Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 56 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 13. decembar 2017.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

Nevladina organizaci-

ja Omladinski pokret Župa zapo-

čela je realizaciju projekta „Mi

hoćemo, mi možemo“ u okviru

kojeg je predviđeno pošumlja-

vanje, formiranje parlamenta

mladih i organizovanje kultur-

nih događaja. Kako se navodi

u saopštenju NVOOmladinski

pokret, odlučni su da kroz proje-

kat okupe mlađu populaciju tog

nikšićkog kraja.

– Mladi Župe nikšićke pre-

poznaju probleme u svojoj

mjesnoj zajednici, ali i činjenicu

da njihovo rješavanje u velikoj

mjeri zavisi od njih, pa cilj ovog

projekta jeste okupljanje mlađe

populacije i zajedničko djelova-

nje. S obziromna to da se radi o

velikoj mjesnoj zajednici, proje-

kat bi trebalo da okupi veći broj

mladih, kako bi svako od njih

mogao da da doprinos u stva-

ranju ljepše i bolje Župe – piše u

saopštenju te NVO.

Vrijednost projekta „Mi hoćemo,

mi možemo“ je 1.800 eura, a

inansira ga Fond za aktivno

građanstvo.

S.D.

Projekat nikšićkeMZ Župa

Okupiće

mlade

aktiviste

ŽABLJAK

Opština je raspisa-

la konkurs za dodjelu stipendija

koji je otvoren do 21. decembra.

Pravo na učešće imaju studenti

prve godine sa Lučom I i II i

viskokoškolci narednih godina,

čiji je prosjek najmanje osam.

Za tu namjenu opština je opre-

dijelila 15.500 eura, što je 500

eura više nego lani.

- Mjesto prebivališta studenata

koji konkurišumora da bude

opština Žabljak, najmanje dvije

godine prije raspisivanja kon-

kursa, kao da aplikanti nijesu u

radnomodnosu – navodi se u

konkursu.

Kako je ranije za Pobjedu rekla

sekretarka za društvene djelat-

nosti Slađana Knežević, stipen-

dije imaju obavezujuću stavku.

- Stipendisti se obavezuju

ugovoromda će ako imposao

bude obezbijeđen raditi na

teritoriji opštine Žabljak najma-

nje onoliko vremena koliko su

koristiili stipendiju. Ukoliko ne

prihvate ponuđeni posao, dužni

su da vrate cjelokupan iznos

stipendije pod uslovima precizi-

ranimu ugovoru –kazala je ona.

Prošle godine je 28 visokoško-

laca dobilo stipendiju.

I. T.

Za stipendije

15.500 eura

Konkurs opštine Žabljak

TIVAT

Đaci internata među-

narodne „Najtbridž“ škole saku-

pili su 470 eura, 100 kg hrane

za pse i veću količinu ćebadi,

jastuka i igrački za Azil pasa u

Kavču. Akcija se odvijala tokom

prošle sedmice. Posljednjeg

dana akcije organizovano je

duženje đaka, zaposlenih u

školi i dugih donatora.

S.K.

Akcija tivatskih đaka

Novac i

hrana za

Azil pasa

NIKŠIĆ

Kaoprateći dio

programaprvenacionalne

konferencijeopoljoprivredi

i ruralnomrazvojuCrneGo-

rekoja seodržavauTehno-

polisu, sinoć jeuhotelu

,,Onogošt“ održanoAgrove-

če. Tomprilikomuručene su

godišnjenagrade zadopri-

nos razvojupoljoprivrede, u

okvirunovoustanovljene

nagradepodnazivom„Mo-

ba“. Priznanja su, uvišeka-

tegorija, dodijeljenapoljo-

privrednimproizvođačima i

predstavnicima institucija i

organizacija.

Za lokalnu upravu sa najbo-

ljim programom i mjerama

podrške farmerima priznanje

je dobila opštinaPljevlja.

Maslinari

Nagradu – „najbolji domaćin“

dobiojeVučkoPešić,farmeriz

Bijelog Polja. Kao udruženje

poljoprivrednikakoje jepoka-

zalo najveći stepen aktivizma

u zajednici proglašeno je

Udruženjemaslinara „Bar“.

Predsjednik tog udruženja

Ćazim Alković dobio je pri-

znanje za najaktivnijeg pred-

stavnika Mreže za ruralni ra-

zvoj Crne Gore, dok je za

najaktivniju predstavicu iza-

branaVesnaĐukić izUdruže-

njamaslinara „Boka“.

Službenik Direktorata za ru-

ralni razvoj Ministarstva po-

ljoprivrede Miloš Kusovac

dobio je ovogodišnje prizna-

nje za posvećenost poslu, dok

je kao najbolji savjetodavac

proglašena Sonja Baćović iz

regionalnog centra uNikšiću.

Posebno priznanje dobilo je

Ministarstvo poljoprivrede i

ruralnog razvoja za podršku

aktivnostimaMrežezaruralni

razvoj CrneGore. Priznanje je

dobila i Stalna regionalna rad-

na grupa za ruralni razvoj ju-

goistočne Evrope (SWG) za

podršku aktivnostima rural-

nog civilnog sektora u Crnoj

Gori.

Posebna nagrada za životno

djelouručenajeStojanuBanju

Kostiću iz Nikšića, agronomu

u penziji, koji je čitav radni vi-

jekposvetiostruci i unapređe-

nju poljoprivredne proizvod-

nje.

