Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Aktuelnosti

Ponedjeljak, 11. decembar 2017.

CrnaGora danas

otvara poglavlja 2 i 3

PODGORICA

Crna Gora će na Međuvla-

dinoj konferenciji, koja se održava danas u

Briselu, otvoriti pregovore u dva poglavlja

- 2. Sloboda kretanja radnika i 3. Pravo osni-

vanja preduzeća i sloboda pružanja usluga.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evrop-

skih poslova, državnu delegaciju naše

države predvodiće ministar evropskih

poslova Aleksandar Andrija Pejović.

- Održavanje Međuvladine konferencije na

kojoj će se otvoriti nova poglavlja je potvr-

da kako uspješno sprovedenih reformi u

ovimoblastima, tako i odlučnosti i posve-

ćenosti Vlade i cijelog društva strateškom,

evropskom kursu naše države - navedeno

je u saopštenju.

R. P.

PODGORICA

Smanjuje se

broj otkazanihvozovauzro-

kovanihnedostatkom

ispravnihvoznih sredstava,

aunovembrunijeotkazan

nijedan– saopštili su izne-

vladineorganizacijeCentar

za željeznička istraživanja.

Kako su naveli, u prethodnih

četiri do pet godina otkaziva-

njevozovabila jepraksauŽe-

ljezničkomprevozuCrneGo-

re, iako je tobilousuprotnosti

sa zakonskomregulativom.

- U januaru ove godine za 15

dana otkazano je 145 vozova.

Praksa otkazivanja vozova u

ovoj godini je nastavljena to-

kom svih mjeseci do novem-

bra, kad nije otkazan nijedan

voz.Utoku ljeta je takođebilo

puno otkazanih vozova, a

uzrok je bio oscilacija napona

u kontaktnoj mreži, pa je do-

lazilo do pregorijevanja za-

štitnih uređaja na voznim

sredstvima, za što je odgovor-

naŽeljeznička infrastruktura

CrneGore (ŽICG).Osimveli-

ke materijalne štete na vo-

znim sredstvima, izgubljeno

je povjerenje putnika, pa su

smanjeni i planirani prihodi -

upozoravaju izCŽI.

Kako su naveli, u prethodna

trimjesecabroj otkazanihvo-

zova je smanjen, u septembru

su otkazana četiri voza, a u

oktobru jedan.

- Do poboljšanja je došlo ve-

ćim angažovanjem mašino-

vođa i operativnih radnika je-

d i n i c e v u č e vo z ov a u

Podgorici na operativnom

praćenju kretanja vozova i u

novim okolnostima (oscilaci-

je napona) zaustavljanju

određenog voza nekolikomi-

nuta, i nakonregulacijenapo-

na nastavka vožnje. U pojedi-

nim slučajevima ni ovakvi

manevri mašinovođa nijesu

pomogli pa je došlo do kvara

vučnih vozila - napisali su u

saopštenju.

K.J.

Svemanje

otkazanih

polazaka

Vuksanović: Primjedbe

doživljavamo kao

priznanje za uporan rad

Iz Srpskog nacionalnog savjeta tvrde

da napadi na njih traju duže vrijeme

PODGORICA

IzSrpskog

nacionalnog savjetaporuču-

judavećduževrijeme traju

napadi nanjih i njimabliske

organizacijekoje se, kakoka-

žu, trudedauokviru institu-

cijaCrneGore zaštite identi-

tet srpskognaroda, kakou

nacionalnoj, tako i ukultur-

noj, vjerskoj i jezičkoj poseb-

nosti.

-Dabi pritisaknaSrpski nacio-

nalnisavjetbiojačipotrudilesu

se i organizacije REKOM, Ma-

ticacrnogorskaiLiberalnapar-

tija, kao i dnevnik „Pobjeda“, te

portali „Analitika“ i CdM, koji

imaju neskrivenu ambiciju da

Srbi u Crnoj Gori slave i obilje-

žavaju one praznike koji su po

njihovom ukusu i u kojima se

ne pominje srpska kultura, tra-

dicija i istorija - tvrdi predsjed-

nikSrpskognacionalnog savje-

taMomčiloVuksanović.

