Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Hronika

Ponedjeljak, 11. decembar 2017.

Demokratski front uputio prvoj ženi crnogorskog sudstva pitanje

PODGORICA

PredsjedništvoDemo-

kratskog frontapitalo jepredsjednicu

Vrhovnog sudaVesnuMedenicuda li

Boris Savić i SuzanaMugoša imajupla-

tu650eura.

- Pošto posrnuće crnogorskog pravosuđa

u tzv. slučaju državni udar na dnevnom

nivou dobija sve elemente korupcionaš-

kog vodvilja u kojem se značajan broj su-

dijaVišegsudauvaljaodoneprepoznatlji-

vosti, predsjednici Vrhovnog suda Vesni

Medenici, nakon postavljenih petnaest

pitanja, ovomprilikompostavljamo samo

jedno: da li Boris Savić i Suzana Mugoša

imajuplatu650 eura -pitaju izDF-a.

U saopštenju navode da je ,,skandalozna

odluka sutkinje SuzaneMugoše da ne do-

zvoli postavljanje pitanja svjedoku sarad-

nikuu vezi sa iskazomkoji je dao pred su-

dijom Borisom Savićem kad mu je

dodijeljen status svjedoka saradnika“.

-Potvrđuje se stavVesneMedeniceo ,,jad-

nim“sudijamakojeprimaju650euraikoje

jedva sastavljaju kraj sa krajem. Kako je

predsjednikVišeg sudaBoris Savić 22. no-

vembra 2016. mogao Saši Sinđeliću da do-

dijeli status svjedoka saradnika i to na ime

Aleksandar Sinđelić, a da još nije odgova-

rao za krivična djela zloupotreba službe-

nog položaja, ometanje pravde i prikriva-

nje identiteta lica koje senalazi na crvenoj

Interpolovoj potjernici? A da ovaj krimi-

nalni akt bude kompletiran, Boris Savić se

u rješenju poziva na krivični predmet koji

sevodiprotivizmišljenogEduardaŠiroko-

va, a ne Šišmakova - ističe se u saopštenju.

DFdodajedaSavić,usadejstvusaglavnim

tužiocemMilivojem Katnićem, kako su

naveli, kreira montažu državnog udara

kojaimazaciljpodizanjeoptužniceprotiv

lidera najjačeg opozicionog saveza.

C.H.

Kazne izrečene braniocima i svjedoku saradniku u slučaju za

planiranje terorističkog napada dostigle cifru od skoro 11.000 eura

PODGORICA

Kažnjavanje

branilaca, punomoćnika ili

drugihučesnikaupostupku

zbognepridržavanjaproce-

snihpravila jestenepopula-

ran, ali nužnimehanizam

odbrane autoriteta i dosto-

janstva suda, ali i lijekprotiv

bezrazložnogprolongiranja

postupkaunedogled.

Kazne advokata svakako su

pratećatemausuđenjuzapla-

niranje terorističkog napada

na crnogorske institucije.

Ipak, novčane kazne nijesu

najteža sankcija – isključenje

iz procesa moglo bi biti kraj-

njamjera.

Sutkinja Višeg suda Suzana

Mugošado sada je zbognepo-

štovanja suda ili ometanja

procesne discipline u tompo-

stupku odbranu okrivljenih,

ali i svjedoka saradnika Alek-

sandra Sašu Sinđelića kaznila

sa ukupno 10.700 eura.

Rekord u visini iznosa novča-

nihkazni zasadadržibranilac

okrivljene Branke Milić, ad-

vokat Jugoslav Krpović. On je

dva puta kažnjen sa po 500

eura, jednom sa hiljadu eura,

kada je odbio da brani Milić i

kada je napustio suđenje.

Rekord

Zbog napuštanja sudnice, na-

kon čega je suđenje toga dana

prekinuto zbog neispunjava-

nja procesnihuslova, Krpović

će morati da plati i troškove

organizacije suđenja za taj

dan što iznosi 2.500 eura.

Kadasesvesabere,Krpovićje,

do sada, na ime kazni dužan

da plati ukupno4.500 eura.

Odmah iza Krpovića, na listi

kažnjenih advokata nalazi se

Miroje Jovanović, branilac

Mihaila Čađenovića. Do sada

on je kažnjen sa 2.400 eura.

