Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 11. decembar 2017.

Turizam

PODGORICA

-Međunarod-

ni turizamu svijetu i uovoj

godini nastavljapovoljnu

tendencijurasta. Kako je

zaPobjedu istakaopro-

fesor dr SlobodanUn-

ković sabeogradskog

UniverzitetaSin-

gidunum, procjenju-

je seda seuovoj go-

dinimožeočekivati

oko 1,3milijarde

stranih turista. Uče-

šćeEvrope je50odsto,

auokviruovog regiona

posebnuulogu imaće

zemlje južne imediteran-

skeEvrope saučešćemoko

38odsto.

Crna Gora će ove godine, na-

glašavaUnković,imatidevizni

prihod od turizma blizu mili-

jardueura, štobi predstavljalo

rast i do osam odsto u odnosu

na prethodnu godinu.

Afirmisatiplaninu

- U budućem razvoju turizma

Crne Gore maksimalno treba

koristiti izuzetne mogućnosti

koje pruža mediteranski dio.

Istovremeno u skladu sa pro-

mjenama na međunarodnom

turističkomtržištu, dalekove-

ću pažnju treba posvetiti afir-

maciji planinskih turističkih

centara s obzirom na velike

potencijale kojima se raspola-

že, imajući pri tome u vidu i

aktivnosti na formiranju sa-

vremene putne mreže - tvrdi

Unković.

Takođe, po mišljenju našeg

sagovonika, treba daleko više

koristiti Podgoricu kao kon-

gresni turistički centar kao i

druge gradove, a posebno Ce-

tinje.

- Kulturno-istorijski spome-

nici treba daleko više da se

afirmišu i koriste u budućem

razvoju turizma. Skadarsko

jezero je izuzetni resurs, koji

je do sada relativnomalo kori-

šćen. Potrebno je njegov ra-

zvoj vezivati i sa razvojem tu-

rizma u ostalim djelovima

Crne Gore. To se odnosi i na

zaštićena područja koja su

važni turistički resursi. U ra-

zvojubuduće turističkeponu-

de u svimdjelovima Crne Go-

re dominantno mjesto treba

da ima primjena koncepcije

održivog razvoja koja poentu

stavlja na zaštitu prirodnih i

kulturnih resursa - kaže Un-

ković.

Kvalitetni kadrovi u turizmu,

kako dodaje, treba da dobiju

značajno mjesto s obziromna

toda od togauvelikojmeri za-

visidaljiuspješanrazvojturiz-

maCrneGore.

- Uvjeren samda je Crna Gora

već afirmisana turistička de-

stinacija na međunarodnom

turističkomtržištuidaimasve

preduslove da zauzme još

značajnije mjesto u budućem

razvoju - kazao jeUnković.

Onnapominjedameđunarod-

ni turizam u svijetu i u 2017.

godini nastavlja povoljnu ten-

denciju rasta.

- Procjenjujemo da se u ovoj

godini može očekivati oko 1,3

milijardi stranih turista. To bi

predstavljao rast od 4,5 odsto

u odnosu na 2016. godinu.

Ukupna turistička potrošnja

može se procijeniti na oko 1,5

biliona američkih dolara.

Evropa i dalje dominira sa oko

50odstoučešća.Uokviruovog

regiona posebnu ulogu imaće

zemlje južne i mediteranske

Evrope sa učešćemoko 38 od-

sto. Zemlje ovog subregiona

imaće veći rast od svjetskog i

evropskogprosjeka-tvrdiUn-

ković.

ZaCrnuGorumožese,kakoje

istakao, očekivati rast broja

stranih turista za oko 11 odsto.

Povećanjeprihoda

- Ovo znači nastavak povoljne

razvojne tendencije još od

2010. godine, kao i brži rast u

odnosu na svjetski i evropski

prosjek i prosjek zemalja juž-

neEvrope iMediterana. Devi-

zni prihod od turizma Crne

Gore ove godine će se približi-

ti cifriokomilijardueuraštobi

predstavljalo rast od 7,5 do

osam odsto u odnosu na pret-

hodnugodinu-kazaojeUnko-

vić.

OWBAnagradama,kojesvake

godine dodjeljuje NTO CG,

kako je istakao, ima visokomi-

šljenje.

-WBA ima izuzetnu reputaci-

ju i važna je u afirmaciji svih

učesnika koji doprinose ra-

zvoju turizma. To se odnosi

kako na institucije tako i poje-

dince. Uvjeren samda će i ove

godine dobitnici ovog prizna-

nja u svomdaljem radu nasta-

viti da seangažujuuafirmaciji

istinskih vrijednosti, koje kra-

se turizamu širemsmislu rije-

či, a i u daljoj afirmaciji turiz-

ma Crne Gore - kazao je

Unković.

N.KOVAČEVIĆ

Profesor sa beogradskog univerziteta dr Slobodan Unković o globalnim turističkimkretanjima

Naredna sezona će

Crnoj Gori donijeti

milijardu eura

Najveće

priznanje

STO

Profesoru Unkoviću je kra-

jemoktobra, u Svjetskoj tu-

rističkoj organizaciji Ujedi-

njenih nacija u Madridu

gdje je održana svečanost,

dodijeljeno najznačajnije

priznanje Svjetske turistič-

ke organizacije za višego-

dišnji uspješan rad u stimu-

lisanju razvoja turizma u

svijetu, posebno u oblasti

obrazovanja visokostruč-

nihkadrovaza turizam.

Priznanje je profesoru Un-

koviću uručio gospodin Ta-

leb Rifai, generalni sekretar

UNWTO.

Na svečanosti koja je orga-

nizovana ovim povodom

bili su prisutni i najviši funk-

cioneri Svjetske turističke

organizacijei33ambasado-

ra iz evropskih zemalja u

Španiji.

Ovo je veliko priznanje pro-

fesoru Unkoviću, koji više

od 40 godina sarađuje sa

Svjetskom turističkom or-

ganizacijom kao ekspert.

Istovremeno predstavlja

veoma značajno priznanje

zaUniverzitetSingidunumi

Fakultetzaturističkiihoteli-

jerskimenadžment.

Stimulisati

postojeća

tržišta i

privući Kineze

Struktura stranih turista u

ovoj godini, kako je istakao

Unković, slična je onoj koja je

bila i u prethodnoj.

- Zapaženomjesto imaju

sljedeće zemlje: Srbija, Rusija,

Bosna i Hercegovina, Ukra-

jina, Francuska, Poljska i

Njemačka. Ova tržišta treba

i dalje stimulisati, uz napore

da se uključe i nova tržišta,

a posebno turisti iz NR Kine

i Velike Britanije - kazao je

Unković uz podsjećanje da

su turisti iz NR Kine i u 2017.

godini najviše utrošili za

putovanja u inostranstvo sa

iznosomoko 300milijardi

američkih dolara.

Generalni sekretarUNWTOuMadridupredajenagraduprof. dr SlobodanuUnkoviću

Unković sapredstavnicima zemaljana svečanosti uMadridu

Treba daleko

više koristiti Podgoricu

kao kongresni turistički

centar i druge gradove, a

posebno Cetinje. Kulturno-istorijski

spomenici treba daleko više da

se a rmišu i koriste u budućem

razvoju turizma. Skadarsko jezero

je izuzetni resurs, koji je do sada

relativnomalo korišćen

- poručuje prof. dr

Unković

SlobodanUnković