Onkažeda„crnogorski„domo-

ljubi“nekritikujuSrpskinacio-

nalni savjet iz razloga „što takvi

skupovi ograničavaju proces

pomirenja i predstavljajuuvre-

du za žrtve“.

- Već da svojimnaručenim jav-

ljanjem,podprijetnjomsankci-

jama, prikriju prave organiza-

tore udruženog zločinačkog

poduhvata, koji su 90-ih godi-

na,radisvojihinavodnoglobal-

nih interesa, podržali razbija-

nje jedne uređene države, a

kasnijeNATOagresijomdopri-

nijeli stvaranju gotovo nepo-

mirljivogodnosameđunarodi-

ma bivše zajedničke države

- napisao je Vuksanović u pi-

smu.

R.P.

Stopa suicida u Crnoj Gori iznad evropskog prosjeka

Problemsamoubistava

traži ozbiljan odgovor

PODGORICA

Raddržav-

nih institucijauCrnoj Gori

naproblematici samoubi-

stava trebalobi dabude ra-

znovrsniji i intenzivniji,

smatrajuunevladinoj orga-

nizaciji Centar zaprevenci-

ju suicida i poručujuda je

građanska akcijakrozNVO

sektor krucijalnovažna.

Iz Uprave policije saopštili su

da je uCrnoj Gori, u prvih de-

setmjeseciovegodine, izvrše-

no 95 samoubistava, što je za

jedno manje u odnosu na isti

prošlogišnji period.

Nebojša Žižić iz NVO Centar

za prevenciju suicida rekao je

Agenciji Mina da je stopa sa-

moubistavauCrnojGori (broj

samoubistava na sto hiljada

stanovnika) koja se kreće iz-

među 14 i 15, malo iznad

evropskog prosjeka i godina-

ma se održava na tomnivou.

- To ukazuje da se na nivou

društva ne preduzimaju novi

koraci kako bi se broj samou-

bistava smanjio - ocijenio je

Žižić, koji smatra da bi rad dr-

žave na toj problematici mo-

gao biti mnogo raznovrsniji i

intenzivniji.

Međutim,kakododaje,raddr-

žavnih institucijanigdjeusvi-

jetu nije dovoljan, pa ni u Cr-

noj Gori.

Kako je kazao, od krucijalne

važnosti je građanska akcija

kroz NVO sektor što pokuša-

vaju da iniciraju projektom

„Živjeti je pravi izbor“, čiji je

onkoordinator,anakomeradi

sa koleginicomDanijelomFe-

mić.

ObilježenMeđunarodni dan ljudskih prava

Baković: Najviše žalbi

na rad javne uprave

PODGORICA

Stanje ljud-

skihpravauCrnoj Gori nije

zadovoljavajuće, uprkos

određenomnapretkukoji je

ostvarenuovoj godini - oci-

jenio je jučeombudsman

ŠućkoBaković, povodom

obilježavanjaMeđunarod-

nogdana ljudskihprava.

Kako je rekao za Anadoliju,

građani se najviše žale na rad

javne uprave, duge sudske

procese i razne oblike diskri-

minacije, a posebno su ugro-

žene osobe sa invaliditetom,

žene, Romi i pripadnici LGBT

populacije.

- Napredak je vidljiviji u obla-

sti zakonodavstva. Nastavlje-

no je usaglašavanje zakono-

davs t va sa pravom EU,

međutim, i dalje postoje pro-

blemi i ne možemo reći da je

stanjezadovoljavajućeipored

ovog napretka – rekao je Ba-

ković.

Kako je naveo, od početka go-

dine imali su 790 predmeta, a

neke od njih je formirala kan-

celarija ombudsmana po sop-

stvenoj inicijativi.