Tri puta je kažnjen sa po 500

eura, jednom sa 700 i jednom

sa 200 eura.

Na trećempo iznosu koji mo-

ra da plati na ime kazni nalazi

se advokat Đorđe Bulatović.

On je za sada dužan da plati

1.500 eura. Naime, u četvrtak

je kažnjen sa 500 eura jer je

naglas prokomentarisaoda

tužilac može da govori i bez

Ako opomena

ne pomogne,

udaljavanje

i 1.000 eura

Održavanje reda i kažnja-

vanje zbog nepoštovanja

reda i procesne discipline

predviđa mogućnost izri-

canja opomene advokatu,

zakonskom zastupniku, vje-

štaku, tumaču ili drugom

licu koje prisustvuje glav-

nompretresu zbog vrijeđa-

nja suda, stranke ili drugih

učesnika u postupku ili ne

poštuje naređenja pred-

sjednika vijeća. U slučaju

da se opomena pokaže

kao bezuspješna Zakon o

krivičnompostupku pred-

viđa mogućnost da sudija

naredi udaljenje iz sudnice

optuženom, a drugim lici-

ma udaljavanje i kaznu do

1.000 eura.

Prema odredbama zakona,

po odluci vijeća, optuženi

može biti udaljen iz sudnice

za određeno vrijeme.

- Ako je već saslušan na

glavnompretresu, onda i

na vrijeme dok traje doka-

zni postupak. Prije zavr-

šetka dokaznog postupka

predsjednik vijeća će

pozvati optuženog i oba-

vijestiti ga o toku glavnog

pretresa. Ako bi optuženi

nastavio da narušava red

i da vrijeđa dostojanstvo

suda, vijeće ga može pono-

vo udaljiti sa zasijedanja. U

tom slučaju glavni pretres

će završiti bez prisustva

optuženog, a presudu će

mu saopštiti predsjednik ili

sudija-član vijeća u prisu-

stvu zapisničara – navodi se

u zakonu.

Kako se precizira, braniocu

ili punomoćniku koji poslije

kazne nastavi da narušava

red u sudnici vijeće može

uskratiti dalju odbranu.

Rekord

u visini iznosa

novčanih kazni za sada

drži branilac okrivljene

BrankeMilić, advokat

Jugoslav Krpović. Kada se sve

sabere, Krpović je do sada

na ime kazni dužan da

plati ukupno 4.500

eura

Do prava semože bez kršenja pravila

- Kao bivši sudija dešavalo se da ponekad

kažnjavam stranke i advokate. Sudija svojim

autoritetom štiti instituciju suda odmanipu-

lacija stranaka i kažnjavanjemdisciplinuje

stranke – navodi Lazar Aković.

On ističe da nakon što je prešao u advokate

nijedan sudija ga nije kaznio.

- Moj je stav da advokat može ostvariti sva

prava za branjenika ako se ponaša u skla-

du sa Zakonikomo krivičnompostupku

– kaže on.

Dodaje da se u praksi često dešava da lice

koje se nije odazvalo na poziv suda bude

novčano kažnjeno, a da sud kasnije svoje rje-

šenje o kažnjavanju opozove ukoliko to lice

opravda svoj izostanak.

- Prilikom isticanja novčane kazne, sud cijeni

težinu prestupa, imovne prilike i druge okol-

nosti od značaja na određenje visine kazne

– pojašnjava sagovornik.

dozvole. Sjutradan, osvrnuvši

se na primjedbe koje je sudu

uputio ovaj advokat, sutkinja

Mugoša je navela da su neo-

snovane, neutemeljene i near-

gumentovane.

- Advokat je uvrijedio sud gru-

bim iznošenjem netačnih či-

njenica, čime se narušava au-

toritet suda. Advokat se

kažnjava sa 1.000 eura zbog

narušavanjaautoritetaidosto-

janstva suda - rekla jeMugoša.

Kaznezasvjedoka

Treće mjesto, sa advokatom

Đorđem Bulatovićem dijeli

svjedok saradnik Aleksandar

Saša Sinđelić.

- Radiću, crnčiću i platiću, ali

ćureći istinu–kazao jeSinđe-

lić nakon što mu je izrečena

posljednja novčana kazna.

