Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 56 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 13. decembar 2017.

CrnomGorom

ULCINJ

- Pravovremenom

reakcijomSekretarijata za

zaštitu imovine spriječena

je štetaod4.546eura za

budžet koju jeopštini na-

mjeravaonanijeti ovlašćeno

liceNVOUl-infoMustafa

Canka– saopšteno je izka-

binetapredsjednikaopštine

UlcinjNazifaCungua.

U saopštenju dostavljenom

Pobjedi navedeno je da je Pri-

vredni sud u Podgorici rješe-

njem IP br 1445/17 od 20. no-

vembra spriječio pokušaj

nezakonitog oduzimanja

sredstava na štetu opštine i

ukinuorješenje javnog izvrši-

telja.

-Ovlašćeno liceNVOUl-info,

Mustafa Canka, je 2. 11. 2017.

godine, dopisom dostavio 33

fiktivnefakturenaimeusluga

koje niko od njega nije tražio,

i izjasniosedanavodnoopšti-

na Ulcinj nije izmirila svoje

obaveze po tim fakturama.

Uvidom u našu dokumenta-

ciju, utvrdili smo da navede-

nefakturenijesuprimljeneni

zavedene u računovodstvu

niti arhivi opštine, ašto jebilo

vidljivo i iz samih faktura –

nijesu imalezavodni broj, niti

je bilo dokaza o dostavi za

svaku od njih pojedinačno.

Takođe nije bilo dokaza da je

iko iz opštine tražio usluge

koje se navode u fakturama,

niti da je bilo ugovornog od-

nosa među strankama, što

Privredni sud navodi u obra-

zloženju ovog rješenja – piše

u saopštenju.

Iz opštine konstatuju kako je

„očiglednovlasnik teNVOra-

čunaodasenikonećežalitina

takvorješenjejavnogizvršite-

lja, međutim pravovreme-

nom reakcijom Sekretarijata

zazaštitu imovine je spriječe-

na šteta za budžet opštineUl-

cinj“.

- Opština će ovaj predmet

proslijediti i nadležnom dr-

žavnom tužiocu, kako bi se

utvrdilodaliuradnjamaNVO

Ul-info i njenog vlasnika ima

elemenata krivičnog djela

prevare iz člana 244 Krivič-

nog zakona – navedeno je u

saopštenju iz kabinet pred-

sjednika opštineUlcinj.

C.G.

TIVAT

–AmbasadaRepubli-

keFrancuskeunašoj zemlji

pokrenula je inicijativuda se

uspostavepobratimski od-

nosi dvaprimorska grada, La

Sen surMer i Tivat, pa je tim

povodompredsjednicaop-

štineTivat, SnežanaMatije-

vić, ugostila ambasadorku

Francuske, KristineTudik.

Tokom susreta bilo je razgo-

vora o mogućim vidovima sa-

radnje u oblastima kulture,

turizma, sporta i ekonomije.

-Sličangeografski položaj, kli-

ma, orjentacija ka nautičkom

turizmu i industriji već pove-

zujuovadvagrada.Nesumnji-

vo da će buduće uspostavlja-

nje saradnje izmeđuTivta i La

SensurMerabiti uspješno i da

će to biti tek početak dugo-

vječne saradnjedva grada, ali i

dvije zemlje - izjavila jeMati-

jević.

La Sen sur Mer se nalazi u ju-

goistočnom dijelu Francuske,

u regiji Provansa- Alpi- Azur-

na obala i broji 65.000 stanov-

nika.

S.K.

BIJELOPOLJE

- Studenti

Fakultetavizuelnihumjet-

nostiUniverzitetaMedite-

ranpočeli su sa realizacijom

strit art projekatauopštini

BijeloPolje. Studenti suosli-

kali ulicu ispredkućeRista

Ratkovića, jednogodnajzna-

čajnihcrnogorskihpjesnika.