- I dalje se ljudi najviše žalena

rad organa javne uprave, dr-

žavne i lokalne. Imamo i žalbe

na dugo trajanje sudskih po-

stupaka. U oblastima prava

djeteta imamo broj pritužbi

jednak kao i prethodnih godi-

na. Ljudi se još žale na diskri-

minaciju kao i ranijih godina,

uoblasti zapošljavanja, napo-

litičku diskriminaciju. Ima-

mo dosta predmeta koji se

odnose na Zavod za izvršenje

krivičnih sankcija - rekao je

Baković.

Upozorio je i na prekomjerni

upis djece u obdaništima, u

nedostatku vrtića, posebno u

Podgorici. Boj stanovnika se,

prema riječima zaštitnika, iz

godine u godinu povećava, a

time se povećava i broj djece.

- U nastojanju da se upišu sva

djeca koja se prijave za predš-

kolsko obrazovanje, ove usta-

nove žele da izađu u susret

roditeljima. To je do-

bro s jedne

strane, ali s

druge stra-

n e , p r o -

s t o r n i i

kadrovski kapaciteti ne do-

zvoljavaju da se sva djeca upi-

šu. Njihovim upisom imamo

značajno povećan broj u sva-

koj grupi. To se odražava kako

nakvalitetpredškolskogobra-

zovanja, tako i na bezbjednost

djece. Tomože biti štetno i po

zdravlje djece, ali je i veće op-

terećenje za zaposleneuusta-

novi - poručio jeBaković.

K.J.

Stanje u

zatvorima

bolje nego

ranije

Govoreći o stanju u

crnogorskim zatvorima,

Baković je rekao da je ono

mnogo bolje nego ranije.

- Što se tiče mučenja i tor-

ture, tu imamomali broj

predmeta, negdje oko

osam ili devet slučajeva. Mi

smo pet slučajeva završili

i nijesmo utvrdili povredu

prava. U dva slučaja je

postupak u završnoj fazi

i najvjerovatnije ćemo

utvrditi da se radi o nečo-

vječnom i ponižavajućem

postupanju, dok je u jed-

nom slučaju pokrenut sud-

ski postupak. Naš je zaklju-

čak da je stanje u zatvori-

ma značajno unaprijeđe-

no, naročito u pogledu

materijalno-tehničkih

uslova. Ranije smo imali

problemprenaseljeno-

sti, sada je taj problem

gotovo riješen - rekao

je Baković.

Podaci Centra za željeznička istraživanja

Žižić je pojasnio da će u okvi-

rutogprojekta,kojićerealizo-

vati u saradnji sa opštinom

Bijelo Polje, odštampati flaje-

re koji sadrže osnovne infor-

macijeo suicidu i održati seri-

ju edukativnih radionica u

srednjimškolama i staračkom

domu.

- Raspoloženi smo za sarad-

njusasvimvladiniminevladi-

nimorganizacijamakoji temu

suicidaprepoznajukaovažnu

i spremne su da se potrude da

se poboljša aktuelno stanje -

kazao jeŽižić.

On je naveo da su faktori rizi-

ka prije svega mentalna bo-

lest, alkoholizam ili zavisnost

od neke druge psihoaktivne

supstance,prisustvohronične

ili neizlječivebolesti, psihička

kriza (gubitak bliske osobe,

prekid emotivne veze, finan-

sijski problem i gubitak po-

sla), zatimpretrpljena trauma

ili zlostavljanje, raniji pokuša-

ji suicida i suicidi člana poro-

dice ili prijatelja.

Kako je naveo Žižić, cilj Cen-

tra za prevenciju suicida je da

doprinese da se o samoubi-

stvu govori kao i svakomdru-

gomzdravstvenomproblemu

i da tu temu izvede iz tabu zo-

ne.

Onjerekaoda jenjihovedosa-

dašnje aktivnosti podržala je-

dino opštinaBijeloPolje.

K.J.

Brisel

ŠućkoBaković

PORAZNEBROJKE:

Uprvihdesetmjeseci ove

godine95 samoubistava