Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 11. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

-Najveći

spoljnotrgovinski partneri

CrneGoreove godine su

Srbija iKina, pokazujupre-

liminarni podaciMonstata

o spoljnotrgovinskoj raz-

mjeni uprvihdesetmjese-

ci.

Regionalnasaradnja

Ekonomski analitičar Siniša

Lekić smatra da je oslanjanje

CrneGorenadržave izregio-

na pri spoljnotrgovinskoj

razmjeni razumljivo, jer cr-

nogorsko tržište nije veliko,

pa zato i roba koja se izvozi

nije u većim količinama po-

godna za razmjenu saudalje-

nijimtržištima.

- Najveći spoljnotrgovinski

partneri u izvozubili suSrbi-

ja sa 50,8miliona eura, Bosna

iHercegovina(BiH)sa38mi-

liona eura i Hong Kong sa

26,8 miliona eura. U uvozu,

najveći spoljnotrgovinski

partneri bili su Srbija sa 417,7

miliona eura, Kina sa 171,9

miliona eura i Njemačka sa

157,6 miliona eura - navode

crnogorski statističari.

CrnogorskiizvozuSrbijujeu

prvih deset mjeseci bio 16,7

odsto manji u odnosu na isti

prošlogodišnji period, dok je

uvoz iz te susjedne države u

Crnu Goru bio veći za skoro

devet odsto.

Crnogorski izvoz u BiH od

januara do oktobra ove godi-

ne bilježi povećanje od čak

98,3 odsto, u odnosu na isti

prošlogodišnji period, dok je

uvoz iz te države uvećan za

41,4odsto.

Uvoz iz Kine je prvih deset

mjeseci porastaozaosamod-

sto, dok je uvoz iz Njemačke

umanjen za 15,5 odsto u od-

nosu na isti prošlogodišnji

period.

Podaci Monstata pokazuju

da je spoljnotrgovinska rob-

na razmjena bila najveća sa

potpisnicama Centralnoe-

vropskog sporazuma o zoni

slobodne trgovine (CEFTA) i

Evropskomunijom.

Ekonomski analitičar Siniša

Lekić smatra da je oslanjanje

CrneGorenadržave izregio-

na pri spoljnotrgovinskoj

razmjeni razumljivo.

- Jer naše tržište nije veliko,

pa zato i roba koja se izvozi

nije u većim količinama po-

godnaza razmjenusaudalje-

nijim tržištima - ocijenio je

Lekić u izjavi zaPobjedu.

On navodi da je uočljivo

da naša privreda ima veliki

spoljnotrgovinski deficit, što

je, kako kaže, posljedica du-

gogodišnje tendencije.

- Kod uvoza glavna stavka je

uvoz pretežno poljoprivred-

nih proizvoda iz Srbije. Ovaj

uvoz donekle je i razumljiv,

jer naša turistička privreda

ima velike potrebe za poljo-

privrednim proizvodima.

Razmjena sa Kinom je vjero-

vatno uslovljena projektom

autoputa, a uvoz izNjemačke

velikim uvozom automobila

nanašemtržištukojipotičuiz

ovezemlje - objasnio jeLekić.

Deficitproblem

On smatra da je trgovinski

deficit glavni problem crno-

gorske privrede, koji, kako je

naveo, treba da se sistemski

rješavananačinda seneuvo-

ze proizvodi koje je moguće

proizvesti uCrnoj Gori.

- Agrobudžet bi mogao biti

mnogo veći, a to bi smanjilo

uvoz pojedi-

nih poljopri-

vrednih pro-

izvoda.

Poznata je priča sa

uvozom flaširane vode i po-

red velikih kapaciteta kod

nas. Uvozmlijeka i mliječnih

proizvoda takođe nema

opravdanja. To su samo neki

primjeri gdje se mogu ostva-

riti određeni pozitivni poma-

ce - smatraLekić.

Ukupna spoljnotrgovinska

robna razmjena Crne Gore u

prvih deset mjeseci, prema

preliminarnim podacima

Monstata, iznosila je 2,19mi-

lijardi eura, što je 10,3 odsto

više u odnosu na isti period

prošle godine. IzMonstata je

saopštenodajeizvezenaroba

vrijedna 305,7 miliona eura,

što je 17 odsto više u odnosu

na isti prošlogodišnji period.

Uvoz je bio viši 9,3 odsto i

iznosio je 1,88 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom

iznosila je 16,2 odsto i veća je

uodnosuna isti periodprošle

godine, kada je iznosila 15,2

odsto.

S.POPOVIĆ

PODGORICA

–Zaprvih

devetmjeseci od turizma

jeprihodovanopreko900

miliona eura, što jeviše

negocijeleprošle godine,

saopštio jeministar turiz-

ma i održivog razvoja

PavleRadulović i dodaoda

jeovogodišnja turistička

sezonanajboljau istoriji.