Čestitke

Dibitnike je pozdravio pot-

predsjednik Vlade i ministar

poljoprivrede i ruralnog ra-

zvojaMilutin Simović, koji je

u pismu izrazio žaljenje što

nijebiouprilicidaprisustvuje

događaju.

On je timputemčestitao svim

nagrađenima, ističući zado-

voljstvozbogpažljivogizbora,

posebno kada je riječ o nagra-

di za životno djelo koju je do-

bio Stojan Banjo Kostić što je,

prema riječima Simovića,

„potpuno očekivano i oprav-

dano iskazivanje poštovanja

prema našim iskusnim kole-

gamakoji suživotni vijekpro-

veli u sektoru poljoprivrede i

dali mu značajne pozitivne

pečate“.

Simović je dodao da naziv na-

grade „Moba“, u simboličkoj

ravni, sugeriše da se svim iza-

zovimausektorupoljoprivre-

de i ukupnom ekonomskom

razvoju Crne Gore i njenog

prosperiteta, odgovori na na-

čin tog tradicionalnog crno-

gorskog običaja, kojim se za-

h t j e v n i m p o s l o v i m a

odgovaralo zajedničkim ra-

domi zajedničkomakcijom.

- Zbog toga i ovukonferenciju

doživljavam kao još jedno

okupljanje pozitivne energije

u sektoru poljoprivrede, oku-

pljanje energije za napredak i

proizvođača i preduzetnika, a

time i za napredak cijelog

društva-navodi seupismuSi-

movića.

S.D.

NIKŠIĆ:

Konferencija o ruralnom razvoju završena uručivanjemnagrada

O farmerima najbolje

brinuuPljevljima

Novoustanovljena nagrada pod nazivom ,,Moba“ u više kategorija, dodijeljena

je poljoprivrednimproizvođačima i predstavnicima institucija i organizacija

Posebnanagrada za životnodjelouručena je

StojanuBanjuKostiću izNikšića, agronomuu

penziji, koji je čitav radni vijekposvetio struci i

unapređenjupoljoprivredne proizvodnje

HERCEGNOVI

IzNVO

EkološkodruštvoBokeupo-

zoravajuna gradnjuobjekata

u seluTrebesinkoja, kažu,

narušava ambijent, ugrožava

pješački put, ali i prijeti da

izazovenovoklizište.

– Trebesin je jedno od najljep-

ših sela u hercegnovskoj opšti-

ni, i do skoro je bilo pošteđeno

urnebesnih građenja. „Iznena-

da“ je na sjeverozapadnoj stra-

ni, uz stari put za Sušćepan, ni-

kla nova, ružna građevina,

betonski zid, visok više od 2,5

metra – navedeno je u saopšte-

nju ekologa koje je potpisala

NadaBukilica.

Kako tvrdi, problem je što se

objekatninakojinačinneukla-

pa u ambijent, jer sena tompo-

dručju niko ne ograđuje viso-

kim, betonskimzidovima.

– Zidani bedem je ugrozio po-

stojeći pješački put Sušćepan -

Trebesin,neostavlja-

HERCEGNOVI:

Upozorenje NVO Ekološko društvo Boke

Negoduju zbog

,,betoniranja“

Trebesina

Investitor ima dozvolu da gradi

osamstambenih objekata

Iz Sekretarijata za komunalne djelatnosti i ekologiju

kažu da su izlaskomna teren utvrdili da je riječ o

gradnji osam stambenih objekata i da inve-

stitor (d.o.o. ,,Krušo“) ima sve potrebne

dozvole i odobrenja za gradnju,

uključujući i potporne zidove.

jući ni pedalj slobodnog

prostora, ali i prekinuo prirod-

no oticanje površinskih voda –

navodi Bukilica.

Kako ističe, ne zna se ni ko gra-

di ni da li ima dozvolu.

– U slučaju da objekat ima do-

zvolu za gradnju, pitanje je ko

je mogao da je izda za takav

objekat koji je eklatantan pri-

mjer uništavanja prirode, na-

nošenja štete i naružavanja

izgleda Trebesina. Teren je već

toliko uništen da teško da iko

može da popravi stanje, a mo-

guće je da je ovo i nagovještaj

stvaranjaklizišta–tvrdiBukili-

ca.

Ž.K.

Zidani bedem je ugrozio pješački put, ne

ostavljajući ni pedalj slobodnog prostora

i prekinuo prirodno oticanje površinskih

voda – navode ekolozi

TVRDEDAMOŽEIZAZVATIKLIZIŠTE:

Sporni zid

ULCINJ

Lokalna uprava

15. i 16. decembra orga-

nizuje besplatnu obuku za

privrednike o fondovima

Evropske unije. Kako

je saopštila pi-ar služba

opštine predavanja će u

hotelu ,,Dolcino“ držati

poznati ekspert iz Brisela,

Boško Nektarijević.

- Evropska komisija nudi

veliki broj programa za

mala i srednja preduzeća

kao što su Cosme, Hori-

zont 2020, Interreg MNE-

CRO BiH, Ipard, Ipard lajk.

Mugućnosti korišćenja

ovih fondova su velike,

posebno za preduzeća

koja se bave proizvod-

njom, kao i ona koja

djeluju u oblasti turizma i

poljoprivrede – navedeno

je u saopštenju.

Svi zainteresovani se

mogu javiti na mejl: kabi-

[email protected]

.

C.G.

Akcija opštine Ulcinj

Ekspert

iz Brisela

besplatno

obučava

privrednike

DASERADPREPOZNAJE:

Predstavnik

opštinePljevljaprimanagradu

ZASLUŽENOPRIZNANJE:

StojanKostićprimanagradu