačkommjestu SDP je

dobila sedamglasova, što je tri glasa više nego danas, DPS je rani-

je dobio 79 glasova, a danas 102, što je povećanje od 23 glasa, BS

je 26. novembra osvojila 14, a danas samo tri, Demokrate su imale

pet glasova, a danas 19. SNP, BDZ i Pozitivna danas nijesu osvojili

nijedan glas iako je SNP imao dva glasa 26. novembra.

V.J.

PorukaMargaret En Uehare na bezbjednosnoj konferenciji

Vaša hrabrost u

suočavanju sa

ruskimpritiskom

inspiriše svijet

Cilj posjete delegacije Rodine je

diskreditacija suđenja za pokušaj terorizma

Na panelu govorilo se i o

posjeti delegacije ruske partije

Rodina, koja je juče došla da

podrži Demokratski front.

Direktorka Centra za evroa-

tlantske studije iz Beograda

Jelena Milić smatra da je cilj

Rusa da diskredituju suđenje

za pokušaj terorističkih napa-

da na dan izbora.

- Kada vamdođu Rogozinovi

Rusi, u vrijeme kada vi imate

jedan predmet koji ima sve

elemente nasilnog uplitanja u

izborni proces druge države,

sa elementima penzionisanih

ili manje penzionisanih karak-

tera koji dolaze iz Srbije - gene-

ral Dikić nije penzionisani jado

koji je otišao u Ostrog da se

liječi, nego predaje na Policij-

skoj akademiji - mislimda oni

sada imaju jedan konkretan

plan da proces koji vodi tužilac

Katnić delegitimišu, troluju i

umanje svaki rezultat napora

da se dokaže upetljanost etnič-

kih Rusa - ocijenila je Milić.

Osvrnula se i na ulogu Srbije u

svemu tome.

- Ima rečenica Mila Đukanovi-

ća, iz vrlo značajnog intervjua,

u kojoj je rekao da saradnja

Srbije i nije baš u vezi suđenja

za terorizam tako dobra kao

što se priča. Mislimda je to

jako važna i dobra poruka,

koja je stigla u zadnji čas, baš

kao i poruka Brajana Hojt Jia

da ne možemo da sjedimo na

dvije stolice - rekla je Milić.

Ekspert za Rusiju Brajan

Vitmor kaže da ga ne izne-

nađuje posjeta predstavnika

Rodine.

- To je nešto što vidimo širom

Evrope, da partija bliska vla-

stima u Rusiji formira veze

sa opozicionimpartijama

u evropskim zemljama. Na

primjer, Putinova Ujedinjena

Rusija ima saradnju sa fran-

cuskimNacionalnim frontom

- rekao je Vitmor.

Srpska premijerka o navodima lidera DPS-a da je Srbija znala ranije za plan o terorizmu

Brnabić: Sve informacije

dijelimo sa Podgoricom

Poslanik DPS-a poručio da su nedavni lokalni

izbori „otrijeznili“ najjači opozicioni savez

Živković: DF prekida

bojkot jer shvata da

zbog nerada gubi birače

Ponovljeni izbori na biračkommjestu u Petnjici

Demokrate ušle u

lokalni parlament

PODGORICA

EU je veoma posvećena ZapadnomBalkanu i pro-

cesu proširenja i razumije izazove u regionu, koji se ne tiču samo

unapređenja vladavine prava, demokratije i ekonomskog razvoja,

već i bezbjednosnog aspekta, kazao je ministar vanjskih poslo-

va Srđan Darmanović.Darmanović je boravio u Briselu na radnom

ručkuministara vanjskih poslova država članica i država kandida-

ta za članstvo u EU, koji je organizovan u okviru estonskog pred-

sjedavanja SavjetomEU. Darmanović je saopštio da ovaj sastanak

predstavlja ohrabrenje za zemlje kandidate za članstvo u EU i

da postoje uvjeravanja u uspješan nastavak procesa proširenja i

zajedničke saradnje EU i Zapadnog Balkana.

Crnogorski šef diplomatije je nakon sastanka ocijenio da je ovo

bila uspješna godina u procesu pregovora sa Evropskomunijom i

naglasio da je Crna Gora sa 30 otvorenih poglavlja lider u procesu

pregovora o pristupanju EU.

R.P.

Ministar Darmanović na radnomdoručku u Briselu

Crna Gora lider

u EU integracijama

AnaBrnabić

Detalj sakonferencije

Danijel Živković