Tridesetak studenata je pod

mentorstvom profesora Fa-

kulteta vizuelnih umjetnosti

oslikavalo ulicu, poigravajući

sebojama,paternimaistihovi-

ma čuvenog pjesnika, tranfor-

mišući na taj način prostor u

svojevrsnu umjetničku, kul-

turnu i turističku atrakciju.

Osim toga, oni su krenuli i u

realizaciju drugih aktivnosti

poput izrade mozaika na

stambenim zgradama, dajući

imna taj način jedan potpuno

drugačiji vizuelni identitet.

Ove aktivnosti se realizuju u

okviru projekta ,,Multimedi-

jalni studio“ koji realizuje

FVU, a koji finansiraju mini-

starstva prosvjete i nauke

sredstvima koje je obezbijedi-

la Svjetska banka.

C.G.

KOTOR

–Posjetioci ćeobi-

lazakbedema i tvrđaveSveti

Ivanubudućeplaćati osam

eura, što jepet euravišeod

sadašnje cijeneulaznice.

Odlukuoposkupljenju

usvojili su jučeodbornici

jednoglasno.

Prvobitno, bilo je predloženo

da ulaznica košta pet eura, ali

je amandman da se cijena po-

veća na osam eura podnio

predsjednik opštine Vladimir

Jokić. Željko Aprcović (DPS)

predlagao je da taj iznos bude

10 eura, obrazlažući to znača-

jemkojekotorskibedemiima-

ju, njihovom ljepotom, ali i

uporednim pokazateljima ci-

jene ulaznice posjete spome-

nicima kulture prve kategori-

je udrugimdržavama.

Sanacija

Mićo Dobriša (SNP) tražio je

dasekompletaniznossredsta-

va koji se ubere od bedema

uloži u njihovu obnovu i sana-

ciju. O kojoj sumi je riječ, sa-

opštila je potpredsjednica op-

štineLjiljanaPopović-Moškov.

– Ove godine bedeme je po-

sjetilo 210.000 turista, a po

tom osnovu prihodovano oko

560.000 eura. Iznos prihoda

je umanjen jer se djeci ne na-

plaćuje ulaznica – kazala je

Popović-Moškov ali nije od-

govorila na pitanje koliko je

djece bilo.

Po njenim riječima, opština

planira za iduću godinu pri-

hod od oko 900.000 eura od

ulaznica za bedeme. Zbog

skupljeulazniceposjetaćebiti

manja ali će, ocijenila je, pri-

hodi biti veći. Popović-Moš-

kov istakla je da će od projek-

tovanog prihoda oko 700.000

eura usmjeriti za sanaciju be-

dema što, kazala je, znači da će

to biti jedan od najvećih kapi-

talnihprojekata opštine.

Odgovarajući na pitanje što je

urađeno na sanaciji bedema,

koliko jeuloženooddobijenih

sredstavaunjihovurevitaliza-

ciju i zašto su prekinuti radovi

na Tabačini, gdje je obrušen

dio bedema, Rato Brajković,

direktor kotorskeDirekcije za

uređenje i izgradnju je kazao

da se uradilomalona sanaciji.

- Bili smo zatečeni stanjem i

nijesmo se najbolje snašli. Ali,

sada je završeno podvodno

snimanjebedema,štojeosnov

za izradu projekta sanacije –

kazao jeBrajković.

Imenaulica

Skupštinajeusvojilaprijedlog

odluke o izmjeni i dopuni od-

luke o određivanju naziva na-

selja, ulica i trgovana teritoriji

opštine.

Željko Avramović koji je na

čeluSavjetazadavanjeprijed-

loga naziva naselja, ulica i tr-

govakazao jedauStaromgra-

du nije bilo prijedloga za

imena ulica po ličnostima iz

20. vijeka, već samo iz ranijeg

perioda.

- Svako predloženo ime ima

značajnomjesto u istoriji Ko-

toraiosvakombisemoglodu-

go govoriti – poručeno je iz

Savjeta.