Neslavno je prošao i Mandi-

ćev branilac, advokat Nikola

Bulatović, koji je u jednom

danu kažnjen sa 1.300 eura.

Prvom kaznom je zakinut sa

800 eura, a drugi put za 500

eura.

U neštomanjem iznosu je ka-

žnjen advokat Dragana Mak-

sića, Branko Anđelić. On će iz

džepa morati da izdvoji hilja-

dueura, jer je jednomkažnjen

sa700, adrugiput sa300eura.

Na kraju, advokat Andrije

Mandića, Dražen Medojević

napočetkusuđenja jekažnjen

sa500eura i čini sedamu je to

bilo dosta, jer od tada nije ka-

žnjavan.

Novac se uplaćuje u budžet

države Crne Gore nakon pra-

vosnažnosti rješenja kojim je

izrečena novčana kazna.

Apelacioni sud jepotvrdiodio

kazni koje je sutkinjaMugoša

izrekla učesnicima u postup-

ku za pokušaj terorizma.

VijećeApelacionogsuda sma-

trada je sudijaMugošapostu-

pala po ZKP-u, odnosno da je

advokatimaprvoizricalaopo-

mene, što je zapisnički kon-

statovano, a pošto advokati

nijesu reagovali na njih, izre-

kla imje novčane kazne.

SuprotnostavusudijaApelaci-

onogsuda,kažnjeniadvokati

smatraju da se sud umije-

šao u njihovu zagaranto-

vanu slobodu izražava-

nja.

Ipak, sudije Apelacionog

ocijenile su da je tomije-

šanje imalo za cilj održa-

vanje reda i poštovanje

procesne discipline.

Mehanizam

Sa druge strane, bivši sudija

Višeg suda Lazar Aković, koji

je sada advokat, kroz jednu i

drugu ulogu i poziciju sagle-

dava pitanje kažnjavanja.

Prema njegovim riječima, od

sudije se traži posebna odgo-

vornost i poštovanje etičkih

pravila, stroga pravila uodno-

su prema učesnicima u sud-

skomprocesu, poseban režim

ličnog života, a sve sa ciljem

dabiseosiguralistandardine-

zavisnosti i nepristrasnosti,

kao i da bi se izgradilo povje-

renje u pravosuđe i vladavinu

prava.

- Sud je dužan da svoj ugled,

ugled stranaka i drugih uče-

snika postupka zaštiti od

uvrede, prijetnje i svakogdru-

gog napada, te da u sudnici

održavared.Zakonikokrivič-

nom postupku i Zakonik o

parničnom postupku predvi-

đaju mogućnost kažnjavanja

svih onih koji prethodna pra-

vila ne poštuju - navodi Ako-

vić.

On pojašnjava da je definisa-

njemkaznizakonodavacimao

namjeru da osigura procesnu

disciplinu stranaka i omogući

efikasno vođenje postupka.

- Novčano kažnjavanje stra-

naka i advokata sredstvo je

kojim sudije, kad zatreba, dis-

ciplinuju stranke u postupku,

štite dostojanstvo suda i spre-

čavaju razne smicalice odbra-

ne usmjerene na razvlačenje

postupka. Jer, vješti branioci,

posebno na suđenjima gdje

ima više optuženih, mogu ra-

zvućiproces takoda trajegodi-

nama ako im to sudije dopuste

– ističeAković.

B.ROBOVIĆ

Advokati za

sada dobijaju

žute kartone

LazarAković

Detalj sa suđenja

PODGORICA

Branislav Pupović (34) iz Podgorice uhapšen

je zbog sumnje da je juče ujutru ispred prodavnice ,,Planet“ na

Zlatici nožem izbo sugrađanku Vesnu Tadić (37), potvrđeno

je Pobjedi nezvanično iz policije. Kako saznajemo, Pupović je

priznao da je počinio krivično djelo, a motiv napada za sada

nije poznat. Tadić je smještena u Kliničkom centru Crne Gore i

van je životne opasnosti. Uviđaj je obavila podgorička policija i

viši državni tužilac. Istraga će utvrditi detalje napada.

M. L.

Uhapšen Podgoričanin zbog pokušaja ubistva

Nožemna prolaznicu

DF:

Da li Savić i Mugoša

imajuplatu 650 eura?