Kako je rekao u intervjuu

agenciji Mina biznis, posje-

ćenostjeznačajnovećanego

prošle godine, a došlo je i do

povećanja broja noćenja vi-

še oddeset odsto.

- U špicu sezone Poreska

uprava je naplatila 14milio-

na eura više poreskih priho-

danegouuporednomperio-

du - naveo jeRadulović.

Kako je dodao, aerodromi u

Podgorici i Tivtu su oborili

rekorde po broju putnika,

nikad nije zabilježen veći

broj dolazaka u Crnu Goru

nagraničnimprelazimaina-

cionalni parkovi su imali re-

kordnuposjetu.

- Uskoro očekujemo i zva-

nične podatke za novembar,

ali po informacijama koje

dobijamo, očekujemo da i

novembar i decembar ispra-

te ovaj trend - kazao je Ra-

dulović.

Govorećiotrenutnojponudi

i investicijama u zimskoj se-

zoni, on je rekao da će u

funkcijibitišestskijalištaito

Savin kuk i Javorovača na

Žabljaku,Kolašin1450uKo-

lašinu, Vučje u Nikšiću, Lo-

kve u Beranama i Hajla u

Rožajama.

- Pripreme za sezonuna ski-

jalištima suuzavršnoj fazi, a

u Kolašinu već imamo goste

iz nekoliko evropskih drža-

va.UKolašinuiŽabljakupo-

nuda jeobogaćenaavanturi-

stičkim parkovima, koji će

raditi tokom cijele godine, a

biće održano i više manife-

stacija kulturno-zabavnog

karaktera i nekoliko takmi-

čenja u skijanju - najavio je

Radulović.

Prema njegovim riječima,

najave bukinga su veoma

dobre i očekuju se gosti iz

Srbije, Rusije, Albanije,

Francuske, Velike Britanije,

Njemačke, Izraela i skandi-

navskihzemalja.

Radovi na skijalištu Kolašin

1600 su u toku, postavlja se

šestosjednažičara, a radi se i

put koji će povezivati ski-

centre Kolašin 1450 i Kola-

šin 1600.

Naredne godine će biti

objavljeni tenderi za skijali-

štaŽarski i Cmiljača.

- U planu je da na Bjelasici

imamo tri skijališta saprate-

ćominfrastrukturomkojaće

biti povezana sistemom ži-

čara, a u cilju što efikasnijeg

upravljanja razvojnim pro-

jektima i izgrađenom infra-

strukturomVladajeosnova-

la preduzeće Skijališta Crne

Gore - naveo jeRadulović.

On je rekao da u narednom

periodu očekuje nove inve-

sticije i projekte, kao i pove-

ćano interesovanje investi-

tora za ulaganja, posebno u

sjevernomdijeluCrneGore.

Kada je u pitanju primorski

region, nakon uspješne rea-

lizacijeprojektaPortoMon-

tenegro, kao prioritetni pro-

j e k t i p r e p o z n a t i s u

Portonovi i LušticaBay.

R.P.

Najbolja turistička

sezona do sada

Za devet mjeseci od turizma

prihodovano 900miliona eura

U špicu sezone Poreska uprava je

naplatila 14miliona eura više poreskih

prihoda nego u uporednomperiodu -

naveo jeministar turizma Pavle Radulović

Podaci Monstata o spoljnotrgovinskoj razmjeni u prvih deset mjeseci

Glavni trgovinski

partneri Srbija,

Evropska unija i Kina

Crna Gora je, prema podacimaMonstata, u prvih deset mjeseci ove godine

najveću spoljnotrgovinsku robnu razmjenu ostvarila sa potpisnicama

Centralnoevropskog sporazuma o zoni slobodne trgovine (CEFTA) i EU

Slaba trgovinska razmjena

sa SAD-om i Rusijom

Podaci Monstata ukazuju na slabu spoljnotrgovinsku raz-

mjenu Crne Gore sa SjedinjenimAmeričkimDržavama i

Rusijom.

Vrijednost crnogorskog izvoza u SAD u prvih deset mjeseci

iznosila je samo okomilion eura i približno je na prošlogo-

dišnjemnivou, dok je uvoz iz SAD-a iznosio 14,8miliona

eura i manji je za skoro 26 odsto u odnosu na isti prošlogo-

dišnji period.

Od januara do oktobra u Rusiju smo izvezli robu vrijednu

1,72 miliona eura, što je za oko deset odsto više u odnosu

na isti prošlogodišnji period. Uvoz iz Rusije bio je vrijedan

pet miliona eura i u odnosu na isti prošlogodišnji period

bilježi rast od 32,2 odsto.

ZgradaMonstata

SinišaLekić

PavleRadulović