Kvorum

Sjednica nije završena, Skup-

ština rad nastavlja sjutra. Nai-

me, na početku zasijedanja,

ŽeljkoAprcović jekazaodaće,

zarad doprinosa funkcionisa-

nju rada lokalnog parlamenta

odbornici njegove partije „dr-

žatikvorum“,aististavimaoje

i VidoDrašković izLiberala.

-Vladajućakoalicijadanasne-

ma dovoljan broj odbornika u

sali, ali budući da se radi o

objektivnimokolnostima–mi

smo spremni da držanjem

kvoruma doprinesemo radu

parlamenta – rekao je Aprco-

vić, izjasnivši se da u radu lo-

kalne skupštine mogu uče-

stvovati do 14 sati.

PredsjednicaSOKotorDragi-

ca Perović je kazala da je to

očekivana reakcija i gest za

svakopoštovanje.

S.M.

Privredni sud u Podgorici usvojio zahtjev opštine Ulcinj protiv Nevladine organizacije Ul-info

Pokušali da naplate 33 lažne profakture

Inicijativa Ambasade Francuske

Bratimiće se Tivat

i La Sen sur Mera

BROJNEMOGUĆNOSTIZASARADNJU:

KristineTudik uTivtu

Strit art mijenja izgled Bijelog Polja

Studenti uljepšavaju

ulice u centru grada

ZIDOVIKAO

PLATNO:

Novi

ukrasi grada

Kotor:

SO usvojila odluku o novimcijenama ulaznice za tvrđavu

Obilazak bedema

skuplji pet eura

PROŠLAODLUKAOIMENIMAULICA:

Sa sjednice

Nije prošla odluka o plaćanju

duga za komunalije na rate

Prijedlog odluke o načinu, uslovima i postupku ostvarivanja

prava na odloženo plaćanje dospjelog duga prema Direkciji

za izgradnju nije izglasan.

Direktor Direkcije Rato Brajković objasnio je kako su predloži-

li da se dugovanja po osnovu zakupnine i naknade za komu-

nalno opremanje, te pravosnažno okončanih sudskih sporo-

va u slučaju kada je dug veći od 10.000 eura, nakon stupanja

na snagu odluke – može izmiriti 12 istovjetnihmjesečnih rata.

-Dužnik je prema odluci u obavezi da podnese zahtjev, u

roku od 30 dana od dana prijema pismenog obavještenja

od Direkcije. Ukoliko dužnik u propisanom roku ne podnese

zahtjev za odloženo plaćanje duga, Direkcija će neodložno

pristupiti naplati cjelokupnog dospjelog duga, pokretanjem

postupka prinudne naplate preko nadležnog organa, aktivira-

njem sredstava obezbjeđenja plaćanja (hipoteke ili garancije

banke) koje je dužnik priložio prilikom zaključivanja ugovora

o zakupu odnosno ugovora o naknadi za komunalno opre-

manje građevinskog zemljišta - objasnio je Brajković.

Željko Aprcović je ocijenio da ne postoji pravni osnov za

donošenjemodluke i da je treba modifikovati jer je Direkcija

trebalo da reaguje a ne da čeka nagomilavanje duga.

Predsjednik opštine Vladimir Jokić objasnio je kako primjeri

odloženog plaćanja duga postoje u okruženju, te da na taj

način pokušavaju da naplate obračunate komunalije odno-

sno da pokrenu taj mehanizam, a ne da ,,nekome učine”,

kako se čulo u skupštinskoj raspravi.

Lokalna uprava računa da naredne godine od ulaznica prihoduje 900.000

eura, od kojih će 700.000 eura uložiti u sanaciju bedema. Ove godine bedeme

je posjetilo 210.000 turista, a po tomosnovu prihodovano je 560.000 eura

UStaromgradune

daju se imenaulicapo

ličnostima iz dvadese-

tog vijeka, već samo iz

ranijegperioda

ZgradaopštineUlcinj